Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 32
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_leg_reg_rel_sta_pri_par.doc

Перегляди: 606

  / 0
- +  

Опис

Вступ. Навчальна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.
Нормативна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» викладається студентам другого курсу магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в І семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 72 години учбових занять (2 кредити за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). З них на лекції відведено – 18 годин, на семінарські заняття – 16 години, на самостійну роботу – 38 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістовних модулів та двох модульних контрольних робіт (тестувань). Закінчується вивчення дисципліни іспитом в І-му семестрі.
Метою і завданнями навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» є:
– опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять зазначеної дисципліни (державно-приватне партнерство/ДПП; державний партнер; приватний партнер; проект ДПП; угода ДПП; уповноважений орган з питань ДПП тощо);
– формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів законодавства, що регулюють відносини ДПП, та літератури з правових питань ДПП; 2) виявлення та розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування зазначених актів законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності учасників відносин ДПП (договорів, що опосередковують відносини ДПП, установчих та внутрішніх документів акціонерних товариств за інституційної/корпоративної форми ДПП; позовів на захист інтересів відносин ДПП тощо).
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» на 2-му курсі магістратури закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Проблеми господарського права, Проблеми господарського процесуального права та ін.) в процесі навчання за програмою підготовки «магістр», при проходженні переддипломної практики, при підготовці магістерської роботи та під час навчання в аспірантурі.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять 1-4 теми, до другого – 5-9 теми.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною в кінці семестру.

Ввести дату: