Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 63
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2012
Файл: kaf_gosp_prog_Prav_zasady_strah_spravy_2012.doc

Перегляди: 788

  / 0
- +  

Опис

Дисципліна «Правові засади страхової справи» є спецкурсом для студентів із спеціальності «Правознавство», що читається в І семестрі у магістрів денного відділення в обсязі 2 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 44 год. аудиторних занять (з них 22 год. лекцій, 22 год. семінарських занять) і 18 години самостійної роботи та закінчується заліком.
Метою і завданнями навчальної дисципліни «Правові засади страхової справи» є:
1) опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та принципів страхової справи / діяльності (страхування, страхове законодавство, страхова діяльність, страхові відносини, суб'єкти страхової діяльності, страхові зобов'язання, ліцензування страхової діяльності, договори страхування, припинення діяльності страховика тощо);
2) формування у студентів практичних навичок щодо:
а) самостійного вивчення і використання актів страхового законодавства та спеціальної літератури із страхового права;
б) самостійного виявлення основних проблем, що виникають в процесі застосування страхового законодавства та правозастосовної практики;
в) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності страховиками (установчих та внутрішніх документів страховиків, договорів страхування, полісів страхування, правил страхування, претензій, інших локальних актів тощо).
Предмет дисципліни «Правові засади страхової справи». Предметом вивчення спецкурсу «Правові засади страхової справи» є сукупність норм, що регулюють господарську страхову діяльність, практика правозастосування, модернізація законодавства України про страхову діяльність (справу), а також аналіз та вивчення основних доктринальних положень про страхування. Необхідність викладення такого спецкурсу зумовлена специфікою страхової діяльності з огляду на її соціальну важливість.
Систему спецкурсу становлять елементи, виділені тематично (за спільним предметом). Усі теми спецкурсу «Правові засади страхової справи» взаємопов'язані, доповнюють одна одну.
Вимоги до знань та вмінь:
Для опанування тем спецкурсу «Правові засади страхової справи» студент повинен:
­ відвідувати лекції;
­ закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом опрацювання нормативно-правових актів та рекомендованої літератури з відповідних тем спецкурсу;
­ виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі, брати активну участь в семінарських заняттях шляхом підготовки та оприлюднення наукових доповідей та наукових есе.
Студент повинен знати основні проблеми правого регулювання господарських страхових правовідносин в Україні; основні проблеми правового регулювання страхової справи (діяльності) в Україні; ступінь теоретичної розробки проблем правового регулювання страхової справи (діяльності), шляхи та засоби їх розв'язання; основні поняття та інститути страхового права (страхування, страхове законодавство, страхова діяльність, страхові відносини, суб'єкти страхової діяльності, страхові зобов'язання, ліцензування страхової діяльності, договори страхування, припинення діяльності страховика, перестрахування тощо); основні положення вторинного законодавства ЄС в частині регулювання страхової /перестрахової діяльності.
Студент повинен вміти самостійно:
1) виявляти проблеми правового регулювання (на підставі аналізу чинного законодавства, праць науковців та практичних працівників з питань страхової діяльності, правозастосовної практики, зарубіжного досвіду),
2) обґрунтовувати результати свого аналізу,
3) самостійно розв'язувати проблеми, що виникають в процесі застосування страхового законодавства;
4) напрацьовувати власні пропозиції щодо розв'язання зазначених проблем та оформляти результати проведеного дослідження у формі наукової доповіді або наукового есе;
5) використовувати акти страхового законодавства та літературу із страхового права;
6) самостійно розробляти правові документи, що використовуються в практичній діяльності страховиками (установчі та внутрішні документи страховиків, договори страхування, претензії, локальні нормативні акти тощо).
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності
Спецкурс «Правові засади страхової справи» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Вивчення спецкурсу «Правові засади страхової справи» закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими правовими дисциплінами (Проблеми господарського права, Актуальні проблеми господарського права, Господарське процесуальне право, Правова робота в господарських організаціях, Інвестиційне право, Конкурентне право, Корпоративне право, Право промислової власності та ін.) в процесі подальшого навчання, в т.ч. в аспірантурі.
Форми проведення аудиторних занять: лекції (22 годин), на кожній з яких подається стислий аналіз актуальних проблем правового регулювання страхової діяльності (справи) та їх теоретичного обґрунтування (за темою лекції); семінарські заняття (22 години), що мають включати:
­ опитування студентів щодо основних питань відповідної теми;
­ трьох підготовлених студентами наукових доповідей та наукових есе із запропонованих для обговорення тем;
­ обговорення доповідей, обговорення наукових есе;
­ підведення підсумків семінарського заняття (у разі проведення модульного контролю – тестування або колоквіум).
Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс «Правові засади страхової справи» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять теми 1-5, до другого – теми 5-10.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.

Ввести дату: