HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Нестор Наталія Володимирівна
к.ю.н. асистент кафедри Правосуддя

Заступник директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ)

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: комунікативна
Організаційно-управлінська компетентність: наявні організаторськ/управлінськіі здібності
Інші професійні навички: Практичний стаж роботи в якості юриста,знання педагогічної теорії
Області професійних інтересів: Кримінальний процес, криміналістика, експертиза

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: впевнений користувач ПК

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне процесуальне право
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, криміналістика
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне процесуальне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливі порядки кримінального провадження
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.10.2016 до 2018 - асистент кафедри правосуддя, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.14 до 30.06.15 - старший викладач, Київський університет права, Освіта
з 01.09.14 до 31.08.2015 - старший викладач, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Освіта
з 01.01.2005 до т.ч. - юрисконсульт , начальник юридичного відділу, приватні та комунальні підприємтсва, Юридична практика

Навчання та стажування

з 01.09.2003 до 30.01.2009 - Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, правознавство
з 01.10.2009 до 30.09.2012 - Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Освіта, аспірантура
з 2013 до - захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.09 по темі : "Запровадження медіації в кримінальному процесі України",

Іноземна мова

англійська B2

Додаткова інформація

Конференція - Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105 річчю суд. експ. в Україні та 95-річчю з дня народ. акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 лип. 2018 р. КНДІСЕ Мінюсту України; за заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад. Н. В. Нестор, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна, Ю. Б. Форіс. К., 2018. 268 с.
Публікація - Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики: моногр. Н. В. Нестор. К.: Правова єдність, 2018.182 с.
Публікація - Нестор Н. В. Проблемні аспекти законодавчого забезпечення гарантій незалежності судового експерта. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 105-річчю заснування суд. експ. в Україні. КНДІСЕ Мінюста України; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К.: Вид-во Ліра-К, 2018. Вип. 63, ч. 1. С. 36–41.
Публікація - Нестор Н. В. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна моногр. Одеса, 2018. (у співав.).
Публікація - Нестор Н. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: моногр. за заг. ред. О. М. Музичука. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 424 с.
Публікація - Нестор Н. В. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: наук.-практ. коментар. КНУ ім. Тараса Шевченка; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. З. Хотинської-Нор, О. Г. Яновської; авт. кол. Н. В. Нестор та ін. Київ, 2019. 1179 с. ( у співав.).
Конференція - Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 5 листоп. 2019 р. за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. 670 с.: іл.
Публікація - Нестор Н. В. Історичний розвиток системи контролю та нагляду за роботою судів (суддів) в Україні. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26–27 квіт. 2019 р.). Запоріжжя: Запоріз. міська громад. орг. «Істина», 2019. С. 157–160.
Публікація - Нестор Н. В. Поняття стандартизації судово-експертної діяльності. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 55-ій річниці видання. КНДІСЕ Мінюста України; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. Вип. 64. С. 68–77.
Публікація - Нестор Н. В. Перспективні напрямки вдосконалення національного адміністративного законодавства, яке регламентує контроль за діяльністю судів (суддів). Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 черв. 2019 р.); Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 107–112.
Публікація - Нестор Н. В. Проблемні аспекти законодавчого забезпечення гарантій незалежності судового експерта. Криміналістика і судова експертиза. Київ: Вид-во Ліра-К, 2018. Вип. 63. Ч. 1. С. 36–41.
Публікація - Нестор Н. В. Вступ. Судові експертизи в процесуальному праві України. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. С. 6–7.
Публікація - Нестор Н. В. Нормотворчість, експертиза, моніторинг як адміністративні форми контролю та процедури їх здійснення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 3. С. 143–150.
Публікація - Нестор Н. В. Оптимізація критеріїв оцінювання під час здійснення контролю за діяльністю судів (суддів). Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Право». 2019. № 2. С. 134–142.
Публікація - Нестор Н. В. Оптимізація критеріїв оцінювання під час здійснення контролю Вищою радою правосуддя за діяльністю судів (суддів). Право UA. 2019. № 3. С. 125–132.
Публікація - Нестор Н. В. Перевірка як адміністративна форма контролю за суддями та процедури її здійснення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 2. С. 123–129.
Публікація - Нестор Н. В. Поняття громадського контролю за діяльністю суддів та система суб’єктів його здійснення. Форум права. 2019. № 3. С. 134–140.
Публікація - Нестор Н. В. Поняття стандартизації судово-експертної діяльності. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб., присвяч. 55-ій річниці видання. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. Вип. 64. С. 68–77.
Публікація - Нестор Н. В. Порядок призначення та проведення судової експертизи. Судові експертизи в процесуальному праві України. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. С. 104–129. (у співав.).
Публікація - Нестор Н. В. Проблемні питання юридичного механізму контрольно-наглядової діяльності за судовою владою. Наше право. 2019. № 3. С. 123–131.
Публікація - Нестор Н. В. Рецепція української судової експертизи у засобах масової інформації на етапі її становлення. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 55-ій річниці видання. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. Вип. 64. С. 883–892 (у співав.).
Публікація - Нестор Н. В. Система адміністративних заходів громадського контролю за суддями в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2019. № 2. С. 57–65.
Публікація - Нестор Н. В. Співвідношення державного контролю та незалежних засад функціонування судової влади. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 4. С. 111–118.
Публікація - Нестор Н. В. Співвідношення державного контролю та незалежних засад функціонування судової влади: кримінально-процесуальне обмеження. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5 листопада 2019 року. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. С. 400-404.
Публікація - Нестор Н. В. Теоретичні характеристики предметної направленості заходів контролю та нагляду за суддями в Україні. Європейські перспективи. 2019. № 3. С. 29–33.
Публікація - Нестор Н. В. Пределы контроля за деятельностью судей (судов) в Украине. Верховенство права. 2019. № 2. С. 206–210.
Публікація - Нестор Н. В. Участие международных организаций и других субъектов международного права в процессе контроля за деятельностью судей. Visegrad journa on human rights. 2019. № 4. Р. 24-29. (Словацкая Республика)
Публікація - Нестор Н. В. Опыт осуществления контроля за деятельностью судов (судей) постсоветских стран и возможности его использования в Украине. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2019. № 4 (38) С. 78–81.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua