Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 52
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_leg_reg_int_econ_act_spe.doc

Перегляди: 447

  / 0
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 7.03040101 «Правознавство».
Дана дисципліна є дисципліною за вибором за спеціальністю «Господарське право».
Викладається у І семестрі V курсу в обсязі – 108 год. ( 3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Мета дисципліни – забезпечення набуття студентами знань про основні інститути законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) як підгалузі господарського законодавства.
Завдання – з’ясування студентами теоретичного підґрунтя та практичного значення основних питань правового регулювання ЗЕД, отримання необхідних навичок правової роботи в сфері ЗЕД.
Предметом дисципліни є суспільні відносини, що складаються в процесі організації і безпосереднього здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як господарської діяльності, побудованої на взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: зміст інститутів та норм законодавства України та відповідних міжнародно-правових договорів (у тому числі угод СОТ), що регулює основні питання правового регулювання ЗЕД;
вміти: тлумачити положення законодавства про ЗЕД, вільно орієнтуватися в його системі, вирішувати колізії, розв’язувати теоретичні та практичні завдання з тематики навчальної дисципліни, використовувати набуті знання для вирішення правових проблем зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Спецкурс «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».
Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення спецкурсу передбачає використання студентами раніше набутих знань з господарського, цивільного, міжнародного публічного та приватного, митного права, їх систематизацію та поглиблення.

Ввести дату: