Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 83
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: kaf_civ_2013_metod_mater_civ_law_1.doc

Перегляди: 2062

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна нормативна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю «Правознавство». Викладається у першому та другому семестрах другого курсу в обсязі – 288 год. ( 4.0 кредитів ЕСТS), зокрема: лекції - 68 год., семінарські заняття - 68 год., самостійна робота - 152 год. У курсі передбачено 6 змістовних модулів та 6 модульних контрольних робіт. Завершується дисципліна – заліком у першому семестрі та іспитом у другому.

Мета дисципліни. Навчальна нормативна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” присвячена вивченню загальних положень цивільного права та цивільного законодавства (предмет, метод, функції, система, джерела, правовідносини), питань співвідношення цивільного права з іншими галузями та правовими інститутами, правового статусу суб’єктів цивільних правовідносин, правочинів, представництва, особистих немайнових прав, речового права та інтелектуальної власності. Опанування курсу ставить за мету підготувати студентів до вивчення інститутів особливої частини цивільного права та ряду спеціальних цивілістичних дисциплін.

Завдання- засвоєння магістрами глибоких знань у сфері інформаційних правовідносин і набуття навичок наукового аналізу, вміння вести наукову дискусію і викладати свої знання в усній формі, у формі реферату під час участі у семінарських заняттях, при підготовці залікових і магістерських письмових робіт.

Структура курсу – дисципліна “Цивільне право. Частина перша” складається з 6 модулів, при вивченні яких студенти отримують комплексні знання з курсу цивільного права.
1 модуль – 1-4 теми . Загальний обсяг викладання - 37 годин. з них лекцій – 9 годин, практичних занять - 8 годин, самостійної роботи - 20 годин.
2 модуль – 5-9 теми. Загальний обсяг викладання - 30 годин. з них лекцій – 14 годин, практичних занять - 16 годин, самостійної роботи - 28 годин.
3 модуль – 10-14 теми. Загальний обсяг викладання - 49 годин. з них лекцій – 11 годин, практичних занять - 10 годин, самостійної роботи - 28 годин.

Після третього модулю здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі заліку.

4 модуль – 15-17. Загальний обсяг викладання - 32 годин. з них лекцій – 8 годин, практичних занять - 6 годин, самостійної роботи - 18 годин.
5 модуль – 18-25. Загальний обсяг викладання - 68 годин. з них лекцій – 18 годин, практичних занять - 16 годин, самостійної роботи - 34 годин.
6 модуль – 26-29. Загальний обсяг викладання - 44 годин. з них лекцій – 8 годин, практичних занять - 12 годин, самостійної роботи - 24 годин.
Після шостого модулю здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі іспиту.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати - основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути загальної частини цивільного права, особистих немайнових прав, речового права та права інтелектуальної власності, специфіку правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню та майновій самостійності їх учасників відносин, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем цивільного права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

вміти: правильно визначати предмет, метод цивільного права та проводити чітку класифікацію правовідносин; правильно інтерпретувати зміст цивльно-правових норм національного, міжнародного. у тому числі європейського законодавства.

Місце дисципліни. Навчальна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності 12.00.03 на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” тісно пов’язана з іншими фундаментальними дисциплінами спеціальності «Правознавство», у тому числі:
з дисциплінами, що вивчають матеріалне право, зокрема: «Конституційне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Фінансове право» тощо;
з дисциплінами, що вивчають процесуальне право. зокрема: «Цивільно-процесуальне право», «Господарсько-процесуальне право».

Ввести дату: