Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 42
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_hou_law.doc

Перегляди: 1481

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна “Житлове право” викладається студентам, які навчаються за напрямом підготовки “Право”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ІV курсу денної форми навчання. Навчальний спецкурс із дисципліни “Житлове право” читається в обсязі 72 академічних годин, з яких лекцій – 18 годин, семінари (практичні заняття) – 14 годин і 40 години на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік.
Мета і завдання навчальної дисципліни. Навчальний спецкурс із дисципліни “Житлове право” спрямований на формування, розширення, систематизацію та поглиблення знань студентів у сфері правового регулювання житлових правовідносин у взаємодії з нормами цивільного, конституційного, адміністративного та фінансового законодавства, а також відповідних навичок його практичного застосування. Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями виникнення, зміною та припинення житлових правовідносин, складання процесуальних документів у даній сфері.
Студенти, які вивчають спецкурс “Житлове право”, ознайомляться із проблемами сучасного стану житлового законодавства та його перспективного розвитку, зокрема з питань; поняття та структури житлових правовідносин, об’єктів житлових прав, здійснення суб’єктивних житлових прав та інтересів, користування житлом у будинках різних форм власності, підстав та правових наслідків припинення житлових правовідносин, особливостей системи правової охорони та захисту житлових прав та інтересів.
Предмет навчальної дисципліни становлять правові норми, практика правозастосування, спеціальна юридична література у сфері житлового права, наукові положення про правовідносини, пов’язані із користуванням житлом, що виникають на визначених законодавством підставах, а також судова практика вирішення різних категорій житлових спорів.
Систему навчального курсу становлять елементи, виділені тематично. Усі теми навчального курсу “Житлове право” взаємопов’язані та взаємно доповнюють одна одну.
Вимоги до знань та вмінь. Навчальна дисципліна “Житлове право” передбачає наявність базового рівня знань студентів із загальної та особливої частин цивільного права України, сімейного, конституційного, адміністративного та фінансового права.
Основними формами роботи над цим спецкурсом є лекційні та семінарські заняття. Лекційні заняття призначені для систематизованого подання студентам навчального матеріалу з тем спецкурсу та орієнтування їх у напрямках самостійної підготовки до семінарських занять та заліку. Семінарські заняття за спецкурсом орієнтовані на закріплення теоретичних знань студентів та набуття ними практичних навичок та умінь у роботі у сфері житлових правовідносин, а також на закріплення навичок проведення наукових досліджень та ведення наукових дискусій, на набуття досвіду критичного аналізу різних джерел. З метою засвоєння курсу, у вільний від аудиторних занять час передбачається систематична самостійна робота студента, яка спрямована на оволодіння навчальним матеріалом.

Ввести дату: