Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 40
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_dis_res_econ_con.doc

Перегляди: 928

 4 / 1
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є за вибором для студентів за спеціалізацією «Господарський процес».
Спецкурс «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» викладається студентам другого курсу магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 72 години учбових занять (2 кредити ECTS). З них на лекції відведено – 17 годин, на семінарські заняття – 17 годин, на самостійну роботу – 38 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів та двох модульних контрольних робіт. Перший змістовий модуль складають теми 1-3, другий – теми 4-7. Формою контролю є іспит.
Мета навчальної дисципліни. В умовах ринкової економіки господарський договір є основним засобом організації відносин між суб’єктами господарювання та важливим інструментом правової організації господарського життя суспільства в цілому. Через це великого значення для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів господарсько-процесуальної спеціалізації має ґрунтовне освоєння та розуміння теоретичних засад регулювання господарських договірних відносин на нормативно-правовому, індивідуальному (саморегулятивному) та судовому рівні.
Завдання навчальної дисципліни - поглиблення знань, які були одержані студентами при вивченні нормативних курсів господарського та цивільного права, господарського процесуального права та спецкурсу «Теорія господарського договірного права» з питань вирішення спорів щодо регулювання договірних відносин суб’єктів господарської діяльності.
Предметом дисципліни є суспільні відносини, що складаються в процесі вирішення спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні, виконанні та визнанні недійними господарських договорів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: зміст законодавчих актів, якими регулюються договірні відносини в сфері господарювання; рішення Конституційного Суду України з питань, що охоплюються предметом спецкурсу; методологічні підходи до вирішення проблем застосування норм господарського та цивільного законодавства, якими регулюються господарські договірні відносини; узагальнення вищих судових інстанцій щодо розгляду спорів, які виникають з господарських договірних відносин (постанови Пленуму Верховного Суду України, пленуму Вищого господарського суду, інформаційні листи Вищого господарського суду України), а також правові позиції Верховного Суду України у справах цієї категорії;
вміти вирішувати казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського права, господарського процесуального права, цивільного права, договірного права, письмово аргументувати власну правову позицію (в тому числі, шляхом складання процесуальних документів: проекту позовної заяви, клопотання, судового рішення, ухвали суду, постанови касаційної інстанції).
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» юридичного факультету.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення спецкурсу передбачає використання студентами раніше набутих знань з господарського і цивільного права, господарського процесуального права та теорії господарського договірного права, їх систематизацію та поглиблення.
Структура спецкурсу Перший змістовий модуль (ЗМ 1) містить знання з наступних питань: загальна характеристика господарських договірних спорів; тлумачення господарського договору судом; досудове врегулювання господарських договірних спорів. У другому змістовому модулі (ЗМ 2) вивчають питання: особливості вирішення спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні, виконанні та визнанні недійсними господарських договорів.

Ввести дату: