Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 21
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_Nedog_zob.doc

Перегляди: 1391

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Недоговірні зобов’язання: доктрина та юридична практика» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство». Дана дисципліна нормативна за спеціальністю (спеціалізацією) «Цивільне право», «Правовий бізнес консалтинг»

Викладається у 2 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 72 год. (2 кредити ECTS ) зокрема: лекції – 18 год., практичні 0 год. семінарські заняття – 16 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 1 змістовий модуль та 1 модульна контрольна робота. Завершується дисципліна – іспитом.
Мета дисципліни – ознайомити студентів із новітніми тенденціями розвитку правової доктрини та юридичної практики у сфері регулювання та реалізації цивільно-правових недоговірних зобов’язань
Завдання – набуття студентами поглиблених теоретичних знань з питань правового регулювання недоговірних зобов’язань, а також цивільно-правової доктрини в даній сфері, отримання студентами практичних навичок щодо виникнення, виконання недоговірних зобов’язань, захисту порушених прав суб’єктів цивільних правовідносин.

Структура курсу
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: особливості правового регулювання недоговірних зобов’язань за цивільним законодавством України та зарубіжних країн; види не договірних зобов’язань; підстави та умови виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди; окремі (спеціальні) делікти в цивільному праві України.
вміти: зробити юридичну кваліфікацію цивільно-правового зобов’язання та визначити, чи відноситься воно до недоговірних; скласти позовну заяву, відзив на позовну заяву, написати судове рішення у справах про відшкодування заподіяної шкоди; розрахувати суму позову у справах про відшкодування заподіяної шкоди, про безпідставне збагачення.
Місце дисципліни (в структурно-логічній схеме підготовки фахівців відповідного напряму).
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Недоговірні зобов’язання: доктрина та юридична практика» вивчається студентами після опанування загальних положень цивільного права, викладених зокрема у курсі «Актуальні проблеми цивільного права».

Ввести дату: