HONOR ET GLORIA, UTILITAS

12 бер. 11:08 |

Програма вступного фахового випробування освітнього рівня «Бакалавр» для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

(14 )

Затверджено Вченою радою юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол №6 від 17.12.2018

 

Програма вступного фахового випробування освітнього рівня «Бакалавр» для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

Аграрне право

Правове становище сільськогосподарських кооперативів.Правове регулювання виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні.Правове регулювання виробництва і реалізації молока та молочних продуктів.Правове регулювання бджільництва.Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні.Правове регулювання виробництва та реалізації цукру.Правове регулювання виробництва та реалізації зерна.Поняття особистого селянського господарства за законодавством України.Правове становище фермерських господарств.Закони України як джерела аграрного права України.Поняття та предмет аграрного права України.Правове регулювання насінництва та розсадництва.

 

Адвокатура. Нотаріат. Виконавчий процес

Поняття адвокатури. Роль адвокатури в суспільстві. Характеристика Закону України «Про адвокатуру таадвокатську діяльність». Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Поняття й ознаки адвокатськоїдіяльності.Поняття нотаріату в Україні та система нотаріальних органів. Вимоги, що ставляться до посади нотаріуса.Права та обов’язки нотаріуса. Нотаріальні провадження. Нотаріальні дії. Нотаріальні акти.Поняття «виконавче провадження». Сутність виконавчих процесуальних  правовідносин. Елементивиконавчих процесуальних відносин. Стадії та суб’єкти виконавчого процесу.  Поняття  виконавчих актів та їхкласифікація.

 

Адміністративне право

Державний контроль у державному управлінні. Сутність державного контролю, його види, загальнахарактеристика, приклади проявів реалізації. Зовнішній і внутрішній контроль. Контроль з боку органівмісцевого самоврядування.Специфіка адміністративної дієздатності неповнолітніх осіб, суб′єктів підприємницької діяльності. Статутюридичної особи: розподіл повноважень органів управління.Органи місцевого самоврядування. Загальна характеристика актів (рішень) органів публічної адміністраціїта органів місцевого самоврядування. Ключові дефініції галузі адміністративного права.Нові інститути адміністративного права. Історичні етапи розвитку адміністративного права: камералістика,поліцейська держава, радянський період, новітній період.Адміністративне право України як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Адміністративне правоУкраїни як галузь права. Адміністративне право як навчальна дисципліна. Адміністративне право як наука.Предмет, метод, принципи адміністративного права. Виконавча влада: загальна характеристика. Європейські стандарти діяльності органів публічноїадміністрації. Поняття виконавчої влади. Поняття державного управління. Соціальне управління. Моделіуправління. Система органів виконавчої влади в України.Поняття адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність.  Адміністративний примус.Надання адміністративних послуг. Суб′єкти надання адміністративних послуг в Україні. Державні послуги. Муніципальні послуги.Адміністративні правовідносини. Поняття та зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти, їхкласифікація. Суб′єкти адміністративних правовідносин. Класифікація суб’єктів адміністративнихправовідносин. Норми адміністративного права та їх реалізація.  Система адміністративного законодавства України.

Екологічне право

Екологічні нормативи передбачені чинним законодавством України. Конституція України як джерело екологічного права. Характеристика права на вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічну інформацію). Функціональна складова державного управління в галузі охорони навколишнього природного Поняття та ознаки екологічного правопорушення. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Види надрокористування. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Поняття та види об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

 

Земельне право

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Правовий режим земель водного фонду. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. Правовий режим земель історико-культурного призначення. Правовий режим земель оздоровчого призначення. Законодавче забезпечення приватизації земель. Правовий режим земель житлової та громадської забудови. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Право добросусідства в системі обмежень прав на землю. Поняття, основні ознаки та види права землекористування. Поняття, основні ознаки та форми права власності на землю. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення. Правовий режим земель рекреаційного призначення.Земельний кодекс України в системі джерел земельного права.

Історія держави та права

Джерела, основні риси і система мусульманського права. Установчі договори формування ЄС Державно-правовий розвиток Китаю у ХХ ст. Характеристика Конституції Франції 1946 р. Суть «Нового курсу» Рузвельта в США. Конституція Німеччини 1871 р. Реформи Мейцзи. Конституція Японії 1889 р. Органи законодавчої влади за Конституцією США Кодифікація римського права. Римське право класичного періоду. Передумови і основні етапи Англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст. Протекторат Кромвеля. «Знаряддя  управління». Суспільний і державний лад Стародавньої Індії. Загальне право та право справедливості. Основні положення «Золотої Булли» Основні документи Папської революції в країнах Західної Європи Характеристика «Салічної правди» як джерела права франків. Джерела та риси права Візантії. Види феодального права. Загальна характеристика суспільства та держави феодального типу. Передумови, особливості та основні етапи революції у Франції кінця ХVІІІ ст. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Державний лад та особливості права країн з азійським способом виробництва. Історичні умови виникнення і розвитку держави в Афінах. Реформи архонтів. Суспільний і державний лад Стародавнього Риму в період республіки.

Конституційне право

Конституційно-правовий статус Президента України. Функції і повноваження Президента України. Акти Президента України. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Поняття конституційного права як галузі національного права України. Предмет конституційно-правового регулювання. Метод конституційного права України. Система конституційного права України. Норми конституційного права України. Інститути конституційного права. Принципи конституційного права як елемент структури конституційного права. Поняття та особливості конституційно-правових відносин. Поняття та особливі риси конституційно-правової відповідальності. Види конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Основні принципи правового статусу людини і громадянина. Поняття, суть та ознаки конституційних прав і свобод людини і громадянина. Поняття та ознаки громадянства України. Принципи громадянства України. Підстави набуття громадянства. Умови набуття громадянства. Підстави припинення громадянства. Умови втрати громадянства. Повноваження державних органів у вирішення питань громадянства України. Поняття та функції виборів. Види виборів. Виборче право. Принципи виборчого права. Види виборчих систем. Виборчий процес в Україні. Поняття та функції референдумів. Види референдумів. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради України. Законодавча процедура. Конституційно- правовий статус народного депутата. Поняття та зміст виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Склад та порядок формування Кабінет Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження. Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційні принципи правосуддя в Україні. Система судових органів. Конституційний Суд України та його місце в системі судових органів. Повноваження, порядок формування, склад Конституційного Суду України. Поняття та особливості територіального устрою України. Особливості територіального устрою України. Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні. Поняття місцевого самоврядування. Теорії місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування. Суб’єкти місцевого самоврядування в Україні. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Гарантії конститційно-правового статусу людини і громадянина. Державна влада як інститут конституційного права. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні. Поняття, система та види органів державної влади в Україні. Принципи організації та діяльності органів державної влади. Поняття, ознаки та сутність конституції. Юридичні властивості та функції конституції. Види конституцій. Структура і порядок внесення змін і доповнень до конституції України.

Кримінальне право

Покарання у кримінальному праві. Поняття та мета покарання за КК України. Види покарань, передбачені КК України. Основні та додаткові покарання за КК України. Вина в кримінальному праві, її зміст та форми. Поняття вини за КК України.  Умисел та його види, передбачені КК України. Необережність та її види передбачені КК України. Склад злочину, його елементи (складові).  Суб’єкт злочину. Осудність та неосудність за КК України. Вік, з якого може настати кримінальна відповідальність, за КК України. Поняття злочину (злочинного діяння, кримінального правопорушення). Поняття та ознаки злочину за Кримінальним кодексом (КК)  України. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості за КК  України. Поняття кримінального права як окремої галузі права, її особливості.

Кримінальний процес

Коротка характеристика Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про прокуратуру», «Про поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про державне бюро розслідування», «Про Національне антикорупційне бюро України». Повноваження органів прокуратури, поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань. Призначення адвокатури. Загальна характеристика Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Правоохоронні органи України.

Сімейне право

Наслідки позбавлення батьківських прав. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Передача дитини в прийомну сім’ю. Опіка і піклування над дітьми. Умови усиновлення. Поняття усиновлення (удочеріння). Порядок стягнення та сплати аліментів. Порядок позбавлення батьківських прав. Підстави позбавлення батьківських прав. Права і обов’язки батьків по вихованню дітей. Захист прав дітей. Право дитини на виховання в сім’ї. Загальна характеристика прав дитини. Встановлення походження дітей. Види особистих немайнових відносин подружжя. Поняття сім’ї. Наслідки визнання шлюбу недійсним. Розірвання через органи РАЦСу. Виявлення дітей, які залишилися без опіки батьків. Установлення батьківства в судовому порядку.

Судоустрій в Україні

Основні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судова система України.

Теорія права

Форма держави Систематизація законодавства Форма права Функції права Органи держави Правовідносини Соціальне призначення держави Нормативно-правовий акт Теорія держави і права як наука Праворозуміння Поняття та види юридичної відповідальності

Трудове право

Поняття трудового права.  Поняття джерел трудового права України.  Функції та принципи трудового права. Поняття та види трудових правовідносин. Умови виникнення трудових правовідносин. Ознаки трудових правовідносин. Елементи трудових правовідносин. Поняття трудового договору. Відмінність трудового договору від інших договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. Форма трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Поняття та правове регулювання часу відпочинку. Поняття, види та  правове регулювання відпусток.  Поняття та правове регулювання робочого часу. Види робочого часу. Поняття матеріальної відповідальності. Відмежування її від майнової відповідальності в цивільному праві. Підстави та умови матеріальної відповідальності. Види матеріальної відповідальності працівників. Поняття охорони праці за трудовим правом. Гарантії праці жінок у трудових правовідносинах. Гарантії прав неповнолітніх у трудових правовідносинах. Поняття та види зайнятості населення. Органи працевлаштування.  Поняття безробітного та його правовий статус. Поняття, сфера дії та види колективних угод. Поняття, сторони та юридичне значення колективного договору. Зміст колективних договорів і угод. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Працівник як суб'єкт трудового права. Роботодавець як суб'єкт трудового права України.   Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус.

Фінансове право

Джерела фінансового права. Конституція України як основне джерело фінансового права. Міністерство фінансів України в системі управління фінансами. Правовий статус Державної казначейської служби України. Правовий статус Рахункової палати України. Проблеми конституювання її статусу Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України як органи загального керівництва фінансовою діяльністю держави. Принципи, методи і форми фінансової діяльності української держави. Фінанси, фінансова та грошово-кредитна система України як об’єкт фінансово – правового регулювання (поняття, зміст). Поняття, зміст, методи і принципи фінансової діяльності держави. Юридичні факти у фінансовому праві. Фінансовий контроль: поняття та види. Поняття податку та його відмежування від збору. Предмет та метод фінансового права. Система фінансового права як галузі права, галузі законодавства та навчальної дисципліни. Поняття, предмет і метод фінансового права. Місце фінансового права у системі права, його співвідношення з іншими галузями права. Поняття та функції бюджету. Поняття перевірок платників податків. Загальна характеристика підстав проведення перевірок. Види та строки їх проведення. Порядок оскарження рішень контролюючих органів Поняття податкової декларації. ЇЇ види. Загальна характеристика способів забезпечення виконання податкових зобов'язань. Поняття та функції фінансів. Фінансова система України: поняття та склад. Валютні правовідносини. Рахункова палата як орган фінансового контролю. Міністерство фінансів України  як орган фінансового контролю. Фінансова діяльність: поняття та методи. Суб’єкти фінансового права: поняття та види. Поняття фінансових правовідносин. Митний контроль та його місце в системі контролю. Бюджетні правовідносини: поняття, зміст та особливості. Бюджетна система: поняття та склад. Митна територія України. Митний кордон України Поняття мита та його види. Форми і методи податкового контролю. Правові основи митних платежів. Поняття податкового обов'язку платника податків. Види митних режимів. Загальна   характеристика класифікації  податків. Система валютного законодавства України. Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб.

Цивільне право

Види спадкування. Поняття об’єктів цивільних прав. Поняття спадкування, суб’єкти спадкового правовідношення. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Поняття та значення договору підряду, його відмінність від інших договорів. Право власності: поняття і зміст. Поняття і ознаки цивільно-правового договору. Поняття та елементи зобов’язання. Предмет та метод цивільного права. Поняття та види правочинів. Суб’єкти авторських відносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності Поняття  та види цивільної дієздатності Поняття і види представництва. Поняття довіреності, вимоги до довіреності. Поняття і види  позовної давності. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Захист права власності: поняття і способи. Поняття власності і права власності. Об’єкти авторського права. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності. Поняття, значення та система цивільно-правових договорів. Укладення, зміна та розірвання договору. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу. Договір дарування. Поняття та ознаки зобов’язань. Цивільні правовідносини: поняття, ознаки, елементи. Поняття та ознаки особистих немайнових прав. Поняття і види прав інтелектуальної власності.

 

Критерії оцінювання

4454 Останнє редагування 06 трав. 16:42 |

Коментарі