HONOR ET GLORIA, UTILITAS

15 трав. 18:46 |

Список учасників конференції "Актуальні питання державотворення в Україні" - 2014, тези яких рекомендовані до друку

(7 )

 

С е к ц і я 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

 

До питання про співвідношення понять «застосування норм права» і «правозастосовна діяльність»

доповідачВєлікян Луіза Араївна – студентка 1-го курсу Юридичного інститутуНаціонального авіаційного університету

науковий керівник – к.ю.н., доц. Малярчук Н. В.

Право на евтаназію: загальнотеоретична характеристика

доповідачДемчук Павло Володимирович –  студент 1 курсу юридичного факультетуЛьвівського національного університету ім. Івана Франка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Раданович Н.М.

Взаємодія державних та недержавних суб’єктів правотворчої діяльності в сучасних умова розбудови державності в України

доповідач – Дідич Тарас Олегович – к.ю.н., доцент кафедри теорії права і державиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Законодавчі основи соціального забезпечення в Україні періоду Української Центральної Ради

доповідач – Колосова Ольга Олександрівна –  к.ю.н., ст. викладач кафедри загально-правових дисциплін Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Особливості визначення суверенітету народу і суверенітету нації у праці Миколи Міхновського «Самостійна Україна

доповідач – Костицька Софія Василівна –  студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник –к.ю.н., ас. Орленко В. В.

Способи підвищення ефективності реалізації законів в Україні

доповідач – Кравченко Михайло Георгійович –  к.ю.н., юрист 1-го категорії, НДС «Центр дослідження проблем прав людини»

Проблема трансформації боротьби за права людини у боротьбу за права нації в контексті діяльності правозахисного руху Української Гельсінської Групи

доповідач – Марчук Богдана Василівна –  студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Орленко В. В.

Розвиток громадянського суспільства в аспекті сучасних процесів

доповідач – Матат Андрій Володимирович –  студент 3 курсу юридичного факультету Київського  університету права НАН України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Оніщенко Н.М.

Основні державницькі погляди В‘ячеслава Липинського як ідеолога  українського  монархізму ХХ століття за «Листами до братів-хліборобів»

доповідач – Наконечний Володимир Володимирович –  студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Теремцова Н. В.

Елітарний правовий нігілізм в державах перехідного типу

доповідач – Подхолюзіна Валентина Олександрівна –  студентка 1 курсу юридичного факультету Національного університету ДПС України

науковий керівник – к.ю.н., ас. Старостюк А. В.

Взаємозв’язок та протиріччя властивостей права

доповідач – Романюк Євгенія Олександрівна - Молодший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Політико-правові особливості Конституції  Республіки Польща 1935 року

доповідач – Скляренко Ігор Васильович –  студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Орленко В. В.

Типологія правових систем на основі комплексного критерію глобалізації

доповідач – Удовика Лариса Григорівна – к. філос. наук, доцент, зав. кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету

Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я людини за кодексом 1743 року «Права, за якими судиться малоросійський народ»

доповідач – Хоній Роман Ігорович –  студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П

Уявлення про державотворення в націоналістичному світогляді ОУН

доповідач – Чапля Марія Тарасівна –  студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П

С е к ц і я 2

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції

доповідач – Айріян Крістіна Борисівна –  провідний спеціаліст  Служби забезпечення діяльності заступників Голови Конституційного Суду України, ад’юнкт  Національної академії внутрішніх справ України  (заочної форми навчання)  кафедри конституційного та міжнародного права

науковий керівник – к.ю.н., проф. Солоненко О.М.

Соотношение понятий космического объекта и космического мукора

доповідач – Антоненко Микола Миколайович –  аспірант 2 року навчання кафедри повітряного та космічного права юридичного інституту Національного авіаційного університету

науковий керівник – к.ю.н., доц. Корнєєв Ю.В.

Інститут конституційної скарги: зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні

доповідач – Баргілевич Марія Іванівна –  студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц.Лотюк О. С.

Актуальні питання перекладу Рішень Європейського суду з прав людини

доповідач – Бачинська Ольга-Марія Ігорівна - студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Макарова З. С.

Основні моделі конституційного контролю

   доповідач - Білоус Єлизавета Віталіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського

   національного університету імені Тараса Шевченка

   науковий керівник – к.ю.н., доц. Лотюк О.С.

Реалізація конституційного права громадян на функціонування української мови як державної

доповідач – Білоус Костянтин Віталійович - студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого України

науковий керівник – к.ю.н., доц. Слінько Т. М.

Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді

доповідач – Глущенко Світлана Володимирівна – к.ю.н. суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

науковий керівник – д.ю.н., проф. Сердюк В.В.

Культурологічні аспекти ескалації тероризму

доповідачГорян Елла Володимирівна –  к.ю.н., доц.. кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Принцип пропорційності в конституційному прав

доповідач – Дубенська Ірина Ігорівна - студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Черняк Є.В.

Правова охорона конституції

     доповідач – Костенко Максим Володимирович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського 

     національного університету імені Тараса Шевченка

     науковий керівник – к.ю.н.,доц. Васильченко О.П.

Форми правозахисної діяльності органів прокуратури з питань дотримання бюджетного законодавства

доповідач – Литовка Вікторія Миколаївна – старший викладач кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України

науковий керівник – к.ю.н., проф. Пастернак Ю.Б

Модернізації парламенту України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (окремі питання)

доповідач – Омельченко Наталія Леонідівна – к.ю.н., науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького

Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права

доповідач – Портнов Ігор Андрійович - студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильченко О. П.

Абсентеїзм в конституційному праві: причини виникнення та шляхи подолання

доповідач – Рудь Ганна Ігорівна - студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Шамрай В. В

Законодавче забезпечення соматичних прав в Україні

доповідач – Стукан Наталія Петрівна - студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Москалюк О. В.

Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави

доповідач – Тараненко Анатолій Анатолійович - ад’юнкт кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ

науковий керівник – д.ю.н., проф. Федоренко В. Л.

До питання реформи системи державного управління в Україні

доповідач – Щебетун Ірина Степанівна – к.ю.н., доц. економіко-правового факультету Донецького національного університету 

Се к ц і я 3

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Новітні погляди академіка В.Б. Авер'янова у формуванні сучасної генези доктрини предмету адміністративного права

доповідач – Барікова Анна Анатоліївна - студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю

Звернення, як один із елементів представництва прокурором інтересів громадянина  в порядку адміністративного судочинства.

доповідач – Безкровний Євген Анатолійович - аспірант кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії Прокуратури України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Рибалка Н.О.

Підстави відмови експерта в наданні висновку в адміністративному судочинстві

доповідач – Біла Валерія Олегівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Поняття адміністративного акту на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду.

доповідач – Бойко Вячеслав Сергійович - студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А. А.

Напрями удосконалення правових засад інституційного забезпечення державного регулювання в сферах телекомунікацій, телебачення та радіомовлення

доповідач – Гандзюк Ірина Богданівна - студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващенко Ю. В.

Щодо корупційних ризиків Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ

доповідач – Дараган Валерій Валерійович – к.ю.н. факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Правова природа та сутність поняття розпорядника бюджетних коштів

доповідач – Діхтієвський Володимир Петрович - студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Діхтієвський П.В.

Проблемні питання надання адміністративної послуги з вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- та 45-річного віку

доповідач – Дубчак Анастасія Володимирівна - студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Бевзенко В.М.

Гласність та відкритість в адміністративному процесі

доповідач – Єрема Микола Ростиславович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Акти органів судової влади як джерело адміністративного процесуального права

доповідач – Задирака Наталія Юріївна – к.ю.н., доц. кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Суспільна небезпека, як критерій розмежування адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених в інформаційній сфері

доповідач – Заярний Олег Анатолійович – к.ю.н., ас. кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Медіація в адміністративному процесі

доповідач – Карпанасюк Віктор Володимирович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Сучасні виміри кодифікації адміністративного законодавства

доповідач - Коломоєць Тетяна Олександрівна - д.ю.н.,проф., декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету

Електронна форма взаємодії з приватними особами

доповідач – Кравченко Катерина Олександрівна - студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

Щодо питання законодавчого регулювання системи центральних органів виконавчої влади

доповідач – Крегул Юрій Іванович – к.ю.н., проф. факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету

Особливості закріплення  принципу «єдиного вікна» в законодавстві України

доповідач – Макарчук Мирослава Павлівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Окремі засади реалізації ювенальної політики в реформуванні адміністративного законодавства України

доповідач– Максименко Олена Василівна – к.ю.н., старший науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ

Особливості реєстраційного провадження  у діяльності Міністерства доходів і зборів України

доповідач – Мачарашвілі Спартак Бондович – студент  5 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

науковий керівник – д.ю.н., проф. Голосніченко І.В.

Юридично значимі дії, як правова форма публічного адміністрування: проблеми доктринального визначення

доповідач - Меліхова Ольга Юріївна - к.ю.н.,доц. кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету

Поняття та сутність реєстраційного провадження

доповідач – Мельник Юрій Олегович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

Органи виконавчої влади в умовах проведення реформи публічної влади в Україні

доповідач – Міхровська Марина Станіславівна – ас. кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Герасименко Є.С.

Актуальні проблеми щодо підтвердження в адміністративному судочинстві обґрунтованості застосування суб’єктами владних повноважень заходів реагування на порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.

доповідач – Пилипенко Олександр Максимович – студент ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Сучасний етап реформи прокуратури України

доповідач – Подкопаєв Сергій Васильович - к.ю.н., доц.. старший помічник заступника Генерального прокурора України

Рішення "Венеціанської комісії" як джерело адміністративно – процесуального права.

доповідач – Романенко Ірина Геннадіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій

доповідач – Сегеді Тімеа Йосипівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Перший підручник з поліцейського права у Київському університеті

доповідач – Соломаха А.Г. – ас. кафедри адміністративного права Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка.

науковий керівник –  д.ю.н., доц. Гриценко І. С.

Заборона діяльності політичних партій як захід правового режиму воєнного стану

доповідач – Сус Михайло Сергійович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник –  д.ю.н., проф. Діхтієвський

Порівняння вітчизняної оцінки надання адміністративних послуг в Україні зі Спільною Системою Оцінки (Common Assessment Framework – CAF) на прикладі видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів

доповідач –Тесля Родіон Ігорович - студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

Принцип об’єктивності в адміністративному процесі

доповідач – Фур’яка Ярослав Анатолійович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Характеристика загальних принципів адміністративного права у сучасній українській доктрині

доповідач - Шарая Анна Анатоліївна - к.ю.н., доц. кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету

науковий керівник - д.ю.н.,проф. Коломоєць Т. О.

Особливості ліцензування вищих навчальних закладів в Україні

доповідач – Ястребова Ольга Володимирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н. Ю.

Сучасні напрями вдосконалення надання адміністративних послуг в Україні з урахуванням стандартів Common Assessment Framework

доповідач – Ященко Тетяна Василівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник –  к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

С е к ц і я 4

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Електронні гроші в Україні: проблеми та перспективи

доповідач – Антонюк Микола Вікторович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

Правове регулювання державного боргу в Україні

доповідач – Безклуба Олена Олександрівна – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

Окремі аспекти вдосконалення оподаткування операцій резидентів з офшорними юрисдикціями

доповідач – Бойко Олена Анатоліївна, Пономаренко Анна Олександрівна – студентки 5 курсу Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»

науковий керівник – д.ю.н., проф. Сухонос В. В.

Зустрічні звірки як метод податкового контролю

доповідач – Бузницький Андрій Олегович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Чуприна Л.М.

Податкова політика в Україні: деякі проблеми та шляхи їх вирішення

доповідач – Виговська Ірина Валеріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кадькаленко С. Т.

Кредити від МВФ: вимушений крок чи «щасливий квиток»?

доповідач – Журавель Олександр Миколайович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л. К.

Проблемні питання розподілу бюджетних повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування

доповідач – Качановський Роман Євгенович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Очкуренко С. В.

Актуальні проблеми розвитку платіжних систем та систем електронних грошей в Україні

доповідач – Коваль Юлія Анатоліївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Гетманцев Д.О.

Правове врегулювання трансфертного ціноутворення з метою запобігання виведенню прибутків у податкові гавані

доповідач – Луцький Михайло Ігорович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л. К.

Практичні аспекти вдосконалення статусу Рахункової палати

доповідач – Мельнік Дмитро Володимирович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Пришва Н.Ю.

Особливості регулювання банківської таємниці

доповідач – Наум Анастасія Альбертівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л. К.

Проблеми погашення державного зовнішнього боргу України та шляхи їх вирішення

доповідач – Огаджанян Яна Арменівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Гетманцев Д.О.

Основні аспекти реформування системи валютного регулювання в Україні

доповідач – Островська Аліса Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Гетманцев Д.О.

Металеві рахунки як «золота» надія українців

доповідач – Сидорчук Ольга Євгеніївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л. К.

Недоліки правового регулювання операцій з офшорами в Україні

доповідач – Чорноус Андрій Геннадійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л. К.

С е к ц і я 5

ЦИВІЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення із міжнародним публічним правом

доповідач – Антонюк Лілія Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Діковська І. А.

Арбітрабільність спорів щодо об’єктів нерухомості

доповідач – Белець Катерина Іванівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Вінокурова Л.Ф.

Сурогатне материнство: проблеми нормативно-правового регулювання

доповідач – Воробей  Віта Миколаївна – студентка 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

науковий керівник – к.ю.н., проф. Ієвіня О.В.

Конклюдентні дії, як умова вчинення правочину

доповідач – Гарячук Олександр Федорович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О.

Щодо визначення поняття «інвестиції» в міжнародному приватному праві

доповідач – Голубенко Ірина Ігорівна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданник Р.А.

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства: проблематика об’єкта договору

доповідач – Гонтар Олеся Віталіївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Коровяковська Н.С.

Правові підстави визначення місця проживання дитини з батьком

доповідач – Джежула Тетяна Іванівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Академії муніципального управління

науковий керівник – к.ю.н., доц. Маріц Д.О.

Особисті немайнові права VI-го покоління та аксіологічні перепони їх впровадження в ЦК України

доповідач – Жигун Олег Олегович – студент 2 курсу Приватний Вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я.Я.

Лікарська таємниця, як гарантія реалізації особистого немайнового права пацієнта

доповідач – Жуков Микита Сергійович – студент 2 курсу юридичного факультету Запорізького національного університету

науковий керівник – к.ю.н., доц. Щипанова О.О.

Юридична природа цивільно-правової відповідальності без вини

доповідач – Заіка Роман Юрійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Первомайський О.О.

Недержавні форми регулювання міжнародної торгівлі (Правила ІНКОТЕРМС)

доповідач – Захаренко Марія Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Первомайський О.О.

Конфіскація як підстава припинення права власності на житло

доповідач – Коваль Олександр Володимирович - Аспірант третього року навчання кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

науковий керівник – к.ю.н., проф. Галянтич М. К.

Захист законними представниками права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

доповідач – Коваль Олена Володимирівна – Аспірант четвертого року навчання кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

науковий керівник – к.ю.н., проф. Мироненко В.П.

Правочини із заінтересованістю: правова природа

      доповідач – Корицький В’ячеслав Андрійович – студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів для органів   прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ігнатенко В.М.

Темпоральні межі права на життя 

доповідач – Корніюк Катерина Андріївна – студентка 2 курсу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

науковий керівник – к.ю.н., доц. Шимон С.І.

Надання інформованої згоди на медичне втручання неповнолітніми особами: міжнародно-правовий досвід

доповідач – Костенко Марія Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Хоменко М.М.

Характеристика шлюбного договору за законодавством Франції

доповідач – Крукевич Оксана Миколаївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В.

Розмежування недійсних та неукладених правочинів

доповідач – Мартинів Андріанна Ігорівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сабодаш Р.Б.

Передача корпоративних прав за договором: проблеми теорії та практики

доповідач – Мельниченко Руслан Володимирович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сабодаш Р.Б.

Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування валютних цінностей

доповідач – Михалко Марія Миколаївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Первомайський О.О.

Договір комерційної концесії: проблеми державної реєстрації

доповідач – Островська Аліса Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Хоменко М.М.

Щодо деяких питань реалізації права на використання імені потерпілого від правопорушення

доповідач – Ратушний Артур – студент 2 курсу ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я.Я.

Зміна умов договору та його розірвання як способи захисту цивільних прав

доповідач – Ромащенко Іван Олегович – асистент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Боднар Т.М.

Деякі питання рецепції зарубіжного права у сфері спільного інвестування

доповідач - Слободян Александр Анатольевич – к.ю.н., юрист ООО «Юридическая консалтинговая компания «Салекс»

Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу

доповідач – Стоколоса Марія Володимирівна – студентка 1 курсу ОКР «Спеціаліст» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Бажанов В. О.

Проблемні аспекти спрощеної процедури держаної реєстрації прав на нерухоме майно

доповідач – Ткач Ірина Сергіївна – Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого          

науковий керівник –  к.ю.н., ас. Таш’янР.І.

Секція 6

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Проблеми визначення поняття фотографічного твору як об’єкта авторського права

доповідач – Вербицька Анастасія Олегівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О.П.

ВОІВ Green або Всесвітня організація інтелектуальної власності “Зелена”

доповідач – Гоцалюк Михайло Олександрович – студент 5 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

науковий керівник – к.і.н., доц. Цирфа Г.О.

Інтерв’ю як об’єкт авторського права

доповідач – Гривачова Анастасія Олександрівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О.П.

Проблеми визначення поняття «продюсер» у сфері аудіовізуальних творів

доповідач – Дейнеко Ольга Сергіївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О.П.

Правовая охрана промышленных образов в странах Таможенного союза и Единого экономического пространства: интеграционное измерение

доповідач – Єрмаковий Сергій Леонідович – к.ю.н., доц. кафедри цивільного права Білоруського національного університету

Веб-сайт як об’єкт авторського права

доповідач – Зайцева Анастасія Сергіївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О.П.

Особивості захисту авторського права в соціальних мережах

доповідач – Зеров Костянтин Олександрович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Кохановська О.В.

Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та боротьба з ними. Аналіз українського законодавства

доповідач – Ілюшина Тетяна Володимирівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Первомайський О.О.

Оприлюднення і опублікування твору за міжнародним законодавством та законодавством зарубіжних країн

доповідач – Качуровський Вадим Валерійович – студент 5 курсу судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

науковий керівник – к.ю.н., доц. Еннан Р.Є.

Україна та світові тенденції охорони і захисту прав інтелектуальної власності

доповідач – Ковтун Євгеній Ігорович – студент 5 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічних інститут»

науковий керівник – к.і.н., доц. Цирфа Г.О.

Структура права інтелектуальної власності: дискусійні питання щодо інституту права промислової власності

доповідач – Корновенко Сергій Валерійович – д.і.н., професор, зав. кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету

Режим комерційної таємниці за законодавством України

доповідач – Михайлюк Юлія Олегівна - студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Комзюк Л.Т.

Музичний твір як об’єкт авторського права

доповідач – Омельченко Тетяна Михайлівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О.П.

Проблеми розподілу майнових прав на службовий винахід

доповідач – Падох Оксана Іванівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кодинець А.О.

Захист прав інтелектуальної власності в Україні в контексті «Спеціальної доповіді 301» Офісу торгового представника США

доповідач – Романчук Ірина Вікторівна – студентка 1 курсу ОКР «Спеціаліст» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кодинець А.О.

Проблеми правового регулювання географічних зазначень

доповідач – Савицький Дмитро Володимирович – студент 5 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

науковий керівник – к.і.н., доц. Цирфа Г.О.

Деякі проблеми визначення доцільності форми правової охорони комп’ютерних програм

доповідач – Стойко Дарія Альбертівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О.П.

Значення вільного використання творів в умовах розвитку цифрового середовища

доповідач – Троцька Валентина Миколаївна – здобувач, ст. науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

науковий керівник – д.ю.н. заст. директора з наукової роботи Мироненко Н.М. 

С е к ц і я 7

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Використання Інтернет-інформації як доказу в цивільному процесі

доповідач – Везденецький Артем Юрійович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Василина Н. В.

Представник в цивільному процесі: бере участь у справі чи сприяє судочинству?

доповідач – Гнідо Владислав Ігорович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

Проблеми відповідальності експерта у цивільному процесі

доповідач – Кириченко Катерина Андріївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Василина Н. В.

Розумний строк як оціночне поняття в цивільному процесуальному праві

доповідач – Костуренко Тетяна Василівна – студентка 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

науковий керівник – к.ю.н., ас. Шеховцов І.Є.

Предмет доказывания в делах о возмещении морального вреда

доповідач – Кугікліна Інна Володимирівна – студентка ОКР «Спеціаліст» Экономіко – правового факультету Донецького національного університету

 науковий керівник – к.ю.н., доц. Василина Н. В.

Основні вимоги та законодавчі обмеження щодо мирової угоди в цивільному процесі

доповідач – Кухар Катерина Віталіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Василина Н. В.

Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині цивільного процесуального права України

доповідач – Мельник Ярослав Ярославович – к.ю.н., докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Ясенюк М.М.

Специфіка реалізації принципу змагальності в справах окремого провадження

доповідач – Нижник Ізабелла Володимирівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Грабовська О.О.

Окремі проблеми застосування заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві

доповідач – Ревко Ігор Миколайович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні

доповідач – Романадзе Луіза Джумберовна – к.ю.н., доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Розумні строки судового розгляду у цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти застосування

доповідач – Скічко Катерина Ігорівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Василина Н.В.

Захист прав дитини у цивільному процесі за умови участі органу опіки та піклування

доповідач – Скробач Соломія Любомирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

Теоретичні проблеми розуміння принципу гласності в цивільному процесі

доповідач – Слива Людмила Володимирівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Василина Н.В.

Спірні питання класифікації позовів: питання теорії та практики

доповідач – Удовиченко Вікторія Анатоліївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кірєєва Н.О.

Особливості реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі

доповідач – Хоперія Анаїт Артурівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кірєєва Н.О.

Медиация в гражданском процессе: межкультурный диалог

доповідач – Чекмарева Анастасія Валеріївна – к.ю.н., доц. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

Зняття арешту з майна боржника: актуальні питання

доповідач – Швед Маргарита Геннадіївна – студентка 3 курсу ДВНЗ «Українська академія банківської справи   Національного банку України»

науковий керівник – к.ю.н., доц. Щербак С.В.

Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці

доповідач – Шурин Олена Андріївна – Аспірантка 1 року навчання кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кірєєва Н.О.

Суддівський розсуд у цивілістичному процесі:  окремі питання теорії і практики

доповідач – Яценко Олена Василівна – Вищий господарський суд України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Сердюк В.В.

С е к ц і я 8

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

Зловживання процесуальними правами в господарському процесі України

доповідач – Абрамова Ольга Петрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кологойда О.В.

Поняття та правова природа консалтингової послуги

доповідач – Грабарчук Олена Валеріївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

Антидемпінгове розслідування як спосіб захисту економічних інтересів

доповідач – Жук Дар’я Вікторівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., доц. Рєзнікова В.В.

Завдання та цілі розвитку третейського розгляду в Україні

доповідач – Зубчевська Євгенія Валентинівна – Юрист, ТОВ «Юридична Фірма «Дім права»»

науковий керівник – к.ю.н., доц. Винокурова В.Л.

Окремі проблеми застосування примірних договорів у судовій практиці

доповідач – Кицик Ярослав Романович – аспірант/молодший науковий співробітник Науково-дослідницького інституту приватного права і  підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

науковий керівник – к.ю.н., доц. Первомайський О.О.

Особливості визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю після завершення першого року з дня державної реєстрації товариства

доповідач – Короташ Ярослав Олександрович – аспірант Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом

науковий керівник – д.ю.н., проф. Юлдашев О. Х.

Забезпечення державної регуляторної політики шляхом прискореного перегляду регуляторного акту

доповідач – Малига Вікторія Анатоліївна – к.ю.н., доц. кафедри теорії та історії держави та права економіко-правового факультету Донецкого національного університету

Про деякі питання щодо запобіжних заходів в господарському процесі

доповідач – Мартинюк Юлія Юріївна – студенка 4 курсу судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

науковий керівник – к.ю.н., ас. Петруненко Я.В.

Деякі аспекти порушення прав акціонерів при укладенні значних правочинів

доповідач – Мурашко Наталія Юріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Якімова І.І.

Фіктивне підприємництво: причини виникнення та господарсько-правові засоби попередження і усунення

доповідач – Проців Наталія Ігорівна– студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Вінник О. М.

Електронні засоби доказування в господарському процесі (електронні документи, цифрові підписи, використання інформації із сайтів)

доповідач – Тарас Вероніка Маратівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ковалишин О.Р.

Наглядова рада в товаристві з обмеженою відповідальністю: проблеми та перспективи

доповідач – Фірсанова Віра Дмитрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц.. Лукач І.В.

Правові проблеми кваліфікації одноосібних та колективних обмежень конкуренції, які здійснюються з використанням інтелектуальної власності

доповідач – Худенко Олександр Олександрович – студент 1 курсу ОКР «Спеціаліст» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник - д.ю.н., проф. Вінник О. М.

До питання співвідношення понять«рішення про вчинення значного правочину» та «рішення про попереднє схвалення значних правочинів» в акціонерному праві України

доповідач –Черкасов Денис Олегович - студент 3 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Доцільність створення Розрахункового центру як інституту з обслуговування договорів на фінансових ринках

доповідач – Чічкань Ганна Олександрівна– студент  2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник - к.ю.н., доц. Попова А.В.

Секція 9

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Порівняльна характеристика пенсійної системи України та Італії: переваги та недоліки

доповідач – Аліменко Олександр Юрійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Тищенко О.В.

До визначення міжнародних соціальних стандартів

доповідач – Андрухович Дана Романівна – здобувач юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах

доповідач – Артюх Юлія  Ігорівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник  - к.ю.н., доц. Тищенко О.В.

Вдосконалення правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні

доповідач – Башкір Валерія Юріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Проблемні аспекти підстав диференціації норм трудового права: науково-теоретичні підходи

доповідач – Бунтушак Олена Михайлівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Волинець В.В.

Проблеми закріплення та реалізації окремих принципів  трудовогоправа

доповідач – Веселов Олександр Вікторович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., док Тищенко О.В.

  Окремі аспекти реалізації права на працю осіб похилого віку в сучасних умовах

доповідач -  Гавриленко Валерій Васильович – студент 5 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Діяльність приватних агентств зайнятості в Україні та країнах ЄС: порівняльний аспект

доповідач – Гринь Тетяна Григорівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Іншин М.І.

Межі свободи роботодавця у визначенні вимог до працівника при прийнятті на роботу

доповідач – Залевська Ольга Анатоліївна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Іншин М.І.

Визначення поняття «конкурс» в трудовому праві України

доповідач – Зеленський Віталій Миколайович – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

Надомна праця: поняття та особливості правового регулювання в сучасний період

доповідач – Зубик Наталія Віталіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

 Постанова Пленуму Верховного Суду «Про практику розгляду судами трудових спорів» як    джерело трудового права України

доповідач – Клименко Аліна Олександрівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Андріїв В.М.

Значення трудової функції при укладені трудового договору

доповідач – Коваленко Руслан Іванович – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

Досвід Великобританії у запровадженні пенсійної реформи: уроки для України

доповідач – Косенкова Анастасія Геннадіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Тищенко О.В.

Соціальне страхування громадян України на окупованій території

доповідач – Кучма Ольга Леонідівна – к.ю.н., доц. кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Забезпечення принципу добровільності при укладенні колективного договору

доповідач – Макаренко Анна Іванівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник -  к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Матеріальна відповідальність роботодавця при порушенні правапрацівника на працю

доповідач - Невіднича Мер’ям Абдельжалільївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник –к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Особливості перевірки ділових якостей працівника в сучасних умовах

доповідач – Омельчук Яна Богданівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Нормотворчі гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України

доповідач - Остапчук Мар’яна Геннадіївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Андріїв В.М.

Особливості пенсійної системи Швеції

доповідач – Покидько Олена Анатоліївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Тищенко О.В.

 Окремі аспекти вдосконалення соціального захисту студентської молоді в Україні

доповідач – Порфимович Анастасія Сергіївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник –к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Правове регулювання  стажування студентів ВНЗ

доповідач - Ряполова - Радченко Ганна Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Щодо підвищення ролі запобіжної функції Державної інспекції з питань праці України

доповідач – Савченко Денис Володимирович – студент ОКР «Спеціаліст» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Вдосконалення практичної підготовки в юридичних ВНЗ як визначальна складова підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці

доповідач – Сахарук Ірина Сергіївна – к.ю.н., асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Боротьба з бідністю як функція соціальної держави

доповідач – Сіньова Людмила Миколаївна – к.ю.н., асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вдосконалення правового регулювання соціальних відпусток в Україні

доповідач – Скорич Олена Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Механізм реалізації принципу реальної заборони дитячої праці

доповідач – Слончак Вадим Олександрович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Реформа трудового законодавства і проблеми відповідальності в трудовому праві

доповідач – Стадник Микола Петрович – к.ю.н., старший науковий співробітник відділу цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

Самозахист трудових прав працівників

доповідач – Супруненко Юлія Геннадіївна – Студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Андріїв В.М.

Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби

доповідач -  Трампольська Ксенія Олегівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кучма О.Л.

 Реформування системи посад на державній службі України

доповідач - Ушверідзе Давид Партенович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Іншин М.І.

Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів

доповідач - Ходирєва Ангеліна В’ячеславівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Поняття «робота» у нормах про звільнення працівника за прогул

доповідач – Черноус Світлана Миколаївна – к.ю.н., доц. кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про правову модель вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні

доповідач – Шевченко Дмитро Валерійович – аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

науковий керівник – к.ю.н., старший науковий співробітник відділу цивільного, трудового і підприємницького права Стадник М.П.

Проблеми застосування відповідальності, яка передбачена приписами цивільного законодавства (ст.625 ЦК України), до трудових правовідносин

доповідач - Ширант Алла Анатоліївна – к.ю.н.,  Інституту держава і права ім. В.М. Корецього НАН України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Хуторян Н.М.

Вдосконалення трудового законодавства в частині визначення сфери укладення контракту

доповідач – Яковенко Олена Анатоліївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Вдосконалення юридичної відповідальності за дискримінацію у сфері праці

доповідач - Ярошкевич Володимир Анатолійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

Секція 10

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення

доповідач – Алімов Зєні Алімович – здобувач юридичного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

науковий керівник – к.ю.н., доц. Єлькін С.В.

Актуальні проблеми законодавства України у сфері забезпечення охорони озонового шару

доповідач - Ахтаніна Софія Вікторівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Краснова М.В.

Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять

доповідач - Барабаш Наталія Петрівна – к.ю.н., асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Актуальні проблеми встановлення та зміни орендної плати за землю

доповідач - Бахуринська Марія Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Деякі особливості правового режиму природних ресурсів за Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.

доповідач – Бевз Олена Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Правові питання передачі земель державної і комунальної власності в Україні

доповідач – Виговська Ірина Валеріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Носік В.В.

Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні

доповідач – Гоцуляк Вікторія Миколаївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Національної академії внутрішній справ України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Колб О.Г.

Анулювання дозволу як самостійний захід еколого-правової відповідальності

доповідач - Дудар Марта Ігорівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Краснова М.В.

Проблемні аспекти внесення змін до генерального плану населеного пункту

доповідач – Капацин Ольга Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н. Третяк Т.О.

Проблеми правового регулювання племінної справи у тваринництві

доповідач – Киливник Катерина Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Старостенко Д.М.

Проблемні аспекти захисту безпритульних тварин в Україні

доповідач - Миронова Світлана Вікторівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Краснова М.В.

Правові аспекти діяльності Державного земельного банку України

доповідач – Орлова Марта Євгеніївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Національної академії внутрішній справ України

науковий керівник – ст. викладач Лозова Т.І.

Окремі проблеми визнання права власності на самочинне будівництво

доповідач – Петровська Марія Петрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Мірошниченко А.М.

Принцип альтернативності господарських рішень в процесі здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище як напряму механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва

доповідач - Рахнянська Тамара Олегівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві

доповідач - Рудень Олена Вікторівна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Краснова М.В.

Проблеми реалізації принципів державної екологічної політики у сфері забезпечення населення України питною водою

доповідач - Солодова Катерина Юріївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Правові аспекти поводження з відпрацьованими енергозберігаючими лампами в Україні

доповідач - Супрун Оксана Віталіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

науковий керівник – к.ю.н., доц. Завгородня В. М.

Проблема визначення істотних умов договору емфітевзису

доповідач - Ферліковська Олександра Костянтинівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Третяк Т.О.

Делегування Київською міською радою повноважень в сфері розпорядження земельними ділянками Київській  міській державній  адміністрації

доповідач - Чернявська Богдана Вадимівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Третяк Т.О.

Ландшафтный подход в регулировании застройки территорий: к постановке вопроса

доповідач - Чмут Елена Петровна – студентка 4 курсу юридичного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

науковий керівник – к.ю.н., доц.. Елькін С.В.

Секція 11

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ 

Викрадення легітимаційних засобів: проблема розмежування видів юридичної відповідальності

доповідач - Бондаренко Дар’я Юріївна – студентка 3 курсу юридичного інституту Національного авіаційного університету

науковий керівник –к.ю.н., доц. Багіров С.Р.

Проблеми кваліфікації одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаної з її вимаганням

доповідач – Бородій Ірина Василівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задоя К.П.

Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку

доповідач – Горох Олексій Петрович - доцент кафедри галузевих правових наук факультет управничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Проблеми законодавчої техніки у частині криміналізації однорідних діянь різного ступеня суспільної небезпеки в межах однієї статті Особливої частини КК України

доповідач – Жук Марія Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Куцевич М.П.

Оптимізація системи покарань у зв’язку із введенням кримінального проступку

доповідач – Макаренко Анастасія Сергіївна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

Чинники, що становлять загрозу національній безпеці України

доповідач – Момотенко Тамара Дмитрівна – к.ю.н., зав. спец. кафедри Національної академії Служби безпеки України

Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи

доповідач - Мардарович Соломія Богданівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ Навчально-наукового інституту права та психології

науковий керівник –к.ю.н., проф. Корчинський В.О.

Особливості кваліфікації умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини

доповідач – Мирончук Алла Борисівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Національного

університету державної податкової служби України

науковий керівник – к.ю.н., доц. Мудряк Т.О.

 Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан)

доповідач – Назимко Єгор Сергійович – к.ю.н., ст. науковий співробітник, начальник ад’юнктури Донецького юридичного інституту МВС України

Щодо запровадження «звільнення з ганьбою» як виду покарання

доповідач – Овчаренко Антон Сергійович – аспірант 3 року навчання Національної академії прокуратури України

науковий керівник – к.ю.н., зав. кафедри Туркот М.С.

Ексцес виконавця при співучасті з розподілом ролей

доповідач – Оленіна Яна Геннадіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Давидович І.І.

До питання кримінально-правової кваліфікації необережного спричинення смерті особі

доповідач – Омельянович Олеся Тарасівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Задоя К.П.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, які мають відсталість у психічному розвитку

доповідач – Пажетнова Ірина Олексіївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України

науковий керівник – к.ю.н., доц. Мудряк Т.О.

Невдала співучасть у злочині: поняття та кваліфікація

доповідач – Памбухчян Шушан Айківна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Давидович І.І.

Уявна оборона в кримінальному праві України: деякі особливості кримінально-правової кваліфікації

доповідач – Птащенко Дмитро Сергійович, асистент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., проф. Шапченко С.Д.

Правова характеристика уявної оборони, як обставини, що виключає злочинність діяння

доповідач – Сіроченко Тетяна В’ячеславівна - студентка 2 курсу юридичного інституту Національного авіаційного університету

науковий керівник – к.ю.н., доц. Рощина І.О.

Вчинення злочину декількома особами за відсутності ознак співучасті

доповідач – Рудяк Владіміра Олександрівна - студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Давидович І.І.

Визначення об’єкта злочинів, передбачених статтями 365-2 та 368-4 КК України

доповідач – Старунський Євгеній Васильович – курсант 2 курсу Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішній справ України

науковий керівник – к.ю.н. Грудзур О.М.

Помилка в кримінальному праві України: поняття та види

доповідач – Суховій Марина Миколаївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Давидович І.І.

Окремі аспекти відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми

доповідач – Тодосієнко Вікторія Валеріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та психології  Національної академії внутрішніх справ

науковий керівник – к.ю.н., проф. Корчинський В.О.

Проблеми введення  кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні

доповідач – Шакодько Євгеній Геннадійович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Єфремов С.О.

Секція 12

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА 

Показання з чужих слів:недоліки та наслідки

доповідач – Адаменко Марина Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Кучинська О.П.

Тактичні прийоми державного обвинувачення: поняття та види

доповідач – Бишевець Олена Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єдиний реєстр  досудових розслідувань : недоліки та практика застосування

доповідач – Бруханський Іван Васильович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас Задоєнко О.В.

Процесуальні наслідки укладення угод в кримінальному провадженні

доповідач – Вербановський Володимир Володимирович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Гринюк В.О.

Домашній арешт як вид запобіжних заходів в кримінальному провадженні

доповідач – Галкіна Марина Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні

доповідач – Гловюк Ірина Василівна – к.ю.н., доц. кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

Ситуаційний підхід у формуванні методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску

доповідач – Гоч Наталія Володимирівна – аспірант 3 року навчання кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Лисенко В.В.

Правова регламентація процесуального порядку повідомлення особі про підозру

доповідач – Гринюк Володимир Олексійович – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблематика укладання угоди про визнання винуватості у відповідності у відповідності до законодавства

доповідач – Денисенко Григорій В’ячеславович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Котюк О.І.

Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками

доповідач – Дунаєвська Людмила Григорівна – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування всудовому засіданні: деякі проблемні питання

доповідач – Єні Олена Василівна – к.ю.н., проф. кафедри процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Національної академії прокуратури України

Деякі питання забезпечення прав учасників кримінального провадження

доповідач – Закревська Тамара Олексіївна – магістр права Міжнародного науково-технічного університету ім. академія Юрія Бугая

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Специфіка діяльності Державного бюро розслідувань порівняно з іншими органами державної влади, які здійснюють досудове розслідування

доповідач – Коваль Анастасія Маратівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Котюк О.І.

Винятки із принципу рівності учасників судового процесу перед законом і судом у Кримінальному процесуальному кодексі України

доповідач – Костенко Марина Анатоліївна – помічник судді Верховного суду України

науковий керівник – д.ю.н., проф. Кучинська О.П.

Принцип розумності строків кримінального провадження: деякі проблемні аспекти

доповідач – Костуренко Тетяна Василівна – студентка 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

науковий керівник – ас. Панасюк О.А.

Щодо забезпечення безпеки особи, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації

доповідач – Котова Вікторія Валеріївна – ад’юнкт ад’юнктури Донецького юридичного інституту МВС України

науковий керівник – к.ю.н., доц. Волобуєва О.О.

Особливості прокурорського нагляду за законністю провадження слідчих (розшукових) дій в ході розслідування економічних злочинів

доповідач – Кучер Вадим Олегович – здобувач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Загальна характеристика засади кримінального провадження: «Повага до людської гідності»

доповідач – Кучинська Оксана Петрівна – д.ю.н., проф. кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Особливості процесуального керівництва на початковому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів

доповідач – Кушнерик Юрій Анатолійович – здобувач кафедри кримінального процесу Луганського державного університету внутрішній справ ім. Е.О. Дідоренка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Щодо поняття та сутності тактичної операції як засобу  розслідування злочинів

доповідач – Ленко Максим Олександрович – здобувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування

доповідач – Лук’янчиков Євген Дмитрович – д.ю.н., проф. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного технічного університету України «КПІ»

Деякі аспекти проведення повторних слідчих дій

доповідач – Михайлова Юлія Миколаївна, к.ю.н., доцент Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Саратовська державна юридична академія»

Сучасні особливості викриття та подолання протидії розслідуванню злочинів

доповідач – Мотуз Марія Миколаївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Котюк І.І.

Допустимість постановлення навідних запитань в ході перехресного та прямого допиту

доповідач – Навроцька Віра В’ячеславівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішній справ

 Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх

доповідач – Пасєка Мирослава Олексіївна – к.ю.н., асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблемні аспекти повідомлення особи про підозру

доповідач – Процюк Марія Володимирівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Котюк О.І.

Відмова в затвердженні угод про примирення та визнання винуватості при офіційному непрацевлаштуванні  підозрюваного/обвинуваченого

доповідач – Рибалко Володимир Орестович – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішній справ

Право на справедливий судовий розгляд

доповідач – Рябухіна Ольга Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри правового регулювання підприємницької діяльності факультету лінгвістики і права Міжнародного науково-технічного університету

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

доповідач – Сергєєва Діана Борисівна – к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі

доповідач – Сперисенко Микола Валерійович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми правового регулювання

доповідач – Старенький Олександр Сергійович – лаборант кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Погорецький М.А.

Техніко-криміналістичне забезпечення допиту

доповідач – Сьоміна Наталія Анатоліївна – к.ю.н., старший інспектор відділу планування навчального процесу навчально-методичного центру Національної академії внутрішній справ України

Межі  втручання в  приватне життя особи  в кримінальному процесі України

доповідач – Ткач Ольга Василівна – старший лаборант кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Яновська О.Г.

Приватне обвинувачення за новим КПК України: новели та проблеми

доповідач – Топорецька Зоряна Миколаївна – к.ю.н., асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблемні питання реалізації права на захист у кримінальному процесі України

доповідач – Удовиченко Вікторія Анатоліївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Задоєнко О.В.

Проблемні аспекти тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження

доповідач – Філіп Діана Степанівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Котюк О.І.

Щодо розуміння змісту поняття «система кримінального процесуального законодавства»

доповідач – Циганюк Юлія Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві

До питання щодо відмежування кримінального процесуального затримання від адміністративного

доповідач – Шаркова Аліна Миколаївна – аспірант 1 року навчання кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – д.ю.н., проф. Кучинська О.П.

Окремі питання стандартизації якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

доповідач – Яновська Олександра Григорівна – д.ю.н., професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Секція 13

АНГЛОМОВНА СЕКЦІЯ

The institution of the Administrative Law Judges in the USA: possibilities of its implementation in Ukraine

доповідач – Березюк Анастасія Валентинівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania)

науковий керівник –prof. Institute of Constitutional and Administrative LawMykolas Romeris University, leva Deviatnikovaite

The principle of the rule of law in continental and common law

доповідач – Дзиндра Інна Ярославівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

Video Surveillance and Its Impact on the Right to Privacy

доповідач – Загоруйко Ярослава Русланівна – студентка 2 курсу  юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Бажанов В.О.

Cross-Border Mergers of Companies in the EU

доповідач – Зубрицький Олександр Володимирович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

The regulation of dual nationality under Ukrainian law

доповідач – Ісакова Вікторія Вікторівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Сінькевич О.В.

The Legal status of Regulatory Authorities in Ukraine

доповідач – Казанцева Альона Олександрівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващенко Ю.В.

The concept of the regulatory state in Ukraine

доповідач -Artem Kobrin - student of the first course of master's program "Legal Regulation of Public Administration and Human Rights", Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania)

науковий керівник - prof. Institute of Constitutional and Administrative LawMykolas Romeris University, leva Deviatnikovaite

The Concept of "Excess Land" in Ukrainian Land Legislation

доповідач – Коваленко Тетяна Олександрівна – к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного праваюридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Should the fourth generation of human rights exist?

доповідач – Кріль Юлія Анатоліївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Отраднова О.О.

The problems of intellectual property rights protection in Ukraine

доповідач – Лотош Ксенія Ігорівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., ас. Бажанов В.О.

Comparative Characteristics ofJudicial Precedentin Continental and Common Law

доповідач – Лутчин Уляна Андріївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

Copyright protection for works of art in Ukraine: main issues and ways of improvement

доповідач – Оніщенко Дмитро Павлович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кодинець А.О.

Preventing corruption by means of social advertising

доповідач – Стецишин Роман Володимирович – к.ю.н., ст. викладач кафедри кримінального права та кримінального процесу Навчально-наукового інституту контр розвідувальної діяльності Національної академії Служби безпеки України

Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience

доповідач – Федикович Павло Ігорович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

науковий керівник – к.ю.н., доц. Діковська І.А.

The issue of combating human trafficking in Ukraine

доповідач – Щербина Інна Юріївна – студентка 2 курсу Національного авіаційного університету

науковий керівник – к.ю.н., доц. Кубальський В.Н.

8096 Останнє редагування 08 черв. 14:38 |

Коментарі