HONOR ET GLORIA, UTILITAS

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 62

Німецькі юридичні скорочення / juristische Abkürzungen

(0 )

Німецькі юридичні скорочення / juristische Abkürzungen

(див. http://www.juristische-abkuerzungen.de)

Читачеві та перекладачеві німецьких юридичних текстів потрібно знати, які види назв традиційно скорочують у німецькій правничій мові і де шукати розшифрування цих скорочень.Так, у ФРН скорочено  передають:

1)         назви органів виконавчої та судової влади, назви установ та об'єднань  (напр., скор.OLG від Oberlandesgericht – укр.Верховний суд федеральної землі; скор.AA від Auswärtiges Amt – укр.Міністерство закордонних справ ФРН; RAK від Rechtsanwaltskammer – укр.палата/спілка адвокатів (орган самоврядування адвокатури у ФРН);

2)         назви галузей права (напр., скор.SozR від Sozialrecht – укр.соціальне право ФРН (законодавство, що регулює соціальне забезпечення); скор. StrR від Strafrecht – укр.кримінальне право ФРН тощо);

3)         назви федеральних земель ФРН (напр., скор.ST від Sachsen-Anhalt або sachsen-anhaltisch – укр. федеральна земля Саксонія-Ангальт або такий, що стосується федеральної землі Саксонія-Ангальт; Bay.  від Bayern, bayerisch – укр. такий, що стосується федеральної землі Баварія, напр., у скор. BayPAG  від Bayerisches Polizeiaufgabengesetz – укр.Закон федеральної землі Баварія «Про функції поліції»);

4)         види нормативних документів (напр., скор.Übk. від Übereinkommen – укр. (міжнародна) угода, конвенція; Urt. від Urteil – укр.вирок (у кримінальній справі) або судове рішення (у цивільній справі);

5)         назви державних посад та рангів, юридичних професій (напр.,RegR або RR від Regierungsrat – укр.урядовий радник; RA від Rechtsanwalt – укр. адвокат);

6)         назви (офіційних державних та юридичних) періодичних видань (напр.,   ABl.EG від Amtsblat der Europäischen Gemeinschaften  – укр.Офіційний вісник Європейських співтовариств; BayGVBl. від Bayerisches Gesetz-und Verordnungsblatt  – укр. Баварський вісник законів та постанов; BKR від Zeitschrift für Bank-und Kapitalmarktrecht – укр. Журнал з банківського права та права, що регулює ринок капіталовкладень);

7)  прикметники-складові термінологічних словосполучень (напр.,einschr. від einschränkend – укр. з обмеженням/ такий, що обмежує;einstw. від einstweilig – укр. тимчасовий, напр., у einstw. AO – укр. тимчасове розпорядження (адміністративного суду ФРН);

8)      скорочення назв нормативно-правових актів ФРН (законів, постанов уряду, рішень суду тощо).

 

Загалом, скорочення назв нормативно-правових актів ФРН складають найчисельнішу групу серед усіх німецьких юридичних скорочень. Для української правничої мови це абсолютно не характерно, тому розглянемо способи їхньої адекватної передачі в українському тексті перекладу докладніше. Як уже згадувалося у розділі І, у ФРН кожен закон має повну назву (напр.,Gesetzüber Abgaben füdas Einleiten von Abwasser in Gewässer – укр.Закон ФРН «Про збори за відведення стічних вод у природні водойми»). Переважна більшість законів має також напівскорочену назву у вигляді композита (напр., скороченою назвою попередньозгадуваного закону є композитAbwasserabgabengesetz) і кожен закон має своє офіційне скорочення, переважно у вигляді абревіатури (напр., BGB, AbwAG)або, значно рідше, – акроніма (скор.BAföвід Bundesausbildungsförderungsgesetz). Офіційні скорочення мають також усі назви постанов уряду ФРН (напр., скор.AlhiV, повна назва Arbeitslosenhilfe -Verordnung  укр. Постанова уряду ФРН «Про допомогу по безробіттю»). За офіційною статистикою ФРН на кінець 2009 лише кількість федеральних законів складала 1924, постанов уряду – 3440. До цього чималого списку додаються ще й закони та постанови 16 федеральних земель (напр., скор. SächsSFG – повна назва Sächsisches Feiertagsgesetz  – укр. Закон федеральної землі Саксонія «Про встановлення святкових вихідних днів»), а також офіційні німецькі  скорочення міжнародних угод та інших актів міжнародного права (напр., скор.ZusEntschLnuklSchÜbk,повна назва Übereinkommenüber zusätzliche Entschädigungsleistungen fünuklearen Schadenукр.Угода про додаткові компенсаційні заходи за збитки, завдані у сфері ядерної енергетики).

Невпинне зростання правового регулювання зумовлює постійне збільшення кількості німецьких юридичних скорочень, тож перекладачеві в разі потреби необхідно звертатися не лише до традиційних лексикографічних джерел (напр., спеціалізованих довідників юридичних скорочень, які часто не встигають фіксувати нововведення), але й до новітньої спеціалізованої літератури, де вперше були введені відповідні скорочення. І це перекладач мусить взяти до уваги, адже разом із постійною спеціалізацією правових галузей росте і кількість омонімічних скорочень (напр., скор. ALV можна розшифровувати як Verordnung über die Seelotsreviere und ihre Grenzen– укр.Постанова уряду ФРН «Про територіальну компетенцію лоцманів та її кордони»або як Arbeitslosenversicherung – укр.страхування на випадок безробіття). У зв’язку з цим і постає проблема, пов’язана із правильним їх розшифруванням, яке, у свою чергу, залежить від вужчого юридичного контексту. Так, приміром, розшифровуючи німецьке скорочення AG, можемо отримати шість різних варіантів,вибір яких залежить від жанру та виду юридичного тексту:

1)      дільничний суд (від нім. Amtsgericht);

2)      акціонерне товариство(від нім. Aktiengesellschaft);

3)      журнал під назвою «Акціонерне товариство»;

4)      термін трудового права ФРН роботодавець (від нім. Arbeitgeber);

 5)        назва виду нормативно-правового актузакон про порядок виконання (від нім. Ausführungsgesetz);

 6)        термін процесуального права (передусім адміністративної галузі) сторона, проти якої спрямовано заяву (від нім.Antragsgegner).

Загалом, щоб передати широковживані німецькі юридичні скорочення потрібно затратити чимало часу, оскільки для адекватної подачі скорочених варіантів назв необхідно перевірити і розшифрувати їхню повну офіційну назву. А у випадку нормативно-правових актів – ще й ознайомитися з предметом регулювання відповідного акту права (тобто юридичним мікро- і макроконтекстом). А щоб досягти адекватності у передачі відповідної культуроспецифічної юридичної назви, після цього перекладачеві рекомендовано вдатися до методу лексичної експансії (напр., розшифрувати назви, сформульовані німецькою мовою у вигляді аналітичних композит, розширеними засобами синтетичної української мови, добираючи відносно еквівалентні терміни з відповідної української термінології законодавства). У цьому зв’язку великою підпомогою стануть назви офіційних перекладів відповідних актів законодавства та міжнародно-правових документів, розміщені в офіційних базах даних законодавства ФРН на сайті Верховної Ради. Так, офіційні назви двосторонніх документів між ФРН та Україною можна знайти у рубриці „Міжнародні документи”.

Однак, переважна більшість скорочень стосується назв нормативно-правових актів, які не були офіційно перекладені українською мовою. У цьому випадку рекомендовано не лише попередньо розкривати абревіатури, але й зберігати розгорнуте скорочення по всьому тексті перекладу, не вдаючись до транслітерації українською мовою. Це пов'язано з тим, що у цільовій культурі немає певних реалій, а в українській правничій мові –  еквівалентної та усталеної абревіатури. Окрім цього, перекладаючи іншосистемні нормативно-правові акти та назви реалій (інституцій, друкованих органів тощо), у дужках необхідно зазначати оригінальне німецьке скорочення, яким читач може скористатися для швидкого пошуку відповідних назв та джерел в електронних носіях інформації (напр.,Закон ФРН «Про порушення порядку»,нім. скор.OWiG). У деяких перекладах німецької правничої літератури заради економії місця скорочені назви відповідних нормативно-правових джерел розшифровують українською лише при першому згадуванні, а далі подають оригінальне німецьке скорочення (див. переклад Юридичної методології Циппеліуса). Такий спосіб подання відповідних скорочень рекомендуємо лише у випадку дуже частого їхнього використання у тексті перекладу. До того ж, про це необхідно попередити читача у відповідній примітці або Вступному слові перекладача.

Окрім цього, з огляду на те, що у німецьких юридичних текстах скорочення використовують у значно більшому обсязі, ніж це прийнято в аналогічних українських юридичних текстах, вважаємо, що перекладач (як експерт-посередник між відповідними правовими культурами та техніками укладання юридичних текстів) зобов’язаний укласти список усіх ужитих у тексті німецьких юридичних скорочень із відповідним коментованим розшифруванням українською мовою (див., напр., додаток до книги „Міжнародне право” у перекладі  Р.Корнути).

Зверніть увагу на німецько-українські відмінності у традиціях скороченого юридичного посилання на відповідні норми та їхні складові. Так, приміром, BGB(BürgerlichesGesetzbuch– укр. Цивільний кодекс ФРН) складається із 5-х книг (нім. Buch), кожна з яких поділена на розділи (нім. Abschnitt), титули (нім. Titel) та параграфи. При цьому, типове посилання на німецьку норму починається із зазначення менших структурних складових, які членують відповідні закони та зводи законів наскрізно, а саме – статей (нім. скор. «Art.») чи параграфів (нім. позначають символом «§»); потім вказують номер абзацу (попередньо подаючи скорочення «Abs.» (від  Absatz), потім іде скорочена назва закону  (напр., Art. 95 Abs. 5 EGV або § 89 Abs. 2 BGB). Альтернативноі найчастіше номер абзацу позначають за допомогою римських цифр (напр., § 9 IVMuSchG). Значно рідше використовуваним варіантом є позначення абзацу (як у нормі) укруглих дужках (напр., § 280 (1) BGB). Окрім цього, структурним елементом німецької норми права вважається речення (нім. Satz, скор. «S.»). Цей елемент ієрархічно розташовують або після статті, або після параграфу. Ще одним специфічно німецьким структурним елементом є напівречення (нім. Halbsatz, скор. «Halbs.» або, рідше, «HS.»). Напівреченням позначають частину речення, відокремлену крапкою з комою«;»  (напр., § 11 S. 1 Halbs. 2 BGB). Щодо скорочення окремих пунктів та підпунктів, то українські норми скорочено цитують так: п. 1 ч. 2 ст. 115 КК, де  п. – пункт, ч. – частина, ст. – стаття, наприкінці стоїть скорочена назва відповідного закону (тут КК – Кримінальний кодекс України). У правничій мові ФРН значно більше скорочень у посиланні на пункти та підпункти. Так, пункти німецької норми позначають скороченням «Nr.» (від Nummer) або «Z.»  (від Zahl) (напр.,  Abs. 1 Nr. 2 OWiG).Найменші пункти позначають літерами, перед якими у скороченому посиланні ставлять або слово літера (нім. Buchstabe, напр., Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b OWiG) чи слово літера латиною (скор. «lit.», напр., Art 7 Abs 2 litbVO 261/2004/EG), або напівлітерами (скор. «sublit.», напр., § 103 Z. 9 lit. asublit. cc BWG). Найменшим структурним елементом німецької норми вважається альтернатива (нім. скор. Alt. – укр. альт.). Посилання на альтернативу означає, що до розгляду беруть один із варіантів (одне із понять), між якими стоїть сполучник «чи»/«або» (нім. «oder»). Приміром, § 123, абз. 1 BGB звучить так:

нім.Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistigeTäuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.

укр. Той, хто здійснив акцепт правочину під впливом умисного обману або протиправної погрози, може опротестувати своє волевиявлення у суді (переклад наш – О.Ш.). У цьому випадку альтернативою № 1 у правовій кваліфікації відповідної дії буде поняття обман (нім. Täuschung), а альтернативою № 2 – поняття погроза (нім. Drohung).

Відмінні традиції можна простежити й у використанні знаків пунктуації. Так, приміром, у німецьких скорочених посиланнях на норми крапку ставити не обов’язково, а коми між скороченнями окремих структурних елементів норми не ставлять взагалі (напр., Art. 2 Abs. 1 lit b sublitiv RL 2006/12/EG). А в українськомуперекладі такихскорочених посилань на норми ФРН прийнято ставити і крапки, і коми. Так, при першому згадуванні німецьких скорочених посилань у тексті перекладу українською мовою рекомендовано подавати їх у повному розшифруванні із обов’язковим зазначенням оригінального нормативного скорочення німецькою мовою. Приміром, «Art7Abs2litbVO261/2004/EG» передаємо так: «ст. 7, абз. 2, п.b Постанови Європейського Парламенту та Європейської Ради № 261 від 11-го лютого 2004 «Про спільне законодавче регулювання компенсаційних виплат пасажирам літаків у випадку ненадання послуги перевезення або при анулюванні чи значному запізненні авіарейсів, вступає в силу замість ПостановиEWG№ 295/91» (нім. скор.VO261/2004/EG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8874 Останнє редагування 24 лист. 17:42 |

Коментарі