Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 44
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_rep_econ_law_pro.doc

Перегляди: 780

 4 / 1
- +  

Опис

Вступ. Навчальна дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Навчальна дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» викладається студентам першого року навчання магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в другому семестрі.
Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 36 годин учбових занять (1 кредит ECTS). З них на лекції відведено – 17 годин, на семінарські заняття – 0 годин, на самостійну роботу – 19 годин. Дисципліна вивчається зі застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля. Формою контролю є залік.
Метою навчальної дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» є: виявлення основних проблем регулювання відносин представництва як у господарському праві, так і в господарському процесі, для напрацювання шляхів їх вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням.
Предметом навчальної дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» є: господарські та господарсько-процесуальні відносини представництва, що охоплюються як господарським, так і господарсько-процесуальним правом, в аспекті проблем (а) правового регулювання зазначених відносин, (б) правозастосування, а також (в) удосконалення як цивільного, господарського, так і господарсько-процесуального законодавства з питань представництва з врахуванням надбань господарсько-правової науки, реалій сучасного господарського життя, вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Студент повинен знати загальні засади та основні проблеми правового регулювання відносин представництва в господарському праві та процесі, ступінь теоретичної розробки цих проблем, шляхи та засоби їх розв’язання.
Студент повинен вміти самостійно виявляти проблеми правового регулювання відносин представництва в господарському праві та процесі (на підставі аналізу чинного законодавства, праць науковців та практичних працівників із цих питань, правозастосовної практики, зарубіжного досвіду), обґрунтовувати результати свого аналізу, напрацьовувати власні пропозиції щодо розв’язання зазначених проблем та оформити результати проведеного дослідження у формі реферату.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (1-й курс магістратури). Вивчення навчальної дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» є однією зі завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з господарсько-правових та господарсько-процесуальних дисциплін, а також підґрунтям для подальшого навчання в аспірантурі та/або наукової роботи над кандидатською дисертацією.
Форми проведення аудиторних занять: лекції (17 годин), на кожній з яких подається стислий аналіз проблем правового регулювання відповідного виду представницьких відносин (як в господарському праві, так і в господарському процесі), а також їх теоретичного обґрунтування (за темою лекції).
Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс «Представництво в господарському праві та процесі» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 1-го модуля, до якого входять 1-5 теми.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.

Ввести дату: