Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 46
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_inv_law.doc

Перегляди: 772

 5 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Інвестиційне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство».
Дана дисципліна є дисципліною за вибором за спеціалізаціями «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право» .
Викладається у І семестрі ІІ курсу магістратури в обсязі – 108 год. ( 3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Мета дисципліни – забезпечення набуття студентами знань про основні інститути інвестиційного права України як підгалузі господарського права.
Завдання – з’ясування студентами теоретичного підґрунтя та практичного значення основних питань інвестиційного права, отримання необхідних навичок правової роботи в сфері інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Предметом дисципліни є суспільні відносини, що складаються в процесі організації і безпосереднього здійснення інвестиційної діяльності як виду діяльності вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: зміст інститутів та норм законодавства України та відповідних міжнародно-правових договорів, що регулює основні питання правового регулювання інвестиційної діяльності;
вміти: тлумачити положення інвестиційного законодавства, вільно орієнтуватися в його системі, вирішувати колізії, розв’язувати теоретичні та практичні завдання з тематики навчальної дисципліни, використовувати набуті знання для вирішення правових проблем інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Спецкурс «Інвестиційне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення спецкурсу передбачає використання студентами раніше набутих знань з господарського, цивільного, міжнародного публічного та приватного, митного права, їх систематизацію та поглиблення.

Ввести дату: