Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 27
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_pro_civ_rig.doc

Перегляди: 1061

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Захист цивільних прав та інтересів» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Правознавство» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності 8.03040101 «Правознавство».Дана дисципліна нормативна за спеціальністю (спеціалізацією) «Правовий бізнес консалтинг».

Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 144 год.
( 4.0 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 0 год. семінарські заняття – 34 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 1 модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом.
Мета дисципліни – робоча програма спеціального курсу «Захист цивільних прав та інтересів» представляє собою самостійну правову дисципліну яка розроблена з метою розгорнутого та поглибленого вивчення теоретичних основ науки цивільного права та практичних проблем правозастосовної практики, включаючи питання правового регулювання ринкової економіки, пріоритетних цілей, завдань та напрямків соціально-економічної політики держави, методів її реалізації, а також правового мислення та правосвідомості юриста, вміння підходити до аналізу та вирішення конкретних правових, економічних та соціальних проблем з позиції закону. Програма спрямована на підготовку магістрів, за основними напрямками надання та організації юридичної допомоги при захисті цивільних прав та інтересів що є необхідними для сучасного юриста.
Вивчення курсу включає лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу студентів зі спеціальною літературою, нормативними актами, матеріалами судової практики. Вивчення спеціального курсу закінчується складенням іспиту.
Для більш глибокого вивчення питань програми спеціального курсу рекомендовано: використовувати посібники, монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичну літературу, нормативні акти, рішення ЕС з прав людини; слідкувати за змінами до законодавства та вміти працювати із реєстром судових рішень для аналізу судової практики.
В межах вивчення курсу проводиться контроль знань у формі тестування по теоретичним питанням.
При вивченні спеціального курсу студенти повинні чітко уявляти собі місце та роль окремих проблем цивільного права у загальній системі дисциплін, що вивчаються в межах учбового плану за спеціальністю «Правовий бізнес консалтинг»
Завдання – засвоєння студентами теоретичних положень цивілістичної науки о проблемах, пов’язаних із захистом цивільних прав та інтересів, а також правозастосовної практики.
Вміння проводити аналіз правових норм щодо захисту прав та законних інтересів з метою покращення способів захисту.
Отримання студентами знань про внутрішні та міжнародні інструменти та механізми захисту, що знаходяться в площині цивільного та цивільно-процесуального законодавства.
Отримання поглибленої інформацію з питань використання принципу верховенства права через застосування міжнародних стандартів, перш за все на національному рівні.
Структура курсу
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: характер та зміст права на захист; способи та форми захисту цивільних прав; юридичну термінологію; специфіку захисту майнових прав, прав в сфері підприємництва, немайнових благ;
вміти: правильно застосовувати загальних та спеціальний (адміністративний) порядок захисту цивільних прав; звернутися до компетентних державних та громадських органів з вимогою захисту порушеного права (в тому числі при підготовці скарг, заяв та інших документів юридичного характеру з питань, що пов’язані з захистом цивільних прав); використовувати отриманні знання на практиці, а також в майбутньої наукової діяльності; юридично грамотно кваліфікувати факти та обставини з метою захисту цивільних прав.
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

Зв’язок з іншими дисциплінами. Предмет навчальної дисципліни адекватно визначено органічною їй юридичною проблематикою, навчальним матеріалом. Зміст предмета цієї навчальної дисципліни становлять правові норми, практика, а також наукові положення про захист цивільних прав та інтересів усіх учасників цивільно-правових відносин. Зазначена дисципліна є універсальною і пов’язана з багатьма навчальними дисциплінами, зокрема, такими як теорія держави та права, конституційне та цивільне право, цивільний процес, міжнародне приватне право тощо.

Ввести дату: