Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 57
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_pro_mat_rig_sub_econ_act.doc

Перегляди: 713

  / 0
- +  

Опис

Дисципліна «Захист майнових прав суб'єктів господарювання» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань господарське-процесуальне право, з напряму підготовки правознавство, спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.
Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право (спеціалізацією: господарсько-процесуальне право). Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 72 год. (2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 17 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 7 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – комплексним іспитом.
Метою і завданням навчальної дисципліни «Захист майнових прав суб'єктів господарювання» є вивчення студентами загальних засад правової охорони та захисту майнових прав суб’єктів господарювання, способів, форм та засобів захисту, строків у межах яких здійснюються та захищаються права суб’єктів господарювання, особливостей захисту майнових прав суб’єктів господарювання у відносинах власності та захист майнових прав інтелектуальної власності. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарської діяльності є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. Останнім часом все більш актуальною стає потреба суб'єктів підприємництва в інститутах, що забезпечують примусовий захист прав та охоронюваних законом інтересів. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців господарсько-правової спеціалізації щодо володіння загальними та спеціальними знаннями основ правової охорони та захисту майнових прав суб’єктів господарювання та навичками їх практичного застосування у повсякденній правозастосовній практиці.
Структура курсу: 1. Загальна частина. 2. Спеціальна частина.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати: нормативно-правові актів, що визначають правові основи здійснення та захисту майнових прав суб’єктів господарювання; роз’яснення вищих судових інстанцій, судову практику по вирішенню корпоративних спорів, спорів у справах про захист прав інтелектуальної власності.
Вміти:закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, додаткової літератури з відповідних тем спецкурсу; використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, цивільного, господарського, господарського процесуального права; користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет; виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Захист майнових прав суб’єктів господарювання» є модулем у складі одноіменного спецкурсу в циклі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціалізації «Господарський процес».
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Захист майнових прав суб’єктів господарювання» є спецкурсом щодо вивчення таких базових дисциплін як «господарське право», «господарське процесуальне право».

Ввести дату: