HONOR ET GLORIA, UTILITAS

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ПЕРІОД 2019-2024 РОКІВ

(3 )

І. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА ПРОГРАМИ

Андрушко Петро Петрович, народився 08.10.1949 року в с. Ставиське Козелецького району Чернігівської області.

У 1976 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Починаючи з 1977 року працює на кафедрі кримінального права та кримінології Київський національний університет імені Тараса Шевченка: у 1977-89 р.р. - асистент, у 1989-91, 1995-96 р.р. – доцент, у 1991-95 р.р. – старший науковий співробітник, у 1996-98 р.р. – в.о. завідувача кафедри, у 1998-2005 р.р. - завідувач кафедри, у 2005 – 2010 — професор кафедри, у 2010-2017 р.р. – завідувач кафедри, з 2017 року — професор та в.о. завідувача кафедри.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Юридична природа і значення виконання наказу та виконання професійних функцій у радянському кримінальному праві». У 1990 році присвоєно вчене звання доцента, у 2005 році – вчене звання професора.

У 1999 році нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Підготував 19 кандидатів юридичних наук, двоє з яких (проф. Берзін П.С. та доц. Ільїна О.В.) працюють на кафедрі кримінального права та кримінології.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. у наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах HeinOnline, EBSCO Publishing, Index Copernicus International, Polska Bibliografia Naukova, Directory of Research Journals Indexing, Academic Resource Index, Citefactor Indexing, Scientific Indexing Services.

Член науково-консультативних рад при Верховному Суді, Верховному Суді України (до 2018 року), Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ (до 2018 року), був позаштатним консультантом та членом Науково-експертної ради Комітету ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Член редакційних колегій наукових журналів “Право і громадянське суспільство”, “Вісник кримінального судочинства”, “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки”, “Часопису цивільного і кримінального судочинства” (до 2018 року), “Вісник Верховного Суду України” (до 2018 року).

 

ІІ. ВСТУП

У своєму нинішньому вигляді кафедра кримінального права та кримінології як структурна складова юридичного факультету існує з 1988 року.

Станом на 2018/2019 н.р. на кафедрі працює 15 викладачів(з яких 13 є штатними): 4 (3) професори, 8(7) доцентів та 3 асистентів.

Усі науково-педагогічні співробітники кафедри мають наукові ступені, зокрема 4 з них є докторами юридичних наук, а 11 — кандидатами юридичних наук. Переважна частина членів кафедри має вчені звання, а саме: 2 членів кафедри мають звання професора, 10 членів кафедри — звання доцента. Четверо науково-педагогічних співробітників кафедри є членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін для здобувачів ОС “бакалавр” (обов'язкові навчальні дисципліни “Кримінальне право”, “Кримінологія та кримінально-виконавче право” та дисципліни вільного вибору студентів спеціалізації “Кримінальне право”), ОС “магістр” (обов'язкова навчальна дисципліна “Актуальні проблеми кримінального права та правові основи протидії корупції” та дисципліни вільного вибору студентів спеціалізацій “Кримінальне право” та “Кримінальне право іноземних держав”) та ОС “доктор філософії”.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами та співавторами монографій, навчальних підручників та посібників, наукових статей у фахових виданнях України та статей у міжнародних наукометричних базах.

 

ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВЗЯТО ДО УВАГИ ПРИ СКЛАДАННІ ПРОГРАМИ

 1. За оцінками експертів у сфері юридичної освіти (див., наприклад, дослідження «Залучення громадськості до формування рамки кваліфікацій правничої професії шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок і вмінь, якими має володіти випускник юридичного вищого навчального закладу, щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці», 2015 р.) та учасників ринку юридичних послуг (див., наприклад, соціологічні дослідження Фонду «Демократичні ініціативи», 2017 р.) загальною вадою українською юридичної освіти є низький рівень зв'язку між змістом освіти та ринком праці, що виражається у низькому рівні практичної підготовленості здобувачів вищої юридичної освіти.
 2. Черговий етап судової реформи, який знайшов своє втілення в Законі України “Про судоустрій та статус суддів” від 2016 року, істотно змінив вагу та роль судової практики (зокрема практики Верховного Суду) в правовій системі України, що вимагає переосмислення змісту та форми викладання галузевих правових (у т.ч. кримінально-правових) дисциплін.
 3. Починаючи з 2014 року на новий щабель вийшла антикорупційна реформа. Зокрема, у вказаний період створено низку нових органів, покликаних запобігати корупції: Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. У своїй діяльності ці новостворені органи стикаються з низкою проблем, у подоланні частини з яких їх можуть сприяти заклади вищої освіти. Зокрема, мова йде про науково-практичне забезпечення з питань застосування антикорупційного законодавства (у т.ч. його кримінально-правової складової) та підготовку кадрів для антикорупційних органів.
 4. Упродовж 2014-2019 років масштабних змін зазнало кримінальне законодавство України: а) істотно збільшився обсяг норм матеріального кримінального права; б) значна кількість положень кримінального закону зазнали змін (окремі положення змінювались неодноразово).

Крім того, збройна агресія Російської Федерації проти України актуалізувала питання про кримінальну відповідальність осіб, що вчинили злочини проти основ національної безпеки, злочини терористичного характеру, військові злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. До 2014 року випадки вчинення таких злочинів були нечастими або взагалі поодинокими, а отже — на них не зверталась значна увага при викладанні академічного курсу кримінального права. У світлі цих обставин якісне опанування курсу кримінально-правових дисциплін вимагає засвоєння студентами набагато більшого за обсягом навчального матеріалу у порівнянні з ситуацією, що мала місце до 2014 року.

 1. У Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від 25 серпня 2015 року, наголошується: “Загальний рівень правових знань є незадовільним, оскільки існуючі програми правової освіти не відповідають потребам суспільства та викликам сьогодення. Недостатній рівень обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо міжнародних стандартів у сфері прав людини призводить до ігнорування цих прав та, як наслідок, порушення принципу верховенства права”. Окреслена проблема є чи не найбільш гострою для сфери кримінального права, оскільки останнє передбачає найбільш серйозні в правовій системі України обмеження прав і свобод людини та є найбільш радикальним варіантом державного втручання в їх здійснення. Відповідно, опанування кримінально-правових дисциплін потребує знань не лише про норми кримінального права, але й про те, яким чином вони мають застосовуватись у контексті міжнародних стандартів у сфері прав людини.
 2. Внесені в 2019 році зміни до Конституції України закріпили стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Врахування цієї обставини при викладанні правових (у т.ч. кримінально-правових) дисциплін вимагає перегляд їх змісту у такий спосіб, що дозволяв би здобувачам вищої освіти набути необхідних знань про право (у т.ч. кримінальне право) Європейського Союзу.
 3. 25 червня 2018 року Вченою радою Університету було затверджено Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 років, яким окреслено цілі та індикатори їх досягнення в межах таких дев'яти основних напрямках розвитку Університету: 1) освітній процес; 2) дослідження та інновації; 3) міжнародне співробітництво; 4) інформатизація; 5) формування суспільних цінностей; 6) розвиток людського потенціалу; 7) управління університетом; 8) створення, реконструкція та утримання основних фондів; 9) фінансове забезпечення.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ НА ПЕРІОД 2019-2024 РОКІВ

З огляду на згадані вище чинники розвиток кафедри кримінального права та кримінології упродовж 2019-2024 років повинен відбуватися у таких основних напрямках:

 1. Сприяння прогресивному розвитку судової практики застосування норм кримінального права.
 2. Посилення потенціалу антикорупційних органів в аспекті застосування кримінально-правових засобів протидії корупції.
 3. Викладання та дослідження кримінального права України в європейському контексті.
 4. Інформатизація освітнього процесу та наукової діяльності кафедри.
 5. Забезпечення освітньої та наукову діяльності кафедри кримінального права та кримінології положенням Стратегічного плану розвитку Університету на 2018-2025 роки, вимогам ринку праці та тенденціям розвитку кримінального права України.

 

СПРИЯННЯ ПРОГРЕСИВНОМУ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Освітній процес

 1. Щорічний перегляд навчальних програм дисциплін кафедри з метою врахування новел практики Верховного Суду.
 2. Впровадження нових форм перевірки знань студентів, які б передбачали вивчення та аналіз судової практики (узагальнення судової практики, аналіз конкретних судових рішень у кримінальних справах тощо).
 3. Запровадження дисциплін “Правові позиції Верховного Суду щодо застосування норм кримінального права” для студентів ОР “магістр”, спеціалізації “Кримінальне право”.
 4. Залучення до навчального процесу суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою) для викладання дисциплін, що вивчаються здобувачами ОС “магістр”, спеціалізації “Кримінальне право”

Наукова діяльність

 1. Організація спільно з Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду (за згодою) постійного науково-практичного семінару з метою виявлення та подолання вад судової практики.

Кадровий потенціал

 1. Проходження всіма науково-педагогічними співробітниками кафедри стажування у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду

Робота зі студентами

 1. Створення студентської проблемної групи з аналізу практики Верховного Суду з числа зацікавлених студентів під керівництвом науково-педагогічних співробітників кафедри, що є членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

ПОСИЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В АСПЕКТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Освітній процес

 1. Розподіл обов'язкової навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кримінального права та правові основи протидії корупції” (ОР “магістр”) на дисципліни “Актуальні проблеми кримінального права” та “Правові основи протидії корупції” з метою підвищення ефективності опанування студентами антикорупційного законодавства.
 2. Запровадження спеціалізації “Антикорупційні студії” для студентів, що здобувають освітній рівень ОР “бакалавр”.

Наукова діяльність

 1. Організація науково-практичних заходів (круглих столів, семінарів), бенефіціарами яких були б співробітники антикорупційних органів.
 2. Створення при кафедрі Центру дослідження проблем протидії корупції.

Робота зі студентами

 1. Організація зустрічей студентів зі співробітниками антикорупційних органів, зокрема випускниками юридичного факультету.

 

VII. ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Освітній процес

 1. Впровадження у викладення окремих теми обов'язкової навчальної дисципліни “Кримінальне право” (ОР “бакалавр”) елементів знань про кримінальне право Європейського Союзу.
 2. Впровадження у викладання окремих теми обов'язкової навчальної дисципліни “Кримінальне право” (ОР “бакалавр”) елементів знань про положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практики застосування цих положень Європейським судом з прав людини.

Наукова діяльність

 1. Здійснення членами кафедри упродовж 2019-2024 років колективного наукового дослідження проблем та перспектив гармонізації кримінального права України з кримінальним правом Європейського Союзу та положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року й практикою застосування цих положень Європейським судом з прав людини, результати якого повинні знайти втілення у:

- низці міжнародних наукових заходів (конференцій, круглих столів тощо);

- опублікуванні індивідуальних та колективних наукових статей в іноземних видання, зокрема тих, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science;

- опублікуванні колективної наукової монографії.

 1. Затвердження аспірантам юридичного факультету, що виконують кандидатські роботи по кафедрі кримінального права та кримінології, тематики, яка була б дотичної до вказаної в попередньому пункті.

Робота зі студентами

 1. Створення студентського наукового гуртка для поглибленого вивчення проблем гармонізації кримінального права України та кримінального права Європейського Союзу.

VIІI. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Освітній процес

 1. Створення сторінки кафедри кримінального права та кримінології в мережі Facebook та каналу в програмі Telegram для інформування студентів та інших зацікавлених осіб про діяльність кафедри та новини у сфері творення та застосування кримінального законодавства.
 2. Створення онлайн-платформи з тестовими завданнями для самопідготовки студентів.
 3. Створення відеолекторію з дисципліни “Кримінальне право” (ОР “бакалавр”).

Наукова діяльність

 1. Оприлюднення наукових публікацій членів кафедри на офіційному сайті юридичного факультету.

ІХ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛОЖЕННЯМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2018-2025 РОКИ, ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ ТА ТЕНДЕНЦІЯМ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Освітній процес

 1. Поліпшення інформаційного супроводу здобувачів освіти, які вивчають дисципліни, що викладаються кафедрою кримінального права та кримінології. Зокрема, перевидання базових кафедральних навчальних та науково-практичних видань (практикум з дисципліни “Кримінальне право” — підручник з дисципліни “Кримінальне право” — науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України), які б враховували новели кримінального законодавства та тенденції розвитку правової системи України.
 2. Оптимізація переліку дисциплін, що викладаються кафедрою. Зокрема, розділення обов'язкової навчальної дисципліни “Кримінологія та кримінально-виконавче право” (ОР “бакалавр”) на “Кримінологія” (обов'язкова дисципліна) та “Кримінально-виконавче право” (дисципліна вільного вибору студента).
 3. Впровадження найбільш ефективних форм викладання кримінально-правових дисциплін Зокрема, розподіл академічних груп на підгрупи для проведення семінарських занять з дисципліни “Кримінальне право” (ОР “бакалавр”).
 4. Організація заходів з обміну досвіду викладання кримінально-правових дисциплін з представниками інших юридичних шкіл.

Наукова діяльність

 1. Стимулювання членів кафедри до опублікування наукових статей у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, беруть участь у програмах академічної мобільності, міждисциплінарних наукових дослідженнях та (або) у міжнародних конкурсах за програмами HORIZON-2020, CRDF тощо, за рахунок планування таким викладачам аудиторного навантаження в меншому обсязі, аніж іншим членам кафедри, однак згідно з вимогами законодавства про освіту та нормативними актами Університету.
 2. Ініціювання кафедрою кримінального права та кримінології міжкафедральних наукових досліджень (наприклад, дослідження юридичної відповідальності в різних соціальних сферах).

Кадровий потенціал

 1. Сприяння захисту докторських дисертацій членами кафедри, яким раніше вже були затверджені теми докторських дисертацій.
 2. Затвердження тем докторських дисертацій та сприяння підготовці та захисту докторських дисертацій членами кафедри, яким такі теми ще не були затверджені.
 3. Сприяння одержанню вчених звань “професор” та “доцент” членам кафедри, які ще не мають таких вчених звань.

Робота зі студентами

 1. Продовження практики проведення Всеукраїнського турніру класичних судових дебатів із кримінального права на честь професора Станіслава Яценка (спільно з юридичною фірмою “Equity” та органами студентського самоврядування).
 2. Започаткування Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з кримінального права на честь професора Павла Матишевського (спільно з органами студентського самоврядування).
 3. Започаткування Літньої школи з кримінального права для студентів та аспірантів юридичного факультету та інших вищих навчальних закладів, що зацікавлені у поглибленому вивченні кримінального права
 4. Організація зустрічей студентів з юристами, що практикують в сфері кримінального права, зокрема з випускниками юридичного факультету, з метою ознайомлення з ситуацією на ринку юридичних послуг та прикладними аспектами діяльності юриста в сфері застосування кримінального права.

В.о. завідвача кафедри

кримінального права та кримінології                                                 проф. П.П. Андрушко

1421

Коментарі