Професор, к.ю.н., проф. Шибіко Василь Петрович

ШИБІКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

 

https://orcid.org/0000-0003-2802-2263

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Важливі навички комунікації отримав під час практичної роботи в органах військової прокуратури, а також працюючи, зокрема, вченим секретарем координаційного бюро з проблем кримінального процесу АПрНУ, науковим консультантом і членом робочих груп Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України  з підготовки проектів нового  КПК та інших законів України, членом Науково-консультативних рад при Апеляційному суді м.Києва, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховному Суді, членом Центру проблем правосуддя та формування єдиної судової практики Київського регіонального центру Національної академії правових наук України науковим керівником 19 здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Організаційно-управлінська компетентність: Необхідних навичок організаційної (управлінської) компетентності набув під час роботи в Університеті, працюючи завідувачем кафедри правосуддя юридичного факультету (1998-2005 роки), а також вченим секретарем Вченої ради юридичного факультету (1979-1987 роки), вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (1989 – 2004 роки).

Інші професійні навички: володіння державною мовою, грамотним усним і письмовим діловим мовленням, основами ораторського мистецтва, професійним етикетом, навичками публічної презентації результатів роботи

Області професійних інтересів: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура, адвокатура, права людини, проблеми забезпечення доступу особи до правосуддя у кримінальному процесі України і зарубіжних держав

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:

з 1976 року: Кримінальний процес, Порівняльне кримінально-процесуальне право. Адвокатура, Попереднє розслідування і складання процесуальних документів, в останні 10 років викладає навчальну дисципліну «Кримінальне процесуальне право» у бакалаврів та розроблену ним навчальну дисципліну «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі» у магістрів..

  

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

З 1974 р. - на практичній роботі на посаді військового слідчого військової прокуратури.

       З 1976 р.  працює у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) асистентом, з 1985р. -  старшим викладачем, з 1986 р. - доцентом кафедри кримінального права та процесу,  з 1988р. – доцентом кафедри правосуддя, з 1998 р. – завідувачем кафедри правосуддя, з 2005 р. і по 31 травня 2020 року – професором кафедри правосуддя. З 1 червня 2020 року по 31 травня 2025 року з ним переукладено контракт на посаді професора кафедри правосуддя, а з червня 2020 року у зв’язку з створенням на базі юридичного факультету Інституту права і реорганізацією кафедри правосуддя його переведено на посаду професора кафедри кримінального процесу та криміналістики, де він працює до цього часу.

  Стаж безперервної педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації – 48 років.

 

Навчання та стажування:

з 1975 до 1979 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура

з 1990 до 1993 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторантура

1989 рік- стажування на юридичному факультеті Берлінського університету імені Олександра Гумбольдта (НДР), отримано базові відомості про організацію системи юридичного навчання у зазначених університетах, отримано значний нормативних матеріал і джерела спеціальної літератури з кримінального процесу, які використовувалися в науковій і викладацькій роботі.

1994,1995 роки –стажування на юридичному факультеті Регенсбурзького університету(ФРН), отримано базові відомості про організацію системи юридичного навчання у зазначеному університеті, отримано значний нормативних матеріал і джерела спеціальної літератури з кримінального процесу, які використовуються в науковій і викладацькій роботі

 

Іноземна мова:

Німецька мова B2

Публікації:

 

1. Відповідальність за тілесні ушкодження за кримінальними    кодексами УРСР і НДР (порівняльний аналіз)// Вісник Київського університету. Серія права.- 1973. - №14. - С.82-85.

2. Процесуальне становище обвинуваченого в стадії попереднього розслідування за кримінально-процесуальним правом НДР // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1979. -  №20. -  С.83-91.

3. До питання правового статусу обвинуваченого в соціалістичному кримінальному процесі // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1981. - Вип.22. -  С.84-88.

4. Право обвинуваченого на захист у соціалістичному кримінальному процесі // Рад. право. -  1981. - №3. - С.65 – 69.

5. Монографія про окрему думку судді / Рец. на монографію: Е.Г.Мартынчик. Особое мнение судьи по уголовному делу. Кишинев: Штиинца, 1981// Рад право. – 1982. - №4, С.94-95 (співавтор – Д.С.Сусло).

6. Громадські органи правосуддя в НДР // Рад. право. – 1983. - №2.  С.64-67.

7. Правовой статус обвиняемого в уголовном процессе Германской Демократической Республики. Дисс… канд. юрид. наук. - К.: КГУ,1983. - 249 с.

8. Обговорення монографії з проблем судового права // Рад. право. – 1984. - №4. - С.86-87.

9. Судовий контроль в стадії попереднього розслідування у кримінальному процесі НДР // Вісник Київського університету. Юридичні науки. -  1984. - Вип.25. -  С.70-74.

10. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за предварительным расследованием по уголовно-процессуальному законодательству СССР и ГДР // Компетенция прокуратуры СССР: Межвуз. сб. науч. трудов.Свердловск: Свердловский юрид институт, 1985. -  С.102-112.

11. Дослідження гарантій прав засудженого у наглядному провадженні / Рец. на монографію: Е.Г.Мартынчик Е.Г. Гарантии прав осужденного в надзорном производстве. Кишинев: Штиинца, 1985 / /Рад право. – 1986. - №3. -  С.91- 92.

12. Осуществление конституционного принципа равенства граждан перед законом и судом в советском уголовном судопроизводстве // Проблемы  правоведения. Республ. междувед. науч. сб. – Киев,1987. – Вып. 48, . С.105-111.

13. Обеспечение обвиняемому права на защиту в советском уголовном процессе // Проблемы правоведения. Республ. междувед. науч. сб.. – Киев, 1988. – Вып.49. -  С.119- 126.

14. Участь громадськості у соціалістичному кримінальному процесі / рец. на монографію: Участие общественности в социалистическом уголовном процессе / Под ред.В..М.Савицкого, А.Я.Светлова, Г.И.Чангули. - Киев: Наукова думка, 1986 // Рад. право. – 1988. - №11. -  С.90-91.

15. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции: Учебное пособие . - Киев: УМК ВО, 1988. -  188 с. (соавтор – М.М.Михеенко).

16. Повага до суду як обов”язок учасників судового розгляду кримінальної справи // Сучасні проблеми держави та права. – К.: Либідь, 1990. -   С.148-151.

17. Гарантии свободы от самообвинения в советском уголовном процессе// Актуальные проблемы формирования правового государства. Краткие тезисы докладов и научных сообщений республиканской научной конференции. 24-25 октября 1990 г.Харьков: Юрид. институт, 1990. -  С.264-266.

18. Международные стандарты прав человека и права личности в советском уголовном процессе. Межреспубликанская научно-практическая конференция “Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения”: Тезисы докладов. -  Волгоград, 1991. -  С.192-193.

19. Свідок у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини // Вісник Київського університету. Суспільно-політичні науки, 1991. - №4. -  С.52-56.

20. Свідок як суб”єкт свободи від самообвинувачення у кримінальному процесі // Проблеми правознавства. Республ. міжвід. наук. зб., 1991. – Вип.52. -  С.70-74.

21. Некоторые положения теоретической модели УПК об участниках уголовного процесса могут быть усовершенствованы // Совершенствование уголовно-процессуального законодательства : Сб науч. трудов. – М.: МЮИ, 1991. - С.36-40.

22. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. - К.: Либідь, 1992. -  431 с. ( С.183-269).

23. Михеєнко М.М., Молдован В.В.., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: ділові ігри та задачі: Навчальний посібник для юридичних вузів і факультетів - К.: Либідь, 1992. 256 с. ( С.93-256).

24. Право на заявлення клопотань за КПК України та їх вирішення у світлі вимог міжнародних стандартів прав людини // На шляху до правової держави. Львівська регіональна науково-практична конференція. Тези доповідей і повідомлень. - Львів, 5-6 лютого 1992 р. .3-й вип. – Львів, 1992. -  С.115-118.

25. Право обвинуваченого на швидкий суд і його забезпечення за КПК України // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / Тези наукових доповідей і повідомлень на республіканській науковій конференції. - Київ, 25-26 вересня 1992К.: Інститут держави та права АН України, 1992. -  С.115-116.

26. Защитник в уголовном процессе ФРГ // Проблемы государства и права Украины: Тематический сб. науч. труд. – К.: УМК ВО, 1992. -  С.82-90.

27. Судовий контроль в стадії попереднього розслідування кримінальної справи як гарантія прав особи // Українознавство і гуманізація освіти: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.: У 4 ч. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. – Ч.4. -  С.137-139.

28. Шляхи становлення української адвокатури / Рец. на монографії: Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан.; Львов: Свит, 1992, 152 с

Історія адвокатури України / Варфоломеєва Т.В., Святоцький О.Д., Кульчицький В.С. та ін. К.: Либідь,1992, 120 с.// Право України. – 1993. - №4. - С.92-94 (співавтор – М.М.Михеєнко).

29. К вопросу об обеспечении равноправия обвиняемого и потерпевшего в уголовном процессе Украины// Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе: Межвуз. сб. науч. трудов/ Одесский университет, - Одесса, 1993,. -  С. 69-74.

30. Проблема  звільнення суду від обвинувальної діяльності у кримінальному процесі України // Правова система України: теорія і практика, Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції/ Київ, 7-8 жовтня 1993 року/. – К.,1993. -  С.462-465.

31. Сучасні системи адвокатури : Монографія. - К.: Право України, 1993-  176 с. (с.31-37, 46-51, 85-94, 117-124, 137-143).

32. Особливості судового розгляду справи щодо відсутнього підсудного за КПК ФРН // Вісник Київського університету. Юридичні науки, 1993. -  №32. -  С.47-51.

33. Михеєнко М.М., Шибіко В.П.,  Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: Юрінком, 1995. -  640 с. ( с. 286-589).

34. Ревізійне провадження і забезпечення прав підсудного у кримінальному процесі ФРН // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1995. - №4. -  С.112-116.

35. До питання про апеляційне провадження в кримінальному процесі України // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. Тези 3 Всеукраїнської конференції. – К.: УПФ, 1995. -  С.118-119.

36. Апеляція у кримінальному процесі ФРН // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Вип.33-34. – К.,1995. -  С. 169-179.

37. Про межі раціоналізації кримінального процесу України // Концепція розвитку   законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року.// К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.,1996. -  С.453-455.

38. Юридичний словник-довідник. За ред. Ю.С.Шемшученка. К.: Феміна, 1996.- 695 с. (автор 12 статей: “Апеляція”(С.35), “Відвід у судочинстві”(С.81-82), “Дізнання”(С.153-155), “Законний представник”(С.214), “Затримання підозрюваного”(С.226), “Державний обвинувач”(С.145-146), “Підозрюваний”(с.448-449), “Попереднє розслідування”(С.478), “Попереднє слідство”(С.478-480), “Представник у кримінальному процесі”(С.521-522), “Підсудний”(С.453-455), “Свідок”(С.588-589).

39. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод і проект нового Кримінально-процесуального кодексу України // Запровадження та застосування міжнародних норм прав людини. Матеріали конференції за підтримки Програми “Темпус-Таціс”. Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка, 23-25 травня 1996 р.- К.: КНУ, 1997. -  С. 73-78.

40. Михеєнко М.М., Шибіко В.П.,  Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. Відп.ред. В.Ф.Бойко, В.Г.Гончаренко. 2-е вид. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 622 с. (автор глав 23-33, С.289-592).

41. Михеєнко М.М., Молдован В.В.,  Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право: Навчальний посібник для юридичних вузів  та факультетів. - К.: Вентурі, 1997. -  352 с. (автор розділу 2, С.116-227).

42. Належна судова процедура як гарантія прав особи у кримінальному процесі// Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Листопад 1997 року. -  К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. -  С. 359-362.

43. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування, Пер. з англ.(науковий редактор перекладу книги на українську мову В.Шибіко). К. : Арт Ек, 1997. - 624 с.

44. Апеляційне провадження// Юридична енциклопедія : В 6-ти т. /Редкол.: Ю.С.Шемшученко(відп. ред.) та ін.-К.: Українська енциклопедія, 1998. – Т.1 – А-Г. -  С.127 – 129.

45. Апеляційні суди // Там само. - С.129 – 131.

46. Апеляція // Там само. – С. 131 – 132.

47. Відвід у судочинстві // Там само. – С. 415 – 416.

48. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник для юридичних вищих закладів освіти і факультетів.- 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь,1999. - 536 с. (автор глав 8-11, с.201-308).

49. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.- 2-ге вид. – Відп.ред. В.Ф.Бойко, В.Г.Гончаренко. 2-е вид. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 624 с. (автор глав 23-33, с.289-592).

50. Дебати судові // Юридична енциклопедія: В 6-ти т. /Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.К.: Українська енциклопедія, 1999. – Т.2. – Д–Й, - С.17

51. Додаткове розслідування // Там само. -  С.264 – 265.

52. Досудове слідство // Там само. - С.299.

53. Етика судова // Там само. - С.367 – 368.

54. Законний представник //Там само. -  С.496 – 497.

55. Закрите судове засідання  // Там само. - С.505.

56. Затримання підозрюваного // Там само. - С.530 – 532.

57. Захисна промова  // Там само. - С.533 – 534.

58. Змагальність у судовому процесі // Там само. - С.625 – 626.

59. Імунітет свідка // Там само. - С.670.

60. Інстанція судова // Там само. - С.695 – 696.

61. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. - К.: Юрінком Інтер, 1999. -  240 с. (автор вступної статті і упорядник).

62. Право людини на швидкий суд і тримання обвинуваченого під вартою у кримінальному процесі України // Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 лютого 1999 року. Ужгород, Україна., Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1999. - С.483 – 487.

63. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами: Науково-практичне видання ./За відп. ред. Шибіко В.П. - К.: Юрінком Інтер,2000, 840 с.(укладачі: М.М.Михеєнко, В.П.Шибіко).

64. Шибіко В.П., Молдован В.В. Кримінальний процес: практикум. -  К.: Юрінком Інтер, 2000. - 304 с. (автор вступу, розділу 1,С.3-61, та розділу 2, С.71-170).

65. Касаційне провадження  // Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.К.: Українська енциклопедія, 2001. – Т.3. –  К-М. -  С.57-59.

66. Апеляція // Енциклопедія Сучасної України. Том 1. А.-К.: НАН України. Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001 - . С. 610-611.

67. "Мала реформа" судового розгляду кримінальної справи: рух від істини до змагальності? // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м.Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін.- К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002. -  С.100-105.

68. Нерозголошення даних досудового слідства // Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.- К.: Українська енциклопедія, 2002. -  Т.4 . – Н-П. - С.150 – 151.

69. Оскарження апеляційне в кримінальному процесі // Там само. - С.330 – 332 (співавтор – М.І.Сірий).

70. Оскарження касаційне у кримінальному процесі  // Там само. - С.336 – 338 (Співавтор – М.І.Сірий).

71. Очна ставка // Там само. - С.400.

72. Підозрюваний  // Там само. – С.542.

73. Попереднє ув'язнення  // Там само. - С.660 – 662.

74. Право особи на свободу від самовикриття та проведення слідчих дій з її участю // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки / Головний редактор Толок В.О.Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2003. -  С.179 – 182 (співавтор – Р.В.Бараннік).

75. Юридичні терміни. Тлумачний словник. В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін. ; за ред. В.Г.Гончаренка. - К.: Либідь, 2003. - 320 с.( у співавторстві).

76. Представник у кримінальному процесі // Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.- К.: Українська енциклопедія, 2003. – Т.5. – П-С. -  С. 60 – 61.

77. Цивільний відповідач у кримінальному процесі // Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6. – Т-Я. -  С.367.

78. Цивільний позивач у кримінальному процесі // Там само. – С.372.

79. Стан  реформування кримінального процесу(Рец. на монографію: Маляренко В.Т.Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика. К.: Ін Юре,  2004. – 544 с.) // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - №12. -  С.49.

80. Забезпечення права особи на доступ до правосуддя як принцип кримінального процесу України Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.Наукові доповіді та повідомлення учасників наукової конференції”ІІ Ерліхівські читання”, 21-23 вересня 2005 року. Вип.4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.187-190.

81. Участь захисника у забезпеченні права обвинуваченого на доступ до правосуддя // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005 р.; м.Харків / Редкол.: В.В.Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.: К.: ЦНТ “Топак”, 2006. – С.40-46.

82. Актуальний підручник про прокуратуру України (рец. на підручник: Михайленко О.Р. Прокуратура України. -  К.: Юрінком Інтер, 2005. – 296с.) // Юридична Україна. – 2006. - № 3. – С. 109-111.

83.   Розвиток наукових шкіл на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський національний університет”. – 2006. – 207с. (С. 14-23).

84. Алібі // Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. – 992с. (С.28).

85. Арешт і  виїмка кореспонденції // Там само. – С. 36.

86. Безпосередність судового розгляду //Там само. – С. 53. 

87. Вирок // Там само. – С. 94.

88. Відвід у судочинстві// Там само. – С. 98.

89. Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд // Там само. – С. 98.

90. Відмова в порушенні кримінальної справи // Там само – С. 99.

91. Відсторонення обвинуваченого від посади // Там само. – С. 106. 

92. Дебати судові // Там само. – С. 145-146.

93. Додаткове розслідування // Там само. – С. 215-216.

94. Досудове слідство // Там само. – С. 223-224.

95. Етика судова // Там само. – С. 240.

96. Законна сила вироку, рішення // Там само. – С. 273.

97. Законний представник // Там само. – С. 273-274.

98. Закрите судове засідання // Там само. – С. 277.

99. Закриття кримінальної справи // Там само. – С. 277.

100. Заочний судовий розгляд кримінальної справи // Там само. – С. 279.

101. Затримання підозрюваного // Там само. – С.  228.

102. Захисна промова // Там само. – С. 288-289.

103. Змагальність у судовому процесі // Там само. – С. 317-318( співавтор – Г.П.Тимченко).

104. Зняття інформації з каналів зв’язку // Там само. – С. 321.

105. Імунітет свідка // Там само. – С. 329.

106. Клопотання // Там само. – С.  358.

107. Нерозголошення даних досудового слідства // Там само. – С. 528.

108. Оскарження апеляційне у кримінальному процесі // Там само. – С. 579-580.

109. Оскарження касаційне в кримінальному процесі // Там само. – С. 581-582.

110. Очна ставка // Там само. – С. 601.

111. Підозрюваний // Там само. – С. 624-625.

112. Попереднє ув’язнення // Там само.  – С. 656-657.

113. Представник у кримінальному процесі // Там само. – С. 701.

114. Цивільний відповідач у кримінальному процесі // Там само. – С. 958-959.

115. Цивільний позивач у кримінальному процесі // Там само. – С. 959-960.

116. Право человека на доступ к правосудию в уголовном процессе Украины: понятие, значение, сфера действия, последствия  нарушения // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве. Материалы международной практической конференции  в 3-х книгах, 22-23 июня 2006г., Книга 1. – К.: Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - С. 221-227.  

117. Состязательность сторон  и процессуальная активность суда в уголовном  процессе Украины // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства, практики применения (к 5-летию УПК РФ). Материалы международной научно-практической конференции, 16-17 ноября 2006г., Московская государственная юридическая академия. – М., 2007. – С. 485-491.

118. Шибико В.П. Задачи уголовного процесса Украины: проблема их определения и рациональной формы решения // Стратегии уголовного судопроизводства. Материалы международной конференции, посвященной посвященной  160-летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого 11-12 октября 2007 г. (Санкт-Петербург) – Электронный ресурс: http://www.iuaj.net/1_oldmasp/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20.

119. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї  чи близьких родичів у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 212 с. (співавтор – Р.В.Бараннік).

120. Проблема стратегії удосконалення кримінально-процесуального законодавства України про судові гарантії прав особи // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: Збірник наукових праць міжнародної наукового-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007р.).- К.: ВТД, Обрії, 2008. – С.88-92.

121. Стратегія розвитку кримінально-процесуального права України і науковий внесок професора Михеєнка М.М. в її обґрунтування і реалізації // Проблеми кримінально-процесуального права та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (Київ) 31 жовтня 2008 року). – К.: ВТЛ «Обрій», 2009. – С.10-14.

122. Проблема законодавчого визначення та процесуальної форми вирішення завдань кримінального судочинства України // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законодавчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 жовтня 2009 року). Видання присвячене пам’яті професора А.Я. Дубинського. – К.: Атіка, 2009. – С. 465-471.

123. Людина, Вчений, Педагог // Микола Єгорович Шумило. Життєвий і творчий шлях: до 60-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності. – К.: Національна академія Служби безпеки України, 2009. – С.39-42.

124. Розвиток правничої думки на кафедрі правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 81. – К., 2009. – С.160-164(співавтори – Н.О.Кірєєва, Ю.Д.Притика).

125. Забезпечення права особи на доступ до правосуддя в системі принципів кримінального процесу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 81. – К., 2009. –С.168-171.

126. Етика судова // Енциклопедія Сучасної України НАН України. Том 9. – К. ,2009. – С.251-252.

127. Європейські стандарти у галузі прав людини: проблема визначення і врахування при удосконаленні кримінально –процесуального законодавства України // Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права, права і свободи людини: проблеми судового захисту». Перші україно-сербські читання на тему: «Гармонізація національного кримінального та кримінально –процесуального законодавства з європейськими стандартами в галузі прав людини», 1грудня 2009 р., м.Київ // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції 20 травня 2010 р. – К., 2010. – С. 228-232.

128. Роль суду в кримінальному процесі України: проблема законодавчого визначення // Там само. – С. 220-223.

129. Про основні європейські орієнтири розвитку кримінально –процесуального законодавства України ( До 60-річчя Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) // «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність». Збірник наукових праць Другої міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої світлій пам’яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р.- К., КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. -  С.323-326..

130. Видача особи(екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. - №85. – С.14-18.

131. Імунітет свідка // Енциклопедія Сучасної України НАН України. Том 11. – К., 2010. – С.353.

132. Інстанція судова // Там само. – С.417-418.

133. Чи потребує конвенційна розумність процесуального строку конкретизації в КПК України? // Проблеми реформування кримінально –процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу ( Київ, 20 травня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 57-60.

134. Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. -№ 88. – С.16-19.

135. Положення проекту КПК України щодо процесуальних рішень органів, які здійснюють кримінальне провадження, потребують удосконалення // Юридичний вісник України. – 2012. – 5-18 травня. - № 18-19. – С.16-17.

136. Алібі // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С.30.

137. Арешт і виїмка кореспонденції // Там само. – С.39.

138. Безпосередність судового розгляду // Там само. – С.55.

139. Вирок // Там само. – С.97-98.

140. Відвід // Там само. – С.102-103.

141. Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд // Там само. – С. 103.

142. Відмова в порушенні кримінальної справи // Там само. – С.103-104.

143. Відсторонення обвинуваченого від посади // Там само. – С.111-112.

144. Дебати судові // Там само. – С.154-155.

145. Додаткове розслідування // Там само. – С.223-224.

146. Досудове слідство // Там само. – С.233.

147. Етика судова // Там само. – С. 251.

148. Законна сила вироку, рішення // Там само. – С.289.

149. Законний представник // Там само. – С.289-290.

150. Закрите судове засідання // Там само. – С.292.

151. Закриття кримінальної справи // Там само. – С.291-293.

152. Заочний судовий розгляд кримінальної справи // Там само. – С.295.

153. Затримання підозрюваного // Там само. – С.303-304.

154. Захисна промова // Там само. – С.304.

155. Змагальність у судовому процесі // Там само. – С.333.

156. Зняття інформації з каналів зв»язку // Там само. – С.337.

157. Імунітет свідка // Там само. – С.345.

158. Клопотання // Там само. – С.373-374.

159. Нерозголошення даних досудового слідства // Там само. – С.548.

160. Оскарження апеляційне у кримінальному процесі // Там само. – С.597-598.

161. Оскарження касаційне у кримінальному процесі // Там само. – С.599-600.

162. Очна ставка // Там само. – С.618.

163. Підозрюваний // Там само. – С.642.

164. Попереднє ув»язнення // Там само. – С. 677-678.

165. Представник у кримінальному процесі // Там само. – С.726.

166. Цивільний відповідач у кримінальному процесі // Там само. – С.986.

167. Цивільний позивач у кримінальному процесі // Там само. – С.987.

168. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. - №91. – 24-30.

169. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. - К.:: Юстініан, 2012. – 1224 с. (С.108-222 Глава 3. «Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження»).

170. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-т. Т.2 / С.М.Блажівський, Ю.М.Грошевий, Ю.М.Дьомін та ін..; за заг. ред. В.Я.Тація, .П.Пшонки, А.В.Портнова. Х.: Право, 2012. – 664 с. (С.348-356, 376-402  Глава 36. «Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення». Глава 38. « Кримінальне провадження щодо неповнолітніх»).

171. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: проблема врегулювання у новому КПК України 2012 року // Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету»Острозька академія», 2012. – С.304-307.

172. Потребує удосконалення процесуальне оформлення залучення до кримінального провадження його основних учасників // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м.Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С.136-140.

173. Відомий український вчений-правознавець та педагог Михайло Макарович Михеєнко // Право України. – 2012.- №11-12. – С.442-445 (співавтор – М.А.Погорецький).

174. Михайло Макарович Михеєнко: Людина. Вчений. Педагог.// Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ( до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012р., м.Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С.11-15.

175. Чи є показання підозрюваного в новому кримінальному процесі України? // Там само. – С.350- 353.

176. Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. №1(5). – С.307-313.

177. Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. - №2(96). – С.23-27.

178. Про нову умову касаційного оскарження рішень суду першої інстанції в КПК України 2012 року // Матеріали 1І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету»Острозька академія», 2013. – С.322-324.

179. Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення // Право України. – 2013. - №11. – С.104-111.

180. Проблема безпосередності дослідження доказів судом // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 р.- К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С.51-55.

181. Судоустрій України: підручник / за ред.. М.А.Погорецького та О.Г.Яновської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с. (співавтор).

182. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. М.А. Погорецького та Н.П.Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 244 с.(співавтор).

183. Правове  регулювання співвідношення повноважень прокурора і суду стосовно охорони прав особи під час досудового розслідування за час незалежності України // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №3. – С.103-112.

184. Роль досудового розслідування у забезпеченні обгрунтування судового рішення // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчя від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Ю.М.Грошевого (м. Харків, 16 груд. 2016 р.): (зб. ст.) / ред. кол.: О.В.Капліна, В.І.Маринів, О.Г.Шило. – Харків: Право, 2017. – С.236-241.

185. Роль міжнародно-правових актів з прав людини і судочинства в удосконаленні кримінального процесуального законодавства України // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук. –практ. конф. (м.Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д.Шутака. – Харків: Право, 2017. – С. 193-197. (344с.).

186. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / За ред. проф.М.А. Погорецького та доц.Н.П.Сизої. – К.: Алерта, 2018. – 232 с.(співавтор).

187. Зміна порядку залучення експерта з позиції деяких засад кримінального провадження України // Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: мат. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М.Я.Сегая (м.Київ, 4-5 липня 2018 р. / За заг. ред. О.Г. Рувіна; уклад. Нестор Н.В., Полтавський А.О., Юдіна О.В., Форіс Ю.Б. – К.: КНДІСЕ Мінюст. України, 2018. – С.252-256.

188. Михайленко Олександр Романович //  Енциклопедія Сучасної України. Т.20. – К., 2018. – С.557.

189. Повернення справи на додаткове розслідування і нові форми відновлення досудового провадження за рішенням суду в кримінальному процесі України // Правова позиція (правонаступник журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: Право). Науковий журнал. – 2018. - №1(20). – С.142-154.

190. Проблема законності складу суду у разі виділення кримінального провадження на підставі угод в окреме провадження // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка ( 24 січня 2020 р., м. Львів) / орг.ком.: В.Т.Нор, Н.Р.Бобечко, І.І.Когутич [та ін..]. – Львів: Львівський нац.ун-т імені Івана Франка, 2020. – С.172-180.

191. Заборона суду обґрунтовувати судове рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч.4 ст.95 КПК) і практика ЄСПЛ // «Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство». Міжнародна науково-практична конференція ( м.Київ, 17 грудня 2018 р.). – К.: Алерта, 2018. – С.139-143.

192. Зміни до положень КПК України про порядок судового розгляду з точки зору права на справедливий суд (ст.6 ЄКПЛ) // Професійна правнича допомога: сучасний підхід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2019 р., м.Київ). – Київ: Алерта, 2019. – С.241-245.

193. Конвенційне право обвинуваченого на допит свідків обвинувачення і його значення для справедливого судового розгляду // Сучасні концепції доказування і доказів у юридичному процесі країн ближнього зарубіжжя та їх вплив на формування єдиної судової практики: матеріали наук.-методол. cемінару( м.Київ, 16 листоп.2018 р.) /  [ упоряд. М.Є.Шумило]. – Харків: Право, 2020. - С.111-116.

194. Визнання винуватості і відмова від судового розгляду у кримінальному провадженні України // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька. 6 грудня 2019 року, м.Київ.. – К.: Юрінком Інтер, 2020.

195. Mykola Ye. Shumylo, Valery P. Gmyrko, Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Vasily P. Shybiko. Judicial Nature of Evidence in Criminal Proceeding, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Winter, 7(45): 1976 – 1983. DOI: 10.14505/jarle.v10.7(45).04. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index (Scopus).

 196. Лисенко Володимир,Юрчишин Василь, Шибіко Василь. Проблеми законності проведення слідчих дій, спрямованих на виявлення доказів / (Problems of legality of investigative actions aimed at finding evidence) Amazonia Investiga vol.9 – Issues 28/April 2020; 113-122. ( Volodymyr Lysenko55 https://orcid.org/0000-0003-1541-5105 Yurchyshyn Vasyl56 https://orcid.org/0000-0003-0238-678X Shybiko Vasyl57 https://orcid.org/0000-0003-2802-2263 Problems of legality of investigative actions aimed at finding evidence. Amazonia Investiga vol.9 – Issues 28/April 2020; 113-122 DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.14 https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1295/1164).

197.  Безперервність судового розгляду / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т.Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – С.47-50.

198. Відкриття матеріалів іншій стороні / Там само. – С.112-115.

199. Доступ до матеріалів кримінального провадження / Там само. – С.211-215.

200. Закінчення досудового розслідування / Там само. – с.271-275.

201. Законна сила процесуального рішення / Там само. – С.275-281.

202. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування / Там само. – С.507-508.

203. Право на справедливий суд / Там само. – С.639-642.

204. Право на судовий захист / Там само. – С.642-645.

205. Усність судового розгляду / Там само. – С. 880-883.

206.  Шибіко В.П., Данкевич М.С. Міжнародні стандарти доступу до правосуддя у кримінальному процесі // Вісник кримінального судочинства. – 2020. - №1-2. – С.86-101.

207. Vasyl Shybiko ‘The Evolution of Criminal Procedure in Ukraine over 30 Years of Independence’ 2021 3(11) Access to Justice in Eastern Europe 23–51. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.3-a000069  (Scopus).

208. Еволюція кримінального процесу України за 30 років незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2021. – Спецвипуск. – С.128-142.

209. Сутність судового рішення : чи змінив її розуміння КПК України 2012 року? // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІІ Харків. кримінал. процесуал. полілог : присвяч. 90-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Ю. М. Грошевого (м. Харків, 10 листоп. 2021 р.) / ред-кол.: О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2022. – С.180-183..

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

210. Завдання до контрольних робіт з радянського кримінального процесу для студентів-заочників ІІІ курсу юридичного факультету. - К.: КДУ, 1980. -  12с.

211. Завдання до контрольних робіт з радянського кримінального процесу для студентів – заочників третього курсу юридичного факультету. - К.: КДУ, 1983. - 12с.

212. Програма спецкурсу “Адвокатура в СРСР” для студентів юридичного факультету. - К.: КДУ, 1987. - 12 с.

213. Завдання до виконання контрольних робіт з курсу “Радянський кримінальний процес” для студентів юридичного факультету. - К.: КДУ, 1987. - 16 с.

214. Программа курса “Сравнительное уголовно- процессуальное право” для студентов факультета международных отношений и международного права. - К.: КГУ, 1988. - 28с. (соавтор – М.М.Михеенко).

215. Планы семинарских занятий по курсу «Сравнительное уголовно-процессуальное право» для студентов факультета международных отношений и международного права. - К.: КГУ, 1988. - 15 с. 

216. . Программа спецкурса «Адвокатура в СССР и зарубежных государствах» для студентов Института международных отношений и международного права. - К.: КГУ, 1989. - 16 с.

217. Програма курсу «Кримінальний процес України» для студентів всіх форм навчання юридичного факультету Київського університету. - К.: КУ, 1992. - 26 с.( співавтор – М.М.Михеєнко).

218. Завдання до контрольних робіт з курсу «Кримінально-процесуальне право України» для студентів юридичного факультету. - К.: КНУ, 1996. - 16 с.

219. Програма курсу «Кримінально-процесуальне право України» для студентів юридичного факультету. - К.:КУ, 1997. - 26 с.(співавтор – М.М.Михеєнко).

220. Плани і завдання до семінарських і практичних занять з курсу «Кримінально-процесуальне право України» для студентів юридичного факультету. - К.: КУ, 1997.- 19 с. (співавтор – М.М.Михеєнко).

221. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали для студентів Вищої школи права. - К.: Вид-во Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,  1998. -  60 с.

222. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К.: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2000. - 60 с.

223. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К.: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка. 2001. -, 63 с.

224. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2002. - 55 с.

225. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. - 53 с..

226. Програма переддипломної (магістерської) практики студентів 5,6 курсів юридичного факультету. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.-  9с.(співавтор – О.С.Снідевич).

227.Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. - 55 с.

228. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали (для заочної форми навчання). - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 63 с.

229. Кримінально-процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали (для денної форми навчання). - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 63 с.

230. Кримінально-процесуальне право України: Робоча навчальна програма (для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 79 с.

231. Кримінально –процесуальне право України: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030.401 «Правознавство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 85 с.

232. Кримінально –процесуальне право України: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 76 с.

233. Кримінальний процес України: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 90 с.

234. Кримінальний процес України : Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6030401 «Право». - К.КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 89 с..

235. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі:» для студентів магістратури очної форми навчання,  спеціалізація «Кримінальне судочинство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 38 с.

236. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі:» для студентів магістратури заочної форми навчання,  спеціалізація «Кримінальне судочинство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. –21 с.

237. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів-бакалаврів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство». - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. –56 с.

238. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя в кримінальному процесі» для студентів магістратури, спеціалізація «Кримінальне судочинство». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – 40 с.

239. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі» для студентів магістратури (заочна форма навчання), спеціалізація «Кримінальне судочинство» - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 26 с.

240. Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы обеспечения доступа к правосудию в уголовном процессе»(заочная форма обучения) для студентов-иностранцев.Отрасль знаний-0304 «Право», направление подготовки6.030401 «Правоведение». Специализация «Уголовное судопроизводство». – К.: КНУ имени Тараса Шевченко,  2016.- 26 с.

241. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя в кримінальному процесі» для студентів галузі знань «Право» напряму підготовки «Правознавство». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка , 2016. – 30 с.

242. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя в кримінальному процесі» для студентів магістратури галузі знань «Право» напряму підготовки «Правознавство». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – 33 с.

243. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя в кримінальному процесі» для студентів магістратури галузі знань «Право» напряму підготовки «Правознавство» (заочна форма навчання). – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – 30 с.

244. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право» для студентів денної форми навчання: галузь знань 08 «Право», напрям 081 «Правознавство», освітній рівень «Бакалавр», освітня програма «Правознавство». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 57 с.

245. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі» для студентів: галузь знань 0304 «Право», спеціальність 6.030401 «Правознавство», освітній рівень «Магістр», освітня програма «Право». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 27 с.

246. Рабочая учебная программа учебной дисциплины "Проблемы обеспечения доступа к правосудию в уголовном процессе" для студентов -магистров, отрасль знаний - 0304 "Право", специальность 6.030401 "Правоведение", образовательный уровень "Магистр", образовательная программа "Право", специализация "Уголовное судопроизводство", вид дисциплины - обязательная, форма обучения заочная, учебный год - 2019-2020. - К.: КНУ имени Тараса Шевченко, 2020. - 31 с.

247. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі» для студентів заочної форми навчання: галузь знань 0304 «Право», спеціальність 6.030401, освітній рівень «магістр», освітня програма «Право», спеціалізація «Кримінальне судочинство». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 26 с.

248. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право» для студентів: Галузь знань 08 «Право», напрям 081 «Правознавство». Освітній рівень «Бакалавр». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 92 с.

249. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі» для студентів: Галузь знань 08 «Право». Спеціальність 081 «Право». Рівень вищої освіти  - другий (магістерський). Ступінь вищої освіти «Магістр». Освітня програма «Право», спеціалізація «Кримінальне судочинство». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – 39 с.

250. Сутність судового рішення : чи змінив її розуміння КПК України 2012 року? // Кримінальний  процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІІ Харків. кримінал. процесуал. полілог : присвяч. 90-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Ю. М. Грошевого (м. Харків, 10 листоп. 2021 р.) / ред-кол.: О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2022. – С.180-183.

251. Шибіко.В.П. Кримінальний процес. Ідеї. Погляди. Думки. Вибрані праці. Київ: Юрінком Інтер, 2022. 348.с.

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua