Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 65
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_leg_reg_sec_mar.doc

Перегляди: 858

 5 / 1
- +  

Опис

Дисципліна "Правове регулювання ринку цінних паперів" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» галузі знань господарське право, з напряму підготовки правознавство, спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.
Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право (спеціалізацією: господарське право). Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 144 год. (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 11 год., МКР – 5 год., та 1 семестрі 5 (6) курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст права» в обсязі – 72 год. (2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 18 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 7 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – комплексним іспитом/іспитом .
Метою і завданням навчальної дисципліни "Правове регулювання ринку цінних паперів" є вивчення студентами загальної правової характеристики ринку цінних паперів в Україні, законодавчої бази фондового ринку України, його інструментів (цінні папери: акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі та похідні цінні папери (деривативи), заставна, іпотечні цінні папери, коносамент та ін.) правового становища його учасників (емітентів, інвесторів, фінансових посередників, учасників Національної депозитарної системи, саморегулівних організацій на ринку цінних паперів), правових засад функціонування біржового ринку, а також правового статусу державних органів, що здійснюють регулювання та контроль на ринку цінних паперів і особливостей окремих угод з цінними паперами.
З переходом економіки України до розвитку на ринкових засадах набувають поширення цінні папери, почав формуватися і все активніше функціонувати і розвиватися фондовий ринок, що вимагає відповідного законодавчого врегулювання та вироблення основних підходів у правозастосовчій практиці. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців господарсько-правової спеціалізації щодо володіння знаннями основ правового регулювання ринку цінних паперів в Україні та навичками їх практичного застосування у повсякденній правозастосовчій практиці.
Предметом навчальної дисципліни „Правове регулювання ринку цінних паперів” є суспільні відносини, що складаються в процесі випуску та обігу цінних паперів та їх похідних, організації і безпосереднього здійснення діяльності на ринку цінних паперів.
Структура курсу: 1. Загальна частина (теми 1, 2). 2. Спеціальна частина (теми 3 − 8).
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати: нормативно-правові актів, що визначають правовий режим цінних паперів, правовий статус учасників фондового ринку; роз’яснення вищих судових інстанцій, судову практику по вирішенню корпоративних спорів та спорів за участю учасників фондового ринку.
Вміти: закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, а також додаткової літератури з відповідних тем спецкурсу; використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, цивільного та господарського права; користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет; виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Правове регулювання ринку цінних паперів" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр".
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Правове регулювання ринку цінних паперів» є спецкурсом щодо вивчення таких базових дисциплін як є "господарське право", "цивільне право".

Ввести дату: