Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 71
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_leg_bas_ins_bus.doc

Перегляди: 423

  / 0
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Правові засади страхової справи» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.
Нормативна дисципліна «Правові засади страхової справи» викладається студентам другого курсу магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 72 годин учбових занять (2 кредити ECTS). З них на лекції відведено – 17 годин, на семінарські заняття – 17 годин, на самостійну роботу –7 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів та двох модульних контрольних робіт. Перший змістовий модуль складають теми 1-4, другий – теми 5-10. Формою контролю є іспит.
Мета дисципліни навчальна нормативна дисципліна «Правові засади страхової справи» передбачає опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та принципів страхової справи / діяльності (страхування, страхове законодавство, страхова діяльність, страхові відносини, суб’єкти страхової діяльності, страхові зобов’язання, ліцензування страхової діяльності, договори страхування, припинення діяльності страховика тощо).
Завданням дисципліни є формування у студентів практичних навичок щодо:
а) самостійного вивчення і використання актів страхового законодавства та спеціальної літератури із страхового права;
б) самостійного виявлення основних проблем, що виникають в процесі застосування страхового законодавства та правозастосовної практики;
в) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності страховиками (установчих та внутрішніх документів страховиків, договорів страхування, полісів страхування, правил страхування, претензій, інших локальних актів тощо).
Предметом вивчення дисципліни «Правові засади страхової справи» є сукупність норм, що регулюють господарську страхову діяльність, практика правозастосування, модернізація законодавства України про страхову діяльність (справу), а також аналіз та вивчення основних доктринальних положень про страхування. Необхідність викладення такого спецкурсу зумовлена специфікою страхової діяльності з огляду на її соціальну важливість.
Систему спецкурсу становлять елементи, виділені тематично (за спільним предметом). Усі теми спецкурсу «Правові засади страхової справи» взаємопов’язані, доповнюють одна одну.
Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері правознавства навчальна дисципліна «Правові засади страхової справи» є однією із складових комплексної підготовки магістрів.
Зв’язок з іншими дисциплінами вивчення навчальної дисципліни «Правові засади страхової справи» закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими правовими дисциплінами (Проблеми господарського права, Актуальні проблеми господарського права, Господарське процесуальне право, Правова робота в господарських організаціях, Інвестиційне право, Конкурентне право, Корпоративне право, Право промислової власності та ін.) в процесі подальшого навчання, в т.ч. в аспірантурі.
Структура курсу Перший змістовий модуль (ЗМ 1) містить знання з наступних питань: економіко – правові засади страхової діяльності; поняття, ознаки та види страхової діяльності; державне регулювання страхової діяльності; джерела правового регулювання страхової діяльності. У другому змістовому модулі (ЗМ 2) вивчають питання: правове становище учасників страхової діяльності; майнова основа господарювання суб’єктів страхової діяльності; договір страхування; особливості правового регулювання окремих видів страхової діяльності; правові засади перестрахової діяльності; способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів страхової діяльності та споживачів страхових послуг.
З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, задач, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання, наукові доповіді, юридичні есе та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарських заняттях оцінюється викладачем самостійно. Завершується вивчення дисципліни «Правові засади страхової справи» проведенням письмового іспиту. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістові модулі.

Ввести дату: