ас., к.ю.н. Виноградова Анна Ігорівна

 

ВИНОГРАДОВА АННА ІГОРІВНА

 

асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

 

 

https://orcid.org/0009-0007-3147-0821

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Важливі навички комунікації отримала під час практичної роботи на посаді державного нотаріуса, а також працюючи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

 

Інші професійні навички: володіння державною мовою, грамотним усним і письмовим діловим мовленням, професійним етикетом.

 

Області професійних інтересів: Цивільно-процесуальні правовідносини; Кримінально-процесуальні правовідносини; Цивільний процес України; Цивільне право. Нотаріат; Криміналістика; Судова медицина та психіатрія; Методика розслідування окремих видів злочинів; Проблеми судоустрою

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

Криміналістика, Судова медицина, Цивільний процес України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з червня 2011 року по червень 2012 року – асистент кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

з червня 2012 року по червень 2020 рік - асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

з червня 2020 року у зв’язку з створенням на базі юридичного факультету Інституту права і реорганізацією кафедри правосуддя переведено на посаду асистента кафедри кримінального процесу та криміналістики, де працює по теперішній час.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації – 11 років

 

Навчання та стажування:

2008 р. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “правознавство”, кваліфікація “магістр”

2012 р. — аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2013 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Розслідування порушень законодавства про захист рослин (ст. 247 КК України)", (Київський національний університет внутрішніх справ)

 

Іноземна мова:

Англійська моваСПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

кандидата юридичних наук, асистента кафедри кримінального процесу та криміналістики

Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВИНОГРАДОВОЇ АННИ ІГОРІВНИ 

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані

до захисту кандидатської дисертації

п/п

Назва наукової праці

Характер

праці

Вихідні дані

Обсяг

(у стор.)/ автор. доробок

Співавтори

1.

Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 247 Кримінального кодексу України

Стаття

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 3.

С. 74-78

Фахове видання

5

 

2.

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, передбачених

ст. 247 Кримінального кодексу України

Стаття

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2011. № 1(4). С. 100-105

Фахове видання

6

 

3.

Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин

Стаття

Віче Журнал Верховної Ради України. 2011.

№ 4. С. 14-15

Фахове видання

2

 

4.

Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин

Стаття

Віче Журнал Верховної Ради України. 2011.

№ 6. С. 8-11

Фахове видання

4

 

5.

Правова оцінка матеріалів попередньої перевірки щодо порушень законодавства про захист рослин та прийняття рішення про порушення кримінальної справи

Матеріали круглого столу

Захист прав і свобод учасників кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України: матер. круглого столу, м. Запоріжжя, 14 грудня 2011 р. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011.

С. 11-13

3

 

6.

Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин

Стаття

Віче Журнал Верховної Ради України. 2012.

№ 4. С. 8-11

Фахове видання

4

 

7

Особливості використання спеціальних у кримінальних провадження щодо порушень законодавства про захист рослин

Матеріали наукового семінару

Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. Х. : Видавець Строков Д. В., 2012. С. 27-29

3

 

8.

Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин

Матеріали конференції

Новації кримінально-процесуального законодавства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 6 липня 2012 р. м. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 25-27.

3

 

9.

Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні про порушення законодавства про захист рослин

Матеріали конференції

Актуальні питання впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2012 р. м. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

С. 18-20

3

 

 

ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

п/п

Назва наукової праці

Характер

праці

Вихідні дані

Обсяг

(у стор.)/ автор. доробок

Співавтори

10.

Початок досудового розслідування порушень законодавства про захист рослин

Стаття

Право і громадське суспільство. 2013. № 3(4). С. 116-121: URL: http://lcslaw.knu.ua/2013-3.pdf.

Фахове видання

6

 

11.

Висунення версій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 247 КК України

Стаття

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014.  № 2(10): URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14vaikku.pdf.

Фахове видання

13

 

12.

Проблемні питання судового розгляду справ щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином

Матеріали конференції

Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 26 вересня 2014 р. / за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. К.: ВД «Дракон», 2014. C. 64-67.

4

 

13.

Доступнiсть прaвосуддя в цивiльному процесi: передумови,

порядок тa проблеми реалізації

Стаття

Юрист України. 2016. № 1. С. 30-36

Фахове видання

7

 

14.

Інформаційні технології та модернізація принципів цивільного судочинства

Стаття

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2017. Вип. 30. Т. 2. С. 13-15.

 Фахове видання

3

 

15.

Право на «суд, встановлений законом» у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства України

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 129-135

Фахове, міжнародне видання

7

 

16.

Доказування у цивільному процесі: до визначення структури та змісту

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2020. 3–4 С. 140-149

10

 

17.

Поняття доказів у юридичному процесі: порівняльно-правовий аналіз

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2021. 3–4 С. 68-74

7

 

 

IIІ. Основні навчально-методичні праці за період науково-педагогічної діяльності

18.

Розслідування порушень законодавства про захист рослин

Навчальний посібник

за ред. проф. М.А. Погорецького. К.: Алерта, 2015. 180 с.

180

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua