Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 52
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_fam_law_ukr.doc

Перегляди: 4649

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна “Сімейне право України” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань – 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

Дана дисципліна є нормативною, викладається на 4 курсі (2-ий семестр) в обсязі –110 год. (3 кредити ECTS), зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.
Мета дисципліни полягає у необхідності формування у студентів знань про правове регулювання сімейних відносин та основних навичок по застосуванню сімейного законодавства.
Завдання – формування у студентів навичок застосування сімейного законодавства, підготовка до ведення справ, пов’язаних із сімейними спорами, написання процесуальних документів.
Структура курсу. Система курсу «Сімейне право» складається із двох частин (модулів). Під час вивчення Модуля 1 студенти ознайомлюються з темами № 1–7, Модуля 2 – з темами № 8-12. Викладання Модуля 1 «Шлюб та сімя. Правовідносини подружжя» покликане дати студентам можливість отримати системні знання про поняття сімейного права та сімейні правовідносини, правову природу шлюбу, недійсність та припинення шлюбу, особисті та майнові правовідносини подружжя. Модуль 2 «Правовідносини батьків та дітей» спрямований на формування у студентів системного розуміння про правове регулювання відносин бітьків та дітей, а також про форми влаштування дітей у сім’ю.
Під час вивчення окремих тем студенти опановують даний нормативний курс за затвердженою структурно-логічною схемою. Вивчення дисципліни за запропонованою структурно –логічною схемою дає змогу розкрити найголовніші питання з нормативного курсу, навчити студента вирішувати практичні задачі, приймати рішення щодо пошуку оптимального вирішення поставленої задачі.
Згідно структурно-логічної схеми студенти починають вивчати теми, пов’язані із загальними положеннями сімейного права, предмет та метод, засади, джерела.
Опанувавши загальні положення, переходять до вивчення окремих інститутів сімейного права. Шлюб – поняття, умови вступу до шлюбу, недійсність шлюбу, визнання шлюбу неукладеним, припинення шлюбу. Права та обов’язки подружжя: особисті немайнові (право на материнство та батьківство, право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності, право на зміну прізвища, право на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї, право на свободу та особисту недоторканість) та майнові. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі, які не перебувають між собою у шлюбі, відносно дитини, яка народилася після застосування до батьків лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Оспорювання батьківства та материнства. Права та обов’язки батьків і дітей. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування –усиновлення, опіка та піклування, патронат. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства.
Подані у даній робочій навчальній програмі методичні матеріали включають поради щодо опанування окремих тем, самостійного опрацювання отриманої на лекційних заняттях інформації, питання для самоконтролю, план семінарських занять та задачі, список рекомендованої основної та додаткової літератури, список нормативно-правових актів.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: чинне сімейне законодавство України, зокрема, Сімейний кодекс України, спеціальну наукову літературу, рекомендований перелік якої міститься у даній навчальній програмі, а також судову практику вирішення сімейних спорів;
вміти: вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом при обговоренні та вирішенні проблемних ситуацій; застосовувати норми у сфері регулювання сімейних відносин, вирішувати практичні завдання та складати процесуальні документи.
Завдання, які виносяться для опрацювання на семінарські заняття, включають найбільш важливі питання з конкретної теми та тематичні задачі. Всі тематичні задачі побудовані на матеріалах практики судів, органів РАЦС, власної практики лекторів та викладачів, які проводять семінарські заняття, у деяких випадках для складання тематичних задач були використані наукові публікації та інша юридична література.
Вирішуючи тематичні задачі студенти повинні розбити задачу на декілька частин та виділити найважливіші питання з цих частин ,відповідь на які дасть можливість вирішити задачу в цілому. Побудувати вирішення необхідно таким чином, щоб можливо було визначити, яка саме норма сімейного або цивільного законодавства регулює це питання. Студент повинен посилатися на чинні нормативні акти.
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). На сучасному етапі поглиблення приватно-правових засад у правовому регулюванні суспільних відносин необхідність поглибленого вивчення сімейного права України в системі права приватного сумнівів не викликає. У цьому контексті курс «Сімейне право України» займає важливе місце в структурі юридичних дисциплін приватно-правового спрямування.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення курсу «Сімейне право» передбачає наявність базового рівня знань студентів з загальної та особливої частин цивільного права України, а також конституційного, земельного, міжнародного приватного та цивільно-процесуального права.

Ввести дату: