Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 57
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_law_2013_act_prob_gen_par_civ_law.doc

Перегляди: 3255

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство». Дана дисципліна є спеціальною для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» (спеціалізації «Цивільне право», «Інтелектуальна власність»).
Спеціальна навчальна дисципліна «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» викладається студентам другого року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в третьому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 144 години учбових занять (4 кредити ECTS). З них на лекції відведено – 34 години, на семінарські заняття – 34 години, на самостійну роботу – 76 годин. Дисципліна вивчається із застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів та двох модульних контрольних робіт. Перший змістовий модуль складають теми 1-6, другий – теми 7-11. Формою контролю є іспит.
Мета дисципліни. Спеціальна навчальна дисципліна «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» має на меті поглиблення студентами останнього року навчання фундаментальних знань у сфері цивільного права, зокрема, його загальної частини з метою полегшення підготовки студентами магістерських робіт, залучення студентів до подальшої наукової роботи.
Завдання дисципліни. Вивчення дисципліни передбачає: опанування студентами існуючих в науці цивільного права підходів до визначення структури сучасного права та системи права, предмету цивільно-правового регулювання та його динаміки, особливостей цивільно-правового методу, принципів та функцій цивільного права, місця цивільного права в системі права України та його співвідношення з іншими галузями права; дослідження методологічних засад вчення про джерела права, визначення місця цивільно-правового договору та судової практики в системі джерел права, дослідження цивільно-правових інститутів юридичної особи, правочину, визначення поняття та меж здійснення суб’єктивних цивільних прав, дослідження категорії «зловживання» правом та окремих форм зловживання суб’єктивними цивільними правами, визначення поняття та правової природи права на захист суб’єктивного цивільного права, визначення поняття та меж самозахисту, характеристика окремих способів захисту суб’єктивних цивільних прав, визначення поняття, особливостей та функцій цивільно-правової відповідальності, дослідження основних доктринальних підходів до визначення умов цивільно-правової відповідальності, визначення особливостей цивільно-правової відповідальності юридичних осіб; оволодіння основними елементами понятійно-категоріального апарату загальної частини цивільного права.
Предметом вивчення спеціальної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» є: методологічні засади цивільного права, вчення про джерела цивільного права, поняття, зміст та класифікація цивільних правовідносин, інститут юридичної особи, поняття та система юридичних фактів у цивільному праві, вчення про правочин та його недійсність, іститути захисту та відповідальності у цивільному праві. У процесі вивчення дисципліни студент має знати: спеціальну літературу, навчальні і методичні посібники, рекомендований перелік яких міститься у даній навчальній програмі, а також вміти: вільно оперувати основними елементами понятійно-категоріального апарату загальної частини цивільного права.
Місце дисципліни. На сучасному етапі розвитку правової системи України, в процесі її становлення як правової держави необхідність поглибленого вивчення юридичних дисциплін приватноправового характеру сумнівів не викликає. У цьому контексті курс «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» як спеціальна навчальна дисципліна для розуміння студентами сутності приватноправових відносин займає важливе місце в системі юридичних дисциплін.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна передбачає детальне вивчення загальної частини цивільного права, основних теоретичних розробок у цивілістиці, визначення місця цивільного права в системі права, дослідження зв’язку цивільного права з іншими галузями права. В контексті викладеного очевидним вбачається зв’язок даної спеціальної навчальної дисципліни з іншими курсами, що викладаються студентам на юридичному факультеті – «Проблеми договірного права», «Недоговірні зобов’язання: доктрина та юридична практика», «Абсолютні цивільні права» тощо.
Структура курсу. Система курсу «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» складається із двох змістових модулів. Під час вивчення змістового модуля 1 студенти ознайомлюються з темами № 1-6, змістового модуля 2 – з темами № 7-11. Вивчення змістового модуля 1 покликане дати студентам можливість отримати системні знання про структуру сучасного права та систему права, предмет цивільно-правового регулювання та особливості методу цивільно-правового регулювання, принципи та функції цивільного права, місце цивільного права в системі права України та його зв’язок з іншими галузями права, джерела цивільного права, особливості цивільних правовідносин та інститут юридичної особи. Змістовий модуль 2 спеціальної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права» спрямований на формування у студентів системного розуміння поняття та системи юридичних фактів цивільного права, вчення про правочини та їх недісність, дослідження інституту захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, дослідження інституту цивільно-правової відповідальності.

Ввести дату: