HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Критерії оцінювання результатів складання додаткового вступного випробування для вступників ОР “Магістр”

(0 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Голови Приймальної комісії

______________

В.А. Бугров

 

Критерії оцінювання результатів складання додаткового вступного випробування для вступників ОР “Магістр” спеціальності 081 “Право”,
які здобули або здобувають в 2018 році ступінь
бакалавра (магістра чи ОКР спеціаліста) за іншою спеціальністю

Додаткове вступне випробування носить кваліфікаційний характер та у підсумку оцінюється за двобальною шкалою: “склав/не склав”.

 1. Додаткове вступне випробування є письмовим іспитом, що проводиться у формі тесту.
 2. Для складання додаткового вступного випробування вступник розв’язує тестові завдання, які сформульовані в зашиті тестових завдань, який вступнику надається атестаційною комісією.
 3. Загальна кількість тестових завдань в зошиті становить 100 завдань.
 4. Тривалість виконання тестових завдань становить 90 хвилин. Окремий час для підготовки до відповіді на тестові завдання не надається.
 5. Позитивному результату “склав” відповідає не менше ніж 60 правильних відповідей на усі тестові завдання, що становить 60% завдань тесту.
 6. До екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав результат, що відповідає значенню “не склав”, або оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав результат, що відповідає значенню “склав”.
 7. В тестовому завданні міститься 4 (чотири) варіанти відповідей, однак лише 1 (один) є правильним.
 8. Варіант відповіді, яка на думку абітурієнта є правильною, відмічається позначкою “V” або “+” на аркуші відповідей у відповідному пустому вікні, що відповідає послідовності розміщення варіантів відповіді на тестове завдання, та розміщене під номером тестового завдання.
 9. Аркуш відповідей є останньою сторінкою зошиту тестових завдань.
 10. Робити на аркуші відповідей зайві позначки, тобто будь-які позначки, крім знаків “V” або “+”, заборонено. Наявність інших позначок, крім знаків “V” або “+”, у відповідному вікні для проставляння відміток, що позначають обраний варіант відповіді зараховується як неправильна відповідь на тестове завдання загалом.
 11. Якщо абітурієнт на аркуші відповідей обирає декілька варіантів відповідей, то відповідне тестове завдання оцінюється оцінкою 0 (нуль). У такому випадку вважається, що абітурієнт дав неправильну відповідь.
 12. Під час вирішення тестових завдань вступнику забороняється користуватись будь-якими джерелами інформації (навчальна та наукова література, друковані тексти нормативних актів на паперових носіях, електронні пристрої з інформацією тощо). В разі виявлення членом атестаційної комісії факту використання вступником під час розв’язання тестових завдань з будь-якою метою будь-якого (паперового носія чи електронного пристрою), які, на думку члена атестаційної комісії, можуть містити інформацію необхідну для розв’язання тестового завдання, такий факт фіксується актом про порушення порядку складання вступного випробування, що підписується присутніми в аудиторії членами атестаційної комісії (достатньо двох), а результати розв’язання тестового завдання незалежно від їх правильності оцінюються оцінкою 0 (нуль). При цьому, вилучення помічених членом атестаційної комісії паперового носія інформації чи електронного пристрою, як і перевірка змісту інформації на такому носії інформації, не проводиться.
4912

Коментарі