Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 32
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014

Перегляди: 991

 5 / 1
- +  

Опис

Вступ. Навчальна дисципліна «Акціонерне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.
Нормативна дисципліна «Акціонерне право» викладається студентам другого курсу магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в І семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 72 години учбових занять (2 кредити за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). З них на лекції відведено – 18 годин, на семінарські заняття – 16 години, на самостійну роботу – 38 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів та двох модульних контрольних робіт (тестувань). Закінчується вивчення дисципліни іспитом в І-му семестрі.
Метою і завданнями навчальної дисципліни «Акціонерне право» є:
– опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів акціонерного права (акціонерне товариство; акціонери; акціонерні відносини, створення акціонерного товариства; договори, що опосередковують акціонерні відносини; акціонерний капітал; дивіденди; корпоративне управління; припинення акціонерного товариства тощо);
– формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів акціонерного законодавства та літератури з акціонерного права; 2) виявлення та розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування акціонерного законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності господарюючих суб’єктів (установчих та внутрішніх документів акціонерних товариств; договорів, які опосередковують акціонерні відносини; позовів на захист інтересів учасників акціонерних відносин тощо).
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Акціонерне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Акціонерне право» на 2-му курсі магістратури закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Проблеми господарського права, Проблеми господарського процесуального права та ін.) в процесі навчання за програмою підготовки «магістр», при проходженні переддипломної практики і при підготовці магістерської роботи, а також при навчанні в аспірантурі.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Акціонерне право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-10 теми.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.

Ввести дату: