Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 81
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_int_pri_law.doc

Перегляди: 1683

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Міжнародне приватне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань «право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.

Нормативна дисципліна «Міжнародне приватне право» викладається студентам четвертого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 180 годин учбових занять (5 кредитів ECTS). З них на лекції відведено – 51 година, на семінарські заняття – 34 години, на самостійну роботу – 95 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів. та двох модульних контрольних робіт. Перший змістовий модуль складають теми 1-8, другий – теми 9-21. Формою контролю є іспит.
Мета дисципліни Навчальна нормативна дисципліна «Міжнародне приватне право» передбачає розкриття значення міжнародного приватного права у належному правовому урегулюванні ситуації, коли відносини суб’єктів приватного права пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок.
Завдання Вивчення дисципліни передбачає: опанування студентами необхідних існуючих в доктрині підходів до визначення ознак, предмету, поняття, функцій міжнародного приватного права та його співвідношення з іншими елементами правової системи; оволодіння основними елементами понятійно-категоріального апарату у сфері міжнародного приватного права; визначення сутності і призначення колізійних норм, особливостей їх структури та застосовування основних формул прикріплення.
Предметом вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» є: історія та система міжнародного приватного права; коло учасників (суб’єктів) міжнародного приватного права; особливості правового регулювання різних видів відносин, ускладнених іноземним елементом, зокрема, зобов’язальних, речевих, сімейних, спадкових, трудових тощо. У процесі вивчення дисципліни студент має знати: чинне законодавство України, зокрема, Закони України «Про міжнародне приватне право», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про міжнародний комерційний арбітраж», спеціальну літературу, навчальні і методичні посібники, рекомендований перелік яких міститься у даній навчальній програмі, а також вміти: вільно оперувати основними елементами понятійно-категоріального апарату у сфері міжнародного приватного права при обговоренні та вирішенні проблемних ситуацій, застосовувати основні формули прикріплення у відносинах, ускладнених іноземним елементом.
Місце дисципліни. На сучасному етапі розвитку правової системи України, в процесі її становлення як правової держави, що супроводжується поступовою інтеграцією до провідних європейських та світових структур, необхідність поглибленого вивчення юридичних дисциплін міжнародно-правового характеру сумнівів не викликає. У цьому контексті курс «Міжнародне приватне право» як базова дисципліна для розуміння студентами сутності приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом, займає важливе місце в системі юридичних дисциплін.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна передбачає як вивчення нормативно-правової бази (включаючи значну кількість міжнародних актів) у відповідних галузях приватних відносин, так і поступове опанування системою найбільш поширених формул прикріплення та сферою їх застосування у речових, договірних, недоговірних, сімейних, спадкових, трудових відносинах, відносинах інтелектуальної власності та міжнародного комерційного арбітражу, в чому відображається тісний взаємозв’язок міжнародного приватного права з іншими галузями матеріального та процесуального права.
Структура курсу. Система курсу «Міжнародне приватне право» складається із загальної та особливої частин. Під час вивчення Загальної частини студенти ознайомлюються з темами № 1–8, Особливої частини – з темами № 9–21. Викладання загальної частини курсу «Міжнародне приватне право» покликане дати студентам можливість отримати системні знання про поняття, методи, систему, функції, джерела та основні категорії міжнародного приватного права, засвоїти вчення про його суб’єктів, а також місце у правовій системі, джерела, а також комплексно засвоїти основні поняття та категорії міжнародного приватного права. Особлива частина курсу «Міжнародне приватне право» спрямована на формування у студентів системного розуміння специфіки правового, зокрема, колізійного, регулювання ускладнених іноземним елементом відносин у різних сферах суспільного життя.

Ввести дату: