Доцент, к.ю.н., доц. Дунаєвська Людмила Григорівна

ДУНАЄВСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

 

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

 

https://orcid.org/0000-0002-8093-3892

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Відповідні навички комунікації отримано під час науково-педагогічної роботи, що забезпечують ефективний взаємов’язок з студентами та колегами.

Організаційно-управлінська компетентність: Здійснення навчально-виховної роботи, читання лекцій, проведення практичних, лабораторних занять та гуртків. Планування та організація навчально-методичної роботи з відповідних навчальних дисциплін.

Інші професійні навички: Читання лекцій та проведення семінарських занять, керівництво науковими роботами та виробничою практикою

Області професійних інтересів: Криміналістична тактика, тактика проведення слідчих (розшукових) дій, методика розслідування окремих видів злочинів, судові експертизи, судова медицина

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

 2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Тактико-криміналістичне забезпечення досудового розслідування

 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Тактико-психологічні засади проведення окремих слідчих (розшукових) дій

 2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина

 2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

з 2002 до 2006 - асистент кафедри криміналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

з 2007 до 2018 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

з 2018 - доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

Навчання та стажування:

  • з 04.02.2017 до 05.02.2017 - Українське бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, Сертифікат щодо проходження навчального курсу "Психологічна оцінка достовірності інформації, що повідомляється, на основі вербальних і невербальних критеріїв"
  • з 28.02.2014 до 28.03.2014 - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, ознайомлення з методиками проведення судових експертиз
  • з 2014 до 2014 - Колегія поліграфологів України, за програмаю "Базові відомості про основи застосування поліграфа в кадровій роботі, при проведенні розслідувань і в судовій психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа"
  • з 2017 до 2018 - Школа польського права при Варшавському Університеті, Міжнародне стажування. Підвищення кваліфікації
  • з 16.04.2018 до 21.04.2018 - Весняна правнича школа «Вплив законодавства Європейського Союзу на національні правові системи: досвід Литви та України» на базі юридичних факультетів Вільнюського університету та КНУ імені Тараса Шевченка., Міжнародне стажування. Підвищення кваліфікації

Іноземна мова:

Польська мова A2

Німецька мова A1

 Публікації:

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

доцента, доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДУНАЄВСЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ГРИГОРІВНИ

 

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані 

до захисту кандидатської дисертації

 

п/п


Назва наукової праці

Харак

тер роботи

Вихідні дані


Обсяг

(у стор.)/ автор. доробок


Співав

тори

1

Некоторые правовые и организационные проблемы расследования уголовных дел о нарушении профессиональных обязанностей медицинскими работниками

Матеріали

міжнар.

конференції

Проблемы юридической науки и правоприменения: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов / Белорусский государственный университет; Редколлегия: В.М. Хомич (гл. ред.) и др. – Минск: “Право и экономика”, 1999. – С. 274-276.

3

 

2

Деякі питання щодо кваліфікації протиправних дій медичних працівників при виконанні професійних та посадових функцій

Матеріали

конференції

Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 травня 2000. – К.: Інститут адвокатури при Київському університеті імені Тараса Шевченка, 2000. – С. 411-417.

7

 

3

Усунути недоліки організації і проведення судово-медичних експертиз у справах про професійні правопорушення медичних працівників

Стаття.

Право України. – 2000. – №9. – С. 76-77. 

Фахове видання

2

 

4

Порядок проведення судово-медичної експертизи при розслідуванні справ щодо притягнення медичних працівників за ненадання медичної допомоги

Матеріали

конференції

Проблеми права на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. – Дніпропетровськ, Видавництво ІМА-прес, 2001. – С. 204-208.

5

 

5

Вдосконалення судово-медичних експертиз у справах про злочини, вчинені медичними працівниками при наданні медичної допомоги

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 85-87.

Фахове видання

3

 

6

До питання про суб’єктів злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги 

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 66-68

Фахове видання

3

 

7

Проблеми та можливості вдосконалення судово-медичних експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за злочини, скоєні при наданні медичної допомоги

Матеріали

конференції

Зовнішня торгівля: право та економіка. Збірник наукових праць Української академії зовнішньої торгівлі. – Вип. 2(6) ч. 2. – К.: УАЗТ, 2002. – С. 113-117.

5

 

8

Криміналістична характеристика злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Стаття

Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №7. – С. 112-115.

 Фахове видання

4

 

9

Особливості порушення кримінальної справи щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 56-59. – С. 136-139.

Фахове видання

4

 

10

Проблеми використання спеціальних знань під час порушення кримінальних справ щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Матеріали

конференції

Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 175-177.

3

 

11

Відомча перевірка як один із способів перевірки заяв та повідомлень про злочини, скоєні при наданні медичної допомоги

Матеріали

конференції.

Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства: Матеріали курсантсько-студентської конференції 30 квітня 2004 року / Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип.1 (2) ч.2. – Львів, 2004. – С. 250-252.

3

 

12

Окремі аспекти тактики допиту свідків під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Стаття

Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 5. – С. 77-80.

Фахове видання

4

 

13

Деякі аспекти застосування спеціальних знань під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Стаття

Бюлетень міністерства юстиції України. – 2004. – № 12. – С. 95-101. 

Фахове видання

7

 

14

Особливості призначення судово-медичної експертизи на стадії порушення кримінальних справ за фактом неналежного надання медичної допомоги

Матеріали

конференції.

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 45. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 39-40.

2

 
 

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

15

Особливості методики розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Матеріали

конференції.

Наукові правничі школи Київського університету: Матеріали міжнародної наукової конференції Київ 12 жовтня 2005 рік / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський ВПЦ університет, 2006. – С. 193-195.

3

 

16

Висунення версій та планування розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги

Стаття

Право і суспільство – 2006. – № 1. – С. 28-37.

Фахове видання

10

 

17

Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, скоєних під час надання медичної допомоги 

Матеріали

конференції

// Матеріали IX всеукраїнської науково-практичної конференції: „Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи” 13 квітня 2007 року / Тернопільський національний економічний університет. Юридичний факультет. – Ч.2. –Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 205-208.

4

 

18

Приводи та підстави для порушення кримінальних справ про злочини, вчинені медичними працівниками

Матеріали

конференції

Збірник праць студентів та молодих учених. (Упорядник Молдаван В.В.) – Київ: Міжгалузевий інститут управління, 2007. – С. 74-76. 

3

 

19

Огляд медичних документів під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Матеріали

конференції

Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ „Обрій”, 2008. – С. 154-157.

4

 

20

Аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками

Матеріали

конференції

// Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: (24-25 квітня 2008 року). – Ч.4. – Київ: ВГЛ „Обрій”, 2008. – С. 119-120.

2

 

21

Криміналістична сутність злочинів у сфері медицини в плебсологічному, як філософсько-правовому, розумінні

Матеріали

конференції

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування правової держави в Україні в плебсологічному, як філософсько-правовому, осмисленні”: (20 червня 2008 року) зб. тез доповідей. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – С. 57-59.

3

 

22

Проблемні питання правового регулювання участі спеціаліста під час розслідування злочину

Матеріали

конференції

Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (31 жовтня 2008 року) – Київ: ВГЛ „Обрії”, 2009. – С. 166-169.

4

 

23

Планування початкового етапу розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Випуск 81. – С. 138-141.

Фахове видання.

4

 

24

Тактика проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги 

Монографія

Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – С. 153-178.

26

 

25

Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину

Стаття

Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 93. – С. 3-6.

Фахове видання.

4/3

Новаківська Р.М.

26

Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини

Стаття

Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 94.– С. 3-6. 

Фахове видання.

4/3

Дунаєвський Р.В.

27

Лікарські помилки та особливості їхньої кваліфікації під час розслідування злочинів, учинених медичними працівниками

Стаття

Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 95. – С. 3-6.

Фахове видання.

4/3

Біцай А.В.

28

Слідчі версії на початковому етапі розслідування „медичних” злочинів 

Стаття

Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 96. – С. 3-7.

Фахове видання.

5

 
 

Правове регулювання медичної діяльності

Міжнар науков конф

Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 травня 2010 року. – К.: ВГЛ „Обрій”, 2010. – С. 215-217.

3

 

29

Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту Кримінального процесуального кодексу України 

Матеріали

конференції

Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.Б., 2012. – С. 38-40.

3

 

30

Розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги 

Монографія

Монографія. – К.: АДС УМКЦентр, 2012. – 168 с.

168

 

31

Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз

Стаття

Вісник національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – № 3 (15). – С. 206-209

Фахове видання.

4/3

Лушпієнко В. М.

32

Доказове значення висновку і показань судово-медичного експерта при розслідуванні злочинів, вчинених медичними працівниками 

Матеріали

міжнар.

конференції

Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 135-137.

3

 

33

Особливості допиту підозрюваних під час розслідування «медичних» злочинів

Матеріали

міжнар.

конференції

Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: Бошицький Ю.Л., Біленчук П.Д.; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Київ. ун-т права НАН України: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. – С. 52-54.

3

 

34

Діагностичні та класифікаційні дослідження в судовому почеркознавстві

Стаття

Науково-практичний журнал «Судова апеляція» – Київ: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”». – № 1 (30), 2013. – С. 78-83.

6/4

Дем’янчук Т.О.

35

Проблеми правового регулювання огляду трупа

Матеріали

конференції

Західноукраїнський науковий вісник: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовної практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід» (26 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ); ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспектив» (29 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: ГО «ЗУНТ», 2013. – Вип. 1. – С. 40-44.

5/4

Радченко В.В.

36

Особливості використання спеціальних знань під час розслідування вбивств

Матеріали

міжнар.

конференції

Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 754-756.

Фахове видання.

3

 

37

Першочергові слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками

Матеріали круглого столу

Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 111-113

3

 

38

Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками

Матеріали

міжнар.

конференції

Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), проф. П.С.Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С.Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 449-450.

2

 

39

Актуальні питання судово-медичної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених медичними працівниками

Матеріали конференції

Судове забезпечення кримінального процесу. Матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару (29 травня 2014 р.). – Київ, 2014 – С. 44-45.

2

 

40

Проведення огляду в кримінальних провадженнях щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками

Стаття

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2014.– № 2. – С. 31-36.

Фахове видання.

6

 

41

Судово-біологічна (судово-генетична) експертиза у справах про визнання батьківства

Матеріали

міжнар.

конференції

Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.) // за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2014. – С. 109-112.

4

 

42

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування «медичних злочинів»

Матеріали

міжнар.

конференції

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Вид-во Нац. ун. «Острозька академія», 2014. – С. 250-251.

2

 

43

Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування злочинного порушення правил безпеки дорожнього руху

Матеріали

міжнар.

конференції

Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.142-144

8

 

44

Особливості застосування  спеціальних знань в ході розслідування «медичних» злочинів

Матеріали

конференції

Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.139-142

5

 

45

Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні «медичних» злочинів

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 32. – Т. 3. – Ужгород, 2015. – С. 126-128

Фахове видання.

3/2

Маркевич Я.С.

46

Процесуальні й тактичні умови проведення слідчого експерименту

Матеріали 

конференції

Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 26 листопада 2015 року). – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015 – С. 163-167.

5

 

47

Встановлення наявності та способу підробки нотаріальних документів

Матеріали

міжнар.

конференції

Національні та міжнародні стандарти становлення професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер (Київ, 7 квіт. 2016 р.) // за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.Д. Притика, к.ю.н., доцент Н.В. Василина. – Київ: ВД «Дакор», 2016. – С. 43-46.

4

 

48

Особливості «слідової картини» вбивств

Матеріали

міжнар.

конференції

Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), к.ю.н. І.С.Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Т 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 128-129.

2

 

49

Dunaievska Liudmyla. Pokrzywdzony błednym wykonywaniem obowiązkow zawodowych przez pracjwnika medycznego

Матеріали 

міжнар.

конференції

// V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postepowaniu karnym» (Wrocław 22 listopada 2016 r.). – Wrocław, 2017. – S. 14-15.

2

 

50

Ludmyla Dunajewska. Aktualne kwestie dochodzenia przestępstw wobec pokrzywdzonych w wyniku nienależytego wykonania obowiązków służbowych przez personel medyczny

Колективна

монографія

Ochrona prawna pokrzywdzonego / pod redakcją Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthil, Justyny Zylińskiej. – Wrozlaw, 2017. – 650 S. 562-571.

Фахове видання.

650/10

 

51

Правове регулювання освідування в кримінальному провадженні 

Матеріали конференції

Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккарія: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції. – К.: ДУІТ, 2018. – С. 73-75.

3

 

52

Dunaievska L.H. On the problem of health care professionals’ responsibility for medical malpractice 

Матеріали 

міжнар.

конференції

International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problem and solutions»: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 118-120.

3

 

53

Dunaievska L., Kostiuchenko O., Vasylieva-Shalamova Z., Zadoienko O. On the lssues of Repeated Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law [Abdstract.]

Матеріали 

міжнар.

конференції

// Medicine and Law: Special lssue for the 24th World Congress on Medical Law and Bioethics. – August 2018. – Number 2 part 2. P. 108.

Міжнародне фахове видання, внесене до Міжнародної наукометричної бази даних:

SCOPUS 

1/0,3

Kostiuchenko O., Vasylieva-Shalamova Z., Zadoienko O.

54

Актуальні питання розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками

Стаття

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018.– № 2. – С. 2-6.

Фахове видання.

5

 

55

Особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією

Матеріали 

міжнар.

конференції

Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (17 грудня 2018 р., м. Київ). К. : Алерта,

2018. C. 144-147

4

 

56

Перевірка показань на місці як вид слідчого експерименту

Стаття

Вісник кримінального судочинства 4 / 2018. - С. 24-34

Фахове видання.

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI), 

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing  (США) 

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information) 

11/5

Пилипчук О.П.

57

Правомірність розголошення лікарської таємниці в кримінальному проваджені.

Матеріали 

міжнар.

конференції

Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12 грудня 2018 року. ред. кол. Гревцова Р.Ю., Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 63-65.

 

Костюченко О.Ю.

58

Деякі проблемні питання забезпечення права на захист при примусовому освідуванні особи

Матеріали 

міжнар.

конференції

Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 82-84.

3/1,5

Костюченко О.Ю.

59

Проблеми встановлення та розмежування психічних розладів та фізичних і психічних вад особи як окремих підстав для обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні

Стаття

Підприємництво, господарство і право. № 10. 2019. С. 184-189


Фахове видання.

Index Copernicus International  (Республіка Польща)

12/4

Шумило М. Є., Козерацька О. А.

60

ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я. 

Стаття

Нове українське право. Вип. 5. 2021. С. 112-120

Фахове видання

 

Шумило М. Є., Рудей В. С.

61

Принцип соціально-правової толерантності: виклики сьогодення. 

Стаття

Держава та регіони. Серія: Право. № 4. 2021. С. 26-34

Фахове видання

 

Тищенко О.В., Черноус С.М.

62

Формування ринку праці України: окремі аспекти. 

Стаття

Юридичний науковий електронний журнал. № 10. 2021. С. 240-243

Фахове видання

 

Тищенко О.В., Черноус С.М.

63

Гуманістична основа теорії «соціального фактора»

Мат. круглого столу

Філософія людяності в освіті, науці та житті: збірник наукових матеріалів круглого столу, присвяченого  пам’яті професора Анатолія Олексійовича Приятельчука (м. Київ, 25 березня 2022 року) / ред. кол. А.Є. Конверський, Л.В. Губерський, [та ін.] Київ: ВАДЕКС, 2022. – С. 106-110

(132с.)

 

Тищенко О.В.,

64 До питання про проблеми правового регулювання військового обліку працівників Стаття Юридичний науковий електронний журнал. №9. 2022, С.258-262   Дунаєвська Л.Г., Тищенко О.В., Черноус С.М.
65 Особливі види трудового договору за законодавством України. Стаття Юридичний науковий електронний журнал. №11. 2022. С.356-360.   Дунаєвська Л.Г., Тищенко О.В., Черноус С.М.
66 Гуманістична основа теорії «соціального фактора» Тези Філософія людяності в освіті, науці та житті: збірник наукових матеріалів круглого столу, присвяченого  пам’яті професора Анатолія Олексійовича Приятельчука (м. Київ, 25 березня 2022 року) / ред. кол. А.Є. Конверський, Л.В. Губерський, [та ін.] Київ: ВАДЕКС, 2022. – С. 106-110   Дунаєвська Л.Г., Тищенко О.В.
           
 

IІІ. Основні навчально-методичні праці за період 

науково-педагогічної діяльності

67

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Навч. посібник

Н.М. Ахтирська, О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168.

168/21

 

68

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Навч. посібник

/ О.В. Бишевець, В.О. Гринюк, Л.Г. Дунаєвська та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

226/16

 

69

Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Навч. посібник

/ О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська, Н.І. Клименко та ін..; за ред. О.В. Бишевець, М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.

536/55

 

70

Криміналістична тактика: навч. посіб.

Навч. посібник

/ О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська, Н.І. Клименко та ін..; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доц. Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2016. – 244 с.

244/38

 

71

Криміналістична тактика: навч. посіб.

Навч. посібник

/ О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська, Н.І. Клименко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доц. Д.Б. Сергєєвої. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: Алерта, 2017. – 244 с.

244/38

 

72

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп.

Навч. посібник

/ О.В. Бишевець, В.О. Гринюк, Л.Г. Дунаєвська та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2018. – 232 с.

232/16

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua