HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Програма розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету від кандидата на посаду її завідувача Фурси Світлани Ярославівни

(0 )

Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури як базовий структурним підрозділ юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена наказом ректора № 112-32 від 23.02.2011р. Основним завданням кафедри, згідно із Положенням про кафедру нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженим на засіданні кафедри 23 березня 2012р. протокол № 8 є здійснення навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної і виховної робота зі студентами та міжнародна наукова співпраця з метою підготовки фахівців для органів нотаріату, адвокатури та органів примусового виконання.

Найважливіші аспекти розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури мають формуватися відповідно до державної політики в сфері освіти та науки та базуватися на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідати загальним орієнтирам розвитку України та взятому нею курсу на євроінтеграцію.

У своїй діяльності кафедра має базуватися також на Стратегічному плані розвитку Університету на період 2018-2025 року, затвердженому Вченою радою Університету 25 червня 2018 року (надалі- Стратегічний план), положення якого, з урахуванням тих завдань, які стоять перед юридичним факультетом та кафедрою, мають розширюватися, конкретизуватися та впроваджуватися в діяльність останньої.

Запропонована Програма розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури передбачає максимально сприятливі умови для її розвитку на сучасному етапі, з урахуванням тих викликів та загроз, які визначені у Стратегічному плані розвитку Університету.

Метою діяльності кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури є подальше виконання першочергових завдань держави в сфері освіти, науки з підготовки фахівців для органів нотаріату, адвокатури, органів примусового виконання рішень на якісно новому рівні з урахуванням тих змін, які мають місце нині у організаційній структурі та компетенції даних органів. У зв’язку з цим, потребується істотне підвищення у студентів правосвідомості, професійності, етичних вимог, патріотизму, які мають нині пред’являтися до фахівців нової формації.

Досягнення мети діяльності кафедри планується реалізувати через такі основні напрями:

 1. Популяризація освітніх і наукових послуг, які надаються Університетом,

юридичним факультетом та кафедрою, а також результатів їх діяльності;

 1. Освітня діяльність;
 2. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри,

докторантів, аспірантів і студентів, зокрема, й міжнародна наукова діяльність;

 1. Навчально-методична та видавнича діяльність;
 2. Виховна робота;
 3. Організаційна робота.

Популяризація освітніх і наукових послуг, які надаються Університетом, юридичним факультетом та кафедрою, а також результатів їх діяльності.

Виходячи із викликів та загроз, сформульованих у Стратегічному плані розвитку Університету, завдання кафедри формуються з урахуванням популяризації діяльності як Університету, так і юридичного факультету і, зокрема, кафедри. Так, кафедра має займати лідируючу позицію в сфері надання освітніх послуг і доводити свою конкурентну спроможність за рахунок наукової діяльності.

З цією метою слід активізувати діяльність членів кафедри:

 • на підвищення якості навчального процесу на кафедрі;
 • на постійне підвищення науково-педагогічної кваліфікації;
 • на широку участь у громадських, міжнародних і українських фахових організаціях;
 • на налагоджування науково-практичних зв’язків з профільними державними і недержавними установами, зокрема, Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Департаментом державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, Нотаріальною палатою України, Асоціацією приватних виконавців України, Асоціацією правників України, Національною асоціацією адвокатів України;
 • на видання підручників, навчальних посібників, статей для студентів, монографій за результатами захисту дисертаційних досліджень аспірантами, докторантами та створення бібліотеки кафедри, літератури практичного спрямування, зокрема, науково-практичних посібників, науково-практичних коментарів для адвокатів, нотаріусів, виконавців, шляхом видання настільних книг для даних фахівців, зокрема «Настільна книга нотаріуса», «Настільна книга адвоката», «Настільна книга виконавця», видання серії брошур «Правовий всеобуч населення» з метою отримання пересічними громадянами необхідного мінімуму знань у сфері нотаріату, адвокатури, примусового виконання, з обов’язковим посиланням у вихідних даних на Університет, юридичний факультет, кафедру;
 • на участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, а також на організацію конференцій під егідою кафедри;
 • на подальше проведення науково-практичних заходів «Зустрічі з відомими адвокатами», відкриті лекції з участю практичних працівників, зокрема адвокатів, нотаріусів, виконавців, проведення рольових ігор із студентами Університету та інших навчальних закладів за галузями знань, що входять до спеціалізації кафедри з участю практичних працівників;
 • на надання на веб-сторінці кафедри новітніх відомостей про досягнення кафедри та особисті успіхи викладачів, аспірантів кафедри, а також про плани заходів, зокрема, й про участь студентів у цих заходах;
 • на посилення роботи фахових гуртків для студентів;
 • на організацію наукової роботи студентів;
 • на підтримання зв’язків з випускниками кафедри, обрання найліпших з них для залучення їх до навчання в аспірантурі, докторантурі;
 • на підготовку науково-практичних висновків як за запитами державних установ, так і за зверненням інших установ, підприємств та організацій;
 • на участь в обговоренні актуальних проблем, що стосуються напрямків діяльності кафедри, зокрема, проблем, які виникають в діяльності нотаріусів, виконавців, адвокатів та потребують їх вирішення на науковому рівні;
 • на налагоджування і підтримання міжнародної науково-педагогічної співпраці;
 • на активну участь у Днях відкритих дверей на юридичному факультеті та профільних організаціях, зокрема у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Департаменті державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, Нотаріальній палаті України, Асоціації приватних виконавців України, Національній асоціації адвокатів України;
 • на сприяння випускникам кафедри у працевлаштуванні тощо.

 

Освітня діяльність.

Система підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі має базуватися на врахуванні таких найважливіших аспектів:

 • ініціативи викладачів, які пропонують введення в навчальний процес нових навчальних курсів, оновленні змісту існуючих, з урахуванням змін в законодавстві щодо організації та діяльності органів нотаріату, адвокатури та органів примусового виконання та введення за зверненнями профільних організацій в навчальний процес дисциплін прикладного характеру з метою підготовки фахівців до практичної діяльності;
 • ініціативи студентів, які мають наділятися правом вибору дисциплін, які вони бажають вивчати, глибше опановувати на засіданнях наукових гуртків або при проведені інших форм науково-практичних занять;
 • ініціативи та організаційних і координуючих функціях завідувача кафедри, який має:
 • в кінці кожного навчального року організовувати проведення опитування студентів та викладачів щодо тих побажань, які вони не здатні були втілити в навчальний процес з незалежних від них причин і розробляти пропозиції з поліпшення якості навчального процесу;
 • з урахуванням пропозицій викладачів та студентів щодо розробки нових оптимальних моделей процесу викладання після їх обговорення та прийняття рішень звертатися до керівництва факультету з поданнями про втілення таких пропозицій в навчальний процес;
 • доводити до відома керівництва факультету рішення кафедри з поліпшення якості навчального процесу та ініціювати їх впровадження в освітню діяльність;
 • в кінці кожного навчального року підводити підсумки освітньої діяльності кафедри за рік, виявляти недоліки, поточні та перспективні проблеми у викладанні тих чи інших дисциплін та розробляти пропозиції з їх вирішення;
 • підсилити контроль за взаємним відвідуванням лекцій, практичних занять викладачами кафедри, сприяти обміну між ними новітнім досвідом з викладання різними викладачами одних і тих самих дисциплін з метою вироблення однакових підходів до викладання, а також налагодити співпрацю між викладачами, що читають лекції і тими, які проводять після лекцій практичні заняття;
 • забезпечувати можливість підвищення викладачами їхньої кваліфікації, сприяти їм у зборі необхідних матеріалів для наукової та викладацької діяльності, включаючи, участь у конференціях, проходженні стажування тощо;
 • клопотати перед керівництвом факультету про матеріальне та інше заохочення викладачів та студентів, які досягли особливих успіхів в навчанні, науковій діяльності, сприяли популяризації Університету, юридичного факультету та кафедри, а також про застосування до порушників навчального процесу заходів дисциплінарної відповідальності;
 • завчасно доводити до відома викладачів про зміни в навчальному процесі, зокрема, внесення змін до навантаження, необхідність розробки нових спецкурсів або удосконалення існуючих;
 • сприяти забезпеченню навчального процесу на кафедрі всіма необхідними матеріальними та інформаційними засобами тощо.

При цьому, завідувач кафедри як вчений має стимулювати наукові дослідження викладачів, аспірантів, студентів з урахуванням спеціалізації кафедри з метою підвищення їх кваліфікації, використання таких знань при викладанні лекцій та проведенні практичних занять, а також для поглиблення знань студентів, аспірантів.

 

Стратегічні завдання:

освітня діяльність повинна бути організована за принципом щорічного покращення якості освітніх послуг, а визначальними критеріями якості роботи викладацького складу кафедри мають стати:

 • не тільки аналіз на заняттях норм законодавства про нотаріат, адвокатуру, виконавче провадження, а й спільне зі студентами формування пропозицій з його удосконалення, які мають направлятися до профільних організацій з метою врахування їх при розробці та вдосконаленні нормативних актів, до профільних комітетів Верховної Ради України;
 • врахування у навчальному процесі новітніх концепцій провідних вчених кафедри та інших вчених, прикладів із нотаріальної, адвокатської, судової практики, практики виконавчого провадження;
 • залучення до навчального процесу та роботи в ЕК провідних представників професії - адвокатів, нотаріусів і виконавців із науковими ступенями для забезпечення обміну досвідом та налагодження зворотного зв’язку з метою вдосконалення як навчального процесу студентів, так і підвищення теоретичних знань практичних працівників, з метою навчання останніх як їм діяти в межах аналогії закону та права, з урахуванням принципу верховенства права та свободи договору тощо;
 • систематичний перегляд та аналіз програм викладання дисциплін з метою поліпшення їх якості і, відповідно, якості лекцій та практичних занять;
 • постійне оновлення тем магістерських робіт;
 • розробка викладачами індивідуальних завдань для студентів при направленні їх на проходження виробничої практики, включаючи збір практичного матеріалу: процесуальних актів нотаріусів, виконавців та процесуальних актів, які складаються адвокатами;
 • запровадження комплексних спецкурсів в межах спеціалізацій кафедри, із урахуванням міжгалузевих зв’язків, як-то: «Участь адвоката в нотаріальному та виконавчому процесі» та ін.
 • започаткування занять для викладачів з методики викладання процесуальних наук за спеціалізацією кафедри із залученням практикуючих фахівців для отримання зв’язку з практикою, зокрема, щодо проблемних питань, отримання професійних навиків тощо;
 • теоретичні концепції викладачів мають бути наближені до практичних потреб фахівців у відповідній спеціалізації і стимулювати студентів до власних наукових висновків;
 • обов’язкове виділення годин для вивчення правил академічної доброчесності та етичних вимог;
 • вимоги викладачів до студентів мають бути конструктивно-критичними і сприяти розвитку особистості, підвищенню їх правосвідомості, формуванню таких якостей як відповідальність, дисциплінованість, самостійність у прийнятті рішень та інших позитивних рис характеру майбутніх фахівців;
 • впровадження інноваційних технологій у навчальний процес має стимулювати краще засвоєння матеріалу, наближення до певної професії тощо;
 • сприяння викладачам в оволодіванні іноземними мовами для викладання навчальних дисциплін кафедри та участі викладачів у викладанні іноземними мовами в зарубіжних ВНЗ.

 

Тактичні завдання:

 • формування навантаження викладачів кафедри з урахуванням їхніх побажань та спеціалізації;
 • співпраця кафедри з навчальною частиною та методичним відділом з формування навчальних планів та розкладу занять тощо;
 • посилення контролю за дотриманням розкладу і виконанням викладачами навантаження;
 • посилення ролі та періодичності взаємного відвідування викладачами занять з метою обміну досвідом щодо новітніх форм викладання та покращення рівня викладання дисциплін;
 • забезпечення кафедри засобами для проведення інтерактивного навчання;
 • запровадження спеціальних навчальних програм роботи студентів з електронними реєстрами (Спадковий реєстр, державні реєстри), електронними документами в сфері нотаріату та виконавчого провадження (Автоматизована система виконавчого провадження, Єдиний реєстр боржників, СЕТАМ та ін.)
 • вдосконалення форм контролю знань студентів та відвідування занять;
 • запровадження нових форм контролю за навчанням аспірантів, докторантів та виконанням ними поставлених завдань з написання наукових робіт.

 

III. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри, докторантів, аспірантів і студентів.

Сучасний світ називають інформаційним і тому дуже важливо не відстати від його розвитку, знайти в ньому власне місце і навчитися оперувати величезними масивами інформації. Такі стратегічні завдання неможливо виконати без участі у науковій діяльності, оскільки саме в ній сучасні фахівці мають навчитися диференціювати інформацію і відмежовувати головну від другорядної, а також піддавати аналізу як окремі складові, так і всю сукупність інформації. Зараз відчуваються тенденції до переорієнтації навчального процесу з теоретичних основ на практичні, намагання спростити викладання матеріалу. Такі тенденції призведуть до того, що студенти, аспіранти та і самі викладачі втратять здатність аналізувати складні життєві ситуації та вирішувати складні науково-практичні завдання. Нині у своїй професійній діяльності фахівці стикаються із такими явищами як верховенство права, зловживання правом, аналогія закону і праву тощо, які вимагають від них глибокого розуміння теорії права та знання теоретичних основ відповідної галузі права.

Стратегічні завдання розвитку кафедральної науки:

 • залучення до наукової діяльності всіх вчених кафедри, студентів, аспірантів та докторантів, а також молодих вчених - випускників кафедри та вчених, які готували свої дисертаційні дослідження на кафедрі, а також вчених з інших навчальних закладів;
 • спрямування наукових досліджень на підготовку і видання науково-практичних посібників, науково-практичних коментарів, монографій з метою забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі, та на подальше підвищення авторитету вчених кафедри в таких напрямках досліджень як нотаріальний та виконавчий процеси, адвокатура;

- проведення наукових досліджень міжгалузевого простору, в межах наукової теми, яка виконується кафедрою «Охорона і захист прав осіб в цивілістичному процесі»;

- проведення вченими кафедри порівняльно–правових досліджень у сфері нотаріату, виконавчого провадження та адвокатури, дослідження міжнародних та іноземних джерел з метою втілення провідного іноземного досвіду у науковий та навчальний процес, що дасть позитивні результати для правової системи України. При цьому вченими кафедри мають аналізуватися всі ризики та застерігатися негативні наслідки, які можуть настати від запозичення такого досвіду без адаптації його до правової системи України;

 • визначення перспективних напрямків досліджень з урахуванням потреб суспільства, навчального процесу та спеціалізації кафедри;
 • сприяння науковцям у виборі та затвердженні актуальних тем наукових досліджень за спеціалізацією кафедри ;
 • забезпечення широкого обговорення результатів наукових досліджень на кафедрі;
 • активізація та розширення наукової співпраці з профільними кафедрами провідних вищих навчальних закладів України та іноземних держав;
 • проведення наукових досліджень, які мають прикладне значення, зокрема, на замовлення державних і недержавних установ тощо.

Тактичні завдання розвитку кафедральної науки:

 • подальша робота над розробкою кафедральних навчальних посібників та підручників, зокрема й видання їх на електронних носіях;
 • сприяння підготовці та опублікуванню монографічних робіт вчених кафедри, докторантів, аспірантів;
 • активізація роботи професорсько-викладацького складу кафедри, докторантів та аспірантів щодо підготовки та публікації наукових статей у фахових виданнях університету, інших провідних вищих навчальних закладах України, а також у іноземних фахових виданнях та виданнях, включених до міжнародних науково-метричних баз;
 • посилення організації та сприяння проведенню кафедральних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів вченими кафедри та молодими вченими – магістрами, аспірантами, студентами;

- проведення міжкафедральних наукових і науково-практичних заходів;

 • підвищення ефективності роботи наукових гуртків студентів, залучення до їх роботи студентів старших курсів магістрів, аспірантів;
 • посилення контролю за підготовкою кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри;
 • активізація наукової роботи серед талановитої молоді через аспірантуру та наукове студентське товариство;
 • затвердження плану наукової роботи кафедри на поточний навчальний рік (на початку кожного навчального року);
 • впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;
 • посилення контролю за атестацією аспірантів та докторантів;
 • заслуховування на кафедрі наукових доповідей аспірантів та докторантів за напрямками їх наукових досліджень (раз на рік);
 • створення робочих груп по експертизі дисертаційних робіт аспірантів та докторантів кафедри, які рекомендуються до захисту;
 • участь вчених кафедри в бюджетних та госпрозрахункових наукових темах;
 • участь вчених кафедри у законопроектній роботі, здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • участь вчених кафедри у роботі спеціалізованих вчених рад факультету;
 • сприяння у наданні викладачам кафедри творчих відпусток для закінчення підготовки дисертацій, монографій, підручників;
 • здійснення співпраці з Радою молодих вчених та Науковим товариством студентів та аспірантів;
 • надання кращим студентам-випускникам спеціалізацій кафедри рекомендації для вступу в аспірантуру;
 • започаткування і проведення кафедрою Конкурсу на кращу студентську наукову роботу за спеціалізацією кафедри;
 • сприяння формуванню Наукової школи кафедри, яка б забезпечила наступність її наукових традицій, зокрема, Наукової школи нотаріату.

Поточна наукова робота на кафедрі має стосуватися проведення кожної лекції, практичного заняття, оскільки при їх викладанні мають втілюватися науково обґрунтовані концепції та гіпотези викладача як науковця. Саме за допомогою набутих теоретичних знань практичний фахівець у галузі права здатен буде знайти вихід з проблемної ситуації, коли складні правовідносини не врегульовані законодавством або регламентовані декількома колізійними нормами. В силу специфіки сучасної правової системи України, коли законодавство швидко змінюється, догматичний підхід до права знецінюється. Тому сучасний фахівець у сфері права має не тільки знайти вихід з такої правової ситуації, але й має бути готовим обґрунтувати, що такий спосіб врегулювання правовідносин є правильним та не суперечить вимогам законодавства і не порушує прав та законних інтересів учасників відносин тощо.  

Наукові дослідження вчених кафедри мають бути спрямовані на вироблення у інших вчених, студентів, практичних працівників здібностей щодо вибору з великого масиву тієї інформації, яка буде корисною для формування власної точки зору, перевірки її на оригінальність та достовірність. Такі здібності потрібні всім фахівцям-правознавцям, оскільки після закінчення навчання вони мають постійно та самостійно підвищувати власну кваліфікацію, а для цього потрібно виробити у студентів, аспірантів та докторантів вміння сприймати та аналізувати великі обсяги складної інформації, наприклад, як це роблять адвокати у цивільних, кримінальних справах тощо. Підготовка таких фахівців потребує, насамперед, від вчених кафедри глибоких знань у різних галузях права та зусиль спрямованих на проведення наукових досліджень та впровадження їх в навчальний процес.

Не менш скрупульозною є діяльність сучасного нотаріуса, який повинен вміти скласти індивідуальний для конкретного клієнта, з урахуванням його життєвої ситуації, договір, а не просто пропонувати шаблон проекту договору з Інтернету, оскільки ціна помилки нотаріуса нині може складати мільйони гривень. Тому студенти, як майбутні нотаріуси, мають навчитися сформувати схему договору, а також наповнити його зміст конкретними умовами, які можуть врегульовувати правовідносини десятками років, регламентувати права та обов’язки суб’єктів послідовно і на всі можливі варіанти їх розвитку. При посвідчені договору нотаріуси можуть застосовувати не тільки законодавство України, а й іноземне право, діяти в межах аналогії закону і права, враховувати традиції та побажання клієнтів щодо свободи договору. Тому без ґрунтовної науково-практичної підготовки студентів- майбутніх нотаріусів вони не будуть конкурентно-здатними .

В силу недосконалості сучасного законодавства, суперечливої судової практики складною є і підготовка виконавців, оскільки і в їх діяльності виникатимуть складні багатовекторні відносини, тому вченим кафедри нині слід прикласти багато зусиль щодо розробки теорії виконавчого процесу та пропозицій з вдосконалення законодавства про виконавче провадження.

Визначені напрямки розвитку наукової діяльності кафедри не є вичерпними, оскільки нині існують новітні гіпотези щодо запровадження медіації в нотаріат та виконавче провадження і тому, неодмінно, постане питання про співпрацю з медіаторами адвокатів, що потребуватиме введення нових спецкурсів у відповідних спеціалізаціях кафедри.

Нині існують істотні проблеми з виконанням рішень в Україні, але ця проблема стосується не тільки виконавців, а й адвокатів, які до останнього часу мало задіяні у виконавчому провадженні, але саме вони здатні істотно вплинути на зміст рішення суду та його виконання в майбутньому. Тому без дослідження сучасних тенденцій в науці і практиці, підготовки фахівців до самостійної науково-практичної діяльності неможливо підготувати ні нотаріуса, ні виконавця, ні адвоката.

Виходячи з аналізу якості законодавчих актів варто готувати фахівців і до нормотворчої діяльності, оскільки вони в майбутньому можуть бути пов’язані з таким напрямком діяльності, а також обов’язково будуть досліджувати досконалість прийнятих нормативних актів. Тому рівень їх наукової підготовки має бути достатнім для того, щоб самостійно сприйняти складні редакції статей нормативного акту, а також навчитися правильно застосувати норми законодавства.

Всі вищезгадані напрями наукової діяльності і розвитку відповідних здібностей у студентів, аспірантів, докторантів та викладачів мають сприяти розвитку правової системи, а також обумовлювати невпинний процес удосконалення і збагачення відповідних галузей права все новими і новими теоріями, гіпотезами, якими мають оволодівати всі учасники наукової діяльності як під час навчання, так і поза ним.

 

Навчально-методична та видавнича діяльність.

Навчально методична робота на кафедрі має важливе значення не тільки для забезпечення навчального процесу, а й для розвитку науково-дослідної роботи. Тому значна робота має проводитися за такими напрямами:

- підготовка підручників та навчальних посібників, робочих і навчальних програм, зокрема, і на електронних носіях та розміщення їх на сайті кафедри;

- розробка навчальних посібників, підручників, конспектів лекцій, дидактичних матеріалів за результатами проведення науково-дослідної роботи на кафедрі та результатами стажування;

- підготовка навчальних посібників з дисциплін спеціалізації на паперових і електронних носіях та іноземними мовами із залученням до участі у них вчених з іноземних країн;

- видання науково-практичних посібників, науково-практичних коментарів до законодавства, які використовуватимуться у навчальному процесі із залученням до такої роботи аспірантів, докторантів та практичних фахівців;

- оновлення та видання методичних матеріалів з навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою з обов’язковим зовнішнім (вченими інших профільних кафедр вищих навчальних закладів України та іноземних країн) та внутрішнім (міжкафедральним) рецензуванням.

 

Виховна робота.

Виховну роботу на кафедрі планується підсилити за рахунок залучення всього колективу кафедри та студентів, аспірантів і докторантів до активної науково-дослідної роботи, культурно-масових заходів, де в співпраці з досвідченими викладачами та фахівцями студенти, аспіранти та докторанти мають сприйняти зразки спілкування, етику поведінки в науковому та іншому середовищі.

При викладанні дисциплін особливу увагу викладачі мають звертати на правила етики нотаріусів, адвокатів та виконавців, а також на правилах академічної доброчесності.

Активну виховну роботу планується здійснювати через проведення екскурсій до профільних організацій шляхом направлення студентів на заходи, які ними проводяться та виробничу практику до нотаріусів, адвокатів та виконавців, які здатні власним прикладом позитивно вплинути на їх правосвідомість, до історичних та культурних пам’яток України.

Об’єктивне оцінювання знань студентів так само має сприяти їх вихованню та стимулювати до поліпшення самостійної підготовки, вчасного і якісного виконання завдань.

До основних фахових якостей юристів слід віднести дисциплінованість, що проявляється у вчасності, повноті і якості виконання всіх завдань та конкретних робіт. У зв’язку з цим, до одного з головних виховних елементів слід віднести періодичний контроль за роботою всіх учасників навчального процесу, який стимулюватиме й постійний самоконтроль з їх боку. На прикладах застосування до порушників дисципліни певних заходів відповідальності, інші студенти та аспіранти мають засвоїти, до яких наслідків може призвести їх недобросовісна поведінка. До таких заходів відповідальності слід віднести :

 • попередження;
 • відпрацювання пропущених занять;
 • доведення до відома керівництва факультету прізвищ студентів, які систематично відсутні на заняттях ;
 • виправлення виявлених недоліків в роботах;
 • перескладання іспитів, заліків;
 • заслуховування на засіданні кафедри пояснень студентів про причини невиконання ними певних завдань.

 

Організаційна робота.

Ефективність роботи кафедри обумовлюється належною організацією роботи всіх членів кафедри, з врахуванням їх думки як в повсякденній діяльності кафедри, так і на перспективу. Тому всі найважливіші питання мають проходити обговорення на кафедрі, особливо перед засіданням Вченої ради факультету, щоб завідувач кафедри мав можливість висловити узгоджену позицію колективу.

Організація і проведення засідань кафедри має здійснюватися завідувачем кафедри не менше одного разу на місяць, а питання для обговорення, за винятком обов’язкових, формуються всіма членами кафедри, зокрема, пропозиції щодо формування Плану наукової роботи кафедри чи проведення інших заходів тощо.

За результатами наукової роботи студентів, участі у наукових заходах кафедри, факультету, Університету викладачі кафедри рекомендують студентів до аспірантури, а кафедра розглядає кандидатури та пропонує їх Вченій раді факультету.

       Теми для написання дисертаційних досліджень повинні формуватися вченими кафедри відповідно до тих проблем, з якими вони зіткнулись при викладанні певних спецкурсів та які потребують наукового вирішення, виходячи із   спеціалізації кафедри, вони мають обговорюватися на засіданнях кафедри   та визначатися їх актуальність та перспективність дослідження.

Перспективними напрямами удосконалення організаційної роботи кафедри є:

- облік і розподіл обов’язків між членами кафедри щодо додаткового навантаження, що пов’язані з виконанням доручень декана факультету, завідувача кафедри і прийняття звітів про їх виконання, а також вжиття заходів щодо сприяння в їх виконанні;

- організація замін викладачів у разі їх участі у навчально-методичних форумах, семінарах, конференціях, а також у разі хвороби тощо;

- активізація всіх членів кафедри на пошуки вітчизняних та міжнародних грандів, а також щодо залучення їх на кафедру;

- організація постійного розшуку та обговорення інформації щодо новацій в інших наукових та навчальних закладах з викладання дисциплін за профілем кафедри та наукових доробків інших вчених;

- облік та сприяння діяльності з удосконалення професійної кваліфікації викладачів кафедри;

- розробка та впровадження концепції з кадрового забезпечення кафедри як шляхом підготовки і підвищення кваліфікації членів кафедри, так і залучення до читання лекцій викладачів з інших навчальних закладів з метою обговорення їх наукових доробків або методів викладання дисциплін;

- організація стажування викладачів кафедри як в Україні, так і за кордоном з метою підвищення педагогічної та наукової кваліфікації, а також збору матеріалу для наукової роботи;

- налагоджування наукових і педагогічних зв’язків членів кафедри з іноземними фахівцями, включаючи спільне наукове вирішення існуючих проблемних питань та опублікування результатів досліджень тощо.

Професор кафедри нотаріального

та виконавчого процесу і адвокатури

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

доктор юридичних наук, професор                                    Фурса С.Я.

 

Програму розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури обговорено та схвалено на засіданні кафедри (протокол № 10 від 26.04.2019р.).

 

1229 Останнє редагування 14 трав. 18:00 |

Коментарі