ас., к.ю.н., Дерев'янко Марина Іванівна

ДЕРЕВ'ЯНКО МАРИНА ІВАНІВНА

асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

image_1.png

Рідна мова: українська


Комунікаційна компетентність: отримала гарні комунікаційні навички за час викладацької діяльності


Організаційно-управлінська компетентність: отримала гарні організаційно-управлінські навички під час організації конференцій, круглих столів

Інші професійні навички: Добре обізнана із рецензувнням і редагуванням наукових робіт


Області професійних інтересів: Кримінальний процес, криміналістика


Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні

 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес України

 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальний процес України

 

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

 2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

 2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України

 2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права і кримінального процесу 


Досвід наукової та науково-педагогічної роботи: 

з 2015 по теперішній час - асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики (до реорганізації - кафедри правосуддя), Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Навчання та стажування

з 12.11.2017 до 15.11.2017 - Університетом Суспільних Наук (UNS) м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), підвищення рівня компетентності та кваліфікацій шляхом перейняття кращого європейського досвіду роботи в проектному підході


Публікації

Публікація - Зеленська М.І. Сутність гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою М.І. Зеленська // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет» - 2017 – с. 260-262

 Публікація - Зеленська М.І. Щодо ролі суду у питаннях застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою М.І. Зеленська // O NOUĂ PERSPECTIVĂ PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ DIN MOLDOVA ȘI UCRAINA: ASPECTUL JURIDICĂ 25-26 martie 2016

 Публікація - Зеленська М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: монографія / М.А. Погорецький, М.І. Зеленська. – Алерта, 2016. – 212с.

 Публікація - Дерев’янко М.І. Суд як гарант прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. М.І. Дерев’янко // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №1. – С. 19-25.

 Публікація - Дерев’янко М.І. Підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою М.І. Дерев’янко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 3. – С. 22-27.

 Публікація - Derevyanko M. Jurisdictional forms of protection of the rights and freedoms of suspect, accused in criminal proceedings of Ukraine / M. Derevyanko // European Political and Law Discourse - Volume 2, Issue 1. - Brno: South Palmira, 2015 - P. 361-367.

 Публікація - Дерев’янко М.І. Content and features of the coercion in criminal process / М.І. Дерев’янко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 263-267.

 Публікація - Дерев’янко М. Ознаки гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / М. Дерев’янко // Materiály X mezinárodni vĕdecko-praktická conference “Vĕdeckŷ průmysl evropskėho kontinentu – 2014”. – Dĺl. 8. – Právnĺ vĕdy. Administrativa.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S. 37-40.

 Публікація - Дерев’янко М.І. Актуальні питання застосування примусу у кримінальному процесі / М.І. Дерев’янко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / Служба безпеки України, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2014. - Вип. 6. - С. 38-40.

 Публікація - Деревянко М.І. Щодо змісту поняття ризиків у кримінальному процесі України / М. І. Дерев’янко // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 197-199.

 Публікація - Деревянко М.І. Міжнародні засади застосування примусу під час кримінального провадження / М. І. Дерев’янко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 247-248.

 Публікація - Деревянко М.І. Кримінальна відповідальність за вчинення «катування» / М.І. Деревянко // Матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговореню пятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листопада 2013 року. – С. 782-783.

 Публікація - Дерев’янко М. І. Загальна характеристика примусу, який застосовується під час кримінального провадження / М.І. Дерев’янко // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / Відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 276-278.

 Публікація - Дерев’янко М.І. Форми реалізації кримінально-процесуальних гарантій прав та свобод особи / М.І. Дерев’янко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару 25 жовт. 2013 р. / СБУ, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: ТОВ «Оберіг», 2013. - Вип. 5. - С. 29-32.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua