Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 57
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_con_law.doc

Перегляди: 1734

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Договірне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». 

Дана навчальна дисципліна є спеціалізованим курсом. Викладається студентам четвертого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в другому семестрі. Планом навчального курсу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 108 годин учбових занять. (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 32 год., семінарські заняття – 32 год., самостійна робота – 44 год.
У навчальному курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) контрольна(і) робота(и). Формою конролю є залік.
Мета дисципліни – засвоєння студентами основних положень договірного права, з’ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення з правовими джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування.
Завдання – опанування студентами існуючих в доктрині цивільного права думок та підходів до визначення понять договору як юридичного факту, зобов’язального правовідношення, документу та регулятора суспільних відносин; оволодіння студентами знаннями та навичками щодо порядку укладання, забезпечення та виконання договорів; набуття знань щодо критерів поведення класифікацій договорів та з’ясування сутності відмінних ознак між різними типами та видами договорів.
Структура курсу. Система курсу «Договірне право» складається із загальної та особливої частин. Під час вивчення Загальної частини студенти ознайомлюються з темами № 1–5, Особливої частини – з темами № 6–14.
Викладання загальної частини курсу «Договірне право» покликане дати студентам можливість отримати системні знання про поняття, систему, функції, договору як одного з основних понять цивільного права, а також комплексно засвоїти інші основні поняття загальної частини зобов’язального та договірного права. Особлива частина курсу «Договірне право» спрямована на формування у студентів системного розуміння критеріїв типізації договорів, подальший їх поділ на види та істотні ознаки й особливості окремих видів договорів в контексті особливостей їх змісту, порядку виконання, припинення тощо.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- зміст договірної форми регулювання суспільних відносин;
- основні нормативно-правові акти та інші правові джерела, що регулюють договірні відносини;
- поняття і види цивільно-правових договорів;
- вимоги до змісту (істотних умов) різного виду договорів;
- зміст прав та обов’язків сторін різних видів договорів;
- порядок укладання, зміни і розірвання договорів;
- порядок виконання та наслідки порушення договорів;
- підстави та умови притягнення сторін договору до відповідальності.
вміти:
- застосовувати одержанні знання в процесі роботи за фахом;
- відшукувати необхідні для правозастосовчої діяльності джерела договірного права та тлумачити їх;
- застосовувати на практиці норми цивільного та іншого права в процесі розроблення проектів договорів, їх укладання та виконання;
- здійснювати аналіз та перевірку на відповідність вимогам чинному законодавству вже укладених суб’єктами правовідносин договорів;
- надавати юридичні консультації з відносин договірного права.
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). В сучасний період розвитку вітчизняної правової системи договірне право є базовою навчальною дисципліною для одержання студентами знань та навичок щодо такого поняття як договір, що, по-перше, набуває все більшого значення в механізмі цивільно-правового регулювання, по-друге, почав набувати ознак міжгалузевої категорії та застосовуватися не лише в суміжних для цивільного права галузях права та законодавства, зокрема в трудовому, господарському тощо, а й в інших галузях − адміністративному, конституційному тощо.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна передбачає набуття студентам знань та навичок, що можуть бути використанні ними при засвоєні навчального матеріалу щодо понять трудового, господарського та інших видів договору, відповідно в трудовому, господарському та інших галузях права та законодавства.

Ввести дату: