Доцент, к.ю.н., доц. Лисенко Анатолій Миколайович

ЛИСЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук, завідувач навчальної криміналістичної лабораторії

image.png

https://orcid.org/0009-0005-4010-3658

Рідна мова: українська

Комунікаційна компетентність: Гарні комунікаційні навички отримав під час викладання навчальних дисциплін «Істрія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн»

Організаційно-управлінська компетентність: навички отримав перебуваючи на посаді завідувача кафедрою державного права, заступника декана факультету права в Національному технічному університеті "КПІ"

Інші професійні навички: Кваліфікований викладач навчальної дисципліни «Криміналістика», кваліфікований експерт по криміналістичному дослідженню почерку та підписів в спірних документах

 

Області професійних інтересів: Криміналістика, судова експертиза, техніко-криміналістичне дослідження документів


Комп'ютерні навички: Володію комп’ютером на базовому рівні


Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина

 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова психіатрія

 2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина

 2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

 2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина


Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2017 по теперішній час - завідувач навчальної криміналістичної лабораторії , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

з 2008 до 2017 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

з 2003 до 2008 - Завідувач Центру дослідження проблем прав людини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

з 1995 до 2003 - Завідувач кафедри державного права, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

з 1979 до 1995 - Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз МЮ України 


Навчання та стажування

з 2018 до - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз


Публікації

Публікація - Лисенко А.М. Нетрадиційний погляд на порівняльне дослідження підроблених підписів // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. –Вып.58. –Ч.2. /Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.: МЮ Украины, 2013. – С.244-249. (607с.)

 Публікація - Лисенко А.М. Процесуальне регулювання судово-експертної діяльності // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомлень третьої міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Київ. ун-т права НАН України: Унів. вид.-во ПУЛЬСАРИ, 2013. –125-129. (268с.).

 Публікація - Лисенко А.М. Актуальні питання криміналістичного дослідження несправжніх підписів // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. –Вып. 57 /Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.:МЮ Украины, 2012. –С.17-34. (256с.)

 Публікація - Лисенко А.М. Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення судочинства. Робоча навчальна програма / Н.М.Ахтирська, А.М.Лисенко. –Київ. нац. ун.-т імені Тараса Шевченка /Юрид. фак.-т. –К.,2011. –39с.

 Публікація - Лисенко А.М. Документи з біометричними елементами захисту і електронним носієм та автоматизована інформаційна система обліку персоналізованої інформації // Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика. Матеріали міжнародного форуму (9 грудня 2011 року) та міжвузівського круглого столу (24 лютого 2012 року). – К.: Київський університет права. 2012. –С.69-77.

 Публікація - Заключний звіт по науковій темі № 06 БФ 042-01 «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства європейського союзу». – Т.4 «Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в сфері захисту прав громадян України в галузях кримінально-правових та кримінально-процесуальних правовідносин». – К., 2010 рік.: - 1.5. Аналітичний огляд законодавства Європейського Союзу в сфері кримінально-пра

 Публікація - Лисенко А.М. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 91. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – С.37-42.

 Публікація - Лисенко А.М. Порушення міжнародних норм в сфері прав людини та відшкодування завданих збитків потерпілим. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції // Верховенство права: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 грудня 2011 року) // К.:ВПЦ «Київський ун-т.» 2011. – С.87-90.

 Публікація - Лисенко А.М. Окремі аспекти криміналістичного дослідження недійсних підписів. Збірник науково-практ. конференції // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів. –К.: «Навчально-науковий ін-т слідчих і криміналістів нац. акад. вн. справ», 2011. –С.122-125.

 Публікація - Лисенко А.М. Міжнародна спільнота в боротьбі з корупцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 83. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – С.22-25.

 Публікація - Лисенко А.М. Витоки гетьманської державності в Україні // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20 травня 2010 року. – К.:ВГЛ «Обрії», 2010. –38-40.

 Публікація - Лисенко А.М. Міжнародний досвід боротьби з корупцією //Плебсологічне осмислення перспектив розвитку української держави. / Третя Всеукраїнська науково-практична конференція 20 травня 2010 року (Матеріали доповідей і виступів). –К.:ВНЦ «Київський університет», 2010. –Вип.3 –С.267-273.

 Публікація - Лисенко А.М. Захист прав потерпілих від порушень міжнародних норм у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права // Пебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту /Друга Всеукраїнська науково-практична конференції 24 квітня 2009 року. Матеріали доповідей та виступів. –Вип.2. –К.:ВНЦ «Київський університет»,2009. –С.214-218.

 Публікація - Лисенко А.М. Центр дослідження проблем прав людини в структурі юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 81. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.236-239.

 Публікація - Лисенко А.М. Кафедра криміналістики: вчора, сьогодні, завтра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 81. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.133-138.

 Публікація - Лисенко А.М. Основні способи підробки документів та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 81. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.147-160.

 Публікація - Лисенко А.М. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 80. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.11-19.

 Публікація - Лисенко А.М. Окремі процесуальні аспекти захисту прав і свобод людини і громадянина в українському та європейському законодавстві / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференція “Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту” (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ ”Обрії”, 2008. – С.101-105.

 Публікація - Лисенко А.М. Правова освіта, права людини України в контексті Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15-16 грудня 2006 року). –К.:ВГЛ „Обрії”, 2008. – С.56-60.

 Публікація - Лисенко А.М. Захист прав потерпілого в кримінальному процесі // Відновне правосуддя в Україні / Український Центр Порозуміння. Щоквартальний бюлетень №1(5)., 2007. – С.85-93.

 Публікація - Лисенко А.М. Право потерпілого на відшкодування завданої йому матеріальної та моральної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України, №1 (63). Вид-во “Логос”. 2007. – С.90-101.

 Публікація - Лисенко А.М. Актуальні питання криміналістичного дослідження недійсних підписів, виконаних з наслідуванням оригіналу або його узагальненого вигляду // Право і суспільство. Науковий журнал, №1, 2006. – С.119-128.

 Публікація - Лисенко А.М. Захист прав потерпілого в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України, №5 (55). Вид-во “Логос”. 2006. – С.92-104.

 Публікація - Лисенко А.М. Захист процесуальних прав потерпілого та право на відшкодування завданої йому матеріальної і моральної шкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 70-71. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С.77-86.

 Публікація - Заключний звіт по науковій темі №01БФ 042-01 “Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні ” / Спеціально-правові способи захисту прав і свобод громадян в Україні: - Конституційний розвиток прав людини в Сполучених Штатах Америки. –С.754-774; - Дослідження процесуальних аспектів захисту прав людини в українському та європейському законодавстві. – С.845-856; - Захист прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного пі

 Публікація - Лисенко А.М. Групування ідентифікаційних ознак письмово-рухових навичок виконавців підписів, виконаних із наслідуванням // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів. – Вип. 5. – Харків: ”Право”, 2005. – С.185-190.

 Публікація - Лисенко А.М. Право потерпілого на захист своїх процесуальних прав та відшкодування завданої йому матеріальної і моральної шкоди // Матеріали міжнародної наукової конференції “наукові правничі школи Київського університету ” від 12 жовтня 2005 р. –К.: ВПЦ “Київський університет ”, 2005. – С.162-166.

 Публікація - Лисенко А.М. Захист прав людини під час проведення окремих процесуальних дій в праві Європейського Союзу та національному законодавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 67-69. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С.115-120.

 Публікація - Лисенко А.М. Перспективи впровадження інституту примирення в законодавство України // II міжвузівська науково-практична конференція “Актуальні питання реформування правової системи України” 27-28 травня 2005 року. Волинський державний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2005. – 12с.

 Публікація - Лисенко А.М. Особливості експертного дослідження недійсних підписів з метою встановлення виконавців // Міжвузівська науково-практична конференція “Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю” 22 квітня 2005 року. Донецький юридичний інститут МВС при Донецькій національній академії внутрішніх справ України. – Донецьк, 2005. – 8с.

 Публікація - Лисенко А.М. Особливості криміналістичного дослідження недійсних підписів виконаних з наслідуванням оригіналу чи його узагальненому образу // Науково-практична конференція “Механізм правового регулювання в правозахисній діяльності в умовах розбудови української демократичної правової держави 30 квітня 2004 року. Львівський інститут внутрішніх справ при національній академії внутрішніх справ України. – Львів, 2004. – 5с.

 Публікація - Лисенко А.М. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки. Вип. №61. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С.87-92.

 Публікація - Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки. Вип. №60. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С. 9-13.

 Публікація - Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків : “Фоліо”, 2004. – С.136-147.

 Публікація - Лисенко А.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності “Правознавство” // Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – К.:Вид-во ун-ту, 2003. – 163 с.

 Публікація - Підроблені підписи, як об’єкти криміналістичного дослідження. Криміналістика і судова експертиза: мідвід. наук.-метод. зб., присвяч.105-річчю заснування судової експертизи в Україні . Київський НДІ судових експертиз; редкол. : О.Г. Рувін ( голов. ред.) та інші. К., Вид-во «Ліра-К», 2018. Вип.63, ч.1. 424с. С.234-243

 Публікація - Техніко-механічне факсиміле, як об’єкт криміналістичного дослідження. Теорія і практика судової експертизи: матеріали ІІ-ої науково-практичної конференції(м. Київ, м. Маріуполь, 27 лютого 2019 року). Київ-Маріуполь. 2019. С.83-88

 Публікація - Судовий експерт, його права, обов’язки, відповідальність. Розділ 1, ч.1.4. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч.посіб. За заг.ред. О.Г.Рувіна. Київ: Вид-во «Ліра-К». 2019. С.65-81.

 Конференція - Комплексне криміналістичне досліження техніко-механічних факсиміле. Актуальні питання судової експетології, криміналістик, та кримінального процесу: мат. Міжн. Наук.-практ. Конф. (м.Київ, 5.11.2019). За заг.ред. О.Г.Рувіна. К.:КНДІСЕ МЮ України, 2019. С.332-337 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua