Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 115
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_law_2013_con_law_the_leg_pra.doc

Перегляди: 1488

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Договірне право: теорія та юридична практика» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр права» галузі знань право з напряму підготовки 8.03040101 «правознавство», спеціальності – 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право; сімейне право.
Дана дисципліна є нормативною; за спеціальністю (спеціалізацією) 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право; сімейне право).
Викладається у першому семестрі 2-го курсу магістратури в обсязі – 216 год. (6.0 кредитів ЕСТS), зокрема: лекції - 68 год., семінарські заняття - 34 год., самостійна робота - 114 год. У курсі передбачено 3 змістовних модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.
Мета дисципліни – полягає в набутті студентами поглиблених теоретичних знань із питань правового регулювання договірних зобов’язань, а також навичок практичного застосування цих знань у різних видах договірних зобов’язань
Завдання – належним чином засвоїти основні засади законодавчого регулювання договірних зобов’язань, визначити проблемні питання, які постають як в теоретичному плані, так і під час правозастосування, навчитися вирішувати, пропонувати альтернативні варіанти вирішення цих чи інших питань, у разі відсутності законодавчого регулювання. Крім цього, належним чином засвоїти основниі засади регулювання правочинів з нерухлмістю, особливості укладення, зміни, припинення, розірвання та державної реєстрації таких правочинів.
Структура курсу
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: систему договірних зобов’язань в цивільному праві України, процедуру виконання договірних зобов’язань, принципи зобов’язального права, основні способи забезпечення виконання зобов’язань, правові наслідки порушенн зобов’язань, відповідальність за порушення договірних зобов’язань; припинення договірних зобов’язань, теоретико-прикладні аспекти окремих видів зобов’язань, основні види правочинів з нерухомістю, особливості визначення нерухомості, систему, принципи та порядок дердівної реєстрації правочинів з нерухомістю.
вміти: застосовувати набуті теоретичні навички практично
Місце дисципліни: дисципліна займає провідне місце у системі навчальних дисциплін з підготовки магістрів права за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право, цивільний процес, міжнародне приватне право, сімейне право)
Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна перебуває у системно-логічних зв’язках із іншими навчальними дисциплінами, зокрема як з тими, які викладаються студентам, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», так і з тими, що викладаються студентам, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Ввести дату: