HONOR ET GLORIA, UTILITAS

12 бер. 11:47 |

Програма фахового вступного випробування для вступників освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 081-Право, які є іноземними громадянами (українська мова навчання)

(0 )

Затверджено Вченою радою юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол №6 від 17.12.2018

Аграрне право

Поняття та предмет аграрного права. Поняття аграрних правовідносин. Об’єкт і суб’єкт агарних правовідносин. Види суб’єктів аграрних правовідносин.

Адвокатура. Нотаріат

Поняття і функції адвокатури. Поняття і ознаки адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. Професійні права і обов’язки адвоката. Поняття нотаріату і система нотаріальних органів. Принципи діяльності і організації нотаріальних органів. Права та обов’язки нотаріуса.

Адміністративне право

Поняття, предмет і метод рулювання адміністративного права. Поняття і зміст адміністративних правовідносин. Суб’єкти адміністративних правовідносин. Поняття, форми і методи державного управління. Правові акти управління (адміністративні акти), їх види і характеристика. Державна служба і її адміністративно-правове регулювання. Загальна характеристика актів (рішень) органів публічної адміністрації і органів місцевого самоврядування. Адміністративна відповідальність. Поняття адміністративного правопорушення.

Екологічне право

Поняття, предмет і метод регулювання екологічного права. Об’єкти і суб’єкти екологічних правовідносин. Поняття і види екологічних прав громадян. Правові основи забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність в екологічному праві. Правові основи управління у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.

Земельне право

Поняття, предмет і метод регулювання земельного права. Об’єкт і суб’єкти земельних правовідносин.

Історія права та держави

Античне і давньосхідне право в державах Північного Причорномор’я та Криму (сер. I тис до н.е. – V ст. н.е.).


Розвиток суспільного та державного ладу в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю.

Розвиток права в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Основні джерела - пам’ятки права держав Стародавнього Сходу: Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю.

Вплив релігії на формування державності Стародавнього Сходу. Особливості формування та реформування суспільства в державах Античності: Афіни, Спарта, Рим. Державний лад в Античних державах (Афіни, Спарта, Рим): його розвиток та реформування.

Особливості розвитку права в державах Стародавньої Греції: Афіни та Спарта. Джерела римського права. Особливості розвитку права в Стародавньому Римі. Кодифікація римського права.

Загальна характеристика суспільства та держави феодального типу. Види феодального права. Папська революція та її вплив на розвиток держави і права феодальної Європи. Міське право. Державно-правовий розвиток феодальних міст-республік та союзів міст. Канонічне та церковне право. Особливості розвитку суспільства, держави і права ранньофеодальних германських держав Європи. Джерела і основні риси права феодальної Англії. Джерела і основні риси права феодальної Німеччини. Особливості станово-представницької та абсолютної монархії в Німеччині. Джерела та розвиток права феодальної Франції. Розвиток феодального суспільства держави та права в східній традиції права. Джерела, основні риси і система мусульманського права.

Особливості формування буржуазного (модерного) суспільства, права та держави. Суть суспільних, державних та правових змін під час буржуазних революцій Англії та Франції. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Кодифікація французького законодавства. Протекторат Кромвеля та «Інструмент управління». «Славетна революція» в Англії та її значення. «Навеаs Соrрus Асt». Реформи виборчого права Англії та державного апарату в Англії з кінця XVII – до початку ХХ ст. Державно-правові зміни у Франції з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст. Реформація та її вплив на розвиток європейського права. Конституція Німеччини 1871 р. Основні державотворчі акти США. Конституція США та її додатки. Судова та правова система США. Справа «Мербері vs Медісон» та її роль у конституційній юрисдикції.

Основні правові сім’ї сучасності. Загальні тенденція розвитку права та держави країн західної традиції права у XIX - ХХ столітті. Особливості правового та державного розвитку авторитарних та тоталітарних держав Європи ХХ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Англії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Правові зміни «Нового курсу» Рузвельта в США. Статут ООН та Декларація прав людини 1948 р. Доцентрові тенденції у державно-правому полі Європи: від ЄОВС до Маастрихтського договору.

Особливості державно-правового розвитку в державах східної традиції права у ХХ ст.

Конституційне право

Поняття, предмет і метод регулювання конституційного права як галузі права. Конституційно-правові норм, їх особливості і види. Конституційні правовідносини: поняття і види. Джерела конституційного права: поняття і види.

Поняття, юридична природа і класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків. Особисті (громадянські права) права і свободи громадян. Безпосередня (пряма) і представницька (непряма) демократія. Конституція – основне джерело конституційного права. Конституційно-правова відповідальність: поняття і особливості. Референдум і вільні вибори як найвищий прямий вираз влади народу. Поняття громадянства. Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства. Поняття і види гарантій прав і свобод людини і громадянина. Поняття і основні ознаки державного органу. Система і види органів державної влади. Основи конституційного статусу Президента, його місце в системі органів державної влади. Правовий статус Парламенту. Правовий статус Уряду. Загальна характеристика і функції судової влади. Правовий статус місцевого самоврядування. Політичні, економічні, соціальні і культурні права і свободи громадян. Конституційні обов’язки громадян.

 

Кримінальне право

Поняття кримінального права. Поняття злочину (злочинного діяння, кримінального правопорушення), його ознаки. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Вина в кримінальному праві, її зміст і форма. Поняття покарання в кримінальному праві і його цілі.

 

Теорія права

Право: поняття і соціальна сутність. Праворозуміння і правозастосування. Галузь права: поняття і критерії виділення. Поняття держави. Функції держави. Юридична відповідальність. Правова держава. Види норм, які регулюють суспільні відносини. Джерело права. Законодавство: поняття і форма існування. Тлумачення норм права. Колізія в праві: поняття і способи вирішення.

 

Трудове право

Поняття трудового права.  Поняття і ознаки трудового правовідношення. Класифікація трудових правовідносин. Суб’єкти трудових правовідносин. Поняття і ознаки трудового договору. Загальна характеристика робочого часу. Загальна характеристика часу відпочинку. Поняття трудової дисципліни і способи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок. Заохочення в трудовому праві. Юридична відповідальність в трудовому праві.

 

Цивільне право

Поняття цивільного права. Співвідношення приватного і публічного права. Поняття і види джерел цивільного права. Поняття і система цивільного законодавства. Принципи цивільного права. Функції цивільного права. Методи цивільного права. Місце цивільного права в системі права. Поняття і види цивільних правовідносин. Суб’єкти і об’єкти цивільних правовідносин.

Критерії оцінювання

4130 Останнє редагування 06 трав. 16:39 |

Коментарі