Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 17
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013

Перегляди: 1074

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Методика проведення цивілістичних досліджень» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство», спеціальності 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Дана дисципліна нормативна за спеціалізаціями «Інтелектуальна власність», «Правовий бізнес консалтинг» та «Цивільне право». Викладається у другому семестрі першого курсу магістратури в обсязі – 72 год. (2.0 кредитів ЕСТS), зокрема: лекції - 18 год., семінарські заняття - 16 год., самостійна робота - 38 год. У курсі передбачено _змістовних модулі та _ модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни:
Забезпечити студентів необхідними знаннями і сформувати в них відповідні практичні навички у проведенні наукових досліджень в цілому і підготовці магістерської роботи зокрема.

Завдання:
Познайомити студентів:
- з основами організації науково-дослідного процесу;
- правилами роботи з джерельною базою наукових досліджень;
- особливостями використання різних джерел у магістерській роботі;
- з вимогами, що ставляться до магістерських робіт;
- особливостями роботи над науковим текстом;
- особливостями апробації результатів досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:
- вимоги, щоставляться до магістерської роботи;
- особливості опрацювання нормативно-правових, літературних джерел та судової (або іншої юридичної практики);
- основні засади організаціїнауково-дослідногопроцесу;
- особливостінауковоїстилістики та іншихмовно-лексичнихзасобів, щовикористовуються у науковихдослідженнях правового спрямування.
вміти:
- аналізувати нормативно-правовіакти, наукову літературу, матеріали судової практики;
- давати оцінку ефективності нормативних актів в цілому або окремих правових норм;
- формулювати висновки на підставі одержаних результатів проведених досліджень;
- формулювати пропозиції щодо вдосконалення норм чинногозаконодавства, а також процесу їх застосування у судовій практиці.
- формувати бібліографічний апарат магістерської роботи (як посилання на окремі джерела у тексті роботи, так і складання бібліографічного переліку).

Ввести дату: