Доцент, к.ю.н., доц. Сиза Наталія Петрівна

СИЗА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

 

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

 

https://orcid.org/0000-0001-5850-4023

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Читання лекцій та проведення семінарських занять; керівництво науковими роботами та виробничою практикою; участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, підготовці експертних висновків кафедри кримінального процесу та криміналістики щодо проектів законодавчих актів

Організаційно-управлінська компетентність: Необхідних навичок організаційної (управлінської) компетентності набула під час роботи в Університеті, здійснюючи також обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» (2006-2021 роки)

Інші професійні навички: Добре обізнана із рецензуванням і редагуванням наукових робіт; володіє основами ораторського мистецтва, професійним етикетом, навичками публічної презентації результатів роботи

Області професійних інтересів: Кримінальний процес України; Актуальні проблеми кримінального процесу України; Судоустрій в Україні

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України

2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального судового провадження

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Порівняльний кримінальний процес

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2020/21 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України

2020/21 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального судового провадження

2020/21 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Судовий розгляд кримінального провадження

2020/21 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2020/21 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2021/22 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України

2021/22 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального судового провадження

2021/22 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Судовий розгляд кримінального провадження

2021/22 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2021/22 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

 

 Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

з 2020 до т.ч. - доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

з 2005 до 2020 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

з 2002 до 2005 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

з 2000 до 2002 - молодший науковий співробітник Центру українознавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

 

Навчання та стажування:

з 01.02.2019 до 30.06.2019 - Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, Стажування

з 10.08.2016 до 13.08.2016 - Панєвропейський університет, м.Братислава, Словаччина, Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки»

з 20.03.2011 до 25.03.2011 - Навчальний курс з медіації, організований Спільною програмою Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України», набула теоретичних та практичних навиків медіатора

Іноземна мова:

Англійська B2

 Публікації:

 - Сиза Н.П. Участь народу у здійсненні правосуддя через присяжних: перспективи вдосконалення реалізації конституційної засади в кримінальному провадженні України. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Ужгород, 22 червня 2021 року). Ужгород : РІК-У, 2021. С. 184-189.

 - Сиза Н. Мета реалізації функції правосуддя у кримінальному процесі України. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 2. С. 180-185.

 - Сиза Н. Здійснення правосуддя судом присяжних в Україні. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2021. № 1 (37). Vol. 1. С. 206-212.

 - Сиза Н.П. Реалізація судом кримінально-процесуальних функцій на стадії підготовчого провадження. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 6 (35). С. 201-206.

 - Сиза Н.П., Сизий І.І. Змагальність сторін та особливості її реалізації у кримінальному провадженні України. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30–31 жовтня 2020 року). Запоріжжя : ЗНУ, 2020. С. 174-177.

 - Сиза Н.П., Сизий І.І. Реалізація змагальності сторін під час судового розгляду в кримінальному провадженні України. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2020. № 2 (46). С. 70-76.

 - Сиза Н.П. Повноваження Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 51-61.

 - Сиза Н.П. Розмежування компетенції судів щодо здійснення кримінального провадження за територіальною підсудністю. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 2. С. 34-44.

 - Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, доц. О. З. Хотинської-Нор та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019. 668 с.

 - Сиза Н.П. Конституційна засада здійснення правосуддя в Україні виключно судами. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошук оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. С. 190-193.

 - Сиза Н.П., Матохнюк О.Д. Презумпція невинуватості як складова права на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 36-44.

 - Сиза Н.П., Кузьмінська Д.С. Реалізація функції захисту під час судового розгляду в кримінальному процесі України. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 72-80.

 - Сиза Н.П., Матохнюк О.Д. Презумпція невинуватості як міжнародний стандарт справедливого правосуддя. Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 17 грудня 2018 р.). К.: Алерта, 2018. С. 296-298.

 - Сиза Н.П. Система правосуддя в сучасному правовому вимірі. Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 17 грудня 2018 р.). К.: Алерта, 2018. С. 291-295.

 - Сиза Н.П. Функціональне забезпечення правосуддя у кримінальному провадженні. Малиновські читання: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 7 грудня 2018 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 75-76.

 - Сиза Н.П. Юрисдикція суду та підсудність при здійсненні правосуддя в кримінальному провадженні. Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 листопада 2018 року / ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 72-75.

 - Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник 2-ге вид., перероб. та доп. / за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.

 - Сиза Н.П. Правосуддя в кримінальному провадженні: доктринальне визначення поняття та функціональний аналіз // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 96-123.

 - Сиза Н.П. Юрисдикція суду в кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 66-75.

 - Сиза Н.П. Конституційно-правові основи здійснення функції правосуддя в кримінальному провадженні. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол.: В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, Л.Д. Удалова та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 280-282

 - Сиза Н.П. Багатоаспектність розуміння правосуддя у правовому вимірі. Безпека людини, суспільства, держави: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчу д.ю.н., професора Валерія Олександровича Глушкова, м. Київ, 28 жовтня 2017 р. К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. – С. 248-250

 - Сиза Н.П. Межі повноважень суду щодо здійснення функції правосуддя в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. / за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк ; відп. за вип. І.В. Гловюк ; уклад. В.А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» [та ін

 - Cиза Н.П. Структурні елементи функції правосуддя в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар, к.ю.н. М.В. Кривонос. Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. С. 400-402

 - Сиза Н.П. Правосуддя як основна кримінально-процесуальна функція. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 55-61

Сиза Н.П. Поняття та сутнісні ознаки правосуддя у кримінальному процесі. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Том 2. С. 182-186

 - Cиза Н.П. Територіальна юрисдикція при здійсненні повноважень слідчим суддею. Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України: матеріали наукової конференції (16 грудня 2016 р., м. Київ). Київ : ВЦ ААУ, 2016. С. 83-86

 - Сиза Н.П. Судова юрисдикція за Литовським Статутом 1529 року / Н.П. Сиза // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 216-217

 - Сиза Н.П. Порівняльно-правовий метод вивчення кримінального процесу / Н.П. Сиза // «Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers» : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship (Bratislava, Slovak Republic, August 10-13, 2016) – Bratislava, Slovak Republic, 2016. – С. 203-204

 - Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду : тези міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні» / Н.П. Сиза // Вісник Академії адвокатури України. – К. : ВЦ Акад. адвокатури України, 2016. – Том 13. – Число 1 (35). – С. 119-121

 - Сиза Н.П. Роль прокуратури при здійсненні правосуддя у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 квітня 2016 р.) – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 142-144

 - Сиза Н.П. Європейські стандарти участі прокурора у кримінальному судовому провадженні / Н.П. Сиза // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 26 листопада 2015 року). – Київ: Прецедент, 2016. – С. 201-203

 - Сиза Н.П. Значення підсудності для забезпечення правосуддя у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Právna veda a prax v treťom tisícročí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. – 28. február 2015, Košice. – Košice : Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 191-193

 - Cудоустрій України : підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.;

 - Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник / за ред. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К. : Алерта, 2015. – 226 с.

 - Сиза Н. П. Законний склад суду в кримінальному провадженні / Н. П. Сиза // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-1. – Том 4. – С. 121-125

 - Сиза Н. П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – No. 2 (10) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14snpkpu.pdf

 - Сиза Н.П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження / Н.П. Сиза / Другі Таврійські юридичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 7-8 листопада 2014 р.). – Сімферополь : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2014. – С. 117-121

 - Сиза Н. П. Європейські стандарти підготовки медіаторів / Н. П. Сиза // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 7 листопада 2014 р.) – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 177-178

 - Сиза Н.П. Завдання і повноваження суду у стадії виконання судових рішень / Н.П. Сиза / Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах : матеріали круглого столу до 80-річчя з дня народження професора А.Я. Дубинського (м. Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 97-99

 - Сиза Н.П. Завдання і повноваження суду у стадії виконання судових рішень / Н.П. Сиза / Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах : матеріали круглого столу до 80-річчя з дня народження професора А.Я. Дубинського (м. Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 97-99

 - Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні / Н. Сиза // Право України. – 2013. – № 11. – С. 189-197

 - Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України / Н. Сиза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 47-51

 - Сиза Н. П. Право на повноважний суд у кримінальному процесі України / Н.П. Сиза // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 1 (01) січень-лютий. – С. 165-168

 - Сиза Н. П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого / Н.П. Сиза // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 1 (10). – С. 126-133

 - Сиза Н.П. Мета доказування у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 6-7 грудня 2012 р.). – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 301-303

 - Сиза Н.П. Дослідження доказів судом у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 299-301

 - Сиза Н. П. Особливості розгляду судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. П. Сиза // Актуальні питання кодифікації законодавства України [за заг. ред. В. О. Зайчука] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Випуск 5. – К., 2013. – С. 164-168

 - Сиза Н. П. Cистема елементів права на справедливий суд / Н. П. Сиза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Випуск 20. – Том 4. – Частина 1. – С. 194-199

 - Сиза Н.П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – No. 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12snpkpu.pf

 - Сиза Н. П. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми / Н. П. Сиза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Випуск 19. – Том 4. – С. 150-152

 - Сиза Н. Склад суду у кримінальному провадженні в Україні / Н. Сиза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 58-61

 - Сиза Н.П. Нове у визначенні підсудності згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року / Н.П. Сиза // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 298-300

 - Cиза Н.П. Функція судового контролю згідно із проектом Кримінального процесуального кодексу України / Н.П. Сиза // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України : матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 квітня 2012 р.). – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – С. 230-236

 - Cиза Н.П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України / Н. П. Сиза / Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (м. Київ, 13 березня 2012 р.) – Х. : Видавець Строков Д. В., 2012. – С. 104-107

 - Cиза Н.П. Процесуальні гарантії прав особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину / Н.П. Сиза // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 березня 2012 р.) [у 3-х частинах]. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. ІІІ. – С. 78-81

 - Сиза Н.П. Презумпція невинуватості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в Україні / Н.П. Сиза // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1 (123). – С. 82-90

 - Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ у світлі реформування кримінально-процесуального законодавства України / Н.П. Сиза // Вісник прокуратури. – 2011. – № 10. – С. 77-82

 - Сиза Н.П. Процесуальне забезпечення справедливості вироку суду апеляційної інстанції / Н.П. Сиза // Судова апеляція. – 2011. – № 3. – С. 58-65

 - Сиза Н.П. Підстави для проведення судового слідства судом апеляційної інстанції в Україні / Н.П. Сиза // Правові проблеми зміцнення української державності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 листопада 2011 р.) [у 2-х частинах]. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч. 2. – С. 105-107

 - Сиза Н.П. Провадження за нововиявленими обставинами згідно з новим проектом Кримінального процесуального кодексу України / Н.П. Сиза // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14 жовтня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2011. – С. 204-208

 - Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону / Н.П. Сиза // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність : збірник наукових праць другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті вчених процесуалістів київської школи (м. Київ, 25-26 листопада 2010 р.). – К., 2010. – С. 320-323

 - Сиза Н.П. Участь вчених в обговоренні нової редакції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (щодо підвищення кваліфікаційних вимог) / С.Я. Фурса, Н.П. Сиза, О.С. Снідевич // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2010. – № 5 (55). – С. 9-11

 - Сиза Н.П. Яким має бути Закон України «Про статус суддів»? Обговорюємо законопроект / С.Я. Фурса, О.С. Снідевич, Н.П. Сиза, Д.В. Кухнюк // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2010. – № 5 (55). – С. 8

 - Сиза Н.П. Визначення належності доказів у кримінальному процесі / Н.П. Сиза // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (м. Київ, 31 жовтня 2008 р.). – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – С. 226-229

 - Сиза Н.П. Плебсологічна характеристика суду присяжних в Україні / Н.П. Сиза // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2009 р.). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 61-64

 - Сиза Н. Порівняльно-правові дослідження вчених Київського університету в галузі кримінального процесу / Н. Сиза // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 12 жовтня 2005 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – С. 159-162

 - Сиза Н. Судоустрій і судочинство в Гетьманщині / Н. Сиза // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2005. – № 1. – С. 103-108

 - Сиза Н.П. Судочинство в період Гетьманщини / В.П. Мікулін, Н.П. Сиза // Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України. – К. – 2002. – №5. – С.148-154

 - Сиза Н.П. Гетьман Пилип Орлик – автор першої Української конституції / Н.П. Сиза // Українознавство-2002 : Календар-щорічник. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 164-165

 - Сиза Н.П. Судочинство гетьманської доби / Н.П. Сиза // Юридичний вісник України. – 2001. – № № 23-28

 - Сиза Н.П. Особливості розслідування кримінальних справ у Війську Запорозькому / Н.П. Сиза // Українознавство в системі вищої освіти : збірник наукових праць за матеріалами наукової конференції. – К.: ВГІ НАОУ, 2001. – С. 52-56

 - Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини : монографія / Н. Сиза. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 120 с.

 - Сиза Н. Магдебурзьке право в судочинстві України-Гетьманщини / Н. Сиза // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2000. – №2. – С. 148-151

 - Сиза Н. Копні суди та здійснення ними судочинства в Україні / Н. Сиза // Яковлівські Читання : матеріали наукової конференції пам’яті Андрія Яковліва (1872-1955).– Черкаси, 2000. – С. 19-21

 - Сиза Н.П. Судочинство України-Гетьманщини як символ свободи і незалежності українського народу / Н.П. Сиза // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 травня 2000 р.). – К., 2000. – С. 431-437

 - Сиза Н. Формування незалежного судочинства України в період гетьманства Богдана Хмельницького / Н. Сиза // На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа : збірник праць за матеріалами наукової конференції. – К. : Твім інтер, 1999. – С. 63-70

 - Сиза Н. Видатні вчені-юристи Університету Св. Володимира про судочинство України XVII-XVIII століть / Н. Сиза // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету імені Тараса Шевченка (Гуманітарні науки. Частина І). – К. : ВЦ «Київський університет», 1999. – С. 72-73

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua