HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Список наукових публікацій к.ю.н., доц. Скригонюка М.І.

(0 )

 1. Скригонюк М.І. Криміналістична термінологія: [навчальний посібник]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 125 с.
 2. Скригонюк М.І. Плебсологічне визначення суспільних (масових) заворушень // Прокуратура, людина, держава. – 2004, листопад. – № 11(41). – С. 88-92.
 3. Скригонюк М.І. Генезис суспільних (масових) заворушень і його правове обґрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – № 62. – С.140-144 с.
 4. Скригонюк М.І. Обставини, які необхідно встановити при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – № 66. – 106 с. – С.90-92.
 5. Скригонюк М.І. Вплив плебсологічних процесів на утворення слідчих ситуацій // Зовнішня торгівля: право та економіка. – № 5-6(17). – 2004. – К.: УАЗТ, 2005. – С. 64-74.
 6. Скригонюк М.І. Криміналістика: [навчальний посібник] / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18.2.-2390 від 10.ХІ.2004 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 516 с.
 7. Скригонюк М.І. Проблеми плебсології у криміналістиці у форматі загальної частини // Право України. – К., 2005. – № 7. – С. 122-127.
 8. Скригонюк М.І. Проблеми плебсології у криміналістиці у форматі особливої частини // Право України. – 2005. – № 10. – С. 77-81.
 9. Скригонюк М.І. Розслідування масових заворушень // Прокуратура, людина, держава. –  2005 квітень. – № 4(46). – С. 88-99.
 10. Скригонюк М.І. Тактичні рішення в кримінальній справі про масові заворушення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – № 68. – 101 с. – С.75-83.
 11. Скригонюк М.І. Слідчі ситуації і тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – № 69. – С.120-123.
 12. Скригонюк М.І. Національно-демографічні та юридичні аспекти агресивності юрби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – № 72. – 64 с. – С.22-26.
 13. Скригонюк М.І. Філософсько-правова характеристика масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – № 71. – 49-109 с. – С.73-77.
 14. Скригонюк М.І. Мотивація масових заворушень з позиції плебсопатології // Вісник прокуратури. – 2006, серпень. – № 8(62). – С. 102-108.
 15. Скригонюк М.І. Філософсько-правовий контекст криміналістичної характеристики злочинів та її значення для методики розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 6(56). – С.26-34.
 16. Скригонюк М.І., Крегул Ю.І. Криміналістика: методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – К.: КНТЕУ, 2006. – 115 с.
 17. Скригонюк М.І. Державність і організована злочинна діяльність у плебсологічному (філософсько-правовому) осмисленні // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 р.).– К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч.4. – 164 с. – С.149-152.
 18. Скригонюк М.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Криміналістика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр. – К.: «Атіка», 2009. – 124 с.
 19. Скригонюк М.І. Криміналістика: [підручник] / Рекомендований Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18.2 – 2390 від 10.ХІ.2004 р. – К.: «Атіка», 2009. – 496 с.
 20. Скригонюк М.І. Права і свободи людини та європейські стандарти кримінального судочинства: новітні філософсько-правові погляди // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 2(88). – 142 с. – С.61-66.
 21. Скригонюк М.І. Дещо про плебсологічні модифікації сучасного стану криміналістики у контексті захисту прав та свобод людини в Україні // «Верховенство права: історія, теорія, практика»: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (22 грудня 2010 р., м. Київ). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 231 с. 
 22. Скригонюк М.І. Феноменологія злочину (плебсологічний праксис): [колективна монографія] / Скригонюк М.І., Ю.Г. Семенов, Л.І. Чулінда, Н.А. Вангородська. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 335 с.
 23. Скригонюк М.І. Плебсологічний аналіз сучасного стану криміналістики в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління: Збірник наукових праць. Сер. «Право». – Вип.1. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2011. – 328 с. – С. 225-231.
 24. Скригонюк М.І. Нова кримінальна процесуальна форма і перспективи розвитку криміналістики в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право»: [зб. наук. пр.]. – Вип. 2. – К.: ВПЦ, 2012. – 315-324 с.
 25. Скригонюк М.І. Проблемні аспекти криміналістичної тактики: [монографія]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч.1.– 159 с.
 26. Скригонюк М.І. Нова кримінально-процесуальна форма і перспективи розвитку криміналістики в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: тези доповідей та повідомлень наукового семінару (м. Київ, 13 березня 2012 р.). – К.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 107-109.
 27. Скригонюк М.І. Витоки тактики допиту підозрюваної особи зі сфери філософських знань // Збірник наукових статей по матеріалах доповідей на V міжнародній науково-практичній конференції (11-13 листопада 2013 р., м. Київ). – К.: Вид-во Інституту інтелектуальної власності національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013. – С. 274-281.
 28. Скригонюк М.І. Нетрадиційна методика досудового розслідування злочинів / Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Мbхеєнка): матеріали конференції. (6-7 грудня 2012 р., м. Київ). –– Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 304-306.

11924

Коментарі