HONOR ET GLORIA, UTILITAS

29 бер. 16:08 |

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ

(13 )

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття наукового ступеня доктора філософії розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2019 році

Вступники до аспірантури/ад'юнктури подають такі документи:

заяву на ім’я ректора університету (для ад'юнктів – рапорт);

особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

2 фотокартки 3x4; список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;

дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);

засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;

рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності). 

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера),

 подаються вступниками особисто.

Заява на допуск до вступних іспитів в аспіранту 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури/ад’юнктури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції зі спеціальності 081 –«Право»

 

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури/ад’юнктури наступна:

  • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
  • іноземна мова, за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • спеціальність, (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

 

«Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав».  При цьому:

мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60балів; до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів; вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав оцінку 0 (нуль), вибуває з конкурсного відбору; іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня В2 – С2. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.» 

Програма вступних випробувань з іноземної мови при вступі до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 «Право»

Програма вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 - "Право"

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої юридичної освіти, але бажають вступити до аспірантури/ад’юнктури за спеціальністю 081 «Право». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Програма додаткових вступних випробувань до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 - "Право»

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 – «ПРАВО» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

 

 Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту:

Денна форма навчання – 57 900 грн

Заочна форма начання – 42 400 грн

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури

5424 Останнє редагування 21 черв. 12:57 |
Детальніше в цій категорії: ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ »

Коментарі