Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: Kaf_econ_law_2013_leg_pro_com_lim_mon_act_ene_ind.doc

Перегляди: 632

  / 0
- +  

Опис

Навчальна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.
Нормативна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» викладається студентам другого курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в другому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 108 годин учбових занять (3 кредити ECTS). З них на лекції відведено – 34 годин, на семінарські заняття – 17 годин, на самостійну роботу – 50 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів. та двох модульних контрольних робіт. Перший змістовий модуль складають теми 1-8, другий – теми 9-14. Формою контролю є залік.
Мета дисципліни Навчальна нормативна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» передбачає можливість ознайомлення з правовим забезпеченням конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК, а також вивчення природніх монополій в галузі ПЕК. Також дисципліна поглиблює знання студентів у галузі конкурентного права.
Завдання дисципліни Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами необхідних знань про засади правового регулювання відносин, пов`язаних із конкуренцією в ПЕК, насамперед, регулювання монопольних утворень (через контроль держави за процесами економічної концентрації, регулювання діяльності природних монополій), захист від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та антиконкурентних дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю, правового захисту від недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.
Предметом вивчення дисципліни «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» є: місце правового забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК в системі господарського права; правовий режим природніх монополій ПЕК; правове становище органів регулювання правового забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК; особливості захисту економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції в ПЕК; студент має знати: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути господарського права, а також вміти: вирішувати казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського права, господарського процесуального права, аналізувати правозастосовчі акти, що приймаються у справах, пов`язаних із порушенням конкурентного законодавства, щодо правильності застосування норм матеріального та процесуального права.
Місце дисципліни Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" юридичного факультету. Оскільки не всі студенти слухали курс «Конкурентне право», дисципліна також ставить на меті поглиблене опанування студентами основ конкурентного права.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» базується на отриманих студентами знанням з таких навчальних дисциплін як «Господарське право», «Господарський процес», «Конкурентне право», «Кооперативне право», «Енергетичне право».
Структура курсу. Перший змістовий модуль (ЗМ 1) містить знання з наступних питань: правове регулювання конкуренції; порушення законодавства про захист конкуренції та від недобросовісної конкуренції в ПЕК. У другому змістовому модулі (ЗМ 2) вивчають питання: державне регулювання та контроль захисту природніх монополій в ПЕК; статус органів державного регулювання, що здійснюють державне регулювання ринку природніх монополій в ПЕК.
З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарських заняттях оцінюється викладачем самостійно. Завершується вивчення дисципліни «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» проведенням письмового іспиту. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістові модулі.

Ввести дату: