HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 черв. 14:07 |

Програма додаткового вступного випробування ОР Магістр

(34 )

Затверджено Вченою радою юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол №6 від 17 грудня 2018

Програма додаткового вступного випробування освітнього рівня «Магістр» спеціальності 081 – «Право» для вступників на основі ступеня «Бакалавр», здобутого за іншою спеціальністю

Аграрне право

Загальна частина

Поняття та предмет аграрного права України. Законодавчі основи аграрного права України. Функції аграрного права.Принципи аграрного права України. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин в Україні. Об’єкти та суб’єкти аграрних правовідносин. Юридична природа обов’язків особи в аграрному праві України. Поняття та види конституційних прав, свобод, обов’язків особи в аграрному праві України. Юридичні гарантії здійснення суб’єктивних прав, свобод та виконання обов’язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу. Зміст аграрних правовідносин. Методи в аграрному праві України. Передумови земельної реформи в Україні.Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України. Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. Підстави виникнення, зміни і припинення аграрних правовідносин.

Конституційні основи та законодавче забезпечення використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції. Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного права України. Правові  засади, форми, межі, способи участі органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні аграрних відносин в Україні. Правове регулювання сільськогосподарського перепису. Закон України «Про сільськогосподарський перепис».

Поняття та види джерел аграрного права України. Конституція України як джерело аграрного права України. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України. Законодавче забезпечення прав, свобод і обов’язків у аграрному праві України. Міжнародні договори та міждержавні угоди як джерела аграрного права України. Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України. Рішення Конституційного Суду України як джерела аграрного права України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади як джерела аграрного права України. Укази Президента України у системі джерел аграрного права України.

Функції і повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання аграрних відносин. Функції і повноваження органів виконавчої влади у сфері регулювання аграрних відносин. Юрисдикція органів судової влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні регулювання аграрних відносин в Україні.Аграрна політика і аграрна реформа України та роль аграрного права у їх реалізації. Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства». Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

Права та обов'язки суб'єктів аграрного виробництва щодо використання земель сільськогосподарського

призначення, їх збереження та підвищення родючості. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції. Використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції на праві приватної, державної і комунальної власності. Використання землі та інших природних ресурсів на праві оренди для виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення на праві постійного користування для виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості використання землі на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Особливості використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення.

Поняття та види аграрних правопорушень у системі юридичної відповідальності. Підстави, умови і форми цивільно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Підстави, умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення. Підстави, умови, форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення.

Особливості застосування адміністративно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Система органів державної влади в інституційно-функціональному регулюванні аграрних відносин в Україні.Система і структура аграрного права України. Особливості застосування кримінально-правової відповідальності за аграрні правопорушення.

Особлива частина

Поняття оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК. Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств до і після

реформування аграрного сектора економіки. Правове регулювання паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств. Загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

Правове регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. Правової охорони життя та здоров’я працівників сільського господарства. Правове регулювання праці у фермерських господарствах.

Правове регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання праці у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Правовий режим майна фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських підприємств корпоративного типу, міжгосподарських підприємств (об’єднань) у сільському господарстві. Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. Додержання трудової дисципліни праці в сільськогосподарському підприємстві. Юридичні гарантії забезпечення трудової дисципліни. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села. Поняття організації і дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах та особливості правового регулювання. Поняття організації і дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах та особливості правового регулювання. Правове регулювання внутрішнього розпорядку.

Юридичний захист майнових прав суб’єктів внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах. Поняття особистого селянського господарства за законодавством України. Право на ведення особистого селянського господарства та його здійснення. Правові форми використання земельних ділянок для особистого селянського господарства. Правові форми використання майна для особистого селянського господарства.

Загальна характеристика внутрішніх аграрних відносин членства та участі у правовому становищі суб’єктів

господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Поняття та сутність господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва, особливості її правового регулювання. Правове становище підсобних сільських господарств промислових підприємств. Правовий статус засновників, учасників та членів сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації зерна.

Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного і корпоративного типів. Правове становище фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, колективних сільськогосподарських підприємств, приватних сільськогосподарських підприємств, господарських товариств та об’єднань у сільському господарстві.

Поняття і умови виникнення членських правовідносин. Поняття права членства у сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу. Правовий статусу засновників і членів колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств. Поняття і особливості права засновництва та участі в аграрних підприємства корпоративного типу. Правовий статус засновників та учасників господарських товариств у сільському господарстві України.

Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах

корпоративного типу та в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правові засади і порядок здійснення внутрішнього управління державними, комунальними сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами. Особливості правового регулювання внутрішнього управління об’єднаннями у сільському господарстві. Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових і соціальних відносин у

сільськогосподарських підприємствах. Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Договірне регулювання відносин у сфері виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання у

сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Договірне регулювання відносин у сфері використання науково-технічної продукції у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації цукру. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна. Оптові ринки сільськогосподарської продукції. Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку. Біржові угоди з сільськогосподарською продукцією. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання підсобних виробництв і промислів у сільськогосподарських підприємствах. Правові забезпечення біобезпеки при використанні генетично-модифікованих організмів у процесі

сільськогосподарського виробництва. Договірне регулювання відносин у сфері складського зберігання зерна.

Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. Законодавче регулювання охорони прав на сорти рослин. Правове регулювання відносин у сфері організації та виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції бджільництва. Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні. Правове регулювання відносин у сфері виробництва і реалізації молока та молочних продуктів суб’єктами господарської діяльності у сільському господарстві. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру. Правове забезпечення організації і здійснення ветеринарної справи в сільському господарстві України. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва. Правове забезпечення організації і здійснення племінної справи у сільському господарстві. Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції для дитячого харчування. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду.

Правове регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Правове забезпечення розвитку фермерських садиб у складі сільської поселенської мережі. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села. Правове регулювання шляхового будівництва у сільській місцевості. Правове регулювання житлового будівництва у сільській місцевості. Юридична природа соціального розвитку села. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» та інші нормативно-правові акти у сфері соціального розвитку села.Правові засади списання та реструктуризації боргів сільськогосподарських підприємств.

Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві. Правові засади та особливості сплати внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування в сільському

господарстві України. Особливості правового регулювання податку на прибуток сільськогосподарських підприємств. Особливості правового регулювання податку на додану вартість у сільському господарстві.

Правове регулювання спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Правове регулювання аграрних розписок. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

Адвокатура. Нотаріат. Виконавчий процес

Поняття адвокатури. Роль адвокатури в сучасному суспільстві. Адвокатура і держава. Правова основа

діяльності адвокатури України. Загальна характеристика Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність». Історія інституту адвокатури в Україні. Принципи здійснення адвокатської діяльності. Міжнародні стандарти діяльності адвокатури. Поняття «адвокат».

Організаційно-правові форми діяльності адвокатури. Структура органів адвокатського самоврядування.

Основні принципи адвокатської етики. Адвокат в різних юрисдикційних процесах. Адвокат в Європейському

Суді з прав людини. Поняття й ознаки адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України.

Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Вимоги до кандидатів в адвокати. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката. Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень.

Поняття нотаріату в Україні та система нотаріальних органів. Принципи діяльності і організації нотаріальних органів в Україні та правові гарантії їх реалізації. Організація та діяльність кваліфікаційних комісій нотаріату. Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та підстави його анулювання. Поняття та значення предметної компетенції. Присяга нотаріуса, її значення. Права та обов’язки нотаріуса. Вимоги, що ставляться до посади нотаріуса. Помічник нотаріуса.

Поняття порядків вчинення нотаріальних дій.. Класифікація нотаріальних проваджень. Місце вчинення нотаріальних дій. Поняття та значення територіальної компетенції нотаріальних органів. Виключення з загального правила територіальної компетенції. Строки вчинення нотаріальних дій.

Загальні правила посвідчення правочинів про нерухомого та рухомого майна. Посвідчення договорів найму (оренди) житла для проживання. Посвідчення договорів оренди земельних ділянок. Спадкові правовідносини в нотаріальному процесі Оскарження нотаріальних дії або відмов у їх вчиненні. Значення та переваги нотаріального посвідчення правочинів. Правочини, що потребують обов’язкового нотаріального посвідчення. Загальні правила посвідчення правочинів нотаріальними органами. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії. Правила відмови у вчиненні нотаріальної дії. Нотаріальні акти, які свідчать про вчинення нотаріальних дій. Загальні положення про нотаріальне діловодство. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Організація роботи державних нотаріальних контор. Утримання державних нотаріальних контор. Відповідальність державного нотаріуса. Організаційні питання діяльності приватних нотаріусів. Поняття та види компетенції нотаріальних органів. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності юридичних осіб. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин. Правила підписання нотаріально посвідчуваних документів. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених. Особливості засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування. Компетенція консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій. Поняття виконавчого провадження. Поняття виконавчого процесуального представництва. Аналіз поняття «виконавче провадження». Сутність виконавчих процесуальних правовідносин, їх ознаки, система та елементи. Підстави виникнення виконавчих процесуальних відносин. Елементи виконавчих процесуальних відносин: суб’єкти, зміст та об’єкт. Боржник і стягувач як сторони виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки. Виконавча процесуальна правоздатність та дієздатність. Правосуб’єктність в виконавчому процесі. Поняття суб’єктів виконавчого процесу та їх класифікація. Державний виконавець як обов’язковий суб’єкт виконавчого провадження, його процесуальні права та обов’язки. Класифікація виконавчих проваджень та їх характеристика. Загальна характеристика проваджень. Поняття процедури виконавчого провадження. Стадії виконавчого процесу та їх ускладнення. Поняття виконавчих актів (документів) та їх класифікація.

Адміністративне право

Адміністративне право України як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Трансформація галузі адміністративного права України. Сучасні проблеми розвитку адміністративного права як навчальної дисципліни. Предмет та метод, принципи адміністративного права. Трансформація предмету адміністративного права України. Предмет адміністративного права (якісна характеристика, динаміка розвитку вчень). Проблеми застосування диспозитивного методу в адміністративному праві. Трансформація методу адміністративного права. Адміністративне право як наука, видатні представники. Удосконалення структури галузі та навчальної

дисципліни, проблеми формування нових інститутів адміністративного права України. Європейські принципи і стандарти діяльності органів публічної адміністрації. Співвідношення цілей, завдань, функцій, повноважень органів публічної адміністрації. Принципи адміністративного права та принципи державного управління, розмежування та класифікація. Принципи належної адміністрації: характеристика основних груп (базові, організаційно-технічні,

процедурні, щодо обігу інформації).

Адміністративні правовідносини. Поняття та зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти, їх класифікація. Суб’єкти адміністративних правовідносин. Вчинення юридично значущих дій. Правові акти управління (адміністративні акти) та їх види, характеристика, питання чинності, нікчемності. Форми і методи державного управління. Поняття форм управління, класифікація форм управління. Адміністративні договори. Видання актів управління нормативного та індивідуального характеру. Класифікація суб’єктів адміністративних правовідносин. Вертикальні та горизонтальні управлінські відносини. Методи держаного управління. Адміністративні методи управління, економічні методи управління. Норми адміністративного права та їх реалізація. Поняття адміністративно-правової норми, їх класифікація. Реалізація адміністративно-правових норм (виконання, використання, дотримання). Застосування адміністративно-правових норм та акти застосування. Ознаки правозастосовної діяльності. Система адміністративного законодавства. Ієрархія актів адміністративного законодавства та їх характеристика. Історичні етапи розвитку адміністративного права: камералістика, поліцейська держава, радянський період, новітній період. Ключові дефініції галузі адміністративного права.

Адміністративна правосуб’єктність фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень. Адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, адміністративна деліктоздатність фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень. Специфіка адміністративної дієздатності неповнолітніх осіб, суб’єктів підприємницької діяльності. Статут юридичної особи: розподіл повноважень органів управління. Приклади розподілу функцій виконавчої влади в межах означених сфер, органів виконавчої влади центрального рівня, уповноважених забезпечувати їх реалізацію. Основні акти законодавства України. Проблеми удосконалення інституту державної служби та її адміністративно-правове регулювання. Поняття державної служби, її види, значення. Поняття посади державної служби. Класифікація посад державної служби. Завдання та цілі діяльності органів виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. Адміністративно- правовий статус Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів влади, органів місцевого самоврядування. Проходження державної служби (стадії). Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України. Актуальні проблеми та розвиток законодавства про державну службу. Загальна характеристика актів (рішень) органів публічної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Принципи діяльності органів публічної адміністрації. Система органів виконавчої влади в України. Співвідношення засад централізації та децентралізації в організації виконавчої влади. Функції та повноваження органів виконавчої влади. Функції та правові форми діяльності органів публічної адміністрації. Поняття виконавчої влади. Поняття державного управління. Соціальне управління. Моделі управління. Виконавча влада: загальна характеристика. Європейські стандарти діяльності органів публічної адміністрації. Поняття та суб’єкти публічної адміністрації. Вимоги до цілей та завдань діяльності органів публічної адміністрації. Адміністративне судочинство. Поняття, значення адміністративної юстиції для захисту прав громадян від незаконних дій, рішень, бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Система адміністративних судів в Україні, підсудність спорів адміністративним судам. Категорії спорів, підсудних адміністративним судам. Адміністративний позов. Державний контроль у державному управлінні. Сутність державного контролю, його види, загальна характеристика, приклади проявів реалізації. Зовнішній і внутрішній контроль. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Контроль з боку громадських організацій. Внутрішній адміністративний контроль. Президентський контроль. Парламентський контроль (в частині Рахункової Палати та Уповноваженого з прав людини). Судовий контроль. Актуальні проблеми надання адміністративних послуг. Публічно-сервісна діяльність. Поняття та види адміністративних послуг. Суб′єкти надання адміністративних послуг в Україні. Державні послуги. Муніципальні послуги. Реєстраційні провадження. Порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Сучасні проблеми надання адміністративних послуг. Форми надання адміністративних послуг. Адміністративне правопорушення. Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Суб’єкт адміністративного правопорушення та їх поділ на загальні та спеціальні. Об’єкт адміністративного правопорушення. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Адміністративні стягнення за Кодексом України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Співвідношення з кримінальною відповідальністю, політичною відповідальністю, дисциплінарною відповідальністю, матеріальною відповідальністю. Адміністративна відповідальність фізичних осіб, становлення адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Адміністративний процес

Адміністративний процес: загальна характеристика. Система адміністративних судів в Україні. Поняття адміністративного процесу у широкому та вузькому розумінні. Суб’єкти адміністративного процесу. Система адміністративних судів в Україні. Критика дефініцій Кодексу адміністративного судочинства України (ст. 3). Підсудність спорів адміністративним судам. Стадії адміністративного процесу. Характеристика основних стадій адміністративного (судового) процесу відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, перелік основних процесуальних документів. Судові рішення. Характеристика змісту та видів основних судових рішень. Підстави перегляду судових рішень. Юридичні наслідки апеляційного, касаційного оскарження судових рішень. Значення остаточного судового рішення у справі. Судові строки. Характеристика процесуальних строків, визначених у Кодексі адміністративного судочинства України. Проблеми їх дотримання, процесуальні диверсії з боку сторін. Поняття адміністративного суду, вимоги до адміністративного суду. Самовідвід і відвід судді в адміністративних справах відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства. Підстави притягнення суддів адміністративних судів до відповідальності.

Господарське право

Поняття, ознаки та види бірж. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки товарної біржі; угоди товарної біржі; правила біржової торгівлі. Особливості правового становища фондової біржі: поняття та предмет діяльності. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав. Особливості управління державними корпоративними правами. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Поняття та ознаки, правовий режим концесійної діяльності. Договірні засади здійснення концесійної діяльності. Поняття та види, правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок утворення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. Поняття та ознаки господарської діяльності. Принципи здійснення господарської діяльності. Поняття, ознаки та види господарських договорів. Функції господарських договорів. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Зміст та форма господарського договору. Забезпечення належного виконання господарських договорів. Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Основні напрями економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування. Спеціальні порядки застосування судових процедур у справі про банкрутство щодо окремих категорій суб’єктів. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування. Поняття та призначення судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Поняття та ознаки банкрутства. Підстави (юридичні та фактичні) порушення провадження у справі про банкрутство. Законодавство про банкрутство. Сторони в справі про банкрутство. Боржник (банкрут), кредитори. Стадії провадження у справі про банкрутство. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько- правової відповідальності (відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції). Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Правове становище Антимонопольного комітету. Поняття та ознаки, принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність. Обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та характерні риси господарських товариств. Класифікація господарських товариств. Поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення. Підстави класифікації та види господарських зобов’язань. Основні засади виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання та припинення господарських зобов’язань. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності: поняття та види цінних паперів, загальні засади їх випуску та обігу. Державний контроль на ринку цінних паперів. Особливості правового режиму публічних форм власності. Право приватно-колективної власності: Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання: право господарського відання, право оперативного управління, право довірчої власності, право користування. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст. Організаційно-господарські повноваження Фонду державного майна України. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень. Господарські міністерства (інші, підпорядковані Кабінету Міністрів України органи) як органи господарського керівництва та суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Поняття об’єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Функції та компетенція об’єднання підприємств. Правовий статус холдингових компаній. Особливості правового становища державних холдингових компаній. Фізичні особи – підприємці як суб’єкти господарського права. Кредитні спілки у сфері господарювання. Благодійні та інші неприбуткові організації. Форми їх участі в господарських відносинах. Види господарської діяльності (підприємницька (комерційна) та некомерційна господарська діяльність). Майно та майнові права у господарському товаристві. Права і обов’язки учасників господарських товариств. Управління господарським товариством. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. Методи правового регулювання господарських відносин. Особливості правового становище виробничих кооперативів. Правове становище приватних та інших підприємств. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Підприємства комунальної форми власності: загальна характеристика, види (комерційне та некомерційне), форми (унітарне, корпоративне). Підприємства колективної власності: поняття, види та Підприємства державної форми власності: характерні ознаки. Види державних підприємств та їх організаційно-правові форми. Особливості правового становища державних комерційних підприємств та казенних підприємств. Поняття та ознаки підприємства як організаційно-правової форми господарювання. Види та організаційно- правові форми підприємств. Організаційна структура та управління підприємством. Особливості правового становища окремих видів підприємств. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин. Критерії класифікації та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права). Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація. Припинення суб’єктів господарювання. Господарське право як галузь права. Господарське право як галузь науки. Господарське право як навчальна дисципліна. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти господарського законодавства. Система господарського законодавства. Господарсько-правові норми: поняття та види. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Акціонерне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Командитне товариство. Повне товариство.

 

Господарське процесуальне право

Господарські суди в системі органів судової влади. Історія становлення господарських судів в Україні. Господарські спори – предмет діяльності господарського суду. Поняття та предмет господарського процесуального права. Поняття принципів організації та діяльності господарського суду та їх класифікація. Принципи організації господарського суду. Принципи здійснення правосуддя господарським судом та їх зміст. Треті особи в господарському процесі: види та правове становище. Участь прокурора в господарському процесі. Процесуальне положення учасників, які сприяють вирішенню господарських спорів. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу. Процесуальне становище судді. Сторони в господарському процесі, їх права та обов’язки. Представники сторін. Методи та джерела господарського процесуального права. Предмет і система господарського процесуального права як науки та навчальної дисципліни. Поняття і види доказів. Письмові докази. Речові докази. Призначення і проведення експертизи. Висновок експерта. Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування. Запобіжні Поняття та підстави перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами. Значення досудового врегулювання господарських спорів. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки розгляду претензії. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення певної категорії господарських договорів. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій. Поняття підвідомчості господарських справ. Справи, підвідомчі господарським судам. Підсудність господарських справ. Територіальна та виключна підсудність. Передача справ за підсудністю. Поняття і склад судових витрат. Судовий збір, порядок та розміри його сплати. Пільги щодо сплати судового збору. Порядок повернення судового збору. Розподіл і відшкодування судових витрат. Поняття і види строків в господарському процесі. Встановлення та обчислення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків. Поняття та елементи позову. Форма і зміст позовної заяви. Порядок подання позову. Ціна позову. Об’єднання позовних вимог. Зміна позову. Відмова від позову. Відзив на позовну заяву. Зустрічний позов. Забезпечення позову: підстави та заходи. Прийняття позовної заяви. Відмова у прийнятті позовної заяви: підстави та порядок. Повернення позовної заяви: підстави та порядок. Порушення провадження у справі.  Дії судді по підготовці справи до розгляду. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України: суб’єкти, строк та підстави подання.  Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. Порядок прийняття, форма та зміст рішення господарського суду. Оголошення рішення та набрання ним законної сили. Розсилання рішень. Права господарського суду щодо прийняття рішення. Винесення ухвали та її зміст. Окрема ухвала. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. Наказ господарського суду і пред’явлення його до виконання. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. Право апеляційного оскарження. Порядок та строк подання апеляційної скарги. Повернення апеляційної скарги. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду. Постанова апеляційної інстанції. Склад господарського суду. Строк вирішення спору. Порядок ведення засідання. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні. Зупинення провадження у справі та його поновлення. Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Характеристика повноважень Верховного Суду України за наслідками розгляду справи про перегляд судових рішень господарських судів. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.

Екологічне право

Загальна характеристика права екологічної безпеки. Поняття та склад правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Екологічні нормативи передбачені чинним законодавством України. Поняття та ознаки ризику в екологічному праві. Поняття, загальна характеристика об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Поняття та ознаки екологічного правопорушення. Поняття, загальна характеристика джерел підвищеної екологічної небезпеки. Інституційна складова державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Порядок оголошення окремої місцевості України зоною надзвичайної екологічної ситуації. Поняття та мета управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Поняття екологічної безпеки в чинному законодавстві України. Функціональна складова державного управління в галузі охорони навколишнього природного Поняття надзвичайної екологічної ситуації за законодавством України. Екологічне інформаційне забезпечення як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття екологічних обов’язків людини та громадянина. Характеристика екологічних обов’язків громадян у галузі охорони довкілля. Поняття права власності на природні ресурси в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Форми права власності на природні ресурси в Україні. Суб’єкти права власності на природні ресурси за законодавством України. Форми використання природних ресурсів в Україні. Зміст права власності на природні ресурси в Україні. Природні ресурси місцевого значення. Поняття та види права природокористування. Характеристика системи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Поняття загального використання природних ресурсів та його ознаки. Поняття спеціального використання природних ресурсів та його ознаки. Співвідношення загального та спеціального використання природних ресурсів. Природні ресурси загальнодержавного значення. Поняття та загальна характеристика об’єктів права власності на природні ресурси за законодавством України. Екологічний контроль як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття екологічного права як галузі права. Характеристика права на екологічну освіту. Форми захисту прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Загальні засади відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Характеристика дисциплінарно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика кримінально-правової відповідальності за екологічні правопорушення.

Характеристика адміністративно-правової відповідальності за екологічні правопорушення.Функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Екологічне стимулювання: поняття, характеристика. Економіко-правовий механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні: характеристика складових. Екологічне програмування та екологічне прогнозування як функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Суб’єкти та об’єкти екологічного контролю. Класифікація органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Значення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на навколишнє середовище в екологічних управлінських відносинах. Екологічне ліцензування як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Стандартизація та нормування як функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне страхування та екологічний аудит як функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічна експертиза як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття, види та форми екологічної експертизи. Екологічний моніторинг як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття та види функцій управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Характеристика виробничого управління (екологічного менеджменту) в галузі охорони навколишнього природного середовища. Участь громадян в процесі управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Характеристика та повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони НПС, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони НПС. Характеристика та повноваження головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Загальна характеристика системи центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища. Поняття економіко-правового механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Предмет екологічного права. Характеристика права на вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічну інформацію). Характеристика екологічного права в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Методи екологічного права. Співвідношення понять «довкілля» та «навколишнє природне середовище». Поняття та види об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища. Поняття принципів екологічного права. Принципи правової охорони навколишнього природного середовища. Функції та завдання екологічного права України. Поняття джерел екологічного права. Екологічні права закріплені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Підстави настання юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Види джерел екологічного права. Характеристика права на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Загальна характеристика екологічних прав громадян, закріплених в Конституції України. Поняття екологічних прав людини та громадянина. Загальна характеристика міжнародного екологічного права та європейського екологічного законодавства. Систематизація та кодифікація екологічного законодавства України. Характеристика Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» Конституція України як джерело екологічного права. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря. Земля та земельна ділянка як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Управління у сфері охорони і використання відходів. Юридична відповідальність за порушення законодавства про атмосферне повітря. Відходи як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Види відходів. Правовий режим відходів. Управління у сфері охорони і використання атмосферного повітря. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи. Управління у сфері охорони і використання земель. Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поділ земель на категорії за цільовим призначенням. Право використання об’єктів тваринного світу та його види. Управління у сфері охорони і використання тваринного світу. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. Правовий режим земель. Правове регулювання ведення мисливського господарства та полювання. Види лісокористування. Правовий режим лісів. Управління у сфері охорони і використання лісів. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Ліси як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Надра як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Загальна характеристика угоди про розподіл продукції. Види надрокористування. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. Управління у сфері охорони і використання вод. Правовий режим надр України. Управління у сфері охорони і використання надр. Правовий режим вод. Види водокористування. Води як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. Управління у сфері охорони і використання рослинного світу. Правовий режим курортів і лікувально-оздоровчих територій. Право використання об’єктів рослинного світу та його види. Використання та охорона об’єктів аквакультури за законодавством України. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Виключна (морська) економічна зона як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Континентальний шельф як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поняття та правовий режим рекреаційних зон як об’єкта правової охорони і використання за законодавством України. Курортні та лікувально-оздоровчі території як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Території та об’єкти природно-заповідного фонду України. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ. Поняття та складові національної екологічної мережі. Національна екологічна мережа як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ. Поділ лісів за чинним законодавством України. Використання та охорона зелених насаджень у населених пунктах за законодавством України. Рослинний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поняття природно-заповідного фонду України. Правовий режим об’єктів, занесених до Червоної та Зеленої книг України. Правове регулювання ведення рибного господарства, промислового рибальства та охорони водних біоресурсів.

Земельне право

Загальна частина

Юридичні процедури приватизації земель громадянами. Правова природа права на земельну частку (пай). Юридичні процедури приватизації земель юридичними особами. Особливості приватизації земель садівницькими товариствами. Проблеми правового забезпечення приватизації земель в Україні. Поняття паювання земель за законодавством України. Юридичні підстави паювання земель. Порядок паювання земель та його правове забезпечення. Юридичні процедури набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами: загальна характеристика та види. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності. Правило про конкурентний продаж земель державної та комунальної власності та винятки з нього. Право на земельну частку (пай) на землях, переданих у колективну власність. Науково-методологічні та правові засади приватизації земель. Основні концепції приватизації земель в Україні. Юридична природа приватизації земель. Поняття та правові ознаки приватизації земель. Особливості укладання цивільно-правових угод щодо набуття права власності на землю. Право на земельну частку (пай) на землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Право на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п. 8 розділу Х Земельного кодексу України. Реалізація права на земельну частку (пай) на землях, переданих у колективну власність. Правова процедура виділення земельних часток (паїв) в натурі. Оренда земельних часток (паїв) без виділення в натурі. Відчуження права на земельну частку (пай). Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій. Поняття правових форм набуття прав на землю та їх види за чинним законодавством України. Загальна характеристика правових форм набуття прав на землю. Юридичні підстави та умови набуття прав на землю. Юридичні процедури набуття права власності на земельну ділянку. Законодавче забезпечення приватизації земель. Земельні приватизаційні правовідносини. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну. Правові форми набуття прав на землю громадянами. Правові форми набуття прав на землю юридичними особами. Вирішення земельних спорів. Проблеми кодифікації законодавства щодо набуття прав на землю. Правові засади консервації сільськогосподарських угідь. Правові засади попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних Правові засади збереження природних водно-болотних угідь. Правові засади захисту земель від несприятливих природних та техногенних процесів. Правові засади захисту сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб. Рекультивація порушених земель у системі їх правової охорони. Поняття та правове регулювання охорони земель. Система заходів охорони земель за чинним законодавством України. Зміст охорони земель за Земельним кодексом України та Законом України «Про охорону земель». Правові особливості охорони ґрунтів. Співвідношення та взаємодія функції ведення державного земельного кадастру та функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ведення державного земельного кадастру як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про державний земельний кадастр». Моніторинг земель як функція управління в галузі земельних відносин. Контроль за використанням та охороною земель як функція управління у галузі земельних відносин. Правове регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. Землеустрій як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про землеустрій». Розподіл і перерозподіл земель як функція управління в галузі земельних відносин. Правові засади досягнення раціонального землекористування. Майнова відповідальність за земельні правопорушення та її види. Принцип пріоритету земель сільськогосподарського використання: сучасне наукове тлумачення. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Особливості застосування земельно-правової відповідальності за земельні правопорушення. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення. Правові засади відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель. Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення. Проблеми та перспективи реформування організаційно-правового забезпечення управління в галузі земельних відносин. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Склад земельного правопорушення. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: поняття та види. Юридична відповідальність за земельні правопорушення: поняття та особливості. Правові форми відповідальності у системі земельного права. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення. Правові форми припинення права власності на землю. Юридична природа та правові форми плати за землю. Поняття та визначення правових моделей приватизації земель. Плата за землю в системі економіко-правового механізму у сфері ефективного використання, відтворення та охорони земель. Податковий кодекс України в системі джерел регулювання плати за землю. Правове регулювання іпотеки. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності: випадки та правова процедура. Правова процедура вилучення земельної ділянки. Планування використання земель як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Закон України «Про благоустрій населених пунктів». Правові форми припинення права землекористування. Особливості правового режиму орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Випадки (передумови) припинення прав на землю, передбачені земельним законодавством. Припинення прав на землю: поняття та правові форми. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Порядок оформлення земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування. Юридичні процедури набуття права користування земельною ділянкою. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання. Припинення права на землю як санкція за вчинене правопорушення. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в системі правовідносин щодо справляння плати за землю. Закон України «Про оцінку земель». Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність). Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Повноваження органів управління в галузі земельних відносин. Система органів управління в галузі земельних відносин. Організаційно-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Управління як засіб реалізації законодавства в галузі використання, відтворення та охорони земель. Поняття, правові засади та форми управління в галузі земельних відносин. Земельний податок: поняття, ознаки та загальна правова характеристика. Пільги, що надаються юридичним і фізичним особам щодо плати за землю. Поняття орендної плати, види, форми та правове забезпечення її справляння. Порядок сплати земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. Правила обчислення плати за землю. Суб’єкти правовідносин щодо справляння плати за землю. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин щодо справляння плати за землю. Об’єкти оподаткування щодо справляння плати за землю. Правове регулювання відносин щодо справляння плати за землю. Функціонально-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Поняття та види функцій управління у галузі земельних відносин. Юридична відповідальність за порушення законодавства про плату за землю. Особливості права орендного землекористування. Закон України «Про оренду землі». Речові та зобов’язальні правові титули землекористування. Загальне та спеціальне право землекористування. Постійне та тимчасове право землекористування. Підстави виникнення права землекористування. Особливості суб’єктно-об’єктного складу права землекористування. Зміст права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування. Правові форми та способи захисту права землекористування. Розвиток права загального землекористування. Загальна характеристика права постійного землекористування. Судова практика в системі джерел земельного права. Права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика. Юридичні гарантії права власності на землю. Роз’яснення вищих судових інстанцій із земельно-правових питань. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела земельного права. Рішення Конституційного Суду України як джерела земельного права. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин. Місце стандартів та інших нормативно-технічних документів у системі джерел земельного права. Роль локально-правового регулювання земельних відносин. Нормативні акти центральних органів виконавчої влади як джерела земельного права. Підзаконні акти як джерела земельного права: класифікація та особливості. Перспективи кодифікації земельного законодавства України. Земельний кодекс України в системі джерел земельного права: структура та особливості реалізації. Форми права власності на землю в сучасних умовах. Особливості приватизації земель для зайняття фермерським господарством. Державна реєстрація обмежень і обтяжень прав на землю. Реформування земельних правовідносин у контексті історико-правового аналізу забезпечення приватних та публічних земельних інтересів та соціального прогресу. Характерні ознаки реформування земельних правовідносин. Мета, завдання, принципи, пріоритети земельної реформи та їх відображення в праві. Науково-теоретичні та законодавчо-правові підходи до поняття земельної реформи та її місця в системі реформ України. Юридична природа земельної реформи. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення. Законодавство у сфері земельної реформи та його роль в системі земельного законодавства України. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» як програмний документ сучасної земельної реформи в Україні. Види законодавчих та підзаконних актів у сфері земельної реформи та їх характеристика. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері земельної реформи. Види права землекористування. Особливості об’єкту права власності на землю. Право землекористування як різновид права природокористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю. Особливості змісту права власності на землю. Особливості права володіння земельними ділянками. Особливості права користування земельними ділянками. Особливості права розпорядження земельними ділянками. Право приватної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право державної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право комунальної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право власності на землю Українського народу, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Особливості права спільної власності на землю. Поняття та характерні особливості права землекористування. Поняття та основні ознаки права власності на землю. Право концесіонера на земельну ділянку. Розвиток земельно-правового регулювання в період другої половини XIX – початку XX сторіччя. Земельно-правовий аспект аграрної реформи в Росії середини XIX сторіччя. Характеристика розвитку земельно-правового регулювання від часів Київської Русі до 1861 року. Періодизація історичного розвитку земельного права України. Історія земельно-правового регулювання на території України. Соціально-економічні та екологічні передумови виникнення та розвитку земельного права. Юридична природа земельних орендних відносин. Правове регулювання оренди землі. Підстави виникнення, зміни та припинення орендних земельних правовідносин. Земельно-правове значення Столипінської аграрної реформи в Росії. Розвиток земельного права за часів СРСР. Права та обов’язки орендарів та орендодавців земельних ділянок. Особливості укладання та змісту договорів оренди землі. Поняття та розмежування обмежень та обтяжень прав на землю. Загальна характеристика обмежень прав на землю. Види обмежень прав на землю. Види територій із режимом обмеженого використання та особливості їх правового регулювання. Право добросусідства та його особливості в системі обмежень прав на землю. Загальна характеристика обтяжень прав на землю. Закони як джерела земельного права України. Правові форми та способи захисту права власності на землю. Земельний сервітут як різновид обтяжень прав на землю. Види земельних сервітутів. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів. Емфітевзис та суперфіцій. Особливості встановлення та припинення емфітевзису та суперфіцію. Види обтяжень прав на землю. Місце земельного права в правовій системі України.

Конституційні засади земельного права України. Вертикальна ієрархія земельно-правових норм. Класифікація джерел земельного права. Поняття та особливості джерел земельного права України. Суборенда землі. Загальна правова характеристика сучасної земельної реформи в Україні. Система земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Поняття системи земельного права. Земельне право як наука. Місце і роль земельного права в системі права України. Поняття земельного права як галузі права. Функції земельного права. Класифікація земельного фонду України за цільовим призначенням. Співвідношення категорій «земля», «земельна ділянка», «майно» за чинним законодавством України. Земельне право як навчальна дисципліна. Принципи земельного права. Співвідношення категорії «земля» з іншими природними ресурсами та об’єктами: правовий аспект. Об’єкти земельного права. Поняття «земля» у законодавстві та правовій доктрині. Предмет земельного права: поняття та ознаки. Класифікація земельних правовідносин. Структурні особливості земельних правовідносин. Методи земельного права. Передумови земельної реформи в Україні.

Особлива частина

Право власності на землі лісогосподарського призначення. Правові критерії відмежування земель лісогосподарського призначення від земельних ділянок під нелісовими насадженнями. Особливості управління у галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення. Співвідношення поняття «землі лісогосподарського призначення» із поняттям «ліс». Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель лісогосподарського призначення. Правові особливості зміни цільового призначення та вилучення окремих видів земель лісогосподарського призначення. Правові засади лісових сервітутів. Право загального користування землями лісогосподарського призначення. Право постійного користування землями лісогосподарського призначення. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення. Правові засади використання земель лісогосподарського призначення на праві тимчасового користування. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення для ведення лісового господарства та лісокористування. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель історико-культурного призначення. Правові засади зонування територій об’єктів історико-культурної спадщини та суміжних земельних ділянок. Правові особливості охорони земель історико-культурного призначення. Дозвільний порядок використання земель історико-культурного призначення. Правові форми використання земель історико-культурного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. особливий порядок віднесення земельних ділянок до земель історико-культурного призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель рекреаційного призначення. Особливий порядок зміни цільового призначення земель рекреаційного призначення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель рекреаційного призначення. Організаційно-правові особливості управління у галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель рекреаційного призначення: загальна Обмеження та умови використання земель рекреаційного призначення та їх нормативно-правове закріплення. Правові форми використання земель рекреаційного призначення. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення. Право загального користування землями водного фонду. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель водного фонду. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами. Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Спільні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Законодавче забезпечення правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Правовий режим зон санітарної охорони джерел водопостачання. Правовий режим водоохоронних зон. Правовий режим берегових смуг водних шляхів. Правовий режим прибережних захисних смуг. Правові режими окремих різновидів земель водного фонду. Правове забезпечення охорони земель водного фонду. Правовий режим земель смуг відведення. Особливості управління у галузі використання та охорони земель водного фонду. Правові засади та співвідношення планування використання земель лісогосподарського призначення та лісовпорядкування. Право постійного користування землями водного фонду. Право власності на землі водного фонду. Правові форми використання земель водного фонду. Особливості правового режиму земель водного фонду. Законодавство, що визначає правовий режим земель водного фонду. Поняття та склад земель водного фонду. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель лісогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель особливо захисних лісових ділянок. Особливості правового режиму земельних ділянок полезахисних лісосмуг. Особливості правового режиму земельних ділянок лісогосподарського призначення, що зазнали радіоактивного забруднення. Особливості правового режиму окремих різновидів земель лісогосподарського призначення. Особливі правила оподаткування земель лісогосподарського призначення. Особливості контролю за додержанням правового режиму земель лісогосподарського призначення. Правові засади та співвідношення ведення державного земельного кадастру та державного лісового кадастру. Організаційно-правові особливості управління у галузі використання та охорони земель водного фонду. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків. Правові особливості набуття земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання земель житлової та громадської забудови громадянами та юридичними особами. Правові форми використання земель житлової та громадської забудови.

Характеристика законодавства, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови. Співвідношення понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та громадської забудови»: правові особливості. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення. Особливий правовий режим земель сільськогосподарського призначення спеціальних сировинних зон. Співвідношення категорій «землі рекреаційного призначення» та «рекреаційні зони»: правовий аспект. Специфічні обов’язки щодо охорони та відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення. Особливості управління в галузі використання та охорони земель житлової та громадської забудови. Особливі правила оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості здійснення землеустрою на землях сільськогосподарського призначення. Правові особливості моніторингу ґрунтів. Особливості управління у галузі використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення. Правове регулювання мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості обмежень і обтяжень прав на землі сільськогосподарського призначення. Нормування розмірів земель сільськогосподарського призначення. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення. Особливе цільове призначення земель сільськогосподарського призначення. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Особливі правила оподаткування земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Особливий правовий режим земель сільськогосподарського призначення у зонах затоплення. Правові особливості зонування земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і їх охорони. Поняття та склад земель рекреаційного призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель оздоровчого призначення. Правові засади зонування земель оздоровчого призначення (курортів) та встановлення обмежень на їх використання. Правові засади збереження земель оздоровчого призначення у зв’язку із впровадженням ринку землі в Україні. Право оздоровчого землекористування: суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави. Особливий порядок оголошення земель оздоровчого призначення (курортів). Законодавство, що визначає правовий режим земель оздоровчого призначення: загальна характеристика. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення. Співвідношення категорій «землі оздоровчого призначення» та «курорти»: правовий аспект. Поняття земель оздоровчого призначення. Склад земель оздоровчого призначення. Правовий режим земельних ділянок житлово-будівельних (житлових) та гаражно-будівельних Особливості здійснення контролю за дотриманням правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Планування використання земель населених пунктів та земель житлової та громадської забудови: законодавчо-правові засади. Поняття та склад земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правові особливості землеустрою на землях населених пунктів та житлової та громадської забудови. Ведення державного земельного кадастру та містобудівного кадастру на землях населених пунктів та житлової та громадської забудови: правові особливості. Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Юридична природа правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Особливий порядок оголошення територій об’єктами природно-заповідного фонду. Місце земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в системі екологічної мережі в Україні: правовий аспект. Особливості правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Співвідношення земельного і природоохоронного законодавства у визначенні правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правові форми використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Обмеження і обтяження прав на землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення та на суміжні земельні ділянки. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель населених пунктів і житлової та громадської забудови. Правовий режим земель оборони. Правовий режим земель промисловості. Поняття земель промисловості особливості їх законодавчо-правового регулювання. Правові засади нормування розмірів та зонування територій промислових та інших підприємств. Правові форми використання земель промисловості. Правовий режим земель транспорту. Поняття земель транспорту та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Особливості правового режиму земель залізничного транспорту. Особливості правового режиму земель морського транспорту. Особливості правового режиму земель річкового транспорту. Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Особливості правового режиму земель авіаційного транспорту. Особливості правового режиму земель трубопровідного транспорту. Поняття земель оборони та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Правові форми використання земель енергетики. Правові засади нормування розмірів та зонування земель енергетики. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Особливості правового режиму земель міського електротранспорту. Правовий режим земель «іншого призначення». Види земель іншого несільськогосподарського призначення та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Правові засади визначення розмірів та зонування земель оборони. Правові особливості надання земельних ділянок для потреб оборони. Правовий режим земель зв’язку. Поняття земель зв’язку та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Поняття та особливості правового режиму земель телекомунікацій в складі земель зв’язку. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи). Поняття та склад земель енергетичної системи та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів». Правові особливості надання земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетичної системи. Правові форми використання земель оборони.

Інтелектуальна власність

Поняття процедур правової охорони об’єктів права промислової власності та їх характеристика. Порядок одержання патенту на винахід (корисну модель). Комерційне (фірмове) найменування як об'єкт права інтелектуальної власності. Порядок припинення дії свідоцтва на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми та визнання його недійсним. Порядок реєстрації топографії інтегральної мікросхеми. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації топографії інтегральної мікросхеми, та строк їх чинності. Право на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Умови надання правової охорони на топографію інтегральної мікросхеми. Порядок припинення дії патенту на промисловий зразок та визнання його недійсним. Порядок одержання патенту на промисловий зразок. Права та обов’язки, що випливають з патенту на промисловий зразок, та строк їх чинності. Право на одержання патенту на промисловий зразок. Поняття права промислової власності Порядок припинення дії патенту на винахід (корисну модель) та визнання його недійсним. Право промислової власності: Права та обов’язки, що випливають з патенту на винахід (корисну модель). Право на одержання патенту на винахід (корисну модель). Умови надання правової охорони винаходам (корисним моделям). Міжнародна охорона топографій інтегральних мікросхем. Міжнародна охорона нових сортів рослин. Міжнародна охорона торговельних марок (знаків для товарів і послуг). Міжнародна охорона комерційних позначень. Міжнародна охорона промислових зразків. Міжнародна охорона винаходів (корисних моделей). Виникнення та здійснення авторського права та суміжних прав. Принципи права промислової власності Умови надання правової охорони промисловим зразкам. Питання інтелектуальної власності у Митному кодексі України. Об’єкти авторського права, їх характеристика. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Реалізація суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів у сфері інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності: Джерела права інтелектуальної власності та їх види. Національний та міжнародний рівні охорони об’єктів інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Спеціальні закони як джерело законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Джерела авторського права та суміжних прав. Джерела патентного права. Джерельна база засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг. Правове регулювання інших об’єктів інтелектуальної власності. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Конституція України як вихідне джерело законодавства про інтелектуальну власність. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності: Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства Види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності. Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Теорії тлумачення правової природи результатів творчої діяльності. Пропрієтарна концепція та теорія виключних прав визначення сутності прав на результати творчості. Система права інтелектуальної власності. Сучасна доктрина права інтелектуальної власності. Суб’єкти, об’єкти та зміст права інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності: Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Принципи авторсько-правового регулювання. Джерела авторського права і суміжних прав. Порядок реєстрації торговельних марок. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав. Авторське право, його зміст щодо певних об’єктів та строк дії. Авторське право на службові твори. Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності: Обмеження майнових прав суб’єктів авторського права. Авторське право і суміжні права: Суміжні права, їх зміст щодо певних об’єктів та строк дії. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав. Функції особи, що здійснює управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Повноваження особи, що здійснює управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Форми авторських договорів щодо розпорядження майновими правами суб’єктів авторського права. Передача (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав. Майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правове регулювання у сфері охорони прав на результати діяльності людини в будь-якій сфері технології. Нормативно-правове регулювання ставок винагороди у сфері авторського права і суміжних прав. Міжнародний захист прав інтелектуальної власності. Міжнародна система охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Спеціалізована система захисту прав інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності. Міжнародно-правове регулювання у сфері авторського права і суміжних прав. Основні задачі та функції авторсько-правового регулювання Міжнародно-правове регулювання у сфері охорони прав на результати діяльності людини у галузі художнього конструювання. Поняття авторського права і суміжних прав. Міжнародно-правове регулювання у сфері охорони прав на комерційні позначення. Європейське законодавство з питань правової охорони інтелектуальної власності. Європейське законодавство з питань захисту прав інтелектуальної власності. Державна система правової охорони інтелектуальної власності: Система суб’єктів державного управління у сфері інтелектуальної власності. Державна система охорони інтелектуальної власності та її складові Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Міжнародно-правове регулювання у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Види стягнень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності Набуття прав на комерційні позначення Набуття прав на топографії інтегральних мікросхем Набуття прав на промислові зразки Поняття національної і міжнародної фази процедури Договору РСТ. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Набуття прав на винаходи (корисні моделі) Органи патентної експертизи, їх задачі та функції. Набуття прав інтелектуальної власності: Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції; Набуття прав на сорти рослин Національна правова база захисту від недобросовісної конкуренції; Економіка інтелектуальної власності: Акти недобросовісної конкуренції, їх класифікація та характеристика Захист від недобросовісної конкуренції: Принципи, завдання та форми митного контролю та ліцензування зовнішьоекономічних операції (експорту та імпорту) Поняття товару, що містить у собі об’єкт права інтелектуальної власності та його переміщення через митний кордон держави Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної власності на митному кордоні Кваліфікація злочинів в сфері промислової власності Кваліфікація злочинів, що посягають на авторське право та суміжні права Класифікація злочинів в сфері інтелектуальної власності Норми міжнародного права як одне із джерел правового захисту від недобросовісної конкуренції. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації та довідково-інформаційні фонди у сфері інтелектуальної власності. Технологічний аудит. Етапи формування портфелю інтелектуальної власності суб’єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи) та зміст їх робіт. Підходи щодо формування портфелю інтелектуальної власності суб’єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи). Організаційна структура управління інтелектуальною власністю суб’єкта господарської діяльності (організації, підприємства, установи). Система управління інтелектуальною власністю суб’єкта господарської діяльності (організації, підприємства, установи). Принципи та поняття управління інтелектуальною власністю. Управління інтелектуальною власністю суб’єкта господарської діяльності: Система стандартів у сфері інтелектуальної власності. Система класифікацій у сфері охорони інтелектуальної власності. Державні реєстри типових об’єктів права інтелектуальної власності. Набуття прав на торговельні марки. Інформаційно-пошукові системи та традиційний патентний пошук. Бухгалтерський облік та оподаткування об’єктів права інтелектуальної власності Патентно-інформаційні органи та їх функції. Поняття та види торговельних марок (знаків для товарів і послуг) Маркетинг інтелектуальної власності: Права та обов’язки, що випливають із реєстрації комерційних позначень, та строк їх чинності. Порядок проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності та відображення її результатів. Інтелектуальна власність як об’єкт обліку, її нормативне забезпечення та класифікація нематеріальних активів. Формування фінансової та облікової політики суб’єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи). в сфері інтелектуальної економіки Інтелектуальна власність в системі господарської діяльності. Інтелектуальна економіка - складова інноваційної моделі розвитку Економіка інтелектуальної власності з позиції економічної теорії, її складові та особливості Методи та засоби пошуку, збору та зберігання науково-технічної інформації. Права та обов’язки, пов’язані із сортом рослин, та строк їх чинності. Відповідальність, гарантії та обмеження в договорі щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Відповідальність сторін, строк дії договору та умови його припинення як істотні умови договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Істотні умови договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Нормативно-правове регулювання відносин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Патентна інформація і документація Розпорядження правами інтелектуальної власності: Наукові відкриття та раціоналізаторські пропозиції як об’єкти права інтелектуальної власності. Доступ до інформації, що має комерційну цінність для підприємства (установи, організації) та фахівців сфери його предметної діяльності. Результати інтелектуальної діяльності у будь-якій сфері технологій як об’єкти комерційної таємниці. Принципи виявлення інформації, що є комерційною таємницею. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Порядок припинення дії патенту на сорт рослин та визнання його недійсним. Види цивільно-правових договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їх характеристика Порядок набуття прав на сорт рослин. Умови набуття прав на сорт рослин. Порядок визнання комерційних позначень, що є торговельними марками, добре відомими.

Порядок одержання свідоцтва про реєстрацію комерційних позначень, що є торговельними марками. Порядок реєстрації географічного зазначення та/або права на його використання. Умови надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, що є географічними зазначеннями. Поняття та ознаки географічних зазначень як об’єктів права інтелектуальної власності. Права та обов’язки, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку, та строк їх чинності. Умови надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, що є торговельними марками. Особливості захисту прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності. Вимога поновлення порушених прав як спосіб неюрисдикційної форми захисту прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності відповідно до вимог міжнародних норм та правил. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з митним законодавством. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з конкурентним законодавством. Поняття та види доказів у судовому процесі: обов’язок доказування, подання доказів та підстави звільнення від доказування. Цивільно-правові способи захисту та санкції за порушення прав інтелектуальної власності, їх характеристика. Судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності та його особливості. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності та його особливості. Договір про конфіденційність. Досудове врегулювання спорів. Форми і способи захисту порушених прав інтелектуальної власності, їх характеристика. Дії, що визнаються порушенням прав власників чинних охоронних документів та заявників. Опціонний договір. Майнові права інтелектуальної власності в системі цивільних та господарських відносин. Захист прав інтелектуальної власності: Інтернет-договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Правове регулювання доменних імен, Інтернет-відносин та боротьби з кіберзлочинністю. Співвідношення права інтелектуальної власності і інформаційного права. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет: Договір про оцінку технологій. Договір про співробітництво та Протокол про наміри. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. Адміністративно-правові способи захисту та санкції за порушення прав інтелектуальної власності, їх характеристика.

 

Історія права та держави

Розвиток суспільного та державного ладу в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Розвиток права в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Основні джерела - пам’ятки права держав Стародавнього Сходу: Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю. Вплив релігії на формування державності Стародавнього Сходу. Особливості формування та реформування суспільства в державах Античності: Афіни, Спарта, Рим. Державний лад в Античних державах (Афіни, Спарта, Рим): його розвиток та реформування. Особливості розвитку права в державах Стародавньої Греції: Афіни та Спарта. Джерела римського права. Особливості розвитку права в Стародавньому Римі. Кодифікація римського права. Загальна характеристика суспільства та держави феодального типу. Види феодального права. Папська революція та її вплив на розвиток держави і права феодальної Європи. Міське право. Державно-правовий розвиток феодальних міст-республік та союзів міст. Канонічне та церковне право. Особливості розвитку суспільства, держави і права ранньофеодальних германських держав Європи. Джерела і основні риси права феодальної Англії. Джерела і основні риси права феодальної Німеччини. Особливості станово-представницької та абсолютної монархії в Німеччині. Джерела та розвиток права феодальної Франції. Розвиток права та держави феодальних країн Східної Європи: Візантія, Московське царство. Розвиток феодального суспільства держави та права в східній традиції права. Джерела, основні риси і система мусульманського права. Особливості розвитку феодального суспільства, держави і права в Китаї та Японії. Особливості формування буржуазного (модерного) суспільства, права та держави. Суть суспільних, державних та правових змін під час буржуазних революцій Англії та Франції. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Кодифікація французького законодавства. Протекторат Кромвеля та «Інструмент управління». «Славетна революція» в Англії та її значення. «Навеаs Соrрus Асt». Реформи виборчого права Англії та державного апарату в Англії з кінця XVII – до початку ХХ ст. Державно-правові зміни у Франції з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст. Реформація та її вплив на розвиток європейського права. Конституція Німеччини 1871 р. Основні державотворчі акти США. Конституція США та її додатки. Судова та правова система США. Справа «Мербері vs Медісон» та її роль у конституційній юрисдикції. Реформи Мейдзи в Японії. Конституція Японії 1889 р. Особливості формування японського права. Основні правові сім’ї сучасності. Загальні тенденція розвитку права та держави країн західної традиції права у XIX - ХХ столітті. Особливості правового та державного розвитку авторитарних та тоталітарних держав Європи ХХ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Англії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Правові зміни «Нового курсу» Рузвельта в США. Статут ООН та Декларація прав людини 1948 р. Доцентрові тенденції у державно-правому полі Європи: від ЄОВС до Маастрихтського договору. Лісабонський договір. Організація та діяльність керівних органів ЄС. Особливості державно-правового розвитку в державах східної традиції права у ХХ ст. Способи та механізми створення нових держав у ХІХ-ХХ століттях. Державно-правовий розвиток у країнах «нової демократії». Античне і давньосхідне право в державах Північного Причорномор’я та Криму (сер. I тис до н.е. – V ст. н.е.). Становлення та розвиток права Русі (IX – XIV ст.ст.). Право Галицько-Волинського князівства (XII – XIV ст.ст.) Правова система Литовсько-Руської держави (40-ві рр. XIV – XVI ст.ст.). Правова система на українських землях Королівства Польського та Речі Посполитої (XIV - XVIII ст. ст.). Право Запорозької Січі (XVI –друга пол. XVIII ст.). Правова система українсько-гетьманської держави ( друга пол. XVII ст.- кінець XVIII ст.ст.). Джерела та систематизація українського права в період обмеження і остаточного скасування автономії України російським царизмом (XVIII – пер. пол. XIX ст. ст.). Право на західно-українських землях у період австрійського та австро-угорського панування (XVIII - поч. XX ст.ст.). Право в Україні в період здійснення буржуазних реформ і контрреформ в Російській імперії (др. пол. XIX ст.). Право України у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Зміни в праві України в період Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) у складі Російської та Австро – Угорської імперій. Право України в період розвитку вітчизняної національної державності початку ХХ ст. (1917 - 1920 рр.). Українська Народна Республіка. Українська держава 1918 р. Західноукраїнська Народна Республіка. Становлення права радянської України (1917-1922 рр.). Конституційний процес в радянській Україні (1919-1978 рр.). Право УСРР, його джерела, кодифікація та перебудова юстиції і правоохоронних органів в умовах нової економічної політики ( 1921-початок 1929 рр.). Право радянської України в період авторитарного режиму (1930-1941 рр.). Суспільний та державний лад СРСР за Конституцією 1936 р. Зміни в праві УРСР в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Зміни в праві УРСР в перші повоєнні роки (др. пол. 40 – сер. 50 рр. ХХ ст.). .Право УРСР в період десталінізації (др. пол. 50-х- перш. пол. 60-х рр. ХХ ст.). Кодифікація загальносоюзного і республіканського законодавства 60 - 80 роках ХХ ст. Право УРСР в період перебудови (1985 - 1991 рр.). Децентралізація СРСР на початку 90-х років ХХ ст. та її наслідки в розвитку права. Особливості та тенденції розвитку права незалежної України (др. пол. 1991 – перш. пол. 1996 рр.).

 

Конституційне право

Загальна частина

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонних українців та іммігрантів в Україні. Конституційна класифікація прав і свобод людини. Особисті права та свободи людини і громадянина в Україні. Політичні права і свободи громадян України. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина в Україні. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина України та їх співвідношення із національним законодавством. Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи громадянства України. Порядок набуття та припинення громадянства України. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Громадянство і його конституційно-правове регулювання. Інститут громадянства. Права людини на громадянство. Основні способи набуття громадянства. Принцип розподілу влад. Принцип єдності державної влади. Структура державної влади. Органи, що здійснюють державну владу. Шляхи, форми та методи державної влади. Система конституційних обов’язків. Співвідношення прав і свобод із обов’язками та відповідальністю. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян. Конституційні та інші юридичні гарантії, судовий та інший юридичний захист прав і свобод. Поняття та ознаки державної влади. Суверенність, верховенство, незалежність і самостійність державної влади. Державна влада як інститут конституційного права. Принципи державної влади. Припинення громадянства. Вихід з громадянства. Втрата громадянства. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Інститут політичного притулку та екстрадиції (видачі). Особливості правового статусу біженців. Філіація або набуття громадянства за народженням. Принципи «права крові» і «права грунту». Натуралізація як спосіб набуття громадянства. Множинне громадянство та його юридичні наслідки. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності. Види конституційно-правової відповідальності. Особливості конституційно-правових санкцій. Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина. Поняття і структура конституційно-правового механізму забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина. Інститут омбудсмана в системі гарантій конституційних прав і свобод. Міжнародно-правові форми захисту прав і свобод людини і громадянина. Європейський Суд з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод. Поняття та основні моделі конституційно-правового статусу особи. Структура конституційно-правового статусу особи. Принципи конституційно-правового регулювання статусу людини і громадянина. Еволюція конституційних прав і свобод. Поняття, структура, види та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина України. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина. Судовий захист прав і свобод. Поняття, сутність та призначення конституційного права. Конституційне право – провідна галузь національного права. Предмет правового регулювання галузі конституційного права. Метод правового регулювання галузі конституційного права. Предмет і об’єкт науки конституційного права. Поняття науки конституційного права. Система науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Завдання та значення конституційного права як навчальної дисципліни. Місце і роль конституційного права в системі національного права і юридичної науки. Поняття та складові системи конституційного права. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права. Матеріальне і процесуальне право як складові системи конституційного права. Конституційно-правові принципи системи конституційного права. Конституційний принцип правової держави. Конституційний принцип народного суверенітету. Конституційний принцип розподілу влади. Конституційно-правові інститути: поняття та види. Конституційно- правові норми: поняття, особливості та класифікація. Значення преамбул, перехідних, тимчасових, спеціальних, заключних положень, додатків та роз’яснень. Типологія сучасних конституцій. Постійні і тимчасові конституції. Юридичні властивості конституції як основного джерела конституційного права. Судові прецеденти та ухвали органів конституційного нагляду. Конституційні звичаї. Інші види джерел конституційного права. Неформалізовані джерела конституційного права Поняття та види конституційно-правових відносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст конституційно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин. Конституція як конкретне історичне явище. Поняття конституції та її характеристика. Сутність конституції. Функції конституції. Основні етапи конституційного розвитку. Форма і структура сучасних конституцій. Особливості структури окремих конституцій. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Установча природа конституції. Вища юридична сила. Стабільність конституції, її гарантії. Способи і порядок розробки і прийняття конституцій. «Жорсткі» і «гнучкі» конституції. Порядок внесення змін і доповнень до конституцій. Розвиток та перегляд сучасних конституцій. Реалізація конституції: поняття та способи. Правова охорона: поняття, форми, суб’єкти. Сутність принципу конституційного верховенства. Способи правової охорони конституції. Інститут конституційної юрисдикції. Основні моделі конституційної юрисдикції. Конституційний контроль як спосіб правової охорони конституції. Відповідальність за порушення конституції. Поняття та види джерел конституційного права. Закон в системі джерел конституційного права. Конституційні, органічні та звичайні закони. «Покоління» основних прав і свобод. Суб'єкти конституційних прав і свобод. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Основні критерії класифікації конституційних прав і свобод.

Особлива частина

Порядок розгляду справ Конституційним Судом України. Порядок прийняття рішень та надання висновків Конституційним Судом України. Порядок виконання рішень Конституційного Суду України. Порядок утворення, припинення діяльності, повноваження і організація роботи тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та серед виборців. Народний депутат України – представник Українського народу у Верховній Раді України. Підстави і порядок виникнення та дострокового припинення повноважень народного депутата України. Організаційно-правові форми діяльності народних депутатів у Верховній Раді. Депутатський запит та депутатське звернення. Організація роботи народного депутата з виборцями. Порядок призначення, права та обов’язки помічника- консультанта народного депутата України. Загальна характеристика інституту президента. Становлення інституту президента в Україні. Порядок обрання Президента України. Функції і повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. Поняття виконавчої влади і система її органів. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Конституційно- правовий статус місцевих державних адміністрацій. Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційно-правові принципи економічної діяльності. Конституційні основи духовно-культурного життя суспільства. Конституційно-правовий статус окремих інститутів сучасної держави. Структурна організація Конституційного Суду України. Процедура внесення конституційного подання і конституційного звернення. Форми діяльності Конституційного Суду України. Розгляд і прийняття законопроектів за процедурою трьох читань. Порядок підписання і оприлюднення (промульгації) законів. Повторний розгляд Верховною Радою України законів, повернених Президентом України. Процедура внесення змін до Конституції України. Поняття та особливості територіального устрою України. Принципи адміністративно-територіального устрою України. Конституція Автономної Республіки Крим 1998 р. Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим. Особливості організації та функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим. Поняття та система адміністративно- територіального устрою України. Особливості конституційно-правового статусу міст Києва і Севастополя у складі України. Загальна характеристика Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ». Поняття та система місцевого самоврядування в Україні. Місцеві вибори як основна форма безпосереднього здійснення територіальними громадами права на місцеве самоврядуння. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій місцевих рад. Порядок діяльності, підстави та порядок дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів. Голова районної, обласної, районної в місті ради: процедура обрання, повноваження, порядок дострокового припинення повноважень. Порядок формування, склад та організація роботи виконавчих органів сільських, селищних, міських та районних у містах рад. Секретар сільської, селищної, міської ради. Організація роботи постійних та тимчасових контрольних комісій місцевих рад. Президія (колегія) та виконавчий апарат районної, обласної ради: склад, повноваження. Організація роботи депутатів місцевих рад. Порядок підготовки та прийняття актів місцевих рад. Відносини місцевих рад з місцевими державними адміністраціями. Конституційні принципи політичної системи. Конституційні принципи соціальних відносин. Процедура призначення, складення присяги, звільнення та притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України. Процедури обрання та припинення повноважень Голови Конституційного Суду України та його заступників. Державна влада як інститут конституційного права України. Конституційні загальні засади організації і здійснення державної влади в Україні. Поняття, система і види органів державної влади. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. Поняття, структура та правового статусу національних меншин. Принципи правового статусу національних меншин. Основні права, свободи та обов`язки національних меншин. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні. Право на самовизначення. Національний склад населення України. Міжнародний захист прав національних меншин. Поняття політичних партій і громадських організацій та їх місце у політичній системі України. Порядок утворення, діяльності, розпуску (ліквідації) об’єднань громадян. Особливості становлення політичних партій в Україні. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні. Політичні партії та виборчий процес в Україні. Реєстрація політичних партій в Україні. Права та обов'язки політичних партій. Державний контроль і нагляд за діяльністю політичних партій в Україні. Відповідальність політичних партій, їхніх засновників та учасників. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. Право на об'єднання як політичне право громадян України. Поняття, ознаки та види громадських об`єднань. Поняття та ознаки громадських організацій. Порядок створення та діяльності громадських організацій. Легалізація громадських організацій. Обмеження на створення та діяльність громадських об`єднань. Членство в громадських організаціях. Права та обов'язки зареєстрованих громадських організацій. Юридична відповідальність громадських організацій, їхніх засновників та учасників. Поняття, види та ознаки релігійних організацій. Організаційно-правові форми діяльності комітетів Верховної Ради України. Порядок проведення слухань у комітетах Верховної Ради України. Поняття та види референдумів. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за порушення порядку проведення референдумів. Організація діяльності комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України. Порядок утворення, система, склад, структура та функції комітетів Верховної Ради. Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце парламентів у системі вищих органів державної влади. Конституційний склад і структура парламентів. Компетенція (функції та повноваження) парламентів. Конституційно-правовий статус парламенту України – Верховної Ради України: загальна характеристика. Організація роботи Верховної Ради України. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради України. Порядок формування складу Верховної Ради України. Підстави та порядок припинення повноважень Верховної Ради України. Поняття та види сесій Верховної Ради України. Особливості підготовки та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання. Порядок формування, реєстрації та розпуску депутатських фракцій та інших об’єднань народних депутатів України. Процедура обрання та відкликання Голови Верховної Ради України та його заступників. Повноваження Голови Верховної Ради України та його заступників. Порядок підготовки чергових та позачергових сесій Верховної Ради України. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Парламентські слухання: порядок призначення, підготовки і проведення, рекомендації за результатами слухань. Роль Апарату Верховної Ради України в організації її роботи. Законодавчий процес. Поняття законодавчого процесу та законодавчої процедури. Законодавча ініціатива: поняття, суб’єкти та процедура реалізації. Попередній розгляд законопроектів. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття відзиву. Поняття та принципи виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Виборчий процес та його етапи. Загальна характеристика, структура та функції судової влади. Конституційні принципи здійснення правосуддя. Основні судові системи. Конституційний статус суддів в зарубіжних країнах. Органи і установи, які сприяють судовій владі. Поняття безпосередньої демократії. Безпосередня демократія і представницька демократія: співвідношення понять. Зміст і форми безпосередньої демократії. Вибори: поняття, функції та види. Виборче право в зарубіжних країнах: поняття та принципи. Поняття, суть та форми безпосередньої демократії. Принципи і функції безпосередньої демократії. Механізм безпосередньої демократії в Україні. Форми здійснення народовладдя в Україні. Мирні зібрання як форма безпосередньої демократії в Україні. Поняття та правова природа місцевого самоврядування та місцевого управління. Муніципальні моделі сучасності. Конституційне регулювання компетенції муніципальних органів та їх відносин з центральною владою у зарубіжних країнах. Поняття та класифікація урядів в зарубіжних країнах. Порядок формування урядів в зарубіжних країнах в залежності від форми правління. Склад уряду в зарубіжних країнах. Повноваження та порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах. Повноваження глави держави при різних формах державного правління. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень глави держави. Порядок заміщення посади глави держави. Поняття інституту глави держави, місце та роль глави держави у здійсненні державної влади. Одноосібний та колегіальний глава держави. Повноваження і форми діяльності членів парламентів зарубіжних країн. Гарантії діяльності членів парламентів зарубіжних країн. Відповідальність парламентаря за законодавством зарубіжних країн. Повноваження зарубіжних парламентів у сфері оборони і зовнішньої політики. Правова природа та зміст депутатського мандата. Імперативний та вільний (представницький) мандат. Інститут позбавлення мандата. Повноваження парламентів щодо контролю за урядовою діяльністю, форми контролю. Судові повноваження зарубіжних парламентів: амністія, імпічмент, призначення вищих посадових осіб до органів судової влади. Інститут омбудсмена в зарубіжних країнах. Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн. Делеговане законодавство. Конституційні основи бюджетного процесу. Парламентські слухання як форма діяльності парламентів зарубіжних країн. Проведення Днів Уряду у парламентах зарубіжних країн. Конституційні основи діяльності Рахункових Палат в зарубіжних країнах. Народна ініціатива та інші форми безпосередньої демократії. Правові наслідки застосування референдуму та інших форм безпосередньої демократії. Парламентські комісії (комітети) в парламентах зарубіжних країн. Функціонування депутатських об’єднань у парламентах зарубіжних країн. Сесії та засідання як основні форми діяльності парламентів зарубіжних країн. Організація палат парламенту. Особливості формування та організації діяльності двопалатних парламентів. Досвід взаємодії палат зарубіжних парламентів у сфері сумісної компетенції. Керівні органи Особливості організації державної влади в зарубіжних федераціях. Гарантії цілісності зарубіжних Походження і призначення федеративної форми територіальної організації. Способи розмежування компетенції між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу. Територіальний устрій держави в зарубіжних країнах: поняття і форми. Унітарна держава: поняття та класифікація. Поняття та види автономії в зарубіжних країнах. Федеративна форма територіально- політичної організації держави: поняття, характерні ознаки. Сучасні різновиди республіканської форми правління. Нетипові форми правління. Державний режим: поняття, конституційно-правовий зміст, класифікація. Територія держави як об’єкт конституційно-правового регулювання. Форма держави та її складові елементи. Проблема зміни форми правління: конституційно-правовий аспект. Монархія: поняття та основні ознаки. Різновиди монархічної форми правління. Республіка як форма державного правління. Поняття та розвиток інституту референдуму. Класифікація інституту референдуму. Конституційна регламентація референдуму в зарубіжних країнах. Громадянство і виборче право іноземців. Процедура виборів та виборчий процес: поняття та стадії. Особливості і проблеми проведення виборів з використанням Інтернету. Виборчі системи в зарубіжних країнах: поняття та види. Юридичний зміст та особливості здійснення парламентських дебатів ті інших форм діяльності зарубіжних парламентів по обговоренню питань, винесених на розгляд. Голосування в парламентах зарубіжних країн.

Криміналістика

Тактика огляду трупа, пов’язаний з ексгумацією. Тактика огляду трупа. Ексцентричний метод огляду. Концентричний метод огляду. Особливості тактики огляду місцевості, приміщення, речей та документів. Інсценування злочину. Тактика огляду місця події. Тактика допиту потерпілого. Поняття слідчої версії. Класифікація версій. Перспективні та ретроспективні версії. Контрверсії. Перевірка версій. Поняття негативних обставин. Поняття допиту та його види. Тактика допиту неповнолітніх. Логічні тактичні прийоми. Тактика допиту підозрюваного. Тактика допиту свідка. Тактика допиту експерта. Психологічна тактичні прийоми. Тактичні прийомі, засновані на знаннях логіки. Класифікація ознак зовнішності людини, їх криміналістичне значення. Методика допиту «Зелена кімната». Методика описання зовнішності «словесний портрет». Поняття документу в криміналістиці, його реквізити. Криміналістичне дослідження документів: поняття, зміст і види. Способи підробки документів, їх ознаки. Криміналістичне почеркознавство: поняття, сутність, завдання, що вирішуються. Ідентифікаційні ознаки почерку: топографічні ознаки, загальні та спеціальні ознаки письма. Підготовка матеріалів на судово-почеркознавчу експертизу. Види зразків почерку. Ідентифікаційні та діагностичні завдання, що вирішуються судово-почеркознавчими дослідженнями. Авторознавча експертиза: поняття й завдання, що вирішуються. Вимоги щодо складання «словесного портрету». Тактика слідчого експерименту щодо можливостей настання певних наслідків. Криміналістичні тактичні операції і тактичні комбінації. Психологічний тиск. Психологічний вплив. Психологічні пастки. Психологічний реагент. Психологічні «хитрощі». Використання або створення стану психологічної напруги. Питання, які вирішуються експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності. Вимоги, які ставляться до об’єктів дослідження. Поняття, сутність і правові засади інформаційно-довідкового забезпечення. Поняття та види обліків як складової інформаційно-довідкового забезпечення досудового розслідування. Поняття та призначення криміналістичної тактики. Принципи та функції криміналістичної тактики. Система та задачі криміналістичної тактики. Тактичні прийоми, тактичні рішення, слідчі ситуації, тактичний ризик. Габітологія як галузь криміналістичної техніки. Психологічна експертиза. Поняття слідчого експерименту та особливості тактики його проведення. Поняття та задачі планування і організації розслідування. Зразки почерку: вільні, експериментальні, умовно-вільні. Комплексна та комісійна експертизи. Первинна, повторна та додаткова експертизи. Військова експертиза. Екологічна експертиза. Підготовка матеріалів на судово-балістичну експертизу. Елементи плану розслідування. Тактичні прийомі, засновані на психологічних знаннях. Вогнище афектації. Експертиза у сфері інтелектуальної власності. Товарознавча експертиза. Економічна експертиза та її підвиди. Інженерно-технічна експертиза та її підвиди. Криміналістичний вид досліджень та його підвиди. Поняття та види судових експертиз. Тактика обшуку приміщення, що належить адвокату. Тактика обшуку в дипломатичних представництвах. Виявлення «психологічних» схованок. Мистецтвознавча експертиза. Принципи тактики проведення слідчого експерименту. Ефект раптовості. Припущення легенди. Деталізація свідчень. Пред’явлення доказів та контрдоказів. Асоціація за суміжністю. Перифраза. Інерція. Класифікація запитань. Принципи та види планування. Тактика перевірки фізичних можливостей особи та навичок. Тактика перехресного допиту. Реконструкція. Поняття та види пред’явлення для впізнання. Особливості тактики проведення пред’явлення особи для впізнання. Симультанне впізнання. Сукцесивне впізнання. Впізнання за фотографіями та відео зображеннями. Особливості тактики проведення пред’явлення речей для впізнання. Особливості тактики проведення пред’явлення трупа для впізнання. Поняття та види обшуку. Етичні та моральні засади тактики обшуку. Тактичні прийоми обшуку. Словесна розвідка. Паралінгвізми та їх оцінювання під час допиту. Поняття сліду в трасології. Поняття огляду та його види. Поняття криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. Система та завдання криміналістичної техніки. Галузі криміналістичної техніки. Поняття трасології, її система та наукові засади. Слідчий огляд зброї та слідів пострілу на гільзах, кулях і перешкодах. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів. Класифікація папілярних візерунків рук, їх ідентифікаційні ознаки та криміналістичне значення в розкритті злочинів. Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів рук, ніг, транспортних засобі, знарядь злому та інструментів. Техніко-криміналістичне дослідження документів: поняття, сутність та завдання, що вирішуються. Поняття, класифікація та роль науково-технічних засобів, у виявленні та фіксації доказів. Ідентифікаційні та діагностичні завдання, що вирішуються в ході дослідження одиничного сліду та доріжки слідів ніг. Поняття, значення судової балістики. Класифікація вогнепальної зброї та боєприпасів. Способи підробки документів, їх ознаки. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види. Ідентифікаційні та діагностичні завдання, що вирішуються судово-почеркознавчими дослідженнями. Види зразків почерку. Підготовка матеріалів на судово-почеркознавчу експертизу. Ідентифікаційні ознаки почерку: топографічні ознаки, загальні та спеціальні ознаки письма. Криміналістичне почеркознавство: поняття, сутність, завдання, що вирішуються. Криміналістичне дослідження документів: поняття, зміст і види. Поняття документу в криміналістиці, його реквізити.

Кримінальне право

Загальна частина

Поняття, мета та види покарання за КК України. Класифікації покарань за окремими підставами. Призначення покарання. Загальні засади призначення покарання за КК України. Склад злочину як кримінально-правове явище. Юридичний та фактичний склад злочину. Основні системно- структурні характеристики юридичного складу злочину та його види. Поняття кримінально-протиправного діяння (кримінально-правової аномалії). Злочин (злочинне діяння, кримінальне правопорушення) як основний різновид кримінально-протиправного діяння. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Поняття, підстава (підстави) та форми кримінальної відповідальності в правовій системі України. Формула кваліфікації злочинів та юридичне формулювання обвинувачення як окремі форми кваліфікації злочинів. Спеціальні правила призначення покарання та складання окремих видів покарань за КК України. Судимість та особливості її регламентації у КК України. Звільнення від покарання та його відбування: поняття, відмінність від інших заходів кримінально-правового характеру. Особливості окремих різновидів звільнення від покарання та його відбування, передбачених КК України. Заходи кримінально-правового характеру не пов’язані з кримінальною відповідальністю особи. Звільнення від кримінальної відповідальності: юридична природа, основний кримінально-правовий зміст. Особливості окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених КК України. Заходи  кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за КК України: підстави, види, загальні правила застосування. Примусові заходи виховного характеру: особливості регламентації за КК України. Спеціальна конфіскація: юридична природа, особливості регламентації за КК України. Суб’єкт злочину, його ознаки. Фізична особа як суб’єкт злочину. Осудність та неосудність. Формула неосудності за КК України. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Вік, з якого може настати кримінальна відповідальність, за КК України. Спеціальний суб’єкт злочину. Об’єкт злочину: поняття та види. Потерпілий від злочину. Предмет злочину. Об’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Діяння (дія чи бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки та причиновий зв’язок. Інші, крім наслідків і причинового зв’язку, факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Суб’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Поняття вини за КК України. Форми та види вини. Спеціальні питання встановлення вини. Мета злочину, мотив злочину та емоційний стан особи як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Особливі (спеціальні) форми злочину. Незакінчений злочин. Готування до злочину і замах на злочин за КК України. Співучасть у злочині. Форми співучасті і види співучасників за КК України. Особливості відповідальності за вчинення злочину у співучасті, передбачені КК України. Групове вчинення злочину за відсутності ознак співучасті. Опосередковане вчинення (виконання) злочину. Причетність до злочину, її форми та особливості кримінально-правової оцінки. Множинність злочинів. Окремі різновиди множинності злочинів, передбачені КК України. Відмежування множинності злочинів від одиничних злочинів, що складаються з декількох діянь, від складних (складених) злочинів та від триваючих злочинів. Обмеження та пом’якшення у заходах кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх та деяких інших категорій осіб. Особливості окремих заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх та інших категорій фізичних осіб за КК України. Види обставин, що можуть виключати злочинність діяння, які не передбачені КК України (реалізація чи захист свого або чужого права, виконання юридичного обов’язку, здійснення професійних чи службових повноважень тощо). Поняття та ознаки злочину за Кримінальним кодексом України (далі – КК України). Класифікація злочинів за КК України. Інші різновиди кримінально-протиправного діяння, передбачені КК України. Повторність, сукупність і рецидив злочинів за КК України та їх кримінально-правове значення. Джерела (форми існування) кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність в системі джерел кримінального права України. Кримінально-правова кваліфікація. Кваліфікація злочинів як основний різновид кримінально-правової кваліфікації. Кримінальне право як галузь права. Генезис і основні доктрини (школи) кримінального права. Реформи вітчизняного кримінального права. Принципи кримінального права. Інші джерела вітчизняного кримінального права. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу України. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Чинність і дія закону про кримінальну відповідальність. Кримінальне право в правовій системі України. Сучасна кримінально-правова політика. Примусові заходи медичного характеру: особливості регламентації за КК України. Заміна покарання одного виду іншим, не пов’язана зі звільненням від покарання та його відбування, за КК України. Обмеження, пов’язані зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру, не пов’язані з кримінальною відповідальністю особи. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, юридична природа, окремі різновиди. Особливості регламентації заходів кримінально-правового характеру в КК України та підходи щодо їх систематизації. Обставини, що виключають (можуть виключати) злочинність діяння. Види та особливості регламентації обставин, що виключають злочинність діяння, у КК України. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних та інших небезпечних предметів. Інші злочини проти здоров’я населення. Особлива частина Злочини проти власності. Особливості складів окремих видів злочинів проти власності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина. Особливості складів окремих видів злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Особливості складів окремих видів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти інтересів економічної діяльності, фінансової та бюджетної систем. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти життя та здоров’я особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти життя та здоров’я за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти основ національної безпеки. Особливості складів окремих видів злочинів проти основ національної безпеки України за КК України та особливості їх кваліфікації. Особливості складів окремих видів злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів) за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби. Злочини проти правосуддя. Особливості складів окремих видів злочинів проти правосуддя за КК України та особливості їх кваліфікації. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку здійснення службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Особливості складів окремих видів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти довкілля. Особливості складів окремих видів злочинів проти довкілля за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини громадської безпеки. Особливості складів окремих видів злочинів проти громадської безпеки за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини безпеки виробництва. Особливості складів окремих видів злочинів проти безпеки виробництва за КК України та особливості їх кваліфікації. Особливості складів окремих видів злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів за КК України та особливості їх кваліфікації Злочини проти громадського порядку та моральності. Особливості складів окремих видів злочинів проти громадського порядку та моральності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти здоров’я населення. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення за КК України та особливості їх кваліфікації Особливості складів окремих видів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку за КК України та особливості їх кваліфікації. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку здійснення управлінської діяльності в державі, окремих суб’єктів такої діяльності та журналістів. Злочини проти встановленого порядку функціонування комп’ютерів, комп’ютерних систем і мереж та мереж електрозв’язку. Злочини проти безпеки держави у сфері оборони та недоторканності державних кордонів. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами та іншими предметами, небезпечними для здоров’я населення. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних та інших небезпечних предметів. Інші злочини проти здоров’я населення. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення. Злочини, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами та іншими предметами, небезпечними для здоров’я населення. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення.

Кримінальний процес

Підстави для проведення спеціального досудового розслідування. Підстави та порядок залучення експерта для проведення експертизи. Розгляд слідчим суддею клопотання сторони захисту про залучення експерта. Отримання зразків для експертизи. Випадки обов’язкового проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та підстави для їх проведення. Форма та зміст клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та ухвали слідчого судді про надання (або про відмову в наданні) такого дозволу. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави для висунення підозри у вчиненні кримінального право-порушення. Випадки обов’язкового повідомлення про підозру. Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні України. Особи, які повинні повідомляти про підозру і роз’яснювати підозрюваному його процесуальні права та обов’язки. Строк та порядок вручення особі письмового повідомлення про підозру. Вручення підозрюваному пам’ятки про його процесуальні права та обов’язки. Наслідки пропуску встановленого законом строкувручення повідомлення про підозру. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. Форма та зміст письмового повідомлення про підозру. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації. Слідчий експеримент: поняття, види та порядок проведення. Протокол слідчого експерименту. Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку. Пред’явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення. Проведення пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Освідування особи: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. Протокол освідування особи. Огляд: мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією: поняття, підстави та процесуальний порядок проведення. порядок проведення. Проведення допиту в режимі відеоконференції. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, мета і процесуальний порядок проведення. Допит свідка, потерпілого, підозрюваного. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітнього особи. Слідчі (розшукові) дії. Поняття, види та загальні вимоги до їх проведення. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. Особливості з цього питання, які існують у кримінальному провадженні стосовно юридичних осіб, до яких застосовуються заходи кримінально –правового характеру. Кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється спеціальне досудове розслідування. Строки та порядок розгляду і вирішення слідчим суддею питання про здійснення спеціального досудового розслідування. Зміст клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Порядок ухвалення судових рішень. Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. Реалізація засади доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка у судовому засіданні. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення під час судового розгляду. Висунення прокурором додаткового обвинувачення під час судового розгляду. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Заходи, що застосовуються до порушників порядку судового засідання. Участь потерпілого в судовому розгляді, його права та обов’язки, наслідки неприбуття в судове засідання. Участь захисника в судовому розгляді, його права та обов’язки. Питання, які вирішуються судом питань у стадії підготовчого провадження. Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов’язки. Особливості повідомлення про підозру під час здійснення спеціального досудового розслідування. Поняття, види та характеристика підсудності кримінальних проваджень. Підстави та порядок продовження строку досудового розслідування. Підстави для закінчення досудового розслідування складанням прокурором клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Обвинувальний акт, його форма, зміст і процесуальне значення. Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші додатки до обвинувального акту. Відкриття матеріалів іншій стороні. Підстави для обмеження доступу сторони до матеріалів. Права та обов’язки сторін при ознайомленні з матеріалами. Встановлення строку на ознайомлення з матеріалами. Наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні. Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом. Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Підстави та умови для його внесення. Порядок розгляду питання про звільнення особи від кримінальної Форми закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок. Допит особи, якій вручено письмове повідомлення про підозру. Процесуальне значення показань і пояснень підозрюваного для суду, який ухвалюватиме рішення в судовому розгляді. Порядок фіксування показань підозрюваного в протоколі допиту і технічними засобам Участь обвинуваченого в судовому розгляді, його права та обов’язки, наслідки неприбуття в судове засідання. Зміст та значення засади вільної оцінки доказів у кримінальному процесі України. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Захисник у кримінальному провадженні. Потерпілий у кримінальному провадженні: основні тенденції вдосконалення процесуального статусу. Обвинувачений як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності. Підозрюваний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності. Система органів досудового розслідування. Функції та повноваження прокурора в кримінальному провадженні України. Слідчий суддя у кримінальному провадженні. Функції та повноваження суду в кримінальному провадженні України. Реалізація засади розумності строків кримінального провадження Засади гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами. Принцип диспозитивності у кримінальному провадженні. Процесуальний статус свідка у кримінальному провадженні. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Співвідношення процесуальних статусів спеціаліста та експерта в кримінальному провадженні. Публічність як засада кримінального процесу України. Забезпечення свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів у кримінальному провадженні України. Визначення змісту презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, як засад кримінального провадження. Зміст засади забезпечення права на захист та проблеми його реалізації. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування як засада кримінального провадження. Реалізація засади недоторканності житла та іншого володіння особи. Право людини на свободу та особисту недоторканність, як засада кримінального провадження. Забезпечення права на повагу до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні. Рівність осіб перед законом і судом, як одна із загальних засад кримінального судочинства. Реалізація принципів верховенства права та законності у кримінальному провадженні України. Обов’язковість постанов Верховного Суду України. Завдання і значення апеляційного провадження. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення експертизи у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкового призначення експертизи. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Вирішення слідчим, прокурором клопотань учасників досудового розслідування. Доручення слідчого, прокурора, його зміст, процесуальне оформлення. Строк і порядок виконання доручення. Доручення про проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. Розслідування кримінальних проваджень слідчою групою. Порядок створення слідчої групи. Строки досудового розслідування. Порядок їх продовження. Підстави та порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Поняття й види підслідності кримінальних проваджень. Випадки визначення підслідності прокурором. Початок досудового розслідування. Відомості, що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поняття і завдання досудового розслідування. Форми досудового розслідування. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, висновки ревізій та акти перевірок, матеріали отримані в порядку передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» Документи. Матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), матеріали отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами. Речові докази, їх поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка речових доказів. Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при завершенні кримінального провадження. Процесуальний статус законного представника як суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності. Права, обов'язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта, порядок його вирішення. Відмінність експерта від спеціаліста. Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням законів органами досудового розслідування. Обґрунтування судом своїх висновків лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Обмова, самообмова та алібі в показаннях підозрюваного і обвинуваченого. Умова, за наявності якої показання підозрюваного чи обвинуваченого, який визнає себе винним у вчиненні злочину, можуть бути покладені в основу обвинувачення. Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Характеристика джерел доказів. Показання свідків, їх предмет , значення та оцінка. Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Оцінка доказів, одержаних на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та перевірки доказів. Класифікація доказів. Поняття доказів та їх визначення. Належність, допустимість та достовірність, недопустимість доказів в наслідок істотного порушення прав та свобод людини та відомостей які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Визнання доказів недопустимими. Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні, Особливості предмету доказування в окремих категоріях проваджень. Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Поняття і значення кримінально- процесуального доказування. Мета доказування у кримінальному провадженні. Процесуальний статус представника юридичної особи, яка є потерпілим. Участь перекладача у кримінальному провадженні. Висновок (висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого. Порядок касаційного розгляду. Можливість письмового касаційного провадження. Особи, які беруть участь у касаційному розгляді. Випадки обов’язкового виклику обвинуваченого. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали касаційним судом. Недопустимість погіршення становища виправданого, засудженого. Ухвала суду касаційної інстанції. Її зміст і порядок оголошення. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Підготовка касаційного розгляду. Призначення касаційного розгляду. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Заперечення на касаційну скаргу. Підготовка справи до розгляду Верховним Судом України Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Зміст і юридична природа ухвали Верховного Суду України. Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за ново виявленими обставинами. Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст нововиявлених обставин. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та її наслідки. Строки звернення за переглядом і строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Суди, які переглядають судові рішення за нововиявленими обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Рішення, які приймаються за результатами такого перегляду. Рішення, які може прийняти Верховний Суд України за результатами розгляду справи. Строки та порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строки перегляду судових рішень Верховним Судом України. Суди, які розглядають апеляційні скарги. Особи, які мають право подати апеляційну скаргу. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та наслідки їх невиконання. Доповнення, зміна і відмова від апеляційної скарги. Порядок і строки відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження. Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-доповідачем питань, пов’язаних з підготовкою до апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Ухвала судді-доповідача про закінчення підготовки і призначення апеляційного розгляду. Строки судового розгляду в суді апеляційної інстанції. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Порядок апеляційного розгляду. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне оскарження, підстави та порядок. Види рішень, які може прийняти суд апеляційної інстанції. Особи, які мають право подати касаційну скаргу. Зміст касаційної скарги. Заперечення на касаційну скаргу. Завдання і значення стадії касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Ухвала апеляційного суду, її форма та зміст. Вирок апеляційного суду. Підстави для зміни чи скасування вироку чи іншого судового рішення судом апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого.Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.

Міжнародне приватне право

Поняття, види, джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Застереження про публічний порядок, обхід закону, взаємність та реторсії у міжнародному приватному праві. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Типи колізійних прив’язок Поняття та ознаки колізійних норм. Іноземний елемент у міжнародних приватних відносинах. Джерела міжнародного приватного права. Поняття та види колізійних прив’язок (формул прикріплення). Угода сторін про вибір права (порядок укладення, форма, зміст). Способи визначення права, що має найтісніший зв’язок з правовідносинами. Публічний порядок як обмежуючий фактор у застосуванні норм іноземного права. Форми діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Система міжнародно-правової охорони об’єктів авторського права. Колізійні норми у сфері сімейних правовідносин. Предмет міжнародного приватного права. Договір перевезення у міжнародному приватному праві. Договір купівлі-продажу у міжнародному приватному праві. Сфера дії Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.

Право соціального забезпечення

Поняття права соціального забезпечення. Предмет права соціального забезпечення. Функції права соціального забезпечення. Система права соціального забезпечення. Місце права соціального забезпечення в системі права України. Сучасні тенденції розвитку права соціального забезпечення. Право соціального забезпечення як наука та навчальна дисципліна. Поняття та класифікація принципів права соціального забезпечення. Зміст основних принципів права соціального забезпечення. Поняття, основні ознаки та система правовідносин у сфері соціального забезпечення. Умови виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері соціального забезпечення. Поняття жерел права соціального забезпечення. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення. Особливості системи джерел права соціального забезпечення. Поняття методу правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин. Поняття соціального забезпечення, його основні ознаки. Основні функції соціального забезпечення. Право громадян України на соціальний захист, його зміст. Поняття та ознаки державної соціальної допомоги. Державні допомоги сім'ям з дітьми. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Види та форми соціального забезпечення. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в сфері соціального забезпечення. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Державне соціальне забезпечення за рахунок бюджетних коштів. Змішане соціальне забезпечення окремих категорій громадян. Недержавне соціальне забезпечення. Державна соціальна допомога на догляд. Допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу. Правове регулювання та умови призначення інших видів державних соціальних допомоги. Поняття та юридичне значення трудового та страхового стажу. Юридична природа страхового стажу для пенсійних правовідносин. Стаж як умова виникнення правовідносин для призначення допомоги. Поняття та ознаки пенсійної системи. Сучасний стан пенсійної системи в Україні, основні передумови та напрями її реформування. Поняття та характеристика трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в України. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (ЗДПС). Значення персоніфікованого обліку відомостей у системі ЗДПС. Страхові пенсійні внески. Поняття, ознаки та класифікація пенсій за законодавством України. Умови, розмір та порядок призначення страхових пенсій. Умови, розмір та порядок призначення пенсій за вислугу років. Поняття, ознаки та класифікація пенсій за законодавством України. Умови, розмір та порядок призначення страхових пенсій. Умови, розмір та порядок призначення пенсій за вислугу років. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Пенсійне забезпечення державних службовців. Пенсійне забезпечення суддів, прокурорів і слідчих прокуратури. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Поняття та ознаки соціальної допомоги. Основні види соціальної допомоги. Поняття, види, умови призначення та розмір страхової соціальної допомоги. Допомоги й виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та похованням. Допомоги й виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття. Допомоги й виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Поняття та загальна характеристика організаційно-правових форм соціального забезпечення. Державні соціальні допомоги у зв’язку з малозабезпеченістю. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Особливості юридичних фактів в праві соціального забезпечення та їх види. Система соціальних ризиків. Суб'єкти правовідносин із соціального забезпечення. Поняття та порядок встановлення субсидій, компенсацій, соціальних пільг. Право громадян на охорону здоров’я. Види медичної допомоги та гарантії її надання громадянам. Поняття, види та форми соціальних послуг за законодавством України. Правове регулювання надання соціальних послуг безробітним. Правове регулювання надання соціальних послуг бездомним громадянам, безпритульним дітям та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Правове регулювання надання соціальних послуг особам похилого віку та інвалідам. Правове регулювання надання соціальних послуг особам, які зазнали насильства в сім'ї. Ритуальні послуги за законодавством України. Соціальні пільги та гарантії як додаткові заходи соціального захисту окремих категорій громадян. Додаткові заходи соціального захисту ветеранів війни, дітей війни та осіб, які постраждали від нацистських переслідувань за законодавством України. Додаткові заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Додаткові заходи соціального захисту інвалідів в Україні. Додаткові заходи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Додаткові заходи соціального захисту хворих осіб та інших громадян, виконання професійних обов’язків якими пов’язане з ризиком для здоров’я. Додаткові заходи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Додаткові заходи соціального захисту хворих осіб та інших громадян, виконання професійних обов’язків якими пов’язане з ризиком для здоров’я. Судовий порядок захисту прав громадян в сфері соціального захисту. Адміністративний (спеціальний) порядок захисту прав громадян в сфері соціального захисту. Нагляд і контроль за додержанням законодавства в сфері соціального забезпечення. Акти ООН як джерело міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення. Правове регулювання соціального забезпечення у конвенціях і рекомендаціях МОП. Європейські міжнародні стандарти соціального забезпечення. Значення міжнародних договорів у сфері соціального забезпечення. Право соціального забезпечення зарубіжних країн. Поняття соціального захисту населення, його співвідношення із соціальним забезпеченням і соціальним страхуванням.

Сімейне право

Правовий статус наймача житла та членів його сім’ї. Оспорювання батьківства (материнства) у судовій практиці. Подружні договори: поняття та види. Договірне регулювання відносин батьків і дітей. Фактичні шлюбні відносини у Сімейному кодексі України. Договори осіб, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Особливості захисту сімейних прав. Форми та способи захисту сімейних прав. Договори у сімейному праві: поняття, класифікація, зміст. Поняття, порядок та правові наслідки усиновлення. Сімейне і цивільне право: співвідношення. Особливості вирішення судами спорів про розірвання шлюбу. Загальна характеристика договорів про розірвання шлюбу. Форми влаштування дітей, що зашилися без батьківського піклування. Договірне регулювання у цій сфері. Правове регулювання майнових відносин між батьками та дітьми. Правове регулювання майнових відносин між подружжям. Недійсність шлюбу: сутність та правові наслідки. Шлюб: правова природа, порядок укладення, правові наслідки. Особливості вирішення судами спорів про стягнення аліментів на дітей. Спірні питання права спільної сумісної власності подружжя: теоретичні та практичні аспекти. Поняття шлюбу. Теорії, що визначають правову природу шлюбу. Недійсність шлюбу в судовій практиці. Співвідношення Цивільного кодексу України і сімейного законодавства. Порядок встановлення та припинення опіки та піклування. Особливості встановлення батьківства (материнства) при застосуванні штучних методів репродукції людини.

Теорія права

Поняття правопорядку. Суб'єктивне право. Поняття та види юридична відповідальність. Законність. Форми державного правління. Юридична наука. Теорія права та держави як наука. Функції держави. Орган державної влади. Соціальна держава. Норма права. Реалізація норм права. Політична система суспільства. Юридичні факти. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції. Концепції держави і права в Україні. Правові вчення ХХ ст. Політичні та правові вчення ХІХ ст. Теорії природного права в Західній Європі ХVII-ХVІІІ ст. Політичні та правові вчення епохи Відродження та Реформації. Філософська та політико-правова думка Середньовіччя. Політичні та правові вчення в Стародавньому Римі. Правова держава. Механізм правового регулювання. Застосування норм права. Соціальні норми. Правова культура. Поняття та зміст правовідносин. Колізії та прогалини у законодавстві. Правове регулювання. Соціальна цінність права. Юридична практика. Види соціального регулювання. Джерела (форми) права. Тлумачення норм права. Систематизація норм права. Сутність права. Суб'єкт права. Поведінка суб'єкта права. Поняття та ознаки держави. Типи праворозуміння. Правосвідомість. Суспільна влада.

Трудове право

Поняття та юридичні наслідки припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток та оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані відпустки. Поняття та правове регулювання робочого часу. Види робочого часу. Поняття та види режимів робочого часу. Поняття та правове регулювання часу відпочинку. Види часу відпочинку. Щоденний час відпочинку. Щотижневий час відпочинку. Святкові і неробочі дні. Додаткові дні, вільні від роботи. Поняття, види та правове регулювання відпусток. Спеціальні режими робочого часу: змінна робота; гнучкий графік роботи; роздроблений робочий день; ненормований робочий час; вахтовий метод організації робіт. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого часу. Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. Форма трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Інші підстави припинення трудового договору. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога. Відсторонення працівника від роботи. Додаткові підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу. Обмеження при прийнятті на роботу. Поняття змін трудового договору. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення. Види переведень на іншу роботу та порядок їх здійснення. Зміна істотних умов праці. Гарантії праці жінок у трудових правовідносинах. Гарантії прав неповнолітніх у трудових правовідносинах. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: класифікація підстав. Загальний та спеціальний порядок звільнення. Основні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Поняття, структура заробітної плати та методи її регулювання. Нормування праці. Види норм праці. Тарифна система оплати праці та її елементи. Поняття системи оплати праці та її види. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов роботи. Порядок обчислення заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Порядок та строки виплати заробітної плати. Відповідальність за порушення законодавства про оплату працю. Поняття гарантійних і компенсаційних виплат, надбавок та доплат. Виплати при службових відрядженнях. Виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість. Інші види гарантійних і компенсаційних виплат. Поняття та види підготовки працівників. Організація виробничого навчання. Особливості договорів про начання. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва. Підвищення кваліфікації працівників. Перепідготовка працівників. Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення. Поняття та правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання заохочень за успіхи в роботі. Дисциплінарна відповідальність працівників і її відмінність від інших видів відповідальності. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Поняття матеріальної відповідальності. Відмежування її від майнової відповідальності в цивільному праві. Підстави та умови матеріальної відповідальності. Види матеріальної відповідальності працівників. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру шкоди, порядок її покриття. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Поняття охорони праці за трудовим правом. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації. Охорона праці деяких категорій громадян: жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці. Обмеження і особливий порядок звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей, неповнолітніх. Правове регулювання застосування праці осіб зі зниженою працездатністю. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Щорічна відпустка та її види. Відпустки у зв'язку з навчанням. Творчі відпустки. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Соціальні відпустки, їх види та порядок надання. Особливості укладення трудового договору з надомниками. Трудовий договір про сезонну роботу. Трудовий договір про тимчасову роботу. Поняття, види та порядок проведення інструктажу з охорони праці. Порядок розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Трудове право в системі права України. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин. Поняття джерел трудового права України. Класифікація джерел трудового права. Особливості системи джерел трудового права. Сфера дії трудового законодавства. Загальна характеристика окремих видів джерел трудового права. Правовий статус Державної служби зайнятості. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян. Поняття безробітного та його правовий статус. Поняття принципів трудового права України. Класифікація принципів трудового права. Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що  закріплені в Конституції України. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України. Порядок реєстрації колективного договору, колективних угод. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди. Поняття та історія соціального партнерства. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус. Професійні спілки як суб'єкти трудового права. Державні органи як суб'єкти трудового права. Інші суб’єкти трудового права Поняття, предмет та метод науки трудового права. Система науки трудового права. Тенденції розвитку науки трудового права. Розвиток науки трудового права в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Поняття та види зайнятості населення. Зайнятість та працевлаштування: співвідношення понять. Організаційно-правові форми працевлаштування громадян. Органи працевлаштування. Поняття, сфера дії та види колективних угод. Поняття, сторони та юридичне значення колективного договору. Зміст колективних договорів і угод. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Основні засади здійснення суб’єктивних трудових прав. Поняття та ознаки трудового конфлікту. Поняття захисту суб’єктивних трудових прав. Форми та способи захисту суб’єктивних трудових прав. Соціальний діалог та інші форми соціального партнерства. Поняття виробничої демократії. Форми участі працівників в управлінні підприємством. Гарантії участі працівників в управлінні підприємством. Історія науки трудового права. Понятійний апарат трудового права України. Оціночні поняття у трудовому праві України Характеристика основних форм захисту суб’єктивних трудових прав (контрольно-наглядова форма захисту, судовий захист, самозахист та інші форми). Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини. Поняття трудового права як галузі права. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Працівник як суб'єкт трудового права. Роботодавець як суб'єкт трудового права України.  Поняття трудового договору. Відмінність трудового договору від інших договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Класифікація умов трудового договору. Необхідні умови трудового договору. Факультативні умови трудового договору. Поняття та види трудових правовідносин. Умови виникнення трудових правовідносин. Ознаки трудових правовідносин. Елементи трудових правовідносин. Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування. Особливості укладення трудового договору з фізичною особою – роботодавцем. Трудовий договір про роботу за сумісництвом. Функції трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського, аграрного, права соціального забезпечення. Система трудового права України.

Фінансове право

Структура бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України.Бюджетний процес в Україні. Поняття митного контролю. Форми митного контролю. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства України. Поняття та функції бюджету. Загальна характеристика податку на додану вартість. Переваги та недоліки податку на сучасному етапі розвитку оподаткування. Поняття платника податку як основоположної категорії податкового права та види платників податків. Правосуб'єктність як основна характеристика платника податку. Місце та строки митного декларування. Казначейська система обслуговування бюджетних коштів. Валютні правовідносини. Основні принципи та завдання адміністрування податкових платежів. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення. Особливості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами. Правове регулювання митного режиму транзит. Місце митної справи в процесі реалізації митної політики держави. Предмет та метод бюджетного права. Поняття і значення митного режиму. Види митних режимів. Види митних платежів. Правові основи митних платежів. Міжбюджетні трансферти: поняття та види. Поняття порушення митних правил та відповідальності за них. Бюджетні правовідносини: поняття та особливості. Поділ податків на прямі та непрямі. Метод оподаткування як критерій поділу податків. Основні положення теорії перекладення податку. Види нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Фінансова відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності.  Дискусія щодо вини як обов'язкового елементу податкового правопорушення. Види нетарифних інструментів митного регулювання . Розпорядники бюджетних коштів: поняття та види. Адміністрування податкових платежів як інститут фінансового права. Виникнення, зміна і припинення податкового зобов’язання. Реєстри платників податків. Поняття „валюта” та „валютні цінності”. Використання договорів для цілей адміністрування податкових платежів. Компетенція Національного банку України в сфері валютного регулювання. Обов’язки та права платників податків в сфері адміністрування податкових платежів. Розмежування принципів податкового права, принципів оподаткування та принципів податкової системи. Система валютного законодавства України. Використання податкової пільги як право платника податків. Види податкових пільг. Спеціальний режим оподаткування як вид податкової пільги. Компетенція фіскальних органів в сфері адміністрування податкових платежів. Міжнародні валютні правовідносини. Поняття та види державних запозичень. Поняття принципів податкового права, їх місце та значення у розбудові системи права. Сутність принципів загальності та рівності оподаткування. Загальна характеристика третього етапу розвитку оподаткування. Вчення А. Сміта як основоположні ідеї розвитку фінансової думки на третьому етапі. Валютне право як комплексна галузь законодавства України. Характеристика ставки як невід'ємного елемента податку. Види ставок податків. Вплив податкових ставок на нейтральність оподаткування. Граничний обсяг державного (місцевого) боргу, граничний обсяг надання гарантій. Поняття та склад бюджетної системи України. Поняття та розмежування державного та місцевого боргу. Поняття податку як складної фінансової категорії. Його ознаки та елементи. Відмежування податку від збору, мита та парафіскалітета. Поняття, правові основи і зміст адміністрування податків в Україні. Казначейські зобов’язання України. Поняття державних внутрішніх запозичень . Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій внутрішньої позики. Поняття та процес взяття державних зовнішніх запозичень. Розрахунки в іноземній валюті. Засади та система правової відповідальності за порушення валютного законодавства України Методи валютного контролю Банки та інші фінансові установи як агенти валютного контролю, їх повноваження Національний банк України як орган валютного контролю. Поняття та сфера валютного контролю. Строки розрахунків за зовнішньоекономічними договорами. Місцеві бюджетні позики. Правові засади здійснення переказів в іноземній валюті (в неторгівельній сфері). Правила використання на території України іноземної валюти як засобу платежу. Правове регулювання операцій з одержання кредитів в іноземній валюті. Валютно-обмінні операції: поняття, види, особливості фінансово-правового регулювання та порядок здійснення. Види рахунків в іноземній валюті на території України та відкриття резидентами рахунків за межами України. Правові засади місцевих запозичень. Організація та правові засади валютного ринку. Погашення державного (місцевого) боргу. Обслуговування державного (місцевого) боргу. Поняття державної (місцевої) гарантії, правові вимоги щодо їх надання. Поняття, зміст, методи і принципи фінансової діяльності держави. Фінанси, фінансова та грошово-кредитна система України як об’єкт фінансово – правового регулювання (поняття, зміст). Принципи, методи і форми фінансової діяльності української держави. Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України як органи загального керівництва фінансовою діяльністю держави. Правовий статус Рахункової палати України. Проблеми конституювання її статусу. Міністерство фінансів України в системі управління фінансами. Правовий статус Державної казначейської служби України. Поняття, предмет і метод фінансового права. Місце фінансового права у системі права, його співвідношення з іншими галузями права. Джерела фінансового права. Конституція України як основне джерело фінансового права. Система фінансового права як галузі права, галузі законодавства та навчальної дисципліни. Фінансово-правова відповідальність за порушення валютного законодавства. Податкове повідомлення та податкова вимога. Правовий режим державних цільових фондів, їх види. Поняття та функції фінансів. Фінансова система України: поняття та склад. Рахункова палата як орган фінансового контролю. Міністерство фінансів України як орган фінансового контролю. Фінансова діяльність: поняття та методи. Суб’єкти фінансового права: поняття та види. Фінансові правовідносини: поняття та особливості. Предмет та метод фінансового права. Фінансовий контроль: поняття та види. Юридичні факти у фінансовому праві Неторгівельні валютні операції: поняття, правове закріплення та види. Методи визначення суми податкового зобов’язання. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. Порядок погашення податкового зобов’язання та податкового боргу. Оскарження рішень контролюючих органів, щодо визначення суми податкового зобов’язання (боргу). Зміна строку сплати податкового зобов’язання. Податкова застава: поняття, зміст, підстави та порядок накладення. Зупинення видаткових операцій на рахунку платника податків відповідно до Податкового кодексу України. Арешт майна та коштів платника податків на рахунку. Форми і методи податкового контролю. Види податкових перевірок та особливості їх проведення. Підстави, види і принципи відповідальності за порушення податкового законодавства України. Фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового законодавства України. Валютне ліцензування. Валютний (обмінний) курс: поняття та правове регулювання.Самостійне узгодження (виконання) податкового зобов’язання.

Цивільне право

Особливості захисту речових прав. Поняття, підстави та види представництва. Поняття та особливості права інтелектуальної власності. Речові права на чуже майно: поняття та види. Характеристика авторського та суміжних прав. Правове регулювання права промислової власності. Поняття, види та елементи цивільно-правових зобов’язань. Порядок виконання цивільно-правових зобов’язань. Договори про надання майна у власність: поняття та класифікація. Договори про надання майна у користування: поняття та класифікація. Право власності: поняття та зміст. Договори про надання послуг: поняття та класифікація. Поняття та основні види цінних паперів. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Множинність осіб у зобов'язанні. Правове регулювання недоговірних зобов’язань. Філії та представництва юридичних осіб.   Порядок державної реєстрації юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб.    Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Умови позадоговірної (деліктної) відповідальності. Гроші як об'єкти цивільних правовідносин. Види особистих немайнових прав фізичних осіб. Особливості правосуб’єктності держави як учасника цивільних правовідносин Поняття та правова природа правочину. Класифікація правочинів. Умови дійсності правочинів. Сутність, види та правові наслідки недійсних правочинів. Поняття і види строків у цивільному праві. Поняття і види строків у цивільному праві. Порядок обчислення строків позовної давності. Поняття та особливості особистих немайнових прав фізичних осіб. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки Правові звичаї як джерела цивільного права. Дія Цивільного кодексу України в часі. Визначення поняття, ознаки та види юридичних осіб. Загальна характеристика елементів цивільно-правових відносин. Предмет та метод цивільно-правового регулювання. Класифікація цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Поняття та види дієздатності фізичних осіб. Поняття та види джерел цивільного права. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки Умови, порядок та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. Місце проживання фізичної особи та його юридичне значення.        Опіка та піклування: поняття та підстави встановлення. Акти цивільного стану: поняття, види і значення.     Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб'єктність юридичних осіб Поняття правоздатності фізичних осіб. Співвідношення цивільної правоздатності і суб’єктивних цивільних прав. Поняття недійсності правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Правовий статус суб’єктів сімейних правовідносин. Право власності на житло та право користування житлом. Проблеми здійснення спадкових правовідносин на сучасному етапі. Основні теоретичні підходи до визначення та класифікації способів забезпечення виконання зобов’язань. Визнання договору недійсним, неукладеним та розірвання договору: співвідношення понять та правові наслідки. Житло як об’єкт цивільних правовідносин. Правовий статус власників житлових приміщень Міжнародні договори як джерела цивільного права. Органи юридичних осіб.     Характеристика Цивільного кодексу України. Співвідношення цивільного права з іншими галузями. Класифікація цивільних договорів. Форми та способи захисту цивільних прав. Поняття самозахисту. Поняття та кваліфікація юридичних фактів у цивільному праві. Основні правові системи сучасності. Монізм та дуалізм у приватному праві. Система цивільного права як галузі права. Правове регулювання спадкових правовідносин. Актуальні проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. Договори про виконання робіт: ознаки та класифікація. Поняття, види, сторони договорів купівлі-продажу. Поняття, види, форма та зміст договору надання послуг. Поняття, види, сторони, та зміст договору позики. Поняття, види, форма та зміст договору зберігання. Поняття, види, сторони та форма договору перевезення. Поняття, види, сторони та зміст договору страхування. Поняття, види, сторони та умови договору позички. Поняття, види, сторони та зміст договору управління майном. Поняття, сторони, форма та суттєві умови договору лізингу. Поняття та види банківських правочинів. Поняття договору факторингу. Поняття, види, сторони та зміст договору комерційної конценсії. Поняття, види, сторони та зміст договору про спільну діяльність. Поняття, підстави виникнення та види недоговірних зобов”язань. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок безпідставного збагачення. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Рятування здоров’я, життя та майна фізичної особи. Ведення чужих справ без доручення. Поняття та порядок відшкодування моральної шкоди. Підстави та умови відповідальності за завдану майнову шкоду. Поняття та особливості видів забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань.

Цивільний процес

Організаційно-функціональні принципи цивільного процесуального права. Форми захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Цивільна процесуальна форма. Поняття і структура цивільного процесу. Завдання цивільного судочинства. Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Поняття та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. Дія цивільних процесуальних норм у часі, просторі та відносно кола осіб Наука цивільного процесуального права. Система і класифікація принципів цивільного процесуального права та їх взаємозв’язок. Поняття і значення процесуальних строків в цивільному процесі. Види процесуальних строків. Функціональні принципи цивільного процесуального права. Учасники цивільного процесу. Особи, які беруть участь у справі та інші учасники цивільного процесу. Сторони в цивільному процесі. Процесуальна співучасть та процесуальне правонаступництво у цивільному процесі. Заміна неналежного відповідача. Треті особи в цивільному процесі та їх види. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права та законні інтереси інших осіб. Поняття та значення представництва у цивільному процесі. Види процесуального представництва у суді. Обставини, що не підлягають доказуванню. Законне представництво: підстави виникнення, обсяг повноважень, їх підтвердження у суді. Договірне представництво: поняття, підстави виникнення, повноваження та належне їх оформлення. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. Поняття, зміст і види ухвал суду. Зміст ухвал суду та його структурні елементи. Окремі ухвали, їх зміст і значення. Суть і значення апеляційного оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції. Особливості процесуального розгляду і вирішення справ окремого провадження цивільного судочинства. Склад суду в справах окремого провадження цивільного судочинства. Роль суду в процесі доказування у справах окремого провадження. Загальні положення та завдання окремого провадження цивільного судочинства. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження та їх учасники. Процесуальний порядок видачі судового наказу та його скасування. Сутність та особливості наказного провадження цивільного судочинства. Вимоги, що розглядаються в порядку наказного провадження та його учасники. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду: закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив: виправлення описок і явних арифметичних помилок; ухвалення додаткового рішення; роз’яснення рішення суду. Повноваження суду апеляційної інстанції та підстави їх реалізації. Рішення та ухвали суду апеляційної інстанції. Поняття та ознаки рішення суду. Зміст рішення суду та його структурні елементи. Поняття і значення судових рішень. Види або форми судових рішень. Особливості оскарження, перегляду та скасування заочного рішення суду. Порядок заочного розгляду справи та зміст заочного рішення суду. Поняття та умови заочного розгляду. Стадії процесу доказування. Набрання судовими рішеннями законної сили. Поняття законної сили, значення і правові наслідки законної сили судових рішень. Порядок звернення та розгляду заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Відновлення втраченого судового провадження. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Провадження у справі з іноземним елементом. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень. Право на апеляційне оскарження  рішень та ухвал суду, порядок та строки його реалізації. Поняття і значення провадження із перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві. Підстави та об’єкти перегляду судових рішень Верховним Судом України. Процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ судом апеляційної інстанції.  Поняття та ознаки нововиявлених обставин у справі. Поняття та значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Повноваження суду касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ судом касаційної інстанції. Право касаційного оскарження. Поняття і значення касаційного провадження. Тимчасові ускладнення судового розгляду цивільних справ: оголошення перерви, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі. Право оскарження судових рішень до Верховного Суду України та процесуальний порядок його реалізації. Загальна характеристика та пoрядoк застoсування рiзних видiв захoдiв прoцесуальнoгo примусу в цивiльнoму судочинстві. Суб’єкти доказування, їх права та обов’язки по доказуванню. Підстави звільнення від доказування. Характер доказування у сучасному цивільному процесі України та роль суду у ньому. Поняття судового пізнання і судового доказування. Порядок передачі справ з одного суду в інший. Наслідки порушення правил підсудності. Особливості визначення підсудності справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя, а також у справах між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами. Поняття підсудності в цивільних справах та її різновиди. Територіальна підсудність, її види. Фіксування цивільного процесу. Поняття та значення цивільної юрисдикції. Види цивільної юрисдикції. Докази у цивільному процесі. Класифікація (види) доказів. Пoняття та значення захoдiв прoцесуальнoгo примусу в цивiльнoму судочинстві. Розподіл судових витрат між сторонами. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. Підстави та критерії розмежування цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття цивільних справ у суді. Підстави відмови у відкритті провадження у справі. Порядок проведення судового розгляду цивільних справ: підготовчий етап, розгляд справи по суті, судові дебати, ухвалення та проголошення рішення суду. Правила поведінки у судовому засіданні. Правовий статус головуючого у судовому засіданні. Строки розгляду цивільних справ у суді. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судові виклики та повідомлення. Предмет доказування. Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову: матеріально-правові і процесуальні. Зустрічний позов, порядок його пред’явлення. Забезпечення доказів. Забезпечення позову. Підстави, порядок, заміна і скасування забезпечення позову. Відповідальність за порушення заходів по забезпеченню позову. Право відповідача на стягнення з позивача збитків, завданих йому забезпеченням позову. Позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її зміст і форма. Об’єднання в позовній заяві кількох вимог, пов’язаних між собою. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Поняття і суть позовного провадження. Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов і право на пред’явлення позову. Умови реалізації права на пред’явлення. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки його недотримання. Засоби доказування: поняття і види. Характеристика засобів доказування. Достовірність та достатність доказів. Належність та допустимість доказів у цивільному процесі. Порядок обчислення та перебіг процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного судочинства. Попереднє судове засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні).

31813 Останнє редагування 29 січ. 13:35 |

Коментарі