Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 45
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_the_pro_civ_law.doc

Перегляди: 2239

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Теоретичні проблеми цивільного права» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань «право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство».

Дана дисципліна є нормативною. Навчальна дисципліна викладається на 1 курсі (1-й та 2-й семестри) навчання за ОКР «Магістр» в обсязі – 180 год. (5 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 51 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 95 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом.
Мета дисципліни – полягає у отриманні та (або) поглибленні знань студентів з доктрини приватного у тому числі цивільного права і передбачає засвоєння теоретичних засад загальної та особливої частин цивільного права та вивчення змісту основних понять цивільного права.
Завдання – опанування студентами існуючих в доктрині цивільного права наукових концепцій в розумінні системи приватного права та місця в цій системі цивільного права та змісту основних понять приватного права; оволодіння студентами понятійно-категоріальним апаратом приватного права в контексті різних інститутів цивільного права.
Предметом вивчення дисципліни «Теоретичні проблеми цивільного права» є: теоретичні положення науки цивільного права, що обґрунтовують зміст основних понять та інститутів цивільно-правової науки; основні поняття цивільного права; зміст, причини та можливі шляхи вирішення основних проблем сучасного цивільного права.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: основні наукові концепції, теорії та думки щодо базових інститутів та понять цивільного права, монографічну та іншу спеціальну літературу, навчальні і методичні посібники, рекомендований перелік яких міститься у даній навчальній програмі; вміти: вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом у сфері цивільного права та застосовувати їх при проведенні наукових та науково-практичних досліджень.
Структура курсу. Система курсу «Теоретичні проблеми цивільного права» передбачає дослідження навчального матеріалу в межах трьох змістовних модулів. В межах першого з них, досліджуються основні категорії приватного та цивільного права. Подібне дослідження здійснюється з використанням порівняльно-правового методу на прикладі приватного права інших країн. Другий змістовний модуль присвячений вивченню питань розвитку приватного та цивільного права, зокрема питанням розробки актів цивільного законодавства УРСР та незалежної України, становленням та розвитком в Україні основних цивілістичних школ. В третьому змістовному модулі пропонується навчальний матеріал, присвячений вивченню основних понять приватного та цивільного права в контексті речового, зобов’язального, спадкового права та інших основних інститутів цивільного права.
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Вивчення теоретичних проблем цивільного права та з’ясування змісту основних концепцій, теорій, ідей та понять в межах запропонованого навчального курсу створить підґрунтя для розуміння засад застосування цих явищ в інших приватноправових галузях права та законодавства. З врахуванням чого, курс «Теоретичні проблеми цивільного права» є базовою дисципліною для розуміння студентами сутності приватноправових явищ та понять, а тому займає важливе місце в системі юридичних навчальних приватноправових дисциплін.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Теоретичні проблеми цивільного права» передбачає вивчення понятійно-категоріального апарату у сфері приватного у цілому та цивільного права зокрема, а тому навчальний курс може бути визначений як базовий курс для приватноправових дисциплін, що має тісний взаємозв’язок з такими галузями та навчальними дисциплінами як міжнародне приватне право, трудове права, екологічне права тощо.

Ввести дату: