Професор, д.ю.н., проф. Гринюк Володимир Олексійович

ГРИНЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

доктор юридичних наук

 

  https://orcid.org/0000-0002-6340-0584

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Приймає участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, підготовці експертних висновків кафедри правосуддя юридичного факультету щодо проектів законодавчих актів.

Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює наукове керівництво написання кандидатських дисертацій аспірантами, організовує проведення міжнародних науково-практичних конференцій

Інші професійні навички: Добре обізнаний із рецензуванням і редагуванням наукових робіт; Проведення лекцій, практичних занять,

 

Область професійних інтересів: Судоустрій в Україні; Кримінальний процес України; Актуальні проблеми судоустрою України; Актуальні проблеми кримінального процесу України; Складання процесуальних документів у кримінальному провадженні.

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:

  • Кримінально-процесуальне право
  •  Актуальні проблеми судоустрою України
  • Процесуальне документування в кримінальному провадженні
  •  Складання процесуальних документів
  • Судоустрій України
  • Проблеми досудового розслідування
  • Актуальні проблеми кримінального процесу України
  •  Прокурор у кримінальному провадженні

 Публікації:

 

СПИСОК

основних наукових та навчально-методичних праць

доктора юридичних наук, професора,

професора кафедри кримінального процесу та криміналістики

навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГРИНЮКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИЧА№ з/п

Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні данні

Обсяг у стор./ (автор. доробок)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту докторської дисертації

1.

Принцип незалежності суддів у правових актах українських урядів періоду визвольних змагань (1917-1921)

Стаття

Наукові записки: Зб. наук. ст. Нац. пед. універ. імені М.П. Драгоманова. 1999. С. 43–48.

Фахове видання

6

 

2.

Незалежність суддів і підкорення їх тільки закону як конституційна основа судочинства

Стаття

Держава і право: збірник наукових праць. 2000. № 5. С. 89–97.

Фахове видання

9

 

3.

Право судді на незалежність та його гарантії у кримінальному процесі України

Матеріали конференції

Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Матеріали Всеукр. наук-практ. конф. молодих учених / За ред. проф.. М.І.Панова. Харків: Нац. Юрид. Акад. України, 2000. С. 164–167.

4

 

4.

Питання правових гарантій незалежності суддів в Україні

Стаття

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2000. № 1. С. 179–186

Фахове видання

8/5

Кузьминець О.В.

5.

Способи формування суддівського корпусу та їх вплив на реалізацію принципу незалежності суддів

Стаття

Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2000. С. 183–186.

Фахове видання

4

 

6.

Деякі аспекти особливого порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності як гарантії принципу їх незалежності

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2001. № 43. С. 68–72.

Фахове видання

5

 

7.

Таємниця нарадчої кімнати як гарантія принципу незалежності суддів у кримінальному процесі України

Стаття

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. 2001. Випуск VI. С. 180–188.

Фахове видання

9

 

8.

Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. № 84. С. 58–60

Фахове видання

3

 

9.

Окремі питання дисциплінарної відповідальності суддів загальної юрисдикції

Матеріали конференції

Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність. Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25–26 листопада 2010 року). К. 2010. С. 61–65.

5

 

10.

Деякі питання притягнення суддів господарських судів до дисциплінарної відповідальності

Матеріали конференції

Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду: Проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 24–26 травня 2011 року). Одеса: Астропринт. 2011. С. 502 – 505.

4

 

11.

Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. № 94. С. 37–39.

Фахове видання

3

 

12.

Становлення та еволюція незалежності судді у правовій доктрині і практиці

Стаття

Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 4. С. 63–68.

Фахове видання

6

 

13.

Суд радянської доби

Стаття

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2012. № 2(6). С. 1–15. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2012_2/12hvosrd.pdf.


Фахове видання

15

 

14.

Незалежність судді у кримінальному процесі України

Монографія

К.: Видавнича група «Наш продукт», 2012. 202 с.

202

 

15.

Змагальність сторін як передумова незалежності суду

Стаття

Право і суспільство. 2012. № 6. С. 196–201.


Фахове видання

6

 

16.

Гарантії забезпечення незалежності суду у кримінальному процесі

Стаття

Право і суспільство. 2012. № 5. С. 131–135.


Фахове видання

5

 

17.

Продовження строків досудового розслідування за проектом КПК України

Стаття

Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1(58). С. 238–245.

Фахове видання

8

 

18.

Поняття та зміст функції обвинувачення у кримінальному процесі

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. Т. 3. Ч.1. С. 122–124.


Фахове видання

3

 

19.

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія. Збірник наукових статей. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (21–22 лютого 2013 року). / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. К.: ЦУЛ. 2013. С. 271–273.

3

 

20.

Застосування арешту майна як способу забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: Бошицький Ю. Л., Біленчук П. Д.; К.: Київ. ун-т права НАН України: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ. 2013. С. 30–32.

3

 

21.

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні

Стаття

Форум права. 2013. № 1. C. 215–220. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_39.pdf

Фахове видання

6

 

22.

До питання класифікації підстав повідомлення особи про підозру

Матеріали конференції

Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова екпертологія, ядерна безпека, грід-технології, судочинство. Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-прак. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Біленчук П. В. та інші.]. К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2013. С. 25–28.

4

 

23.

Окремі питання вдосконалення процесуального порядку повідомлення про підозру

Матеріали конференції

Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова (27–28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. Одеса: Юридична література, 2013. С. 93–96.

4

 

24.

Проблемні питання підтримання державного обвинувачення у судових дебатах

Матеріали конференції

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). Одеса : Фенікс, 2013. С. 496–498.

3

 

25.

Функції прокурора на досудовому розслідуванні

Матеріали конференції

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15–16 листопада 2013 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. С. 326–327

2

 

26.

Поняття суб'єктів обвинувачення за новим КПК України

Матеріали конференції

Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. Х.: Право, 2013.

С. 661–664.

4

 

27.

Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення

Стаття

Право України. 2013. № 11. С. 120–126

Фахове видання

7

 

28.

Підтримання державного обвинувачення прокурором під час судового розгляду

Матеріали конференції

Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю. П. Аленін. Одеса: Юридична література, 2013. С. 425–429.

5

 

29.

Поняття та зміст функції обвинувачення у кримінальному процесі України

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. Т3. С. 122–124.

Фахове видання

3

 

30.

Суб'єкти обвинувачення за новим КПК України

Матеріали конференції

Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. С. 362-364.

3

 

31.

Правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення

Матеріали конференції

Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 р.). К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. С. 91–94.

4

 

32.

Правова регламентація процесуального порядку повідомлення особі про підозру

Матеріали конференції

Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16–17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. Одеса: Юридична література, 2014. С. 663–666.

4

 

33.

Керівник органу досудового розслідування як сторона та суб'єкт обвинувачення у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: Матеріали круглого столу (27 листопада 2007 р., м. Київ) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. К.:ФОП Кандиба Т. П., 2014. С. 43–45.

3

 

34.

Отримання доказів прокурором у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання

Матеріали конференції

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14–15 листопада 2014 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. С. 245–246.

2

 

35.

Слідчий як суб'єкт обвинувачення у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: збірник матеріалів Інтернет-конференції (Київ, 28 листопада 2014 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2014. С. 104–107.

4

 

36.

Механізм дисциплінарної відповідальності суддів

Монографія

Відповідальність у публічному праві : монографія / [П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2014. 496 с. – (Серія «Про українське право»). – С. 403 – 409.

496/7

П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін. (всього 37 осіб)

37.

Отримання доказів потерпілим у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання

Матеріали конференції

Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 листопада 2014 р. Одеса: ОДУВС, 2014. С. 37–38.

2

 

38.

Матеріальний зміст обвинувачення у кримінальному процесі

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. № 29-2. Том 3. С. 243–245.

Фахове видання

3

 

39.

Отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: деякі проблемні питання

Стаття

Право України. 2015. № 1.

С. 143–151.


Фахове видання

9

 

40.

Припинення функції обвинувачення закриттям кримінального провадження під час досудового розслідування

Матеріали конференції

Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22–23 квітня 2015 року. Одеса: ОДУВС, 2015. С. 121–122.

2

 

41.

Проблеми зміни обвинувачення під час судового розгляду

Матеріали конференції

Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. Чернігів, 2015. С. 97–100.

4

 

42.

Суб’єкти сторони обвинувачення в кримінальному провадженні України

Матеріали конференції

Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 травня 2015 р., м. Одеса) у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. Ф. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2015. С. 325–327.

3

 

43.

Окремі питання інституту звільнення від кримінальної відповідальності у контексті реалізації функції обвинувачення

Матеріали конференції

Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю. П. Аленін. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. С. 11–13

3

 

44.

Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 23–30.

Фахове видання

8

 

45.

Повноваження прокурора щодо перевірки обвинувального акта на стадії досудового розслідування

Матеріали конференції

Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : зб. тез доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 84–86

3

 

46.

Момент виникнення функції обвинувачення у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. К.: ВД «Дакор», 2015. С. 195–199.

5

 

47.

До питання про співвідношення понять «функція обвинувачення» та «обвинувачення»

Матеріали конференції

Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. Харків : ХНУВС, 2015. С. 122–125.

4

 

48.

Окремі питання спростування стороною захисту обвинувачення під час досудового розслідування

Матеріали конференції

Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС, 2015. С. 100–104

5

 

49.

Спростування стороною захисту підозри (первинного обвинувачення) під час досудового розслідування

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2015. -№ 3. С. 34–39.

Фахове видання

6

 

50.

До питання про обґрунтованість обвинувачення в обвинувальному акті

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 25–31

Фахове видання

7

 

51.

Сутність функції обвинувачення у кримінальному процесі

Матеріали конференції

Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 02 квітня 2016 р. / відп. за вип.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук, І. В. Гловюк, М. В. Шкрибайло; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса: Юридична література, 2016. С. 43–46.

4

 

52.

Сутність функції обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів

Матеріали конференції

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 квітня 2016 року, м. Харків) / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. Харків: ХНУВС, 2016. С. 51–53

3

 

53.

Приватне обвинувачення за КПК України 2012 р.: питання диференціації

Стаття

Право і громадянське суспільство. 2015. № 4. С. 119–127.

Фахове видання

9

 

54.

Розуміння обвинувачення у кримінальному процесі у розрізі додержання прав та свобод людини

Матеріали конференції

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. Ун-т внутр. справ. Харків, 2016. С. 68–71.

4

 

55.

Окремі питання реалізації функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження

Матеріали конференції

Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. Том 3. К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. С. 124–126.

3

 

56.

Особливості висунення остаточного обвинувачення на досудовому розслідуванні кримінальних проступків

Матеріали конференції

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса: Юридична література, 2016. С. 294–297.

4

 

57.

Суб’єкти реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України

Стаття

Форум права. 2016. № 2. С. 54–58.

Фахове видання

5

 

58.

До питання про обґрунтованість обвинувачення в обвинувальному акті

Матеріали конференції

Інформаційне та науково-методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження: матеріали круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2016. С. 43–46

4

 

59.

До питання доцільності як засади реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України

Матеріали конференції

Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 96–100.

5

 

60.

Особливості реалізації функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження

Стаття

Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 8. С. 148–153.

Фахове видання

6

 

61.

Субъекты стороны обвинения в уголовном процессе Украины: вопросы идентификации

Стаття

Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 2. С. 29–34

Закордонне видання

6

 

62.

Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві

Стаття

Право і безпека. 2016. № 2 (61). С. 75–79.

Фахове видання

5

 

63.

Проблеми зміни обвинувачення прокурором під час судового розгляду

Стаття

Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 2. С 203–206.

Фахове видання

4

 

64.

Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України

Стаття

Актуальні проблеми політики. 2016. № 57. C. 61–71.

Фахове видання

11

 

65.

Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні на підставі угод

Стаття

Evropský politický a právní diskurz. 2016. Svazek 1. 5. vydání. S. 176–180.

Закордонне видання

4

 

66.

Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні in absentia

Стаття

Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 192–195.

Фахове видання

4

 

67.

Функція обвинувачення у кримінальному провадженні in absentia

Матеріали конференції

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (30 вересня – 1 жовтня 2016 року). Острог, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. С. 239–240.

2

 

68.

Договорное (компромиссное) обвинение: постановка проблемы

Стаття

Legea si Viata. 2016. № 10/2 (298). С. 28–31.

Закордонне видання

4

 

69.

Трансформація обвинувачення в судовому розгляді

Стаття

Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 4. С. 189–191. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2016/53.pdf

3

 

70.

Реалізація функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження при розгляді клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

Матеріали конференції

Протидія злочинності: теорія і практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 203–205.

3

 

71.

Підтримання публічного обвинувачення в суді: аналіз конституційних новел

Стаття

Право України. 2016. № 9. С. 115–120.

Фахове видання

6

 

72.

Механізм функції обвинувачення: постановка проблеми

Стаття

Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 9. С. 156–161.

Фахове видання

6

 

73.

Визначення прокурором підслідності кримінального провадження

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 60–69.

Фахове видання

10/5

Погорецький М.А.

74.

Certain questions of prosecution support by injured on terms of criminal procedural code of Ukraine

Матеріали конференції

Fifth International Scientific Conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 17.10.2016). Wroclaw, 2016. S. 10–11.

2

 

75.

До питання про диференціацію публічного обвинувачення

Матеріали конференції

II Львівський форум кримінальної юстиції “Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку”. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції. К.: ВАІТЕ, 2016. С. 57–61.

5

 

76.

Реалізація потерпілим та його представником функції обвинувачення

Стаття

Право.ua. 2016. № 2. С. 132–136

Фахове видання

5

 

77.

Окремі аспекти підтримання публічного обвинувачення під час судового розгляду

Стаття

Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 2. С. 237–242

Фахове видання

6

 

78.

Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві XX-XXI століть

Стаття

Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 233–237.

Фахове видання

5

 

79.

Щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України.

Науковий висновок

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 193–199.

Фахове видання

7/3

Погорецький М.А., Старенький О.С.

80.

Порівняльно-правові аспекти порядку реалізації функції обвинувачення в країнах англо-американської та континентальної правових систем

Стаття

Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 5. С. 308–312

Фахове видання

5

 

81.

Участь прокурора під час перегляду судових рішень у кримінальному провадженні

Стаття

Наше право. 2016. № 5. С. 126–232.

Фахове видання

7

 

82.

Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика

Монографія

К.: Алерта, 2016. 358 с.

358

 

83.

Проблемні питання визначення прокурором підслідності у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В. С. Бондар, к.ю.н. М. В. Кривонос. Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2017. С. 91–96.

6

 

84.

Зміст обвинувачення як кримінальної процесуальної категорії

Стаття

Верховенство права. 2017. № 1. С. 131–135.

Закордонне видання

5

 

85.

Розвиток наукового дослідження функції оювинувачення у кримінальному процесі

Стаття

Наше право. 2017. № 1. С. 145–152.

Фахове видання

8

 

86.

Розвиток наукового дослідження функції обвинувачення в кримінальному процесі

Стаття

Наше право. 2017. № 1. С. 145–152.

Фахове видання

8

 

87.

Історико-правовий аналіз становлення та розвиту функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві Х-ХІХ століття

Стаття

Європейські перспективи. 2017. № 1. С. 110–115.

Фахове видання

6

 

88.

Повідомлення про підозру як форма здійснення первинного обвинувачення у кримінальному провадженні

Стаття

Форум права. 2017. № 1. С. 20–25.

Фахове видання

6

 

89.

Реалізація функції обвинувачення щодо окремої категорії осіб: окремі питання

Матеріали конференції

Олівійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: XI міжнар. наук.-практ. конф. 8–11 червня 2017 р., м. Миколаїв: тези доп. Секція: Актуальні проблеми юриспруденції / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. С. 6–7.

2

 

ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту докторської дисертації

90.

Окремі питання обґрунтованості обвинувачення при затвердженні судом угод у підготовчому провадженні

Матеріали конференції

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26–27 жовтня 2017 р.). Чернівці: Технодрук, 2017. С. 128–130.

 

91.

Specific issues include support vor victims of crime in the Criminal Procedure Code of Ukraine

Стаття

Ochrona prawna pokrzywdzonego. Wroclaw, 2017. C. 43-51.

Закордонне видання

 

92.

Poszczegolne kwestie wsparcia pokrzywdzonego przestepstwem w kodeksie karnym Ukrainy

Матеріали конференції

Materiały z Konferencji Naukowej pt. "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym", zorg. przez Wyższą Szkołę Prawa im. H. Chodkowskiej, w dniu 22 listopada 2017 r. we Wrocławiu. 2017. С. 10–11.

 

93.

Теоретико-праксеологічне дослідження проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 244–247.

Фахове видання

Попелюшко В.О.

94.

Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» в частині внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України

Науковий висновок

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 189–194.

Фахове видання

Погорецький М.А., Старенький О.С.

95.

Проблемні питання повідомлення про підозру судді у кримінальному провадженні

Стаття

Право України. 2017. № 12. С. 82–94.

Фахове видання

Старенький О.С.

96.

Науковий висновок щодо доктринального тлумачення змісту статей 36 та 284 Кримінального процесуального кодексу України, зазначених у листі керівника Головного підрозділу детективів НАБУ від 27.02.2018.

Науковий висновок

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 200–202.

Фахове видання

Погорецький М.А., Старенький О.С.

97.

Засуджені без підозри

Стаття

Закон і бізнес. 2018. № 44 (1394).

Погорецький М.А.

98.

Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 58–71.

Фахове видання

Погорецький М.А.

99.

Реалізація функції обвинувачення щодо окремої категорії осіб

Стаття

Право та юстиція. 2018. № 2. С. 45–52.

Фахове видання

 

100.

Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р.

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 216–221.

Фахове видання

Погорецький М.А., Старенький О.С.

101.

Науково-правовий висновок щодо тлумачення положень ч. 4 ст. 49 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та ч. 1 ст. 481 Кримільного процесуального кодексу України

Науковий висновок

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 167–176.

Фахове видання

Погорецький М.А.

102.

Виконання органами примусового виконання вироку суду в частині цивільного позову

Матеріали конференції

Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол.: Шкляр С. В., Фурса С. Я., Снідевич О. С. К.: Видавництво “Юстон”, 2018. С. 98–100.

 

103.

Перше дослідження інституту юридичної відповідальності в церковному праві

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 177–179.

Фахове видання

Погорецький М.А.

104.

Функціональна спрямованість діяльності прокурора у підготовчому судовому провадженні

Матеріали конференції

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24–25 жовтня 2019 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 229–231.

 

105.

Standards of proof in the criminal procedure of the United States of America and Ukraine: A comparative research.

Стаття

Amazonia Investiga 2019. № 8(22). Р. 550-559.

Закордонне видання.

Web of Science

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/801

Basay, V., Kovalchuk, S.

106.

Modern Challenges to Engagement an Expert in Criminal Proceedings on Economic Crimes in Ukraine.

Стаття

Amazonia Investiga 2019. № 8(23) Р. 378-385.

Закордонне видання.

Web of Science

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/881/

Hloviuk, I., Kovalchuk, S.

107.

Запровадження громадського обвинувачення у кримінальному провадженні як інституту громадянського суспільства

Матеріали конференції

Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в України та зарубіжних державах : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ., 29 листопада 2019 р.). Кафедра конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і навчально-науковий центр романського права. Київ.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. С. 94–97.

 

108.

Застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному провадженні України у контексті практики Європейського суду з прав людини

Матеріали конференції

Конституційні засади медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) . Харків: Право, 2019. С. 32–33.

Гловюк І. В., Ковальчук С. О.

109.

Науковий висновок фахівців у галузі кримінального та кримінального процесуального права на запит радника з питань кримінального права і процесу ЮК “Моріс Груп” Віталія Поповича від 31.10.2016.

Науковий висновок

Вісник кримінального судочинства. 2019. № 1. С. 176–196.

Фахове видання

Берзін П.С.

110.

Здійснення прокурором процесуального керівництва на початковому етапі досудового розслідування

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2019. № 2. С. 15–26.

Фахове видання

Христенко К. М.

111.

Theoretical and Enforcement Issues of Criminal Proceeding in the Format of Private Prosecution.

Стаття

Amazonia Investiga. 2020. № 9(25). P. 337-343.

Закордонне видання,

Web of Science

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1077.

Simonovych, D., Koniushenko, Y.

112.

Структурні елементи обвинувачення у кримінальному провадженні України

Матеріали конференції

Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р Бобечко, І.І. Когутич та ін. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 15–21.

 

113.

Застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному провадженні України в контексті практики Європейського суду з прав людини

Стаття

Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 524–528.

Фахове видання

Гловюк І.В., Ковальчук С.О

114.

Нарадча кімната

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.489-490.

 

115.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.470-472.

 

116.

Принцип незмінності прокурора

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.689-690.

 

117.

Обвинувальний акт

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.525-527.

 

118.

Прокурор у кримінальному провадженні

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.715-718.

 

119.

Прокурорське самоврядування

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. С.719-720.

 

120.

Відвід

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.103-105.

 

121.

Тренінговий центр прокурорів України

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. С.862.

 

122.

Порядок передачі речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: процесуальний аспект

Стаття

Наше право. 2021. № 1. С. 82–89.

Фахове видання

Ковальчук С.О.

123.

Рецензія на монографію Віктора Завтура «Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею: теорія і практика»

Стаття

Соціально-правові студії. 2021. Випуск 1 (11). С. 180–182.

Фахове видання

 

124.

Правило «плодів отруєного дерева» докринальні підходи до визначення, нормативне закріплення та практика застосування.

Стаття

Європейські перспектиктиви. 2021. № 4 С. 65–71.

Фахове видання

 

125.

The standart of proof “bevond a reasonable doubn” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law.

Стаття

Amazonia Investiga. 2021. № 10(46). Р. 281–289.

Закордонне видання,

Web of Science

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1797/2072.

Drozdov, O., Kovalchuk, S., Korytko, L.,

Kret, G.

126.

Standards of fair justice and their relationship to standards of proof in criminal proceedings.

Стаття

Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39 Num. 71. Р. 957–971.

Закордонне видання,

Web of Science https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/issue/view/3693/282.

Kovalchuk, S., Korytko, L., Kret, G., Fomin, S.

127.

Prevention of taking and killing of hostages: international legal regulation.

Стаття

Intereulaweast. 2021. Vol. VIII (1). Р. 154–170.

Закордонне видання,

Scopus

Retrieved from https://hrcak.srce.hr/file/378725.

Sainchyn, O., Kuchynska, O., Tsyganyuk, Y., Hromova, M.

ІІІ. Основні навчально-методичні праці за період науково-педагогічної діяльності

128.

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення: наук.-практ. посібник

Науково-практичний посібник

За заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. К.: Юрінком Інтер, 2015. 560 с.

560/88

Городовенко В.В., Кучинська О.П., Яновська О.Г. та інші (всього 11 осіб)

129.

Судоустрій України: підручник

Підручник

За ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. К.: Юрінком Інтер, 2015. 344 с.

344/38

Крижанівський В.В., Куйбіда Р.О., Шибіко В.П. та інші (всього 18 осіб)

130.

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Навчальний посібник

За ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2015. 226 с.

226/28

Кучинська О.П.,

Костюченко О.Ю., Шибіко В.П., Шумило М.Є та інші (всього 14 осіб)

131.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні

Науково-практичний коментар

За заг. ред. Чернявський С.С. , Пєтков С.В., Удалова Л.Д.. К.: Центр учбової літератури, 2016. 824 с.

824/38

Чернявський С.С., Пєтков С.В., Бібік К.І. та інші (всього 27 осіб)

132.

Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн.

Науково-практичний посібник

За ред. професорів М.А. Погорецького та О.П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 254 с.

254/37

Кучинська О.П., Яновська О.Г. та інші (всього 11 осіб)

133.

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп.

Навчальний посібник

За ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.

232/28

Кучинська О.П., Костюченко О.Ю., Шибіко В.П., Шумило М.Є та інші (всього 14 осіб)

134.

Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. 2-ге вид.. перероб. та доповн.

Науково-практичний посібник

За ред. професорів М.А. Погорецького та О.П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 274 с.

274/29

Кучинська О.П., Яновська О.Г. та інші (всього 11 осіб)

135.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Науково-практичний коментар

За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської та д-ра юрид. наук, доц. О.З Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. 296 с.

296/34

Погорецький М.А., Кучинська

О. П.,

Старенький О. С. та ін. (всього 17 осіб)

136.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн.

Науково-практичний коментар

За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, К.: Алерта, 2019. 346 с.

346/27

Погорецький М.А., Кучинська

О. П.,

Старенький О. С. та ін. (всього 19 осіб)

137.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар

Науково-практичний коментар

За заг. ред. М. А. Погорецького, О.З. Хотинської-Нор,

О.Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019. 668 с.

668/58

Погорецький М.А., Кучинська

О. П.,

Старенький О. С. та ін. (всього 21 особа)

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua