HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Положення про юридичний факультет

(9 )

Це положення розроблено і прийнято у розвиток Положення про факультети (інститути) Київського університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою університету імені Тараса Шевченка від 28 квітня 1995 року.

1. Загальні положення.

1.1. Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом університету, створеним для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України.

1.2. Юридичний факультет структурно об'єднує кафедри: конституційного і адміністративного права; трудового, земельного і екологічного права; теорії та історії держави і права; цивільного права; правосуддя; господарського права; кримінального права і кримінології та криміналістики.

У структурі факультету функціонує Сектор (центр) досліджень проблем прав людини, а також допоміжні підрозділи для забезпечення навчального процесу: відділ організаційного забезпечення навчального процесу; сектор методичного забезпечення навчального процесу; сектор видавничого забезпечення навчального процесу; сектор технічного забезпечення навчального процесу; сектор ІОМ та інформаційного забезпечення навчального процесу; криміналістична лабораторія.

Допоміжні структурні підрозділи забезпечують виконання факультетом освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи.

1.3. У своїй діяльності юридичний факультет керується нормами Конституції України, нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні, законами та підзаконними  актами України та Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Юридичний факультет може використовувати власну емблему, печатку з емблемою, офіційні бланки та печатку для посвідчення банківських платіжних документів, а також почесні відзнаки, грамоти, листи подяки тощо з метою стимулювання сумлінної праці працівників та успішного навчання студентів, аспірантів, докторантів факультету.

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому Статутом університету.

1.4. Місцезнаходження юридичного факультету: м. Київ, вул.Володимирська, 60

 

2. Предмет діяльності юридичного факультету.

2.1. Предмет діяльності юридичного факультету складає:

а) організація вищої правничої освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;

б) підготовка юристів за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста та магістра права;

в) підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері юридичних наук: кандидатів та докторів наук для України та іноземних країн у відповідності з затвердженим в установленому порядку планом набору, міждержавними договорами та індивідуальними контрактами;

г) перепідготовка та підвищення кваліфікації юристів у різних сферах освітньої, наукової та практичної діяльності;

д) сприяння розвитку української вищої правничої школи , поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу у галузі права;

є) організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, сприяння українському правотворчому та правозастосовчому процесу;

ж) відродження, збереження та пропагування українських правничих зв'язків і традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

з) підготовка підручників, навчальних посібників, курсів, лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної юридичної літератури, випуск періодичних видань у галузях юридичної науки і освіти;

і) здійснення господарської діяльності згідно з вимогами чинного законодавства, Статуту університету, цього Положення та укладеними угодами, відповідно до наданих повноважень;

й) здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах України з юридичними та іншими закладами, організаціями, установами, підприємствами чи їх об'єднаннями, в рамках угод підписаних університетом;

к) здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, пов'язаної з метою та функціональними завданнями факультету і університету.

 

3. Управління юридичним факультетом.

3.1. Вищим органом управління юридичним факультетом є Вчена рада, яка за поданням декана факультету затверджується ректором університету. Термін повноважень Вченої ради -- п'ять років.

3.2. До складу Вченої ради юридичного факультету входять за посадою декан, його заступники, завідувачі кафедр, керівник Сектору (центру) досліджень проблем прав людини, голова ради студентів та аспірантів факультету, голова профбюро факультету, секретар Вченої ради.

Інші члени Вченої ради обираються із числа штатних працівників професорсько-викладацького складу, наукових співробітників у відповідних структурних підрозділах із розрахунку одного представника від кафедри та наукового підрозділу.

3.3. Секретар Вченої ради призначається наказом ректора університету за поданням декана юридичного факультету.  Дострокова заміна секретаря Вченої ради можлива за його власним бажанням, або за поданням Вченої ради, за кандидатуру якої було проголосована більшість її складу із 2/3 присутніх на засіданні.

3.4. Дострокова заміна обраних у відповідних колективах членів Вченої ради можлива за їх власним бажанням, або за рішенням зборів відповідного структурного підрозділу більшістю 2/3 голосів присутніх з обов'язковою присутністю декана юридичного факультету.

Питання про дострокову заміну члена Ради факультету може виноситись на розгляд зборів членами відповідного колективу або деканом юридичного факультету.

3.5. Головою Вченої ради юридичного факультету за посадою є декан. У разі його відсутності на засіданнях головує особа, яка виконує обов'язки декана юридичного факультету, якщо вона є членом Вченої ради, або заступник декана, який є членом Вченої ради.

3.6. Вчена рада юридичного факультету:

а) вирішує питання організації навчально-виховного процесу у межах компетенції факультету;

б) визначає основні напрямки науково-дослідницької роботи;

в) рекомендує для затвердження ректором університету навчальні плани підготовки фахівців;

г) затверджує робочі програми, зміст та організаційні форми навчального та виховного процесу;

д) вирішує питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчальної та виховної роботи на факультеті;

є) заслуховує звіти завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів факультету;

ж) затверджує теми наукових досліджень та звіти про їх виконання;

з) рекомендує ректору університету кандидатури професорсько-викладацького складу для укладання контрактів;

і) вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції про присвоєння вчених звань;

й) вносить пропозиції про створення, закриття, злиття та перенайменування кафедр (відділів), лабораторій та інших структурних підрозділів факультету;

к) затверджує програми підготовки аспірантів, додаткові програми вступних та кандидатських іспитів аспірантів та пошукувачів, затверджує наукових керівників аспірантів та пошукувачів, теми їх дисертацій, затверджує щорічну атестацію аспірантів, та докторантів, заслуховує останніх про наслідки наукових досліджень на своїх засіданнях;

л) вносить пропозиції щодо зарахування до докторантури, теми дисертацій і наукових консультантів докторантів;

м) створює постійні і тимчасові комісії для вивчення і підготовки окремих питань та рекомендацій для вченої ради факультету;

н) вносить пропозиції ректору про заміну декана або його заступника, таємним голосуванням більшістю у 2/3 голосів;

о) вносить пропозиції ректору про розірвання контрактів з особами професорсько-викладацького та керівного складу, таємним голосуванням більшістю у 2/3 голосів.

3.7. Засідання проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Вченої ради є відкритими.

Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови Вченої ради чи 2/3 членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради факультету, що має розбіжності із Статутом університету чи чинним законодавством, може бути відмінено ректором університету.

3.8. Поточне керівництво факультетом у межах своєї компетенції здійснює декан, який несе особисту відповідальність за результати роботи факультету.

Декан факультету обирається на 5 років загальними зборами викладачів та наукових співробітників факультету. Збори є повноважними, якщо в них взяло участь не менше 2/3 від загальної кількості викладачів і наукових співробітників. Головує на зборах ректор або проректор університету. Кандидатури на посаду декана висуваються та обговорюються на засіданнях кафедр та інших структурних підрозділів факультету. Вибори декана проводяться таємним голосуванням. Рекомендованими вважаються дві кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів. Після розгляду рекомендованих кандидатур на Вченій раді університету, ректор підписує наказ про призначення декана. На посаді декана можуть працювати особи віком до 65 років.

У разі непідписання ректором наказу про призначення декана відбувається нове висунення та обговорення кандидатур, в якому не можуть брати участь особи, рекомендовані на попередньому етапі. Повторне рішення ректора університету є остаточним.

3.9. Декан юридичного факультету:

3.9.1. Затверджує функціональні обов'язки заступників декана, завідувачів кафедр та інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих питань.

3.9.2. Головує на засіданнях Вченої ради факультету.

3.9.3. Проводить наради із заступниками, завідувачами кафедр та керівниками інших структурних підрозділів, рішення яких мають рекомендаційний характер.

3.9.4. Затверджує плани та обсяги видання (поширення) навчально-методичних розробок, надає дозволи на друкування таких матеріалів.

3.9.5. Затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, надає дозволи на навчання студентам за такими планами та здійснює контроль за їх виконанням.

3.9.6. Призначає комісію для прийняття заборгованості студентів, підписує відомості для повторного перескладання академзаборгованостей та заборгованостей за недотримання термінів їх перескладання студентами денної та заочної форми навчання, надає дозволи та підписує відповідні документи для перескладання студентами випускних курсів іспитів на вищу оцінку.

3.9.7. Надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних дисциплін, складання академрізниці студентам, переведеним або поновленим на навчання або претендентам на переведення чи поновлення на паралельне навчання на юридичному факультету.

3.9.8. Готує подання та клопотання керівництву університету щодо прийняття та обрання працівників факультету на посади професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу факультету.

3.9.9. Визначає порядок використання коштів у межах норм, виділених університетом за результатами господарської діяльності, дає розпорядження щодо їх використання, здійснює контроль за їх цільовим використанням.

3.9.10. Контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів.

3.9.11. Візує навчальні плани підготовки аспірантів за відповідними науковими спеціальностями.

3.9.12. Головує у комісіях прийому вступних іспитів до аспірантури, кандидатських мінімумів та державних комісій випуску бакалаврів, спеціалістів і магістрів права.

3.9.13. Визначає кандидатури студентів та працівників факультету для поїздки за кордон у навчальних, наукових та навчально-методичних цілях.

3.9.14. Затверджує перезарахування предметів студентам, що переводяться чи продовжують по дальше навчання або поновлення у складі студентів юридичного факультету.

3.9.15. Організує та координує проведення іспитів для вступу на факультет, бере участь у роботі приймальної комісії, здійснює контроль за дотриманням правил вступу на факультет та випускників бакалаврів, спеціалістів і магістрів права.

3.9.16. Репрезентує юридичний факультет у зовнішніх зв'язках.

3.9.17. Вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Статуту університету.

3.10. Виключні повноваження декана:

3.10.1. Право підпису:

а) наказів про відрахування студентів та поновлення студентів факультету;

б) накази про переведення студентів факультету з однієї форми на іншу, надання повторного курсу навчання, академічних відпусток, та відпусток щодо догляду за дитиною;

в) студентських квитків, залікових квитків;

г) шляхом візування договорів на підготовку фахівців на факультеті;

д) документів студентам для виїзду за кордон та інших документів студентів, які потребують посвідчення гербовою печаткою;

є) угод про співробітництво і партнерство, не пов'язаних з виконанням фінансово-грошовими зобов'язань, з юридичними факультетами та вузами, правоохоронними органами, громадськими організаціями, іншими правничими інстанціями;

ж) за дорученням керівництва університету.

3.10.2. Право затвердження:

а) педагогічного навантаження викладачів кафедр;

б) розкладу занять, проведення заліків та іспитів;

в) графіків навчального процесу;

г) переліку дисциплін з яких планується заліки та іспити.

3.11. Для організації роботи факультету за поданням декана, ректором університету можуть призначатись та звільнятись заступники декана. Термін повноважень заступників закінчується одночасно з повноваженнями декана. Новопризначений декан може запропонувати їм продовжити виконання цих обов'язків з наступним затвердженням на посаді ректором університету.

3.12. Основною навчальною, науково-дослідницькою та виховною ланкою факультету є кафедра. У своїй діяльності кафедра керується Положенням про кафедру Київського університету, яке затверджується Вченою радою університету

Кафедру очолює завідувач, який несе особисту відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації викладачів та співробітників кафедри. Порядок призначення та звільнення завідувача кафедри визначається Положенням про кафедру Київського університету.

3.13. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи факультету в період між засіданнями Вченої ради факультету, деканом можуть скликатися наради завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів. Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер, які реалізуються наказами та розпорядженнями декана, або рішеннями Вченої ради факультету.

3.14. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється з числа найдосвідчених викладачів навчально-методична комісія. Члени комісії обираються від кожної кафедри. Голова комісії затверджується Вченою радою факультету з числа членів Вченої ради.

 

4. Господарська діяльність юридичного факультету.

4.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше державне майно факультету належить університету. Територія факультету є частиною території університету. Питання про надання майна факультету у спільне користування чи оренду іншим організаціям вирішується ректором університету.

Майно набуте юридичним факультетом шляхом здійснення господарської діяльності перебуває у оперативному управлінні факультету.

4.2. Фінансування факультету здійснюється:

а) з державного бюджету шляхом виділення частки коштів факультету у бюджеті університету;

б) використання коштів, одержаних від госпрозрахункової діяльності факультету або виділених університетом, для цільового призначення;

в) використанням добровільних, благодійних, добродійних внесків та інших коштів підприємств, установ, організацій і громадян.

г) використання коштів отриманих за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані факультетом на замовлення підприємств, установ, організацій;

д) використання позик банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів.

4.3. З метою цільового і ефективного обліку коштів, отриманих від господарської діяльності або виділених факультету університетом, факультет може відкривати окремі субрахунки та мати печатку для посвідчення банківських платіжних документів.

5. Реорганізація юридичного факультету.

Реорганізація юридичного факультету може проводитися у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

52773 Останнє редагування 06 трав. 23:37 |

Коментарі