Біографія Орлюк О. П.

19 червня 2020 року в Київському національному університету імені Тараса Шевченка створено Інститут права. Виконувачем обов’язків директора Інституту призначено доктора юридичних наук, професора Орлюк Олену Павлівну.

 Олена Орлюк народилася 1 серпня 1971 р. у м. Києві. Свою освітню дорогу у вищій школі розпочала із стін Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчалася впродовж 1989 – 1995 рр. По завершенню навчання отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Не полишаючи рідні стіни, у 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кредитні спілки як ланка кредитної системи України», а у 2002 році отримала вчене звання доцента.

Науковий ступінь доктора юридичних наук  Олена Орлюк здобула у 2004 році, захистивши дисертацію на тему: «Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України» у стінах Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Із 2008 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Досвід роботи на посаді професора кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка дозволив у 2011 році отримати вчене звання професора. У 2017 році була обрана дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

Наукові досягнення постійно поєднувалися із багатогранним досвідом роботи. Так, свою трудову діяльність Олена Орлюк пройшла від лаборанта кафедри, юрисконсульта, помічника адвоката, асистента, доцента кафедри до керівних посад. Так, із  2004 по 2005 працювала на посаді заступника директора, а з 2005 по 2020 рік директором Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Впродовж усього часу відповідальної адміністративної роботи вона не полишала стіни рідної Аlma mater, продовжуючи працювати за сумісництвом на посадах професора кафедри конституційного та адміністративного права (2005 – 2010 рр.), професора кафедри адміністративного та фінансового права (2010 – 2011 рр.), з 2013 р. по теперішній час – професора кафедри інтелектуальної власності, де до червня 2019 р. була в.о. завідуючої кафедри (за сумісництвом).

За період своєї діяльності Олена Орлюк опублікувала понад 250 наукових праць, серед яких більше 40 монографій та науково-практичних коментарів до законодавства з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, прав людини, фінансового, податкового, банківського права тощо; 2 підручники: «Фінансове право: Академічний курс», 2010,  «Право інтелектуальної власності. Академічний курс», 2007, (у співавторстві та за загальною редакцією); 5 навчальних посібників. Вона є науковим редактором та співавтором Фінансової енциклопедії, співавтором Юридичної енциклопедії, а також автором багатьох наукових статей. Серед них публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science.

Олена Павлівна успішно поєднує публікаційну активність із редакційною справою, адже є членом редакційних колегій таких наукових часописів як: «Науковий вісник Національного гірничого університету», що включений до бази Scopus, «Медичне право» (фахове юридичне видання, категорія Б, Index Copernicus Database, EBSCO Publishing, Inc.), «Юридична України» (фахове юридичне видання, категорія Б, Index Copernicus Database), «Інтелектуальна власність». Головний редактор науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» (фахове юридичне видання, категорія Б, Index Copernicus Database) та голова редакційної ради науково-практичного видання «Бюлетень законодавства і юридичної практики України».

Своїми знаннями, безцінним досвідом Олена Орлюк завжди ділиться із власними учнями. Так, під її науковим керівництвом було захищено 3 докторських та 30 кандидатських дисертацій з фінансового права та права інтелектуальної власності. Під керівництвом Олени Орлюк в НДІ інтелектуальної власності НАПрН України у 2017 році було успішно проліцензовано аспірантуру (081-Право) для підготовки докторів філософії, а у 2020 року Інститут пройшов наукову атестацію МОН України на відповідність категорії А.

Професіоналізм Олени Орлюк визнаний не лише у науково-освітній сфері, а й високо цінується в органах державної влади. Зокрема, вона є експертом секції за фаховим напрямом «Право» при Науковій раді МОН України, з 2018 року членом Ради з інтелектуальної власності при Кабінеті Міністрів України, членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Впродовж усього часу Олена Орлюк активно займалася законотворчою роботою. Виступала членом понад 50 різноманітних робочих груп по розробці законопроектів, серед яких проекти законів «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про авторське право і суміжні права», «Про Національну систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні», «Про зміни та доповнення до Податкового кодексу України», зміни та доповнення до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та багато інших. Загалом із 2003 року брала участь в експертизі понад 120 проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів, у підготовці понад 10 інформаційно-аналітичних матеріалів та проектів рішень парламентських та комітетських слухань.

У 2019 році Олена Орлюк виступила керівником експертної групи та модератором підготовки проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України на період 2020-2025 роки. Проект отримав позитивне оцінювання у WIPO й був презентований на Парламентських слуханнях 16 грудня 2019 р., присвячених сфері інтелектуальної власності.

Починаючи з 2002 року, залучалася експертом за проектами USAID та PADCO в Україні з питань прав людини та діяльності кредитних спілок в Україні; ОБСЄ в Україні щодо прав людини та фінансової децентралізації; ПРООН в Україні з питань фінансового контролю та діяльності Рахункової палати України. У 2010-2011 виступала національним експертом за проектом Всесвітньої організації інтелектуальної власності з питань прав людини на результати інтелектуальної діяльності, суспільного надбання та патентної інформації. З метою вироблення правового інструментарію пошуку балансу між правами інтелектуальної власності та правом на здоров’я співпрацювала з проектами громадських організацій, під егідою ПРООН, з питань гармонізації прав інтелектуальної власності та свободи доступу до медичних препаратів.

Виступала експертом в європейських проектах «Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендація для України» щодо інноваційного розвитку України, прав інтелектуальної власності, фінансування наукової діяльності; «Support to Justice Sector Reforms in Ukraine» з метою розробки тестових та практичних завдань для кваліфікаційного відбору суддів Вищого спеціалізованого суду України з питань інтелектуальної власності.

Починаючи з 2014 року, учасник щорічних ІР Діалогів Україна – ЄС з питань права інтелектуальної власності (КМУ, Мінекономіки – Європейська Комісія). Із 3028 року – член Міжнародної експертної ради в рамках проекту Технічної допомоги для підтримки створення та функціонування спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності в Україні за підтримки UK Joint Department for International Development and the Foreign Commonwealth Office Good Governance Fund, and the Queen Mary, University of London.

Вона ніколи не шкодувала часу для громадської роботи. Протягом попередніх років входила до складу громадських колегій Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України; Державної судової адміністрації України; Вищої атестаційної комісії України, виступала позаштатним консультантом різних комітетів Верховної Ради України, експертом Державного агентства України з інвестицій та інновацій, позаштатним консультантом Ради Національного банку України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Залучалася суддею Третейського суду при ТПП України, Київського третейського суду.

Активно співпрацює з професійним громадським середовищем, зокрема,  Київською міською організацією Союзу юристів України, Асоціацією правників України, League of Professors of Law, Асоціацією податкових радників (Україна). Є членом World Women Inventors & Entrepreneurs Association (Republic of Korea).

Підвищення кваліфікації в останні роки здійснювалося в межах фахового спрямування, із залученням до заходів WIPO, зокрема, «MEDT-WIPO Seminar on Mediation for IP and Technology Disputes» та «WIPO Regional Workshop on Traditional Knowledge» (2019, Україна),  «WIPO Seminar on Current Issues in Intellectual Property Rights» (2018, Geneva, Switzerland); «WIPO-MEDT Training Workshop on Patent Database Searches and Development of Technology and Innovation Support Centers (TISCS) in Ukraine» (2018, Київ, Україна); «SEED Project 2015 – WIPO International Educational Program on Idea, Invention, Innovation and Intellectual Property» (2015, Seoul, Republic of Korea). Проходила навчання в екзаменаційній мережі CIPA в Україні, отримала базові навички медіатора. Наразі долучена до навчання з метою підготовки національних тренерів в рамках діяльності Академії WIPO для Національного навчального центру інтелектуальної власності. 

Вільний час завжди присвячувався просвітницькій діяльності. Так, впродовж 2014-2017 років організовувала та проводила Літні школи з інтелектуальної власності на волонтерських засадах на базі КНУ імені Тараса Шевченка, завдяки чому Всесвітня організація інтелектуальної власності  (WIPO) у 2018 році повернулася до України для відновлення літніх ІР шкіл. Відповідні школи були успішно проведені влітку 2018 та 2019 року. Співпраця КНУ імені Тараса Шевченка з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності  сприяла проведенню навчальних візитів студентів до спеціалізованого агентства ООН. Окрім того, Олена Орлюк ініціювала та виступила співзасновником Науково-освітніх центрів з інтелектуальної власності не лише в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а й у Національному університеті «Харківський політехнічний інститут», Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на базі профільних кафедр з інтелектуальної власності.

Займається підтримкою щорічних заходів в Україні з питань обізнаності у сфері ІР для студентів, молоді, у т.ч. долучена дш ініціативного Освітнього проекту з інтелектуальної власності Copyright Грамотність (http://copyright-literacy.org.ua/) спільно з Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціювала відкриття магістерських програми з Права інтелектуальної власності та Інтелектуальної власності в КНУ імені Тараса Шевченка, а також англомовну подвійного дипломування спільно з Університетом ім. Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва, ЄС). Є членом організаційного комітету проведення щорічних міжнародних форумів «Innovation Market» (2016-2019). Співголовою оргкомітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інтелектуальна власність» під егідою МОН України (2014-2017; КНУ).  Виступала членом Правління Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій «Ідеї – до життя». Підтримувала проведення просвітницьких акцій за ініціативи Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством, у т.ч. серед студентства КНУ імені Тараса Шевченка.

Віддана праця Орлюк Олени Павлівни була відзначена численними  державними нагородами, серед яких Орден княгині Ольги ІІІ ступеню (2018),  грамоти Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2020,  2010), почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, та багато інших.

Нині, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Олена Павлівна Орлюк – в.о. директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Із абсолютною підтримкою від колективу, покладаючись на беззаперечний досвід Олени Орлюк, можна переконливо стверджувати, що історичні позитивні надбання, класичні традиції славетного юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка будуть примножені на сучасні потреби, високі стандарти правничої освіти і відтворені у новоствореному Інституті права.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88