ас., к.ю.н. Набруско Марія Степанівна

НАБРУСКО МАРІЯ СТЕПАНІВНА

 

асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

https://orcid.org/0009-0008-9032-8830

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: отримала гарні комунікаційні навички за час викладацької діяльності

Організаційно-управлінська компетентність: отримала гарні організаційно- управлінські навички під час організації конференцій, круглих столів

Інші професійні навички: добре обізнана із рецензувнням і редагуванням наукових робіт; Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт

Області професійних інтересів: Кримінальний процес; Криміналістика

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

2020/21 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальний процес України

2020/21 навчальний рік, 4 курс бакалаврі, Криміналістика

2020/21 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України

2021/22 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

2021/22 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

з 2015 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування:

з14.03.2016 до 20.03.2016 - Університетом Суспільних Наук (UNS) м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), підвищення рівня компетентності та кваліфікацій шляхом перейняття кращого європейського досвіду роботи в проектному підході

Іноземна мова:

Англійська B2

 Публікації:

Набруско М. С. Взаємодія органів слідства і дізнання при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що вчинені організованими злочинними угрупуваннями / М. С. Набруско // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 25-26. – С. 363-369.

Набруско М.С. Стадія досудового розслідування: проблеми реформування / М.С. Набруско // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного  університету внутрішніх справ. – 2011. – №4. – С. 514-520.

Набруско М. С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави до порушення кримінальної справи про торгівлю людьми  / М. С. Набруско // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – Вип. 1. – С. 336-342.

Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Юридична Україна. – 2012. –  № 10 (118). – С. 87-92.

Набруско М.С.  Матеріали оперативно-розшукової діяльності як джерело доказів у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. –  2012.– № 3 (50). – С. 142-145.

Набруско М. С. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми  / М. С. Набруско // Юрист України. – 2013. – № 4. – С. 112-117.

Набруско М. С. Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду / М.С. Набруско // Форум права : науковий журнал. – 2014. – №4. – С. 216-223.

Набруско М.С. Способи нелегальної міграції через державний кордон як елемент її криміналістичної характеристики / М.C. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 р., м.  Київ. – Київ, 2010. – С. 367-368.

Набруско М.С. Профілактичні дії щодо запобігання нелегальної міграції / М.С. Набруско // Правові проблеми зміцнення української державності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2010 р. – Одесса, 2010. – С. 120-121.

Набруско М.С. Окремі аспекти визначення терміну «нелегальна міграція» у кримінально-процесуальному законодавстві / М. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2011 р. – Київ, 2011. – С.

Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для затримання підозрюваного у кримінальних справах про торгівлю людьми / М. С. Набруско // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження (матеріали круглого столу). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 116-118. 

Набруско М.С. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обрання запобіжного заходу – взяття під варту у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи. – Київ, 2011. – С. 145-146.

Набруско М.С. Реалізація принципу законності при досудовому провадженні у кримінальних справах про торгівлю людьми за проектом нового КПК України / М.С. Набруско // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 80-81.

Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як доказів у кримінальному процесі на стадії досудового розслідування / М.С. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2012 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2012. – С. 375-377.

Набруско М.С. Механізм торгівлі людьми та його значення для досудового розслідування  / М.С. Набруско // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 284-286.

Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як інформаційна основа отримання доказів у кримінальному провадженні про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 355-357.

Набруско М.С. Міжнародна співпраця з правоохоронними органами зарубіжних країн у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми за новим КПК України / М.С. Набруско // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 263-266.

Набруско М. С. Сутність та значення типових слідчих версій у розслідуванні торгівлі людьми / М. С. Набруско // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів  [Текст]: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол.  С.С.Чернявський, М.М.Алексійчук, О.В.Хуторянський, В.Р. Сливенко, П.В.Дерев’янко, В.І.Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т.П, 2014. – С. 128-130.

Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.

Набруско М.С. Система типових слідчих ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми  / М.С. Набруско // Mezdinarodna vedecka konferencia, pravna veda a prax: vyzny modernych europskych integracnych procesov, Bratislava, Slovenska republika, 27-28 novembra 2015 r. –Vydal: Bratislava, Paneuropska vysoka skola, 2015. – C.161-163.

Набруско М.С. Завдання Укрбюро Інтерполу щодо протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми / М.С. НАбруско // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015.- С. 117-118

Набруско М.С. Прокурорський нагляд за додержанням вимог чинного законодавства при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності для початку досудового розслідування торгівлі людьми / М.С. Набруско // «Проблеми реформування прокуратури»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 15 квітня, 2016 року. – Харків,2016. – C. 140-146.

Монографія. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми: / М.С. Набруско; [за загал. ред. проф. М.А. Погорецького]. –К.: Алерта, 2016. –204 с.

Криміналістична тактика : навч. посіб. / за ред. Д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доц. Сергєєвої. -2ге вид., переробл. Та доп. – К. : Алерта, 2017. – 244с. 

M. Nabrusko et al. The impact of the European Court of Human Rights on the development of rights in health care. International Journal of Human Rights in Healthcare. 2021. https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua