HONOR ET GLORIA, UTILITAS

03 черв. 07:06 |

Про Раду молодих вчених юридичного факультету

(1 Голосувати)

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Рада молодих вчених юридичного факультету була створена 22 квітня 2014 р. з метою об’єднання молодих науковців для активізації наукової діяльності, сприяння їх професійному росту, розвитку інноваційної діяльності. Основними завданнями РМВ стали організація науково-дослідної роботи молодих вчених, інформаційна діяльність, сприяння організації та розвитку міжвузівського наукового співробітництва молодих науковців.

НАПРЯМКИ РОБОТИ

Діяльність Ради Молодих Вчених включає в себе такі напрямки:

Організація науково-дослідної роботи молодих вчених:

- проведення наукових конференцій, семінарів, правничих шкіл та інших заходів для стимулювання наукових досліджень молодих науковців;

- сприяння розвитку безпосередніх контактів між молодими вченими для організації міжгалузевих комплексних наукових досліджень;

- пошук нових форм роботи молодих вчених, їх впровадження;

- поширення позитивного досвіду наукової роботи різних підрозділів факультету та Університету, інших українських і зарубіжних організацій

Інформаційна робота:

- поширення інформації про наукові дослідження і заходи, що проводяться українськими та зарубіжними організаціями;

- створення бази даних наукових проектів, стипендій та грантів для молодих вчених;

- створення бази даних молодих науковців факультету із зазначенням їх наукових інтересів та професійних здобутків;

- видання щорічного Альманаху «Самоврядний дух студентства та молодих науковців юридичного факультету».

Координація роботи підрозділів РМВ в організації наукових досліджень:

- Наукового товариства студентів (Наукове товариство студентів);

- системи студентсько-аспірантських наукових гуртків (Наукові гуртки юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка);

- Legal Workshop (Legal Workshop).

Прес-центр РМВ:

- організація роботи сторінки РМВ на сайті факультету, підтримка її функціонування, наповнення сторінки;

- статті в журнали та газети про діяльність РМВ, висвітлення напрямків діяльності РМВ на сайті Університету, сайті РМВ КНУ, в соціальних мережах;

- фотозвіти про роботу РМВ;

Робота з громадськістю:

- співпраця з РМВ КНУ та РМВ інших вищих навчальних закладів України;

- підтримка сторінок РМВ в соцмережах.

СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РМВ

Членами РМВ можуть бути аспіранти, молоді вчені, спеціалісти та викладачі факультету у віці до 35 років, а також докторанти і доктори наук у віці до 40 років.

Студенти факультету, які є членами НТС та беруть активну участь в науково-дослідній роботі, можуть стати асоційованими членами РМВ.

Організаційна структура Ради дозволяє максимально налагоджувати наукову співпрацю як в межах факультету, так і з іншими підрозділами Університету. Так, до складу Правління Ради входять представники усіх кафедр факультету, що зумовлює розвиток безпосередніх контактів між молодими вченими незалежно від спеціалізації, в тому числі для організації міжгалузевих наукових досліджень.

Структурними одиницями РМВ є Наукове товариство студентів, система наукових гуртків та Legal Workshop, що дозволяє налагоджувати співпрацю молодих науковців зі студентами.

Наукове товариство студентів юридичного факультету є самоврядним, добровільним об’єднанням студентів юридичного факультету. Основною метою діяльності НТС є створення умов для повного та всебічного наукового та творчого розвитку студентів, організаційна допомога РМВ у реалізації наукових заходів, проведенні наукової роботи. Членом НТС може стати будь-який студент юридичного факультету, що має бажання працювати в ньому, активно займається або прагне займатись науковою діяльністю.

Система студентсько-аспірантських наукових гуртків включає усі наукові гуртки, створені на юридичному факультеті (станом на 2015 р. їх функціонує 25). До роботи наукових гуртків мають можливість долучитися студенти та аспіранти з усіх курсів; причому кожен молодий науковець може обрати для себе як один, так і декілька гуртків за інтересами. Завданням наукових гуртків є створення належних умов для плідної співпраці студентів та аспірантів з науковцями факультету. Основними формами роботи є доповіді, однак, практикуються й інші форми, зокрема круглі столи, диспути, презентації та зустрічі з провідними практикуючими спеціалістами у галузі права тощо.

Legal Workshop функціонує з 2014 р., здійснює діяльність у трьох організаційних формах: 1) англомовний гурток; 2) Lectures – організація лекцій, дискусій, круглих столів провідних спеціалістів в галузі права та дипломатії, 3) Interactive – студентська спільнота, яка має на меті практику та вдосконалення розмовної англійської та лідерських якостей через підготовку промов, проведення розвиваючих вправ з teambuilding та організацію дискусій.

СПІВПРАЦЯ З РМВ УНІВЕРСИТЕТУ

Рада молодих вчених юридичного факультету при здійсненні своєї діяльності співпрацює з Радою молодих вчених Університету. Голова РМВ юридичного факультету входить до складу Правління РМВ Університету, що створює можливості для налагодження ефективної співпраці з адміністрацією Університету та молодими вченими різних факультетів та інститутів.

Члени РМВ юридичного факультету беруть участь в діяльності РМВ КНУ. Зокрема, представники юридичного факультету взяли участь у круглому столі «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (листопад 2014 р.), соціологічному дослідженні «Актуальні проблеми молодих науковців КНУ імені Тараса Шевченка» (жовтень-грудень 2014 р.), Загальних Зборах РМВ КНУ (травень 2015 р.). http://rmn.knu.ua/

Ірина Сахарук,
Голова РМВ юридичного факультету

 

Затверджую

Декан юридичного факультету
______________ І. С. Гриценко

22 квітня 2014 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих науковців юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


І. Загальні положення

1.1. Рада молодих науковців (далі Рада) юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – факультету) є постійно діючим колегіальним, дорадчим та представницьким органом самоврядування молодих науковців факультету, яка здійснює свою діяльність відповідно до напрямів науково-дослідної діяльності факультету.

1.2. Рада факультету діє згідно чинного законодавства України, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про Раду молодих науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і цього Положення.

1.3. У своїй діяльності Рада факультету керується принципами:
1) пріоритетності наукової творчості;
2) конкурентоспроможності освіти та науки;
3) рівноправності та самоврядування;
4) гласності і колегіальності;
5) органічного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

ІІ. Мета, завдання та основні напрямки діяльності Ради факультету

2.1. Основною метою діяльності Ради факультету є об’єднання молодих науковців для активізації наукової діяльності на факультеті та розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, сприяння професійному росту молодих науковців, розвиток їх інноваційної діяльності та залучення до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки.

2.2. Для досягнення своєї мети Рада факультету ставить перед собою наступні завдання:
1) організація науково-дослідної роботи молодих вчених факультету;
2) сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих науковців, підтримки їх наукових інтересів в галузі юриспруденції;
3) пошук та підтримка талановитих молодих дослідників факультету, надання їм всебічної допомоги;
4) створення бази даних молодих науковців факультету із зазначенням їх наукових інтересів та професійних здобутків;
5) сприяння проведенню ґрунтовних наукових досліджень в галузі права молодими вченими; 
6) сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
7) інформаційна та просвітницька діяльність серед молодих вчених; 
8) сприяння організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва молодих науковців.

2.3. Для виконання поставлених завдань Рада факультету:
1) координує роботу різних підрозділів факультету в організації наукових досліджень молодих науковців;
2) організовує і проводить щорічні наукові конференцій, семінари, правничі школи та інші заходи для стимулювання наукових досліджень молодих науковців;
3) сприяє та організовує видання наукових праць молодих вчених;
4) сприяє розвитку безпосередніх контактів між молодими науковцями для організації міжгалузевих комплексних наукових досліджень, спрямованих на вирішення актуальних і практично значущих завдань сучасної юридичної науки;
5) проводить роботу з інформування молодих науковців факультету про наукові дослідження і заходи, що проводяться українськими та зарубіжними організаціями, створює бази даних, надає інші послуги, необхідні молодим ученим;
6) підтримує і стимулює інноваційну діяльність молодих вчених факультету, організовує та здійснює роботу щодо інформування молодих науковців про інвестиційні програми та гранти для молоді;
7) веде пошук нових форм роботи молодих науковців факультету, виступає ініціатором їх впровадження в практику;
8) узагальнює і поширює позитивний досвід наукової роботи різних підрозділів факультету та Університету, інших українських і зарубіжних організацій;
9) готує та представляє Вченій Раді, декану та структурним підрозділам факультету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності молодих вчених;
10) веде співробітництво з Радами молодих вчених університетів-партнерів та іншими організаціями;
11) представляє інтереси молодих науковців факультету в державних, муніципальних, наукових, громадських та інших організаціях;
12) висвітлює діяльність Ради факультету і поширює інформацію з цього приводу;
13) здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.


ІІІ. Членство в Раді факультету

3.1. Членами Ради факультету можуть бути аспіранти, здобувачі, молоді науковці, спеціалісти та викладачі факультету: у віці до 35 років – особи без ступеню та кандидати наук, у віці до 40 років – докторанти і доктори наук.

3.2. Членство в Раді факультету є вільним і здійснюється на добровільних засадах. 
У Раді факультету відсутня система членських внесків.

3.3. Прийом в члени Ради факультету здійснюється Правлінням Ради факультету на підставі письмової чи електронної заяви, поданої особою на ім`я Голови Ради факультету.

3.4. Члени Ради молодих науковців факультету мають право:
1) бути обраним у керівні органи Ради факультету;
2) голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах Ради факультету;
3) вносити свої пропозиції на розгляд Ради факультету;
4) брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Ради факультету;
5) брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших наукових заходів, що проводить Рада факультету;
6) представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених факультету;
7) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Ради факультету;
8) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Ради факультету; 
9) вийти з Ради факультету, подавши до Правління Ради факультету письмову заяву.

3.5. Член Ради факультету зобов'язаний:
1) дотримуватись вимог цього Положення, інших внутрішніх документів Ради факультету;
2) бути присутнім на засіданнях Загальних зборів Ради факультету;
3) своєчасно виконувати взяті на себе обов'язки, рішення Правління Ради, що прийнятті в межах їх повноважень; 
4) брати активну участь у досягненні цілей та завдань Ради факультету, всіляко сприяти Раді факультету у її діяльності;
5) не допускати дій, що дискредитують Раду факультету;
6) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Положенням та внутрішніми документами Ради факультету, що не суперечать чинному законодавству.

3.6. Припинення членства в Раді факультету може бути здійснене за власним бажанням, при відрахуванні / звільненні з факультету, за віком.
Член Ради факультету може бути виключений з Ради факультету за порушення даного положення за рішенням Правління Ради факультету.

3.7. Студенти юридичного факультету, які беруть активну участь в науково-дослідній роботі, можуть стати асоційованими членами Ради факультету і мають права, передбачені підпунктами 3, 5, 6, 7, 8 пункту 3.4 цього Положення. На таких студентів поширюється дія пункту 3.5 Положення (крім підпункту 2).


IV. Керівні органи, структура та порядок роботи Ради факультету

4.1. До керівних органів Ради факультету відносяться::
1) Загальні збори Ради факультету;
2) Правління Ради факультету;
3) Голова Ради факультету;

4.2. Вищим органом Ради факультету є Загальні збори Ради факультету, які здійснюють діяльність у формі чергових та позачергових засідань.

4.3. До повноважень Загальних зборів Ради факультету віднесено:
1) затвердження плану роботи Ради факультету на навчальний рік;
2) визначення основних напрямків діяльності Ради факультету;
3) розгляд звітної доповіді Голови Ради факультету;
4) затвердження символіки Ради факультету;
5) інші повноваження, що випливають із завдань Ради факультету та не суперечать даному Положенню.

4.4. Чергові Загальні збори Ради факультету проводяться 1 раз на рік.
Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Правління Ради факультету, або за вимогою 2/3 від складу Ради факультету.

4.5. Загальні збори Ради факультету правочинні за наявності на її черговому та позачерговому засіданні не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Ради факультету. 
Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості членів Ради факультету, присутніх на правомочному засіданні Загальних зборів і оформляються протоколом.

4.6. Правління Ради факультету є постійно діючим колегіальним виконавчим органом. який виконує координаційні функції.

4.7. Правління Ради факультету виконує наступні завдання:
1) розробляє та вносить до Загальних зборів подання щодо основних напрямів діяльності Ради факультету;
2) організовує та координує реалізацію основних напрямів діяльності Ради факультету;
3) виконує рішення Загальних зборів Ради факультету;
4) розробляє план роботи Ради факультету на навчальний рік;
5) збирає та поширює інформацію стосовно проведення наукових та науково-дослідних заходів на факультеті та інших ВНЗ; 
6) допомагає у відборі та оформленні кращих наукових робіт молодих вчених для опублікування та подання на конференції та конкурси; 
7) приймає до Ради факультету нових членів, надає та позбавляє їх відповідного статусу;
8) заслуховує звіти Голови Наукового товариства студентів факультету, координатора системи студентсько-аспірантських наукових гуртків факультету;
9) розробляє та затверджує внутрішні документи Ради факультету в межах своєї компетенції;
10) розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення діяльності Ради факультету на розгляд декана та Вченої ради факультету;
11) виконує інші завдання, що випливають з поточної діяльності Ради факультету.

4.8. До складу Правління Ради факультету входить Голова Ради факультету, по одному представнику від кожної кафедри факультету, Голова Наукового товариства студентів факультету, координатор студентсько-аспірантських наукових гуртків. 
Склад правління Ради факультету затверджується Вченою радою факультету. Дата затвердження нового складу Правління Ради є датою початку його повноважень, які зберігаються до моменту перевиборів.
Член Правління Ради обирається на 3 роки. Далі його членство повинно бути поновлено чи призупинено на основі рішення відповідної кафедри, що його висував.

4.9. Чергові засідання Правління скликаються не рідше одного разу на 2 місяці.
Позачергові засідання скликаються Головою Ради факультету або на вимогу 1/3 складу членів Правління.
Засідання Правління вважається правочинними за умови присутності більш ніж половини членів Правління. Рішення приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

4.10. Голова Ради факультету висувається із його членів з врахуванням рекомендацій Вченої ради факультету і призначається строком на 3 роки деканом факультету. Головою Ради факультету може бути співробітник факультету, який на момент обрання має ступінь кандидата або доктора наук.

4.11. Голова Ради факультету за посадою є членом Вченої ради факультету.

4.12. В межах своєї компетенції Голова:
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Ради факультету та Правління Ради факультету щодо реалізації її мети та завдань;
2) забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Ради факультету;
3) представляє Раду факультету у відносинах з фізичними та юридичними особами у відповідності до даного Положення;
4) координує діяльність Ради факультету з адміністрацією факультету;
5) приймає рішення про час проведення чергового засідання Правління;
6) головує на засіданнях Загальних зборів Ради факультету та Правління Ради факультету; 
7) призначає Голову Наукового товариства студентів, координатора студентсько-аспірантських наукових гуртків, керівників інших структурних підрозділів Ради факультету;
8) готує щорічний звіт про діяльність Ради факультету на Загальні збори Ради факультету та засідання Вченої ради факультету;
9) має право скликати позачергові засідання Правління Ради факультету;
9) підписує протоколи засідань Загальних зборів та Правління Ради факультету, інші затверджені документи, що стосуються діяльності Ради;
10) несе відповідальність за діяльність Ради факультету;
11) виконує інші функції, що випливають з цього Положення.
За необхідністю Голова Ради факультету може делегувати свої функції одному з членів Правління Ради факультету.

4.13. Голова Ради факультету зобов`язаний ініціювати розгляд важливих для Ради факультету питань на Загальних зборах Ради, засідання Правління Ради та засіданні Вченої ради факультету.

4.14. Рада факультету здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи, що узгоджується з деканом факультету та затверджується Загальними зборами Ради факультету.

4.15. Структурними одиницями Ради факультету є Наукове товариство студентів юридичного факультету, система студентсько-аспірантських наукових гуртків факультету.

4.16. З метою виконання окремих завдань, що мають особливе значення для реалізації мети Ради факультету, рішенням Правління Ради факультету можуть бути створені тимчасові структурні підрозділи, які автоматично припиняють своє існування після досягнення мети, з якою вони створені.

V. Взаємодія Ради факультету з адміністрацією факультету

5.1. Адміністрація факультету:
1) надає Раді факультету інформацію стосовно наукової молоді факультету та створює умови, необхідні для ефективної діяльності Ради факультету (приміщення, офісна техніка, меблі тощо);
2) забезпечує організаційну, консультативну та матеріальну підтримку діяльності Ради, що передбачена даним Положенням;
3) інформує Правління Ради про рішення факультету щодо питань молодіжної політики.

5.2. Рада молодих науковців:
1) надає допомогу факультету в організації та проведенні наукових заходів;
2) надає пропозиції декану, заступнику декана з наукової роботи, керівництву кафедр щодо покращення організації роботи молодих науковців;
3) забезпечує адміністрацію факультету статистичною та аналітичною інформацією про проблеми та ініціативи молодих науковців.

2732 Останнє редагування 09 черв. 12:43 |

Коментарі