Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 35
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_per_civ_obl.doc

Перегляди: 973

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Дана нормативна дисципліна викладається для студентів магістратури за спеціалізацію «правовий бізнес консалтинг».
Дана дисципліна викладається у 1-му семестрі 2-го курсу магістратури в обсязі – 72 год. (2 кредити ECTS), зокрема: лекції – 18 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.
Мета дисципліни – поглиблення знань студентів щодо доктрини та практики застосування способів забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань: неустойки, застави, поруки, гарантії, завдатку та притримання.
Завдання – формування та удосконалення вмінь і навичок щодо роботи із законодавчими актами, договорами, судовою та нотаріальною практикою застосування способів забезпечення.
Структура курсу обумовлена метою та завданнями дисципліни. Дисципліна складається з двох змістовних модулів: «Загальні положення про способи (види) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань. Зобов’язально-правові способи забезпечення зобов’язань» та «Речово-правові способи забезпечення зобов’язань», які включають в себе 7 тем: «Загальні положення про способи (види) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань», «Неустойка як спосіб (вид) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань», «Порука, гарантія як способи (види) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань», «Завдаток як спосіб (вид) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань», «Застава як спосіб (вид) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань», «Іпотека як вид застави», «Притримання як спосіб (вид) забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань».
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: критерії, за допомогою яких доцільно визначати переваги та недоліки конкретного способу забезпечення виконання зобов’язання та вміти пояснити, чому обрання саме такого способу (способів) є найбільш привабним для учасників правовідносин у конкретній правовій ситуації;
вміти: складати проекти договорів неустойки, поруки, застави (іпотеки), завдатку, інших договорів, які можуть мати юридичну силу способів забезпечення виконання цивільно-правових та господарських зобов’язань, а також позовних заяв про захист прав учасників даних правовідносин
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму обумовлюється зростаючим значенням зобов’язальних відносин, постійним збільшенням видів та кількості договорів, які укладаються суб’єктами, існуванням істотних ризиків невиконання або неналежного їх виконання, і, як наслідок, - прагненням суб’єктів цивільного обороту додатково забезпечити та гарантувати дотримання своїх майнових інтересів. Вивчення даної дисципліни має на меті допомогти студентам спеціалізації «Правовий бізнес консалтинг» вміти прорахувати юридичні ризики, пов’язані з участю суб’єктів у договірних відносинах.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Студенти, які приступають до вивчення цього спецкурсу, мають досконало володіти законодавством, що визначає загальні засади правового регулювання способів забезпечення, насамперед Цивільним та Господарським кодексами, Законом «Про захист прав споживачів», знати зміст основних роз’яснень судових та нотаріальних органів щодо його застосування. З огляду на викладене навчальна дисципліна «Забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань» є тісною пов’язаною з курсами «Цивільне право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Нотаріат в Україні», «Захист цивільних прав та інтересів» тощо.

Ввести дату: