Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 73
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2012
Файл: kaf_gosp_prog_Prob_gosp_proc_prava_2012.doc

Перегляди: 1636

 5 / 1
- +  

Опис

Вступ. Дисципліна «Проблеми господарського процесуального права» є спецкурсом для спеціальності «Правознавство», що читається в ІІ семестрі на 1 курсі магістратури в обсязі 7 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 119 год. аудиторних занять (з них: 68 год. – лекцій, 51 год. – семінарських занять) та 133 год. самостійної роботи і завершується складанням іспиту.
Метою навчальної дисципліни «Проблеми господарського процесуального права» є:
- поглиблення теоретичних знань студентів, що були отримані при вивченні нормативного курсу «Господарське процесуальне право»;
- виявлення основних проблем правового регулювання господарсько-процесуальних відносин, а також напрацювання шляхів їх вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням;
- формування наукової методології розв'язання складних та нетипових проблем, пов'язаних із застосуванням норм господарського процесуального законодавства;
- поглиблене вивчення студентами основних положень вітчизняного і зарубіжного законодавства, міжнародних угод і конвенцій, судової і третейської (арбітражної) практики, що відноситься до регулювання й правозастосування у сфері третейського розгляду, а також регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражу.
Завданнями навчальної дисципліни «Проблеми господарського процесуального права» є:
- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних питань, принципів та інститутів господарського процесуального права;
- формування у студентів практичних навичок щодо самостійного вивчення і використання судової практики вищих судових інстанцій, спеціальної літератури з тематики курсу, самостійного розв'язання проблем, що виникають при застосуванні норм господарського процесуального законодавства;
- набуття студентами певних практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, пов'язаної із третейським розглядом господарських спорів (зокрема, вміти складати і аналізувати третейську угоду, прогнозувати її правові наслідки, готувати матеріали у разі виникнення спору з контрагентом, розробляти тактику поведінки сторін, які беруть участь у третейському розгляді, готувати судові матеріали у разі виникнення необхідності оспорювання рішення третейського суду, забезпечити його примусове виконання), як і діяльності, пов'язаної з міжнародним комерційним арбітражем (зокрема, це стосується обрання способу вирішення зовнішньоекономічного спору, складання арбітражної угоди (застереження), а також підготовки судово-арбітражних матеріалів у випадку виникнення комерційного спору з іноземним контрагентом, включаючи правильну ідентифікацію правових проблем, які повинні бути проаналізовані для забезпечення правового захисту, розробки тактики поведінки сторони, що бере участь в арбітражному розгляді зовнішньоекономічних спорів, на всіх стадіях арбітражного процесу, забезпечення захисту інтересів сторін під час арбітражного розгляду, а також на стадії оспорювання арбітражного рішення і на стадії його виконання).
Предметом навчальної дисципліни «Проблеми господарського процесуального права» є: господарські процесуальні відносини, що охоплюються як загальною, так і особливою частиною господарського процесуального права, в аспекті проблем (а) правового регулювання зазначених відносин, (б) їх правозастосування, а також (в) вдосконалення господарського процесуального законодавства з врахуванням надбань науки господарського процесуального права, реалій сучасного господарського життя, практики господарського судочинства, застосування альтернативних способів вирішення господарських спорів, вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Студент повинен знати:
- сучасні тенденції в науці господарського процесуального права;
- рішення Конституційного Суду України з питань, що охоплюються предметом курсу;
- узагальнення вищих судових інстанцій з питань застосування законодавства щодо вирішення справ господарської юрисдикції, а також правові позиції Верховного Суду України по окремих справах щодо застосування норм господарського процесуального законодавства;
- основні проблеми правового регулювання господарських процесуальних відносин, ступінь теоретичної розробки цих проблем, шляхи та засоби їх розв'язання.
Студент повинен уміти:
- самостійно аналізувати наукові літературу з тематики спецкурсу;
- самостійно виявляти проблеми правового регулювання (на підставі аналізу чинного законодавства, праць науковців та практичних працівників з цих питань, правозастосовної практики, зарубіжного досвіду), обґрунтовувати результати свого аналізу, напрацьовувати власні пропозиції щодо розв'язання зазначених проблем та оформити результати проведеного дослідження у формі наукової доповіді;
- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні проблем правозастосовного характеру.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Проблеми господарського процесуального права» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (1-й курс магістратури). Вивчення навчальної дисципліни «Проблеми господарського процесуального права» є однією із завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з господарсько-правових та господарсько-процесуальних дисциплін, підґрунтям для подальшого навчання в аспірантурі та/або наукової роботи над кандидатською дисертацією.
Форми проведення аудиторних занять: лекції (68 годин), на кожній з яких подається стислий аналіз проблем правового регулювання господарських процесуальних відносин та їх теоретичного обґрунтування (за темою лекції); семінарські заняття (51 година), що мають включати: (1) опитування студентів щодо основних питань відповідної теми, (2) двох-трьох підготовлених студентами доповідей із запропонованих для обговорення питань, (3) обговорення доповідей та (4) підведення підсумків семінарського заняття (у разі проведення модульного контролю – ще й тестування або колоквіум).
Система контролю знань та умови складання іспиту. Спецкурс «Проблеми господарського процесуального права» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою та складається з 3 самостійних модулів: модуль 1 – «Проблеми господарського процесуального права», модуль 2 – «Медіація і третейський розгляд господарських спорів», модуль 3 – «Міжнародний комерційний арбітраж».
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.

Ввести дату: