Захист дисертаций аспирантури

 

З 10 березня 2017 року набувають чинності нові правила оформлення дисертаційних робіт:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88

http://scc.univ.kiev.ua/documents/

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестація здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» та "Порядку проходження документів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, які подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії" від 30 червня 2020 р. №12.
 
 
Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (введено в дію наказом ректора від 10 березня 2020 року №197)
 
1 етап
Вимоги до рівня підготовки дисертації і наукової кваліфікації здобувача
 

1.1.  Дисертаційні роботи приймаються до розгляду за умови дотримання здобувачем  академічної доброчесності (технічна перевірка дисертації, монографії, за допомогою системи Unichek, здійснюється в к. 8 Наукової частини) (зразок заяви) .

1.2.  Дисертація на правах рукопису має бути виконана відповідно до чинних вимог  МОН України  («Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» Наказ МОН України від 12.01. 2017 № 40)
1.3.  Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають осовний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:
–        не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які  входять до Організації Економічного Співробітництва та Розвитку та /або Європейського Союзу;
–        статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України (їх кількість залежить від наявності інших публікацій; замість однієї статті може бути зарахована монографія або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);
       Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.
1.4.  Науковий керівник (керівники) готує (готують) висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту. Висновок наукового керівника завіряється печаткою факультету/ інституту з обов’язковим проставленням дати (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 2-х примірниках).
1.5.  Відділ аспірантури профільного факультету/ інституту, після узгодження з Науково-консультаційним центром (заповнена форма для перевірки надсилається на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.), надає здобувачеві академічну довідку про завершення (виконання) ним відповідної освітньо-наукової програми (зразок1 – академічна довідка).
 

 

2 етап
Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи
 
 
2.1. Здобувач ініціює проведення попередньої експертизи дисертації, звернувшись із письмовою заявою щодо підготовки висновку на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту, де виконувалась дисертаційна робота (зразок 2). Також до засідання вченої ради факультету/ інституту подаються відомості про рецензентів (зразок 3).
2.2. Експертиза дисертації проводиться упродовж двох місяців із дня надходження заяви здобувача до Вченої ради факультету /інституту.
2.3. Вчена рада факультету/ інституту призначає двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та визначає фахову кафедру (кафедри) для проведення фахового (міжкафедрального) семінару.
2.4. Головуючим на засіданні фахового семінару можуть бути: декан факультету/ директор інституту, заступник декана факультету/ директора інституту з наукової роботи, завідувач профільної кафедри.
2.5. Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача і за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п.10 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві (2 примірники).
2.6. Здобувач отримує висновок фахового семінару, який оформлюється за встановленим зразком як витяг з протоколу засідання фахового семінару, на якому обов’язково присутні не менше ніж 3 доктори наук зі спеціальності, з якої виконувалась дисертація, підписується головуючим на засіданні, рецензентами, затверджується проректором з наукової роботи і скріплюється печаткою Університету (перша сторінка).
 
 
3 етап
 
Утворення та затвердження разової спеціалізованої вченої ради
 
3.1. Здобувач подає заяву (зразок 4на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту щодо утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації за наявності позитивних висновків наукового керівника (керівників) та фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
3.2. Разова спеціалізована вчена рада (далі – Рада) утворюється зі спеціальності, з якої Університет має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
3.3. Склад Ради – голова, два рецензенти, два опоненти – визначається вченою радою відповідного факультету/ інституту та на підставі клопотання Університету затверджується МОН України.
3.4. Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати не менше трьох публікацій, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим напрямом здобувача, з яких щонайменше одна – у виданнях, розміщених у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/ або Web of Science Core Collection.
3.5. Ступінь доктора наук у складі Ради повинні мати щонайменше троє вчених (голова ради, один із рецензентів, один з опонентів).
3.6. Для утворення ради Вчений секретар НДЧ на підставі рішення вченої ради профільного факультету/ інституту, висновків наукового керівника і фахового семінару подає до МОН України:
1) клопотання Університету про утворення Ради (зразок 5) (ліцензійний обсяг звіряти тут);
2) відомості про персональний склад Ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (зразок 6);
3) копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів Ради, завізовані Вченим секретарем НДЧ та скріншоти статтей із сайтів Scopus та WoS.
4) Пластиковий швидкозшивач, 1 чистий диск CD-R або CD-RW.
3.7. На електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надсилається для перевірки заповнений файл phd.xlsx (зразок 7), (Зразок заповнення файлу), клопотання та відомості про персональний склад Ради.
3.8. МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення щодо утворення і затвердження складу Ради, про що видається та оприлюднюється на сайті МОН України відповідний наказ (розділ «Атестація кадрів»).
 
 4 етап
Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради, проведення захисту дисертації
 
 
4.1. Здобувач подає до Вченого секретаря НДЧ перелік документів, визначених п.16 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»:
1) Заява щодо проведення атестації здобувача в одному примірнику (зразок 8);
2) Копія першої сторінки паспорта громадянина України та закордонний паспорт (за наявності) або паспортного документа іноземця у двох примірниках;
3) Копія диплома магістра (спеціаліста). У разі, коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту у двох примірниках;
4) Копія свідоцтва про зміну прізвища або імені здобувача (у разі потреби) у двох примірниках;
5) Витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку у двох примірниках;
6) Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми (оригінал);
7) Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;
8) Висновок фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;
9) Дисертація в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;
10) Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.
11) Перелік документів для нарахування коштів за опонування (табличка)
Оригінали документів, що подаються до Ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються Раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.
4.2. Проректор з наукової роботи приймає рішення щодо подальшого порядку проходження, візуючи заяву здобувача.
4.3. Голова Ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.
4.4. У тижневий строк після прийняття документів до розгляду на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua розміщується:
1) інформація про прийняття дисертації до розгляду (зразок 9 – форма повідомлення на сайт);
2) анотація дисертації (зразок 10).
4.5. До МОН України надсилається повідомлення про прийняття дисертації до розгляду, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН третього робочого дня наступного місяця (зразок 11 – повідомлення до МОН України у форматі Word).
4.6. Упродовж тижня після прийняття документів до розгляду, голова Ради надає дисертацію та наукові публікації здобувача для вивчення опонентам.
4.7. У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові Ради підписані ними відгуки.
4.8. Після надходження до Ради відгуків опонентів члени Ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою Ради. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення прилюдного захисту дисертації наукова громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації. Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.
4.9. Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації відповідальний працівник Науково-консультаційного центру розміщує на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua в електронному вигляді:
1) примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних);
2) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
3) відгуки офіційних опонентів, зареєстровані у відділі діловодства та архіву (35 кім. ректорату).
4.10. Під час проведення захисту дисертації забезпечується аудіо- та відеофіксація. Запис засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання.
4.11. Після затвердження рішення Ради здобувач протягом 15 робочих днів готує пакет документів у двох примірниках (відповідний перелік подається у п.27 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»). Один примірник атестаційної справи здобувача зберігається в Університеті, другий примірник – надсилається до МОН України протягом місяця з дня захисту дисертації.

 

5 етап
Присудження ступеня доктора філософії
 
5.1. МОН України, на підставі рішення Атестаційної колегії, видає та розміщує на офіційному веб-сайті МОН України Наказ про затвердження рішення разової спеціалізованої вченої ради Університету.
5.2. Вчений секретар НДЧ, на підставі Наказу МОН України, готує документи про видачу диплома доктора філософії на Вчену раду Університету.
5.3. Вчена рада Університету приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом ректора Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету scc.univ.kiev.ua.
5.4. Університет видає диплом доктора філософії державного зразка (опис бланку диплома затверджений Вченою радою Університету 03.02.2020, протокол №7).
 
 
 
  • Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації(відповідно до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»):
1) не менше 1-ї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача; 
2) статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві); 
3) наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 – Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до 2-х публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.
 
Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua