HONOR ET GLORIA, UTILITAS

До уваги потенційних дописувачів журналу “Адміністративне право і процес”!

Редакційна колегія приймає до розгляду статті теоретичного та прикладного характеру (без малюнків і діаграм), що відповідають вимогам Постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" (http://www.nbuv.gov.ua/law/03_vak1.html).

До статей дописувачів, які не мають наукового ступеня обов'язково мають додаватися: рецензія кандидата або доктора наук відповідного фаху, витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином.

Обсяг статті – від 8 до 10 сторінок, українською, англійською, німецькою, польською, російською мовами. Стаття подається в одному примірнику, набраному у текстовому редакторі Microsoft World, на папері формату А 4. Разом зі статтею подається CD-диск (дискета) з файлом статті, який має розширення *.rtf, в окремому файлі – електронне фото автора форматом 4х5,5 з розширенням *.jpg, якості 600*600 dpi.

Файли статті й фото обов'язково слід назвати прізвищем автора латинськими літерами!!!

Береги у статті: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Шрифт New Roman, звичайний, 14 кегль, інтервал 1,5.

Стаття має містити такі відомості (з нового абзацу через один рядок):

1) з лівого краю аркуша одним рядком − прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською, англійською мовами; науковий ступінь, вчене звання або інша інформація, яка стосується наукової діяльності автора (-ів); назва установи, організації, де працює автор (автори);

2) з лівого краю аркуша вгорі − УДК;

3) посередині рядка прописними літерами − назва статті українською мовою;

4) з нового абзацу українською мовою анотація (3-4 речення) − коротка характеристика статті, проблем або пропозицій;

5) з нового абзацу − ключові слова (6-8 слів або словосполучень) українською мовою;

6) стаття такого змісту − вступ; постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

7) список літератури. При написанні статті обов'язковим є посилання на авторів і джерела використаних або цитованих матеріалів. Список посилань, згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, оформлюється за допомогою прикінцевих зносок, відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії України за формою 23 (Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел, який наводять у дисертації та списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. − 2008. − № 3. − С. 9-13).

Усі цитати автор зобов'язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні, пунктуаційні та мовні помилки. Список літератури подається в порядку згадування в роботі (не робити текстових посилань у написаному, лише цифри у квадратних дужках – наприклад, − [12, с. 43]);

8) з нового абзацу російською, англійською мовами − прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, анотація (3-4 речення) − коротка характеристика статті, проблем або пропозицій;

9) з нового абзацу − ключові слова (6-8 слів або словосполучень) російською, англійською мовами, які, відповідно подаються до російської, англійської анотації;

10) підпис автора (авторів).

У файлі статті, на наступному аркуші подаються відомості про автора (співавторів):

• прізвище, ім'я та по батькові;

• науковий ступінь, вчене звання;

• місце роботи або навчання, посада, яку обіймає автор;

• контактна інформація (номер телефону, найменування електронної пошти, домашня адреса).

Використання без застережень абревіатур й будь-яких скорочень у статті не допускається!

У журналі друкуються статті, що не були опубліковані раніше. Редакційна колегія залишає за собою право на власне редагування поданих статей та може не погоджуватись з поглядами авторів.

Редакція залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти. Статті подані з порушенням вказаних вимог не публікуються, надіслані рукописи авторам не повертаються. Листування із дописувачами не ведеться.

Адреса для листування: кафедра адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Київ, Україна.

Відповідальний за випуск: Бевзенко Володимир Михайлович.

Тел. : (067) 955 75 99; (050) 767 33 76; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

17993 Останнє редагування 04 черв. 17:21 |