Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 70
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_econ_law_part_1.doc

Перегляди: 1415

 5 / 1
- +  

Опис

Вступ. Навчальна дисципліна «Господарське право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.
Нормативна дисципліна «Господарське право» викладається студентам третього курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в І та ІІ семестрах. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 216 годин учбових занять (6 кредитів за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). З них на лекції відведено – 68 годин, на семінарські заняття – 34 години, на самостійну роботу – 114 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з п’яти змістових модулів та п’яти модульних контрольних робіт (тестувань). Закінчується вивчення дисципліни заліком в І-му семестрі та іспитом в ІІ-му семестрі.
Метою і завданнями навчальної дисципліни «Господарське право» є:
– опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права (господарська діяльність, господарські відносини, суб’єкти господарських відносин, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, банкрутство, правові режими господарювання в окремих сферах, галузях економіки, на певних територіях, в особливих умовах тощо);
– формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів господарського законодавства та літератури з господарського права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування господарського законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності господарюючих суб’єктів (установчих та внутрішніх документів господарських організацій, договорів, претензій тощо).
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Господарське право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Господарське право» на 3-му курсі закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Господарське процесуальне право, Правова робота в господарських організаціях, Інвестиційне право, Конкурентне право, Корпоративне право, Акціонерне право, Право промислової власності та ін.) в процесі подальшого навчання, в т.ч. за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр» та в аспірантурі.
Система контролю знань та умови складання заліку та іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Господарське право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 5 модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-10 теми, до третього – 11-16 теми, до четвертого – 17-19 теми, до п’ятого – 20-29 теми.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.

Ввести дату: