Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 39
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2014
Файл: Kaf_econ_law_2014_cor_law.doc

Перегляди: 1249

 5 / 1
- +  

Опис

Вступ. Навчальна дисципліна «Корпоративне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.
Нормативна дисципліна «Корпоративне право» викладається студентам четвертого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2 семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 128 години учбових занять (3 кредити за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). З них на лекції відведено – 32 годин, на семінарські заняття – 32 години, на самостійну роботу – 64 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з трьох змістових модулів та 3 модульних контрольних робіт (тестувань). Закінчується вивчення дисципліни заліком в 2-му семестрі.
Метою і завданнями навчальної дисципліни «Корпоративне право» є:
– опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів корпоративного права (господарська корпорація/ГК; учасники ГК; корпоративні відносини; створення ГК; корпоративні договори; капітал ГК; прибуток та дивіденди ГК; корпоративне управління; припинення ГК тощо);
– формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів корпоративного законодавства та літератури з корпоративного права; 2) виявлення та розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування корпоративного законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності ГК (установчих та внутрішніх документів ГК; договорів, які опосередковують корпоративні відносини; позовів на захист інтересів учасників корпоративних відносин тощо).
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Корпоративне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Корпоративне право» на 4-му курсі (рівень підготовки – бакалавр) закладає основу для використання студентами одержаних знань в процесі навчання за програмою підготовки «бакалавр» (при проходженні практики, при підготовці курсової та бакалаврської роботи тощо), а згодом при опануванні інших господарсько-правових дисциплін (Проблеми господарського права, Проблеми господарського процесуального права, Акціонерне право та ін.) за напрямами підготовки «спеціаліст», «магістр».
Система контролю знань та умови складання заліку. Нормативна навчальна дисципліна «Корпоративне право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів: до першого входять 1-4 теми, до другого – 5-9 теми, до третього – 9-12 теми.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.

Ввести дату: